Forskrift om påslipp av fettholdig avløpsvann til offentlig avløpsnett, Molde kommune, Møre og Romsdal

DatoFOR-2012-06-21-781
PublisertII 2012 hefte 3
Ikrafttredelse09.08.2012
Sist endret
EndrerFOR-2006-06-30
Gjelder forMolde kommune, Møre og Romsdal
HjemmelFOR-2004-06-01-931-§15, LOV-1981-03-13-6-§9
Kunngjort09.08.2012   kl. 15.40
KorttittelForskrift om fettholdig avløpsvann, Molde

Hjemmel: Fastsatt av Molde kommunestyre 21. juni 2012 med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 15A-4, jf. lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 9.

§ 1.Formål

Fettutskillere tilknyttes avløpsledninger for å skille ut vegetabilsk og animalsk fett. Formålet er å separere fett fra avløpsvann slik at fettet ikke skaper problemer på ledningsnett, pumpestasjoner og renseanlegg.

§ 2.Krav om fettutskiller

Alle virksomheter med avløpsvann som inneholder fett eller olje av animalsk eller vegetabilsk opprinnelse skal ha fettutskiller. Kravet gjelder ved tilknytning til offentlig avløpsanlegg og omfatter både nyetableringer og eksisterende virksomheter.

Virksomheter som omfattes av kravet er:

-Bedrifter som produserer eller frembyr fettholdige næringsmidler (slakterier, meierier, bakerier, ferdigmatprodusenter/catering, stormarkeder med ferskvaredisk etc.)
-Spisesteder som restauranter, kafeer, gatekjøkken, kantiner etc.
-Institusjoner og lignende med kantine/kjøkken.

Ved enkeltvedtak kan kommunen kreve at også andre virksomheter som slipper avløpsvann med fettinnhold mer enn 150 mg/l inn i offentlig avløpsnett må installere fettutskiller.

Kommunen kan dispensere fra krav om fettutskiller, dersom fettkonsentrasjonen i avløpet fra virksomheten ikke overskrider 150 mg/l og dispensasjon finnes forsvarlig i forhold til driften av avløpsanlegget og heller ikke er i strid med bestemmelser om forurensning i lov eller forskrift. Kommunen kan sette vilkår for dispensasjonen.

§ 3.Søknadsplikt

Ny virksomhet samt eksisterende virksomhet som ikke innehar nødvendig tillatelse skal søke kommunen om tillatelse til påslipp av fettholdig avløpsvann til kommunalt nett.

Søknadsplikten inntrer også for virksomheter som innehar påslippstillatelse når det skjer en vesentlig økning av mengden fettholdig avløpsvann eller av mengden fett i avløpsvannet som virksomheten slipper inn på kommunalt nett.

Søknaden om tillatelse til påslipp skal inneholde informasjon om produksjonen ved virksomheten, detaljert informasjon om renseløsning med tegninger og dimensjonering, kart over virksomheten, hvor renseløsningen skal plasseres, samt kopi av avtale med firma for regelmessig tømming og vedlikehold av fettutskilleren.

Søknad skal underskrives av abonnenten og av godkjent foretak for utførelse av installasjonen i henhold til kommunens abonnementsvilkår for vann og avløp. Det utførende foretaket er ansvarlig for at fettutskiller blir planlagt og installert i henhold til gjeldende krav.

§ 4.Avløpsvann som skal føres til fettutskiller

Bare fettholdig avløpsvann av animalsk eller vegetabilsk opprinnelse skal ledes inn i fettutskilleren.

Følgende skal ikke ledes til fettutskiller:

-Avløp fra WC og andre sanitærinstallasjoner, oppvaskmaskiner, kjølevann, overvann
-Oljeholdig avløpsvann fra bilvaskeplasser, bilgarasjer, bilverksteder etc.
-Større konsentrerte fettmengder som for eksempel frityrfett. Frityrfett skal samles opp og leveres til godkjent mottak.
§ 5.Dimensjonering og plassering

Fettutskilleren skal dimensjoneres og installeres i henhold til gjeldende Norsk Standard på søknadstidspunktet. Kommunen kan etter søknad gi dispensasjon fra dimensjoneringskravene i standarden dersom dispensasjon finnes forsvarlig i forhold til driften av avløpsanlegget og heller ikke er i strid med bestemmelser om forurensning i lov eller forskrift. Kommunen kan sette vilkår for dispensasjonen.

Fettutskilleren plasseres på avløpsledning der fettstoffer tilføres, så nær kilden som mulig. Rom med høy temperatur skal unngås, for eksempel fyrrom, da dette vil medføre høyere utløpstemperatur. Temperaturen ut fra fettutskilleren skal ikke overstige 30 °C.

For å unngå hygieniske ulemper bør fettutskilleren plasseres på urent område i virksomheten.

Fettutskilleren skal plasseres frostfritt.

Sluk som føres til fettutskiller skal utstyres med vannlås og sil.

Fettutskilleren skal ha enkel atkomst for tømming og vedlikehold.

Fettutskilleren skal ikke belastes med kraftige, støtvise påslipp ut over det den er dimensjonert for.

§ 6.Drift og vedlikehold

Virksomheten skal sørge for regelmessig tømming og rengjøring av fettutskilleren. Tømmehyppigheten vil avhenge av fettutskillerens utforming og mengde avløpsvann tilført. Minimumskrav for tømmingsfrekvens er 2 ganger pr. år. Kommunen kan ved enkeltvedtak kreve økning av tømmehyppigheten dersom det er behov for det.

Kommunen kan etter søknad gi dispensasjon fra minimum tømmingsfrekvens. Dersom det er forsvarlig i forhold til driften av avløpsanlegget og heller ikke er i strid med bestemmelser om forurensning i lov eller forskrift kan kommunen i dispensasjonsvedtak fastsette tømming til minimum 1 gang pr. år. Kommunen kan sette vilkår for dispensasjonen.

Utskilt fett skal leveres til godkjent mottak.

Minst en gang pr. år skal utskillervolumet tømmes fullstendig og rengjøres grundig med varmtvann under trykk. Vann som benyttes til rengjøring skal ikke føres til kommunal avløpsledning. Samtidig skal alle overflater inspiseres og vedlikeholdes. Dette omfatter også skrapeverk, pumper, ventiler, tidsur osv.

Virksomheten skal kunne dokumentere at kravene i denne forskriften overholdes. Aktuell dokumentasjon er:

-Drifts-/serviceavtale med anleggsleverandør eller annet firma
-Driftsinstruks og driftsjournaler
-Tømme- og inspeksjonsrapporter
-Analyserapporter.
§ 7.Varsling av akutte påslipp

Virksomheten skal varsle kommunen om det oppstår akutte påslipp av fett til det offentlig avløpsnettet. Det skal gis opplysninger om type fett, mengde og hvor i virksomheten utslippet har skjedd.

§ 8.Rapportering

Virksomheten skal årlig rapportere om drift og vedlikehold til kommunen innen kommunens fastsatte frist. Kommunens rapporteringsskjema skal fortrinnsvis benyttes. Kopi av tømme- og inspeksjonsrapporter skal følge årsrapporten.

Kommunen kan kreve at det tas ut prøver for analyse av fettinnhold i avløpsvannet fra virksomheten.

§ 9.Sanksjoner

Dersom bestemmelsene i forskriften ikke blir overholdt eller vedtak i medhold av forskriften ikke gjennomført, kan kommunen ilegge tvangsmulkt i medhold av forurensningsloven § 73 (tvangsmulkt ved forhold i strid med loven). Hvis kommunen har gitt pålegg i medhold av forurensningslovens § 7 (plikt til å unngå forurensning) og pålegget ikke etterkommes, kan kommunen sørge for at tiltakene blir gjennomført.

§ 10.Klage

Enkeltvedtak fattet med hjemmel i denne forskriften, kan påklages til kommunens klagenemnd jf. forvaltningslovens § 28, 2. ledd. Klagen sendes til den instans som har fattet vedtaket.

§ 11.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft ved tidspunkt for kunngjøring i Norsk Lovtidend. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 30. juni 20061 om påslipp av fettholdig avløpsvann, Molde kommune, Møre og Romsdal.

1Ikke kunngjort i Norsk Lovtidend.