Forskrift om slamtømming, Nord-Fron kommune, Oppland

DatoFOR-2012-06-19-613
PublisertII 2012 hefte 2
Ikrafttredelse19.06.2012
Sist endret
EndrerFOR-1980-12-11
Gjelder forNord-Fron kommune, Oppland
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§26, LOV-1981-03-13-6-§30, LOV-1981-03-13-6-§34, LOV-1981-03-13-6-§79, LOV-1981-03-13-6-§83
Kunngjort28.06.2012   kl. 15.50
KorttittelForskrift om slamtømming, Nord-Fron

Hjemmel: Fastsatt av Nord-Fron kommunestyre 19. juni 2012 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 26, § 30, § 34, § 79 og § 83.

§ 1.Virkeområde

Forskriften gjelder for hele kommunen og omhandler oppsamling og tømming og/eller avvanning av slam fra mindre renseinnretninger som slamavskillere (septiktanker) og andre samlekummer for avslammet sanitært avløpsvann for boliger/fritidsboliger o.l. i hele kommunen, både i og utenfor tettbebygd strøk. Det samme gjelder for oppsamlingstanker med ubehandlet sanitært avløpsvann, jf. forurensningsloven § 26. Forskriften omhandler også fordelingskum og pumpekum som inneholder avslammet sanitært avløpsvann. Alle eiendommer mv. der det er slike slamanlegg skal være med i den kommunale slamtømmeordningen og betale gebyr for tømmingen.

Oljeutskillere, fettutskillere og oppsamlingstanker for industrielt avløpsvann eller lignende er ikke sanitært avløpsvann og omfattes ikke av forskriften.

§ 2.Definisjoner

Som abonnent forstås eier av eiendom som omfattes av denne forskrift. Dersom eiendommen er bortfestet for 30 år eller mer, skal festeren regnes som abonnent, om ikke annet er avtalt. Det samme gjelder når festeren har rett til å få festet forlenget, slik at den samlede festetiden blir mer enn 30 år.

Som slamavskiller (septiktank) forstås tank inndelt i ett eller flere kammer for avslamming av avløpsvann, før avløpsvannet går til infiltrasjon eller annen form for rensing/resipient. Slamavskiller kan også bestå av et system av enkeltkummer der hver kum utgjør ett kammer, og som samlet danner en enhet.

Som fordelingskum forstås kum som fordeler avløpsvannet fra slamavskilleren ut i flere infiltrasjonsgrøfter. For enkelte anlegg har pumpekum med pumpe den samme funksjonen.

Med oppsamlingsenhet forstås septiktank, privét, tett tank eller annen oppsamlingstank for avslammet sanitært avløpsvann, herunder fordelingskum og pumpekum inneholdende sanitært avløpsslam.

Med oppsamling menes:

-at innholdet i oppsamlingsenhet hentes med oppsamlingsutstyr (septikbil) og fraktes bort,
-eller at innholdet blir sugd opp og separert. Det faste stoffet kalles slam og blir fraktet vekk, mens den flytende delen kalles rejektvann og blir tilbakeført til anlegget.

Med septikrenovatør forstås det firma som kommunen har gitt i oppdrag å besørge oppsamling fra oppsamlingsenhetene.

Slamanlegg: Mindre oppsamlings- eller behandlingsanlegg for sanitært avløpsvann som produserer slam, for eksempel slamavskiller, tett tank, minirenseanlegg etc., eller en kombinasjon av dette.

§ 3.Abonnentens plikter

Abonnenten skal sørge for at oppsamlingsenheten som skal tømmes, er lett tilgjengelig for tømming. Kumlokk må merkes med en pinne/stikk for at det skal være lett å finne. Snø, is, jord og lignende som dekker over kumlokk eller adkomsten til oppsamlingsenheten, skal fjernes av abonnenten før tømming skal utføres. Ekstra omkostninger som påføres septikrenovatøren ved oppsamling pga. vanskelig tilgjengelighet, mangler ved oppsamlingsenhet, overdekket kumlokk, etc., faktureres abonnenten.

Lokk skal være kjøresikre når de kan bli utsatt for overkjøring.

Septikrenovatøren har rett til å plassere nødvendig utstyr på eiendommen for å få utført sitt arbeid.

Abonnenten plikter å utføre egenkontroll av eget anlegg, og påse at dette fungerer i samsvar med forutsetningene i utslippstillatelsen.

Feil eller mangler ved oppsamlingsenheten eller avløpsanlegget som kan føre til forurensning eller vanskeliggjøre oppsamling, plikter abonnenten å utbedre raskest mulig.

Nekting av tømming/fullstendig tømming av slamanlegget og nekting av tilbakeføring av rejektvann vil medføre tilleggsgebyr.

§ 4.Tømming

Varsel om når oppsamling vil finne sted vil bli gjort kjent gjennom pressen, eller på annen måte som kommunen finner hensiktsmessig. Den rutinemessige oppsamling foretas med tidsintervaller slik som bestemt i forskrift 25. oktober 2011 nr. 1061 om utslepp av sanitært avløpsvatn frå mindre avløpsanlegg for bustader og fritidsbustader, Nord-Fron kommune, Oppland § 14.

Ved behov for oppsamling ut over det som er angitt i forskrift 25. oktober 2011 nr. 1061 om utslepp av sanitært avløpsvatn frå mindre avløpsanlegg for bustader og fritidsbustader, Nord-Fron kommune, Oppland § 14, bestiller abonnenten oppsamling direkte av septikrenovatør.

Alle oppsamlingsenheter skal ved den rutinemessige oppsamling tømmes helt for slam, og oppsamlingen skal alltid utføres på en slik måte at beboere ikke sjeneres unødig av støy og lukt. Oppsamlingsenheten skal etter utført tømming forlates i lukket stand, og grinder, porter og dører skal lukkes, eventuelt låses.

Ordinær tømming og transport skal foretas innenfor tidsrommet kl. 06.00–23.00 mandag til fredag, høytidsdager unntatt. Unntaksvis kan tømming skje på lørdager innenfor tidsrommet kl. 06.00–18.00.

Når tømming er utført skal abonnenten få overlevert en erklæring i postkasse evt. festet til inngangsdøra om at anlegget er tømt, eller på annen tilfredsstillende måte bli varslet om tømmingen.

Abonnenten skal varsles om feil eller mangler ved oppsamlingsenheten eller avløpsanlegget som oppdages av septikrenovatøren under oppsamlingen.

Ordningen skal utføres ved hjelp av

-en mobil slamavvanningsenhet,
-eller slamsugebil,
-eller slamsugeutstyr for traktor.

Tømming med mobil avvanningsenhet forutsetter at rejektvann tilbakeføres slamanlegget.

§ 5.Anleggets utforming, adkomst og veistandard

Abonnenten skal sørge for fri adkomst til slamanlegget ved tømming. Eventuelle låseanordninger og avstengninger etc av slamanlegget skal avtales med og godkjennes av kommunen.

Slamanlegget skal plasseres så nær vei som mulig, og avstand fra oppstillingsplass for bilen til slamanlegget (kumlokk) bør ikke overstige 30 meter. Oppstillingsplassen skal være slik at bilen står tilnærmet horisontalt under tømming.

Høydeforskjell mellom bunn slamanlegg og oppstillingsplass bør ikke overstige 6 meter.

Vei til slamanlegget må være slik at den gir tilfredsstillende fremkommelighet for tømmebilen/avvanningsbilen.

Privat atkomstvei over 50 m skal:

-ha tilstrekkelig snuplass.
-tåle akseltrykk tilsvarende nærmeste offentlige vei eller samlevei med blandet adkomst- og transportfunksjon.
-ha fast underlag med minst 10 cm bærelag/grusdekke og tilnærmet horisontalt tverrprofil
-ha standard minimum tilsvarende adkomstvei (A1) i henhold til Veivesenets veinormaler (kjørebane på minimum 3 meter pluss 0,5 meter skulder på hver side, dvs. samlet veibredde 4 meter).
-være fri for vegetasjon og andre hindringer i veibredden opp til 4,0 meters høyde.

Av hensyn til sikkerhet kan rygging over 50 meter ikke aksepteres. Dersom tømming skal foregå i perioder med is og snø må privat atkomstvei være tilstrekkelig måket for snø, sandstrødd, stikket og uten fare for takras o.l. Det skal søkes tatt mest mulig hensyn til hvilken årstid det er best fremkommelighet til den enkelte abonnent. Utover dette har ikke den som tømmer eller kommunen ansvar for skade på privat vei og plass inkl plener/hellegang mv. med mindre det kan påvises uaktsomhet.

Slamanlegg vil bli tømt selv om krav til veistandard ikke overholdes; dette kan medføre en ekstra kostnad som kan være betydelig og som skal dekkes av abonnenten. Før slik tømming/fakturering skjer skal abonnenten ha fått mulighet til å foreta nødvendig utbedring/oppgradering av veien.

§ 6.Kontroll av anlegg

Kommunen eller den kommunen bemyndiger har rett til å utføre kontroll av abonnentens oppsamlingsenhet og tilhørende renseløsning. Herunder funksjonaliteten til tekniske komponenter.

§ 7.Levering

Alt oppsamlet slam og sanitært avløpsvann skal leveres ved behandlingsanlegg godkjent av kommunen, eller til tømmeplass godkjent av forurensningsmyndighet.

§ 8.Gebyrer

For oppsamling etter § 4 skal abonnenten betale et årlig gebyr til kommunen. Det kreves inn eget gebyr for hver ekstra tømming.

Oppsamling av slam fra ekstra tømming som leveres til eget, godkjent mottak, holdes utenfor kommunens gebyrinnkreving.

Kommunen har anledning til å fastsette differensierte gebyrsatser.

Gebyrene fastsettes årlig av kommunestyret.

§ 9.Innkreving, renter, m.m.

Gebyr med påløpte renter og omkostninger er sikret med lovbestemt pant etter panteloven § 6-1. Om renteplikt ved for sen betaling og inndrivelse av gebyret gjelder reglene i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eiendomsskatt til kommunen § 26 og § 27 tilsvarende.

§ 10.Forandring i abonnementsforhold

Eventuelle forandringer i abonnementsforhold, som eierforhold, fraflytting, rivning, brann, etc. meldes skriftlig til kommunen. Gebyrplikt gjelder for allerede utført tømming.

Ved oppstarting av anlegg foretas ikke rutinemessig tømming i oppstartåret, men første gang i samsvar med § 4.

§ 11.Fritak og endret krav om tømming

Kommunen kan i spesielle tilfeller frita en oppsamlingsenhet jf. § 1 for tømming, eller bestemme annen tømmehyppighet enn det som er fastsatt i § 4.

§ 12.Klage

Vedtak som er fattet av kommunen eller den kommunen har delegert myndighet til i medhold av denne forskrift, kan påklages iht. forvaltningslovens § 28.

§ 13.Ikrafttreden

Forskriften trer i kraft fra 19. juni 2012.

Fra samme dato oppheves forskrift 11. desember 19801 om slamtømming, Nord-Fron kommune, Oppland.

1Ikke kunngjort i Norsk Lovtidend.