Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for modulvogntog på fylkes- og kommunale veger, Buskerud

DatoFOR-2012-07-05-717
PublisertII 2012 hefte 3
Ikrafttredelse09.07.2012
Sist endret
EndrerFOR-2012-02-24-195
Gjelder forBuskerud
HjemmelLOV-1965-06-18-4-§13, FOR-1980-11-24-1, FOR-1990-01-25-92-§5-2
Kunngjort10.07.2012   kl. 14.40
KorttittelForskrift om tillatte vekter for modulvogntog, Buskerud

Hjemmel: Fastsatt av Statens vegvesen, regionkontoret, Region sør 5. juli 2012 med hjemmel i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (vegtrafikkloven) § 13 og delegeringsvedtak 24. november 1980 nr. 1, jf. forskrift 25. januar 1990 nr. 92 om bruk av kjøretøy § 5-2 nr. 2 bokstav a og b. 

For gjeldende bestemmelser om vekter og dimensjoner vises til forskrift 1. februar 2012 nr. 116 om nærmere bestemmelser om tillatte vekter og dimensjoner for offentlig veg, samt forskrift 1. februar 2012 nr. 117 om nærmere vilkår for dispensasjon og om tillatt lengde og bredde uten dispensasjon. (Veglister 2012 for riksveg). 

Følgende strekninger er også godkjent for modulvogntog i Buskerud:

Vegnr.BruksklasseTotalvektTillatt vogntoglengde
meter
Vinter
Buskerud
KV. KjerratenX Rv. 282–Kjerraten 25Bk106025,25
Kv. Svend Haugs gateX Kv. Kjerraten–Svend Haugs gate 45Bk106025,25
 

Forskriften gjelder fra 9. juli 2012.