Forskrift om tvungen tømming av slamavskillere og tette tanker mv., Østre Toten kommune, Oppland

DatoFOR-2012-06-20-830
PublisertII 2012 hefte 3
Ikrafttredelse01.01.2013
Sist endret
EndrerFOR-1986-09-22
Gjelder forØstre Toten kommune, Oppland
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§9, LOV-1981-03-13-6-§26
Kunngjort30.08.2012   kl. 14.50
KorttittelForskrift om slamtømming, Østre Toten

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Østre Toten kommunestyre 20. juni 2012 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 9 og § 26.

Kap. 1. Generelle bestemmelser

§ 1.Formål

Forskriften har som formål å sikre miljømessig, økonomisk og helsemessig forsvarlig innsamling og transport av slam fra slamavskillere og sanitært avløpsvann fra tette tanker jf. forurensningsloven § 26.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder tømming av slamavskillere og tanker for oppsamling av sanitært avløpsvann i hele kommunen der disse ikke er tilknyttet offentlig avløpsnett. Forskriften gjelder også fritidsbebyggelse som har slike anlegg.

§ 3.Definisjoner: 

Abonnent: Eier av avløpsanlegg som omfattes av tvungen tømming i henhold til § 4. Dersom en eiendom er festet bort for 30 år eller mer, skal fester regnes som abonnent om ikke annet er avtalt. Det samme gjelder om fester har rett til å få festet forlenget, slik at den samlede festetid blir mer enn 30 år. 

Slamavskiller: En eller flere kummer for avskilling av slam fra sanitært avløpsvann. Et annet navn på slamavskiller er septiktank. 

Tett tank: En tett kum for oppsamling av sanitært avløpsvann/svartvann. 

Sanitært avløpsvann: Er definert som gråvann og svartvann. 

Gråvann: Avløpsvann fra kjøkken, vaskerom og bad. 

Svartvann: Avløpsvann fra toalett og urinal. 

Tømmeplan: Ruteplan, fastsatt i samarbeid mellom renovatøren og kommunen, for å gjennomføre effektiv og rasjonell tømming av slam for et større område. Abonnenten skal varsles minst 14 dager på forhånd. 

Ordinær tømming: Planlagt tømming som skjer iht. tømmeplan. 

Ekstratømming: Tilleggstømming utenom fastsatt tømmeplan. 

Nødtømming: Tilleggstømming som må utføres innen 24 timer. 

Tilpasset tømming: Planlagt tømming av tette tanker kan unntaksvis utføres etter bestilling fra abonnenten. Renovatøren vil utføre tømmingen innen 14 dager.

Kap. 2. Tømmeordningen

§ 4.Kommunens plikter/tvungen tømming

I henhold til forurensningsloven § 26 plikter kommunen å påse at det foreligger system for tømming av slam fra alle slamavskillere og tette tanker.

Det er derfor tvungen tømming av alle slamavskillere og tette tanker i hele kommunen. Dette gjelder alle boliger, all næringsvirksomhet, all fritidsbebyggelse og ev. annen bebyggelse i kommunen som har innlagt vann og/eller avløp og som ikke er tilknyttet kommunalt avløpsnett.

All tømming av slamavskillere og tette tanker skal utføres av den renovatøren kommunen har kontrakt med. Unntatt her er slam fra minirenseanlegg med egen serviceavtale.

§ 5.Tømmehyppighet og metoder/rutiner

Tømming skal foretas med følgende hyppighet:

-Slamavskillere for helårsbolig

1 gang pr. år.

-Slamavskillere for fritidsboliger/hytter

1 gang pr. 4. år.

-Tette tanker for helårsboliger og fritidsboliger hytter

1 gang pr. år.

-Minirenseanlegg

Fastsettes tømmehyppighet for hvert enkelt anlegg i egen utslippstillatelse.

Dersom utslippstillatelse eller reguleringsbestemmelser og lignende forutsetter hyppigere tømming, skal slike bestemmelser følges.

Slamavskillere og tette tanker utenom fritidsbebyggelse på Totenåsen, vil bli tømt fortløpende i løpet av året. For Totenåsen legges det til grunn at tømmingen skal skje i de deler av året der det aktuelle området har kjørbar atkomstveg. Tømmeplanen skal utarbeides for å ivareta disse varierende forholdende i de ulike deler av kommunen.

Ved ekstratømming eller tilpasset tømming er det abonnentens ansvar å varsle renovatøren om behovet for slik tømming.

§ 6.Abonnentens plikter 

Krav om kjørbar veg

Som kjørbar veg regnes veg som oppfyller følgende forutsetninger:

-Vegen må være kjørbar for de biltyper som benyttes i septikrenovasjonen.
-Abonnentene er ansvarlige for vedlikehold, brøyting og strøing av private vegen. Brøyting/strøing må skje slik at vegen er kjørbar til renovatøren kommer.
-Vegen skal være fri for hinder og skal ha kurvatur, stigningsforhold, bredde og bæreevne til å tåle de kjøretøy som benyttes i septikrenovasjonen/Tømmebilen må kunne snu forsvarlig på eller i tilknytning til eiendommen.

Kommunen har ikke ansvar for skade eller vedlikehold på privat veg eller eiendom som følge av renovatørens gjennomføring av septikrenovasjon.

Kummene skal være tilgjengelige for inspeksjon og tømming når renovatøren kommer. Nedgravde lokk godtas ikke.

Håndtak eller annen løfteanordning skal være montert på lokket.

Abonnenten skal sørge for å fjerne jord, is og snø fra alle kumlokk i forkant av tømming.

Alle kumlokk skal alltid være forsvarlig sikret.

§ 7.Varsling og gjennomføring av tømming

Varsel om når tømming skal foretas blir gitt gjennom media eller på annen måte som renovatøren finner hensiktsmessig. Det forutsettes at varslingen skjer på en måte som når fram til abonnentene, uavhengig av hvor disse bor.

Den som utfører tømming har rett til å plassere nødvendig utstyr på eiendommen for å få utført tømmingen. Kumlokk skal legges tilbake på plass og grinder og lignende skal lukkes.

§ 8.Fritak

Kommunen kan gi midlertidig fritak fra den kommunale tømmingen hvis en eiendom er ubebodd. For at fritak skal gis etter § 8, må det fremmes skriftlig søknad til kommunen.

Fritak kan også gis fra den kommunale tømmingen når det har vært foretatt tømming tidligere samme år. For at fritak skal gis, må eier fremvise dokumentasjon på at tømming er foretatt.

Melding må gis uoppfordret til kommunen senest på det tidspunkt den kommunale tømmingen i det aktuelle område varsles.

Kap. 3. Gebyr

§ 9.Beregning av gebyr

Alle abonnenter skal betale renovasjonsgebyr, men kan unntas etter § 8. Gebyrene vil bli differensiert mellom fritidsbebyggelse på Totenåsen jf. kart og helårsboliger/fritidsbebyggelse for øvrig.

Alle gebyrer skal fremgå av kommunens gebyrregulativ, som vedtas årlig av kommunestyret.

Dersom anlegget ikke er gjort klar for tømming jfr. § 6, fakturerer kommunen et fastsatt forbikjøringsgebyr.

§ 10.Innkreving, renter m.m.

Kommunen krever inn gebyrer til full dekning av sine kostnader til renovasjonen.

Gebyr med påløpne renter og kostnader er sikret med lovbestemt pant etter pantelovens § 6-1. Om renteplikt ved for sen betaling og inndrivelse av avfallsgebyr gjelder lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane § 26 og § 27 tilsvarende.

Kap. 4. Avsluttende bestemmelser

§ 11.Tilsyn

Kommunen skal føre tilsyn med at denne forskriften følges.

Kommunen kan i denne sammenheng sette bort praktiske oppgaver knyttet til kontroll av abonnentens oppsamlingsenhet og tilhørende renseløsning, uten at dette rokker ved kommunens formelle rolle som forurensningsmyndighet i slike saker.

§ 12.Klage

Enkeltvedtak i medhold av denne forskrift kan påklages til kommunalt klageorgan.

§ 13.Sanksjoner

Ved overtredelse av denne forskrift kan kommunen gi pålegg om å treffe tiltak etter forurensningslovens eller ilegge tvangsmulkt etter forurensningsloven.

§ 14.Straff

Brudd på forskriften kan straffes med bøter etter forurensningsloven.

§ 15.Iverksettelse

Forskriften er vedtatt av kommunestyret og trer i kraft fra 1. januar 2013. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 22. september 19861 om tømming av slamavskillere, mv. Østre Toten kommune, Oppland.

1Ikke kunngjort i Norsk Lovtidend.