Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Eidsberg kommune, Østfold

DatoFOR-2012-06-21-1457
PublisertII 2013 hefte 2
Ikrafttredelse21.06.2012
Sist endret
EndrerFOR-2007-06-14-915
Gjelder forEidsberg kommune, Østfold
HjemmelFOR-2004-06-01-931-§12-6, FOR-2004-06-01-931-§12-16, LOV-1981-03-13-6-§9
Kunngjort25.04.2013   kl. 14.05
KorttittelForskrift om utslipp av avløpsvann, Eidsberg

Hjemmel: Fastsatt av Eidsberg kommunestyre 21. juni 2012 med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 12-6 og § 12-16, jf. lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 9. 

§ 4 i denne forskriften har hjemmel i forurensningsforskriftens § 12-16. Lokal forskrift erstatter kun kravene i forurensningsforskriften §§ 12-7 til § 12-13. Utover dette gjelder bestemmelsene i forurensningsforskriften kapittel 12.

§ 1.Formål

Denne forskriften setter krav til forvaltningsmessige forhold, tekniske løsninger og utslippskonsentrasjoner knyttet til nybygging, vesentlig utvidelse eller rehabilitering av mindre avløpsanlegg i Eidsberg kommune, slik at hensynet til de respektive resipientene og brukerinteressene ivaretas.

Denne forskriften gir også kommunen hjemmel for å kreve nødvendig forbedring av eksisterende utslipp.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, fritidsbebyggelse, bedrifter og andre virksomheter, med innlagt vann i Eidsberg kommune, som ikke er tilkoplet kommunal avløpsledning, og hvor utslippet ikke overstiger 50 pe.

§ 3.Forholdet til krav i medhold av andre regler

Forskriften påvirker ikke kommunens myndighet til å regulere arealbruk og avløpsløsninger i henhold til andre regler, f.eks.:

a)å stille krav om tilknytning til offentlig avløpsanlegg i henhold til plan- og bygningsloven eller forurensningsloven.
b)å avgrense soner og gi regler for omfang og lokalisering av spredt bebyggelse gjennom kommuneplan med bestemmelser.
§ 4.Forholdet til utslipp etablert før forskriften trådte i kraft

Tillatelser til utslipp av sanitært avløpsvann gitt i medhold av forurensningsloven og tilhørende forskrifter før denne forskriften trådte i kraft, er fortsatt gyldige inntil disse eventuelt oppheves i enkeltvedtak i medhold av forurensningsloven § 18.

Utslipp etablert før denne forskriften trådte i kraft og som kunne etableres uten utslippstillatelse, må søke om utslippstillatelse etter forurensningsforskriften og denne forskriften. Plikten til å søke utslippstillatelse trer likevel ikke i kraft før kommunen har foretatt inndeling av kommunen i forvaltningssoner og fastsatt søknadsfrist.

Anlegg skal være endret i samsvar med utslippstillatelsen innen 18 måneder etter at vedtaket om tillatelse er endelig, dersom det ikke er satt noen annen frist i tillatelsen.

§ 5.Utslippskrav

Anleggene skal oppfylle følgende utslippskonsentrasjoner, regnet som årlig middelverdi.

ParameterUtslippskonsentrasjonTilsvarende prosent rensegrad
Total fosfor (Tot P)< 1,0 mg/l90 %
Organisk stoff (BOF5 )< 25 mg/l90 %

Kommunen kan stille krav om risikoreduserende tiltak der hvor særskilte brukerinteresser (fiske, bading, drikkevann, jordvanning, osv.) blir berørt. Et krav om risikoreduserende tiltak kan stilles som et krav til teknisk løsning eller som et krav til hygienisk utslippskvalitet (Termotolerante koliforme bakterier (TKB)).

§ 6.Avløp i driftsbygninger

Det er ikke tillatt å føre sanitært avløpsvann til gjødselkjeller.

§ 7.Krav til prosjektering og utførelse 

Generelt:

Foretak som prosjekterer eller utfører avløpsanlegg omfattet av denne forskriften må kunne godkjennes for ansvarsrett i henhold til plan- og bygningsloven. Dette gjelder både for søknad, prosjektering, utførelse og kontroll.

Praktisk utførende personell skal i tillegg ha ADK1-godkjenning, og kunne dokumentere nødvendig kompetanse for utførelse av arbeidet.

Renseanlegget skal dimensjoneres, bygges, drives og vedlikeholdes slik at det har tilstrekkelig yteevne under alle klimatiske forhold som er normale for stedet der de ligger. Ved utformingen av anlegget skal det tas hensyn til variasjoner i mengde sanitært avløpsvann i løpet av året.

Avløpsanlegget skal dimensjoneres, bygges, drives og vedlikeholdes på en slik måte at omgivelsene ikke utsettes for sjenerende lukt.

Kun sanitært avløpsvann skal ledes til avløpsrenseanlegg. Overvann/drensvann/takvann skal ikke ledes til avløpsrenseanlegg.

Ledningsnettet tilknyttet anlegget skal være tett, slik at overvann og/eller grunnvann ikke føres inn på anlegget.

Alle renseanlegg, bortsett fra infiltrasjonsanlegg, skal ha mulighet for representativ prøvetaking på utløp. Dersom prøvetakingsmuligheten ikke er tilfredsstillende, kan kommunen kreve at det etableres egen prøvetakingskum.

Kommunen kan kreve at det før utslippstillatelse gis skal utarbeides en samlet vann- og avløpsplan for området der det omsøkte anlegget ligger. Kommunen bestemmer områdets avgrensning. 

Tett tank:

Som hovedregel tillates ikke tett tank som varig avløpsløsning. Kommunen kan vurdere å tillate tett tank i spesielle tilfeller. Kommunen tillater kun tett tank for svartvann, i kombinasjon med gråvannsrenseanlegg.

Kommunen kan stille vilkår for bruk av tett tank, blant annet:

-at lavt spylende toalett, vakuumtoalett eller tilsvarende benyttes
-at det benyttes tank som plasseres over bakken
-at tanken skal ha alarm for høy vannstand
-at det installeres plombert vannmåler for alt vann som går til tett tank.

Ved prosjektering skal det vises at det er valgt tankstørrelse på bakgrunn av tiltenkt bruk/belastning.

§ 8.Dokumentasjon av rensegrad

Minirenseanlegg skal ha dokumentasjon som tilfredsstiller NS-EN 12566-3:2005 (137033), (215502) med nasjonalt tillegg, eller tilsvarende standard for rensegrad, slamproduksjon og gjennomsnittlig lufttemperatur. Kommunen tillater kun minirenseanlegg med godkjenning fra gjeldende nasjonal godkjenningsordning for minirenseanlegg. Øvrige renseanlegg skal ha dokumentasjon på at anerkjent dimensjonering og utforming er benyttet. Kommunen kan kreve dokumentasjon på at anlegget klarer utslippskrav i henhold til denne forskriften.

Renseanlegg med naturlig infiltrasjon i grunnen skal i tillegg ha dokumentasjon på at anleggets størrelse og plassering er tilpasset de aktuelle vannmengdene og grunnforholdene på stedet. Dokumentasjonen skal omfatte grunnundersøkelse og inneholde informasjon om hydraulisk kapasitet, infiltrasjonskapasitet, løsmassenes egenskaper som rensemedium og risiko for forurensning. Løsmassenes egenskaper som rensemedium kan unnlates fra dokumentasjonen dersom renseanlegget kun renser gråvann.

Dokumentasjonen skal utføres av nøytrale fagkyndige. Prøver skal analyseres av laboratorier som er akkreditert for de aktuelle analysene. Analysemetoder nevnt i forurensningsforskriftens kapittel 11, vedlegg 2 punkt 2.2 skal benyttes. Alternativt kan analysemetoder med dokumentert høy korrelasjon med analysemetodene i vedlegg 2 punkt 2.2 til kapittel 11 benyttes.

§ 9.Krav til tinglyst erklæring

Ved nyanlegg eller utvidelse på annen manns grunn, skal det foreligge erklæring fra grunneier om tillatelse til dette. Dette gjelder både for ledningsanlegg og renseanlegg. Kopi av erklæring skal vedlegges søknad om utslipp. Erklæringen skal tinglyses etter at tillatelse er gitt.

§ 10.Utslippssted

Alle overflateresipienter som mottar renset avløpsvann skal ha årssikker vannføring (jf. § 3 i lov om vassdrag og grunnvann). Der det er uforholdsmessig langt til resipient med årssikker vannføring, kan det tillates å kople utløpsledning til drens- eller overvannsledning dersom den munner ut i resipient med årssikker vannføring.

Kommunen kan i særskilte tilfeller tillate og føre utslippet til resipient med ikke årssikker vannføring eller til terreng, dersom dette ikke gir uakseptable hygieniske forhold. Dersom utslippet føres til terreng skal massene ha tilstrekkelig hydraulisk kapasitet.

Ved utslipp til innsjø, tjern eller dam skal utløpet lokaliseres minst 2 meter under laveste vannstand. Ved utslipp til elv eller bekk skal utløpet være dykket ved normal tørrværsavrenning.

Utslippsted for avløpsvann fra renseanlegg skal for øvrig lokaliseres og utformes slik at virkningene av utslippet på resipienten blir minst mulig og at brukerkonflikter unngås, herunder slik at utslippet ikke medfører fare for forurensning av drikkevann.

§ 11.Krav til drift og vedlikehold

Eier av anlegg er ansvarlig for at det drives og vedlikeholdes slik at alle krav i lov og forskrift følges.

Alle anlegg som produserer våtslam skal inngå i kommunens ordning for slamtømming, jf. kommunal forskrift for tømming av slamavskillere, mindre renseanlegg, priveter, tette tanker mv. (slamtømmeforskrift).

Ved bruk av renseløsninger som inkluderer mekaniske komponenter, som krever periodisk ettersyn og vedlikehold, skal anleggseier inngå service-/vedlikeholdsavtale med godkjent foretak.

Godkjente foretak kan være leverandører/produsenter av renseløsninger, eller annet kvalifisert foretak. Inntil nasjonal godkjenningsordning for service-/vedlikeholdsforetak foreligger, er leverandører/produsenter å anse som kvalifisert foretak. Samtlige godkjente foretak skal ha en skriftlig avtale med kommunen. Som grunnlag for å oppnå avtale med kommunen skal foretaket dokumentere internt opplegg for opplæring av service-/vedlikeholdspersonell og dokumentere at foretaket følger kravene i internkontrollforskriften.

Dersom et godkjent foretak er konkurs, eller bringes til opphør av annen årsak, plikter anleggseierne å inngå avtaler med annet godkjent foretak.

Følgende punkter skal være regulert i service-/vedlikeholdsavtalen:

-Servicebesøk. (Antall besøk per år og oppgaver som skal utføres ved service, herunder kontroll av slammengde, tømming av slam (hvis det ikke utføres av kommunens renovatør), kontroll av doseringsutstyr og kjemikaliebeholder, eventuell etterfylling av kjemikalier, kontroll av vannkvalitet, kontroll av alarm mv.).
-Beredskapsordning som sikrer anleggseier assistanse dersom det oppstår funksjonssvikt på anlegget.
-Årlig rapportering av service og slamtømming til kommunen.
-Leveranse av deler.
-Eventuelle andre forhold som også er av forurensningsmessig betydning for det aktuelle anlegget.

Årsrapport for anlegg med drifts- og vedlikeholdsavtale skal sendes til kommunen innen 1. februar påfølgende år. Den skal minimum inneholde følgende:

-Referanse til gårds- og bruksnummer for eiendommen.
-Kort beskrivelse av anlegget.
-Omtale av driftsforholdene forrige år, med spesiell vekt på eventuelle driftsproblemer og håndtering av avvik.
-Vurdering av nødvendige utbedringer, herunder utskifting av filtermedium.
-Vurdering av endring i belastning på anlegget.
§ 12.Tilsyn og kontroll

Kommunen er forurensningsmyndighet og plikter å utføre tilsyn med anleggene. Dette tilsynet omfatter både kontroll av anleggenes ytelse, samt kvalitet på utført service og vedlikehold.

Alle slamavskillere og tette tanker skal kontrolleres av slamrenovatør ved hver tømming i henhold til kontrollskjema. Ved avvik eller unormale hendelser/omstendigheter, skal slamtømmer umiddelbart varsle kommunen om forholdet.

Kommunen eller den som kommunen bemyndiger har anledning til å besøke anleggene for kontroll og tilsyn, og kan ta prøver for kontroll av at rensekrav overholdes.

Alle prøver skal analyseres av laboratorier som er akkreditert for de aktuelle analysene. Analysemetoder beskrevet i forurensningsforskriftens kapittel 11, vedlegg 2 skal benyttes.

All pålagt prøvetaking skal utføres av fagkyndig virksomhet og bekostes av eier. Fagkyndig virksomhet i denne sammenheng er enten kommunen selv, eller virksomhet som utfører dette på vegne av kommunen og som kan dokumentere tilfredsstillende kompetanse innen prøvetaking og avløpsrensing. Ekstern fagkyndig virksomhet skal godkjennes av kommunen og særskilt avtale skal inngås mellom partene. Leverandører/produsenter, eller virksomheter i tilknytning til disse, kan ikke utføre prøvetaking for utslippskontroll.

Kommunen skal føre oversikt over utført kontroll, med eventuelle avvik.

I henhold til forurensningsloven § 73 har kommunen sanksjonsmuligheter dersom anleggets ytelse ikke er tilfredsstillende, samt om service og vedlikehold er mangelfull.

§ 13.Ikrafttreden

Denne forskriften trer i kraft 21. juni 2012. Samtidig oppheves forskrift 14. juni 2007 nr. 915 om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Eidsberg kommune, Østfold.