Forskrift om påslipp av olje-, fettholdig og industrielt avløpsvann til offentlig avløpsnett, Fet kommune, Akershus

DatoFOR-2012-06-18-851
PublisertII 2012 hefte 3
Ikrafttredelse18.06.2012
Sist endret
Endrer
Gjelder forFet kommune, Akershus
HjemmelFOR-2004-06-01-931, LOV-1981-03-13-6
Kunngjort06.09.2012   kl. 14.00
KorttittelForskrift om påslipp av avløpsvann, Fet

Hjemmel: Fastsatt av Fet kommunestyre 18. juni 2012 med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kapittel 15 og 15A, og lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven).

§ 1.Forskriftens grunnlag og virkeområder

§ 1-1. Tekniske grunnlag

Tekniske krav i denne forskriften, hvis ikke nærmere spesifisert, er basert på:

-NS-EN 858-1, 858-2,
-NS-EN 1825-1, 1825-2

I tillegg bygger denne forskriften på:

-NORVAR prosjektrapport nr. 65/1996 «Forslag til veileder for fettavskillere til kommunalt avløpsnett»
-NORVAR prosjektrapport nr. 149/2006 «Tilførsel av industrielt avløpsvann til kommunalt nett - Veiledning»
-Normalreglement for sanitæranlegg.

§ 1-2. Definisjoner

a)Avløpsvann: både sanitært og industrielt avløpsvann og overvann
b)Oljeholdig avløpsvann: avløpsvann som inneholder motorolje, smørefett, parafin, white-spirit, bensin og lignende.
c)Fettholdig avløpsvann: avløpsvann som inneholder vegetabilsk og animalsk fett.
d)Frityrfett: fett som brukes til fritering av mat.
e)Sanitært avløpsvann: avløpsvann som i hovedsak skriver seg fra mennesker og fra husholdningsaktiviteter, herunder avløpsvann fra vannklosett, kjøkken, bad, vaskerom eller lignende.
f)Industrielt avløpsvann: avløpsvann som har vært benyttet til industrielle formål. Det industrielle avløpsvannet kan inneholde partikulært eller oppløst stoff (prosessvann) eller vært oppvarmet (kjølevann).
g)Påslipp: tilførsel av avløpsvann til offentlig avløpsnett oppstrøms et renseanlegg. 

§ 1-3. Virkeområde 

§ 1-3-1. Oljeutskillere

Bestemmelsene i denne forskriften gjelder for virksomheter som har påslipp av oljeholdig avløpsvann som f.eks.:

-bensinstasjoner
-motorverksteder
-bussterminaler
-verksteder og klargjøringssentraler for kjøretøyer, anleggsmaskiner og skinnegående materiell
-anlegg for understellbehandling.

Virksomheter som ikke er nevnt her, men har påslipp av oljeholdig avløpsvann, vil også omfattes av denne forskriften. 

§ 1-3-2. Fettutskillere

Bestemmelsene i denne forskriften gjelder for virksomheter med påslipp av fettholdig avløpsvann som f.eks.:

-Restauranter
-Kafeer/konditorier
-Catering/ferdigmatprodusenter
-Gatekjøkken/kiosker
-Hamburgerbarer
-Kantiner
-Slakterier
-Margarin- og matoljeindustri
-Kjøttforedlingsbedrifter
-Hermetikkindustri
-Bakerier
-Meierier
-Friteringsindustri
-Røkerier
-Matbutikker med steke/grillavdelinger.

Kommunen kan fastsette at bestemmelsene i denne lokale forskriften også skal gjelde for virksomheter som ikke er nevnt her, men har påslipp av fettholdig avløpsvann. Større konsentrerte fettmengder som for eksempel frityrfett må ikke ledes til utskilleren. Frityrfett må samles opp og leveres til godkjent mottak. 

§ 1-3-3. Påslipp av industrielt avløpsvann

Bestemmelsene i denne forskriften gjelder for virksomheter som har påslipp av industrielt avløpsvann (jf. § 1-2. Definisjoner).

§ 2.Generelle bestemmelser 

§ 2-1. Ansvarlig for olje-, fettutskillere og påslipp av industrielt avløpsvann

Det skal alltid søkes kommunen om tillatelse ved påslipp til kommunalt nett. Dette gjelder ny virksomhet, eksisterende virksomhet og ved bruksendringer av eksisterende bygninger.

Påslippstillatelsen søkes av og gis til eier av virksomheten. Det er denne som står ansvarlig overfor kommunen for at vilkårene i tillatelsen overholdes.

Dersom eier av grunneiendommen er en annen enn den ansvarlige for påslippstillatelse, skal denne ha kopi av påslippstillatelsen med en frist og muligheten for å uttale seg. 

§ 2-2. Krav om tillatelse

All virksomhet og industri som har eller etablerer påslipp til offentlig avløpsnett skal ha en gjeldende påslippsavtale. Dette gjelder også de som skal endre (eventuelt øke) påslippet. Skal påslippet endres skal en ny påslippsavtale inngås.

Påslipp etablert før 18. juni 2012 for olje-, fettholdig og industrielt avløp, som ikke økes vesentlig, er tillatt i den grad dette følger av forurensningsloven § 15-10 og må dermed innrette seg etter det nye regelverk innen ett år etter vedtaksdato. 

§ 2-3. Søknad om tillatelse

Ved etablering av nye påslipp eller økning av eksisterende påslipp av olje- eller fettholdig avløpsvann eller industrielt avløpsvann, skal den ansvarlige sørge for at det er utarbeidet en skriftlig, fullstendig søknad som inneholder de nødvendige opplysninger for kommunens behandling.

Søknaden skal innholde informasjon om produksjonen ved virksomheten, detaljert informasjon om renseløsning og tegninger, kart over virksomheten inkl. plan over vann-/avløpsinstallasjoner, tilknytningspunkt av påslipp til offentlig nett, hvor utskiller skal plasseres og interesser som antas å bli berørt av etableringen, herunder interesser knyttet til drikkevannsforsyning, rekreasjon eller næringsvirksomhet.

Søknadsskjema finnes på kommunens hjemmesider. Det kan også fås hos Fet kommune, Kommunalteknikk. 

§ 2-4. Behandling av søknad

Fullstendig søknad i overensstemmelse med påslippskrav § 3.4 skal avgjøres av kommunen innen seks uker. Fullstendig søknad om tillatelse til påslipp med krav som fraviker påslippskrav skal avgjøres uten ugrunnet opphold.

Ved protester, brukerkonflikter eller andre særlige grunner kan kommunen varsle om utvidet saksbehandlingstid.

Kommunen kan under behandling av søknaden fastsette krav som fraviker påslippskrav, fastsette krav til påslippssted eller nekte etablering av påslipp. Når kommunen avgjør om det skal fastsettes andre krav, skal det legges vekt på de forurensningsmessige ulemper ved tiltaket sammenholdt med de fordeler og ulemper som tiltaket for øvrig vil medføre.

Kommunen kan samordne behandlingen av søknad om påslippstillatelse med byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven.

Er arbeidet ikke igangsatt senest tre år etter at fullstendig søknad er sendt kommunen, eller innstilles arbeidet i lengre tid enn to år, faller retten til å etablere påslipp bort. Dersom påslippet fremdeles er aktuelt, må ny søknad sendes inn. 

§ 2-5. Klage

Klagefristen er 3 uker, jf. forvaltningsloven § 28 - § 30. Klagen behandles av kommunens klagenemd. 

§ 2-6. Kommunens rett til kontroll

-Kommunen eller den kommunen bemyndiger har rett til å inspisere virksomheten til enhver tid og kan kreve å få lagt fram og få granske dokumenter og annet materiale som kan ha betydning for dens gjøremål etter loven. 

§ 2-7. Nedleggelse

Dersom virksomheten nedlegges eller stanses, skal det senest 1 måned før nedleggelsen/stansen gis melding til kommunen såfremt virksomheten kan medføre forurensninger etter nedleggelsen eller driftsstansen. Ved konkurs skal denne varsles særskilt, umiddelbart etter at konkurs er kjent. 

§ 2-8. Eierskifte

Dersom bedriften overdras til ny eier skal melding sendes kommunen uten ubegrunnet opphold etter at eierskiftet er kjent. Det gjøres oppmerksom på at eierskiftet kan medføre endringer i tillatelse i samsvar med forurensningsloven § 18. 

§ 2-9. Forurensningsgebyr

For å sikre at vilkårene i denne tillatelsen blir gjennomført kan kommunen med hjemmel i forurensningslovens § 73 fastsette tvangsmulkt/forurensningsgebyr til staten. 

§ 2-10. Sanksjonering

Manglende tømming, manglende dokumentasjon eller søknad gebyrlegges etter de til enhver tid gjeldende gebyrsatser.

Dersom virksomhetens avløpsvann beviselig medfører skader eller merutgifter på kommunalt avløpsnett, vil kostnadene for retting, utbedring og/ eller reparasjoner faktureres virksomheten.

§ 3.Krav til olje-, fettutskillere og påslipp av industrielt avløpsvann 

§ 3-1. Tilknytting til avløpsnettet

Olje- og fettholdig spillvann skal passere godkjente utskillere før det ledes til kommunalt nett. Dersom dette er lagt etter separatsystemet skal avløp fra utskillere knyttes til spillvannsnett. Det er forbudt å drive med virksomhet som fører olje-, fettholdig og industrielt avløpsvann til kommunens overvannssystem. 

§ 3-2. Sanitæravløpsvann

Sanitæravløpsvann skal ikke kobles via utskillere. 

§ 3-3. Forholdet til utslippskrav gitt av fylkesmannen eller Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif)

For de virksomheter som har egne påslippstillatelser fra enten Klif eller Fylkesmannen, skal disse kravene betraktes som uavhengige av kommunens krav. Det presiseres at virksomheten skal unngå unødvendig forurensning, selv om kravene til Klif eller fylkesmannen overholdes. Dette fremgår av forurensningsloven § 7. Denne paragrafen kommer til anvendelse også for de komponenter som ikke er regulert av Klif eller fylkesmannen, eller dersom ny teknologi gjør det mulig å senke påslippet ytterligere, innenfor rimelige kostnader for bedriften. 

§ 3-4. Krav til avløpsvannets beskaffenhet

Oljeinnholdet i utløpet fra utskilleren skal ikke overstige henholdsvis 20 mg/l og 50 mg/l. 1 Fettinnholdet i utløpet fra utskilleren skal ikke overstige 50mg/l. Utskillere som drives riktig og med riktig kjemikaliebruk vil normalt klare disse kravene.

Olje-, fettholdig avløpsvann og industrielt avløpsvann som føres til kommunalt nett skal holde disse kravene:

Parameter - oljeutskiller og påslipp av industrielt avløpsvannGrenseverdi
Temperatur< 45 ° C
pH5,5-8,5
Bly, Pb< 50 µg/l
Kadmium, Cd< 5 µg/l
Krom, Cr< 50 µg/l
Kvikksølv, Hg< 2 µg/l
Nikkel, Ni< 50 µg/l
Kobber, Cu< 200 µg/l
Sink, Zn< 500 µg/l
Mineralsk olje< 20 mg/l
Nitrifikasjonshemming< 50 %
Org. stoff, KOF< 600 mg/l 2
Suspendert stoff (sedimenterbart materiale)< 400 mg/l 2
Klorid, Cl-< 1000 mg/l
Sulfat, SO42-< 500 mg/l
Total fosfor, Tot P< 10 mg/l 2
Total nitrogen, Tot N< 60 mg/l
Parameter - fettutskillerGrenseverdi
Temperatur< 30° C
pH5,5-8,5
Fett< 50 mg/l
Mineralsk olje< 20 mg/l / 50 mg/l 1 2
Nitrifikasjonshemming< 50 %
Org. stoff, KOF< 600 mg/l
Suspendert stoff (sedimenterbart materiale)< 400 mg/l 2
Klorid, Cl-< 1000 mg/l
Sulfat, SO42-< 500 mg/l
Total fosfor, Tot P< 10 mg/l 2
Total nitrogen, Tot N< 60 mg/l
120 mg/l gjelder ved etablering av ny eller øking av eksisterende påslipp. 50 mg/l gjelder for bestående anlegg. Virksomheter som ikke klarer å innfri 20 mg/l med bestående anlegg forventes å gå i dialog med kommunen. Frist for oppgradering av gamle utskillere med formålet om innfriing av kravet for nye anlegg vil bli fastsatt etter avtale.
2Ved overstiging av disse grenseverdier vil tilleggsgebyr beregnes.
 

§ 3-5. Krav til bruk av vaske- og avfettingskjemikalier

Kommunen forventer at utskillereierne går i dialog med kjemikalieleverandørene og ev. annen kompetanse på området for å optimalisere kjemikaliebruken med tanke på lavere olje-, fettutslipp.

For øvrig gjelder følgende spesifiserte krav:

-Alt innhold i kjemikalier skal være dokumentert miljøvennlig.
-Brukerløsningen skal ikke være etsende.
-Tensid innholdet i brukerløsningen skal ikke overstige 5 % (vektprosent).
-Løsningsmiddel innholdet i brukerløsningen skal ikke overstige 5 % (vektprosent). 

§ 3-6. Forbehandling

Forbehandling av avløpsvann kan være nødvendig for å redusere tilførselen av sedimenterbart materiale, og for å redusere tilførselen av stoffer som kan løse opp fett/olje i utskilleren. Det er også viktig med gode rutiner ved bedriften for å redusere mengden av sedimenterbart materiale i avløpet.

Fettholdig spillvann som inneholder sedimenterbart materiale skal passere en slamavskiller før det går inn på utskilleren. Spillvann med raskt råtnende sedimenterbare stoffer skal ikke passere slamfang. Dette for å unngå råtning. Fjerning av grovere partikler gjøres ved innløpsrist før utskilleren.

Oljeholdig avløpsvann skal før påslipp passere sandfang eller lignende renseinnretning dimensjonert for maksimal reell vannbelastning.

Alkalisk reagerende fett-/oljeholdig spillvann nøytraliseres før det ledes til utskilleren. 

§ 3-7. Utførelse

Materialer og utførsel av renseenhetene skal tilfredsstille gjeldende standarder. 

§ 3-8. Inspeksjons- og kontrollkum

Det skal etableres en inspeksjonskum på hver avløpsledning som transporterer olje-, fettholdig og industrielt avløpsvann til offentlig avløpsnett. Denne skal være plassert umiddelbart nedstrøms utskilleren.

Kummen skal være tilgjengelig for kommunens ansvarlige til en hver tid. Kummen skal gi mulighet for å ta prøver av avløpsvannet.

Materialer og utførsel av inspeksjonskummer skal tilfredsstille gjeldende standarder. 

§ 3-9. Disponering av utskilt olje, fett og slam sand

Utskilt olje, fett og slam/sand skal disponeres slik at det ikke dumpes ulovlig. For riktig handtering av disse materialene skal Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) kontaktes. Frityrfett samles opp og leveres til godkjent mottak. 

§ 3-10. Krav vedrørende prøvetaking, analyser og kontroll 

§ 3-10-1. Prøvetaking og analyser

Den ansvarlige for olje- eller fettutskilleren, eller påslipp av industrielt avløpsvann, plikter å gjennomføre representative målinger for å dokumentere kvaliteten av påslippet til kommunalt nett. Det skal tas ut minimum to representative prøver pr. år, dvs. hvert halvår, fra inspeksjons-/kontrollkummen. For større virksomheter eller utskillere med høy belastning eller omfattende kjemikaliebruk, kan kommunen kreve at det tas flere prøver.

Dersom analyseverdiene over tid viser lave og stabile verdier, og vaske- og avfettingsprosess er den samme, kan det være grunnlag for å søke kommunen om redusert prøvetakingshyppighet.

Prøvetaking og konservering av prøver skal utføres i henhold til gjeldende standarder. Vannanalyser iht. parameterne som nevnt ovenfor skal utføres av et akkreditert laboratorium. 

§ 3-10-2. Kontroll

Anleggseier plikter å ha jevnlig ettersyn av hele utskilleranlegget. Det skal legges opp til inspeksjoner minst en gang i året der tykkelse av utskilt lag, innløp/utløp og eventuelt varslingsutstyr kontrolleres. Utført kontroll skal dokumenteres og rapporten sendes til kommunen. 

§ 3-11. Krav vedrørende drift, vedlikehold og dokumentasjon 

§ 3-11-1. Drift

For å sikre en profesjonell og stabil drift av renseenheten anbefales det at virksomheter med olje- og fettutskiller skal engasjere en uavhengig instans/firma til å forestå driftskontroll av anlegget. Hensikten er å dokumentere overfor kommunen at anlegget er i forskriftsmessig stand og drives i henhold til de krav kommunen har stilt. 

§ 3-11-2. Vedlikehold

Alle renseanleggsvolumer (utskiller, sandfang, slamavskiller, oppsamlingstank, inn-/utløpsledninger) skal rengjøres grundig minst to ganger i året.

Alle anleggsvolumer i oljeutskilleren skal tømmes fullstendig minst to ganger i året.

Alle anleggsvolumer i fettutskilleren skal tømmes fullstendig minst en gang annenhver måned for å forebygge luktproblemer og helsefarer som oppstår ved råtneprosesser i utskilte masser. Hyppigere tømming kan pålegges virksomheten dersom lokale forhold krever dette.

Virksomheten er forpliktet til å jevnlig gjennomføre egenvurderinger mtp. redusering av forurensing i avløpsvannet som tilføres det offentlige nettet. 

§ 3-11-3. Dokumentasjon

Virksomheten er ansvarlig for at følgende dokumentasjon er tilsendt kommunen innen 31. desember hvert år:

-Tømmerapporten for olje-/fettutskiller inkl. alle renseanleggets øvrige volumer.
-Dokumentasjon om hvor de utskilte massene ble levert.
-Analyserapporter for tatte vannprøver.
-Inspeksjonsrapport for hele renseenheten.
-Årsrapport med egen vurdering av påslippet, ev. med forslag til redusering av påslippet.

Det skal benyttes kommunens rapporteringsskjema som finnes på kommunens hjemmeside. Det kan også fås hos kommunalteknisk avdeling. 

§ 3-12. Beredskap mot akutt forurensning og høye påslipp 

§ 3-12-1. Forebygging av akutte påslipp og beredskapsplikt

Virksomheten plikter å gjennomføre forebyggende tiltak for å unngå, eventuelt begrense, risikoen for akutte påslipp til så vel spillvannsnett som overvannsnett.

Beredskapen skal stå i rimelig forhold til sannsynligheten for akutte skadelige påslipp til avløpsnettet og omfanget av de skader og ulemper som kan forårsakes. Beredskapsrutinene skal inngå i virksomhetens internkontrollsystem for helse, miljø og sikkerhet og skal dokumenteres. 

§ 3-12-2. Varslingsplikt

Dersom det skulle oppstå akutte påslipp til kommunens avløpsanlegg, skal kommunen straks varsles. Det skal gis opplysninger om hva som er sluppet på, tidspunkt for påslipp og hvor dette har skjedd, samt om påslippet er stanset.

Virksomheten vil være økonomisk ansvarlig for konsekvenser av akutte påslipp.

§ 4.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 18. juni 2012.