Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Vestvågøy kommune, Nordland

DatoFOR-2012-06-19-615
PublisertII 2012 hefte 2
Ikrafttredelse19.06.2012
Sist endret
Endrer
Gjelder forVestvågøy kommune, Nordland
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§9, FOR-2001-07-19-1706
Kunngjort28.06.2012   kl. 15.50
KorttittelForskrift om brenning av avfall, Vestvågøy

Hjemmel: Fastsatt av Kultur-, miljø- og næringskomiteen i Vestvågøy kommune 19. juni 2012 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 9, jf. delegeringsvedtak 19. juli 2001 nr. 1706.

§ 1.Formål

Formålet med denne forskriften er å forhindre forurensning og helseproblemer i Vestvågøy kommune som følge av åpen brenning og brenning av avfall i småovner. Kommunen ønsker gjennom forskriften å legge til rette for bedre avfallshåndtering og økt utnyttelse av ressursene gjennom avfallsreduksjon, materialgjenvinning og energiutnyttelse.

§ 2.Virkeområde

Denne forskriften gjelder åpen brenning og brenning av avfall i småovner innenfor kommunens grenser.

§ 3.Definisjoner

I denne forskrift menes med: 

Åpen brenning: all brenning som skjer utendørs

Småovner: forbrenningsovner som ikke har tillatelse fra Statens forurensningstilsyn eller fylkesmannen eller er tillatt etter statlige forskrifter etter forurensningsloven.

§ 4.Forbud mot åpen brenning og brenning av avfall i småovner

Åpen brenning og brenning av avfall i småovner er forbudt, med mindre annet følger av forskriftens § 5.

§ 5.Unntak fra forbudet

Følgende brenning skal likevel være tillatt:

a)åpen brenning på grillinnretninger, utepeiser og kaffebål,
b)brenning av avfallstrevirke i vedovn, med unntak av impregnert, overflatebehandlet og malt trevirke,
c)brenning av avispapir og liknende i vedovn hjemme eller på hytta,
d)bråtebrenning og brenning av små mengder tørt hageavfall utenfor tettbygd strøk,
e)Sankthansbål som ikke inkluderer avfall som bildekk, trykkimpregnert og malt trevirke, plast, isolasjonsmateriale og lignende,
f)ranke- og flatebrenning i skogbruket foruten oppsamlet avfall som anses som produksjonsavfall og skal leveres til godkjent anlegg,
g)halmbrenning i jordbruket foruten oppsamlet halmavfall som skal leveres til godkjent anlegg.

Vestvågøy kommune ønsker å understreke at unødig forurensning må unngås og hensynet til sikkerhet og helse ivaretas ved handlinger etter unntakene i § 5. Det må ryddes opp etter bruk av griller, stekefolie, glass, materialer av plast og annet forurensende avfall.

§ 6.Dispensasjon

Kultur-, miljø- og næringsenheten kan i særlige tilfeller dispensere fra forbudet i § 4 etter søknad.

§ 7.Tilsyn

Kommunen fører tilsyn med at bestemmelsene i denne forskrift overholdes.

§ 8.Klage

Vedtak truffet av Kultur-, miljø- og næringsenheten i medhold av denne forskrift kan påklages til formannskapet.

§ 9.Straff

Overtredelse av denne forskrift kan medføre bøtelegging og/eller straffeansvar jf. forurensningsloven § 78.

§ 10.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft fra 19. juni 2012.