Vedtak om endring av kommunegrensa mellom Time og Gjesdal kommuner, Rogaland

DatoFOR-2012-06-27-663
PublisertII 2012 hefte 3
Ikrafttredelse01.01.2013
Sist endret
Endrer
Gjelder forTime og Gjesdal kommuner, Rogaland
HjemmelLOV-2001-06-15-70-§6, FOR-2007-04-19-422
Kunngjort05.07.2012   kl. 15.50
KorttittelVedtak om endring av kommunegrensa, Time og Gjesdal

Kapitteloversikt:

Heimel: Fastsett av Fylkesmannen i Rogaland 27. juni 2012 med heimel i lov 15. juni 2001 nr. 70 om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser (inndelingslova) § 6, jf. delegeringsvedtak 19. april 2007 nr. 422. 

Med heimel i inndelingslova § 6, jf. delegeringsfullmakt frå Kommunal- og regionaldepartementet 19. april 2007, vedtar Fylkesmannen i Rogaland at kommunegrensa mellom Time kommune og Gjesdal kommune blir endra slik at eit område på ca. 480 dekar blir overført til Gjesdal kommune. Området grenser til Gjesdal kommune ved Opstad, Torvmyra og Rundeberget og til Sandnes kommune ved Rossåsen. Den nye grensa er vist på vedlagte kart.

Grenseendringa blir sett i verk frå 1. januar 2013. 

Kartvedlegg 

pdf.gif