Forskrift om påslipp av oljeholdig avløpsvann til avløpsnett, Orkdal kommune, Sør-Trøndelag

DatoFOR-2012-08-15-881
PublisertII 2012 hefte 3
Ikrafttredelse01.10.2012
Sist endret
Endrer
Gjelder forOrkdal kommune, Sør-Trøndelag
HjemmelFOR-2004-06-01-931, LOV-1981-03-13-6
Kunngjort20.09.2012   kl. 14.40
KorttittelForskrift om oljeholdig avløpsvann, Orkdal

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Orkdal kommune ved Hovedutvalg forvaltning 15. august 2012 med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kapittel 15 og 15A, og lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven).

§ 1. Forskriftens grunnlag og virkeområder

§ 1-1.Formål

Formålet er å separere olje og industrielt utslipp fra avløpsvann slik at dette ikke skaper problemer på ledningsnett, pumpestasjoner og renseanlegg. Forskriften er utarbeidet for å få en ensartet saksbehandling og for å sette tydelige krav til påslipp av oljeholdig avløpsvann til private og offentlige avløpsanlegg i Orkdal kommune.

§ 1-2.Teknisk grunnlag

Tekniske krav i denne forskriften, hvis ikke nærmere spesifisert, er basert på:

-NS-EN 858-1, 858-2.

Dessuten bygger denne forskriften på:

-NORVAR prosjektrapport nr. 149/2006 «Tilførsel av industrielt avløpsvann til kommunalt nett - Veiledning»
-NORVAR prosjektrapport nr. 156/2007 «Veiledning for oljeutskilleranlegg»
-Normalreglement for sanitæranlegg.
§ 1-3.Definisjoner
a)Avløpsvann: Både sanitært og industrielt avløpsvann samt overvann.
b)Oljeholdig avløpsvann: Avløpsvann som inneholder oljeholdige produkter som for eksempel motorolje, smørefett, parafin, white-spirit, bensin og lignende. I dette ligger også spillvann fra vask og avfetting av kjøretøyer, motorvask og lignende.
c)Sanitært avløpsvann: Avløpsvann som i hovedsak skriver seg fra menneskers stoffskifte og fra husholdningsaktiviteter, herunder avløpsvann fra vannklosett, kjøkken, bad, vaskerom og lignende.
d)Industrielt avløpsvann: Avløpsvann som har vært benyttet til industrielle formål. Det industrielle avløpsvannet kan inneholde partikulært oppløst stoff (prosessvann) eller være oppvarmet (kjølevann).
e)Påslipp: Tilførsel av avløpsvann til avløpsnett oppstrøms et renseanlegg.
§ 1-4.Virkeområde

Bestemmelsene i denne forskriften gjelder for virksomheter som har påslipp av oljeholdig avløpsvann som for eksempel:

-Bensinstasjoner,
-Vaskehaller for kjøretøy,
-Motorverksteder,
-Bussterminaler,
-Verksteder og klargjøringssentraler for kjøretøy, anleggsmaskiner og skinnegående materiell,
-Anlegg for understellsbehandling,

som enten har vaskeplass, smørehall, servicehall eller lignende.

Bestemmelsene i denne forskriften gjelder også for virksomheter som har påslipp av industrielt avløpsvann (jf. definisjonen over).

Virksomheter som ikke er nevnt her, men som har risiko for påslipp av oljeholdig avløpsvann, vil også omfattes av denne forskriften. Eksempelvis lagerbygninger, industriområder og oppstillingsplasser for kjøretøy/maskiner/redskap der utslipp av oljeholdige produkter kan forekomme.

For fettutskillere gjelder egen lokal forskrift vedtatt av Orkdal kommune.

§ 2. Generelle bestemmelser

§ 2-1.Ansvarlig for oljeutskillere

Det skal alltid søkes kommunen om tillatelse til påslipp. Dette gjelder ny virksomhet, eksisterende virksomhet og ved bruksendringer av eksisterende bygninger.

Påslippstillatelsen søkes av og gis til eier av virksomheten. Det er denne som står ansvarlig ovenfor kommunen for at vilkårene i tillatelsen overholdes.

Dersom eier av grunneiendommen er en annen enn den ansvarlige for påslippstillatelse, skal denne ha kopi av påslippstillatelsen og mulighet til å uttale seg innen en fastsatt frist.

§ 2-2.Krav om tillatelse

Ingen kan sette i verk nye påslipp eller øke påslipp vesentlig (>25 %) uten at tillatelse er gitt i medhold av denne forskriften.

Påslipp etablert før 1. januar 2007 for oljeholdig avløp, som ikke økes vesentlig, er tillatt i den grad dette følger av forurensningsforskriften § 15-10.

§ 2-3.Søknad om tillatelse

For utslipp av oljeholdig avløpsvann gjelder forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kapittel 15 § 15-4.

For påslipp til private avløpsanlegg må det i tillegg innhentes skriftlig tillatelse fra anleggseier.

§ 2-4.Behandling av søknad

For utslipp av oljeholdig avløpsvann gjelder forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kapittel 15 § 15-5.

§ 2-5.Kommunens rett til kontroll

Kommunen, eller den kommunen bemyndiger, har rett til å inspisere virksomheten til enhver tid, og kan kreve å få lagt frem og få granske dokumenter og annet materiale som kan ha betydning for dens gjøremål etter loven.

§ 2-6.Nedleggelse

Dersom virksomheten nedlegges eller stanses, skal det minimum 1 måned på forhånd gis melding til kommunen såfremt virksomheten kan medføre forurensninger etter nedleggelsen eller driftsstansen.

§ 2-7.Eierskifte

Dersom virksomheten overdras til ny eier, skal melding sendes kommunen senest 1 måned før eierskiftet. Det gjøres oppmerksom på at eierskiftet kan medføre endringer i tillatelse i samsvar med forurensningsloven § 18.

§ 2-8.Forurensningsgebyr/tvangsmulkt

For å sikre at vilkårene i tillatelsen blir gjennomført, kan kommunen med hjemmel i forurensningsloven § 73 fastsette tvangsmulkt/forurensningsgebyr til staten, eventuelt tvangsmulkt til kommunen i medhold av plan- og bygningsloven § 32-5.

§ 2-9.Sanksjonering

Saksbehandlingsgebyr, tilleggsgebyr mv. er fastsatt i forskrift for vann- og avløpsgebyrer for Orkdal kommune.

Dersom virksomhetens avløpsvann beviselig medfører skader eller merutgifter på kommunalt avløpsnett, vil kostnadene for retting, utbedring og/eller reparasjoner faktureres virksomheten.

Ved alvorlige brudd på kommunens krav til påslipp fra nærings- og industrieiendommer til ledningsnett oppstrøms renseanlegg, kan kommunen fatte vedtak om at tillatelse til påslipp opphører. Kommunen kan iverksette følgende tiltak:

-Plombering av vanninntak. For dette svarer abonnenten gebyr jf. forskrift for vann- og avløpsgebyr. Bare kommunen kan fjerne plomberingen.
-Tvangsmulkt til staten etter forurensningsloven § 73, alternativt tvangsmulkt til kommunen etter plan og bygningsloven § 32-5.
-Umiddelbare tiltak etter forurensningsloven § 7 og § 74.

§ 3. Krav til oljeutskillere

§ 3-1.Tilknytning til avløpsnett

Oljeholdig spillvann skal passere sandfang og utskillere før det ledes til avløpsnett oppstrøms et renseanlegg. Dersom avløpsnettet er lagt etter separatsystemet, skal avløp fra utskillere knyttes til spillvannsnett. Det er forbudt å føre oljeholdig avløpsvann til et overvannssystem.

I tilfeller der utløp fra utskillere skal knyttes til et privat avløpsanlegg, skal tilknytningen gjøres etter slamavskillertrinnet i avløpsanlegget.

§ 3-2.Sanitært avløpsvann

Sanitært avløpsvann skal ikke kobles via utskillere.

§ 3-3.Forholdet til utslippskrav gitt av fylkesmannen eller KLIF

For de virksomheter som har egne utslippstillatelser fra enten KLIF eller fylkesmannen, skal disse kravene betraktes som uavhengige av kommunens krav. Det presiseres at virksomheten skal unngå unødvendig forurensning, selv om kravene til KLIF eller fylkesmannen overholdes. Dette fremgår av forurensningsloven § 7. Denne paragrafen kommer til anvendelse også for de komponenter som ikke er regulert av KLIF eller fylkesmannen, eller dersom ny teknologi gjør det mulig å redusere påslippet ytterligere, innenfor rimelige kostnader for virksomheten.

§ 3-4.Krav til avløpsvannets beskaffenhet

Oljeinnholdet i utløpet fra utskilleren skal ikke overstige 20 mg/l.

Oljeholdig avløpsvann som føres til kommunalt nett skal under normale driftsforhold holde disse kravene:

Parameter - oljeutskillerGrenseverdi
Temperatur< 45 °C
pH5,5-8,5
Bly, Pb< 50 μg/l
Kadmium, Cd< 5 μg/l
Krom, Cr< 50 μg/l
Kvikksølv, Hg< 2 μg/l
Nikkel, Ni< 50 μg/l
Kobber, Cu< 200 μg/l
Sink, Zn< 500 μg/l
Olje< 20 mg/l
Nitrifikasjonshemming< 50 %2
Org. stoff, KOF< 600 mg/l1
Suspendert stoff (sedimenterbart materiale)< 400 mg/l2
Klorid, Cl-< 1000 mg/l2
Sulfat, SO4 2-< 500 mg/l2
Total fosfor, TotP< 10 mg/l2
Total nitrogen, Tot N< 60 mg/l2
1Konsentrasjoner som er høyere enn 600 mg/l tillates ledes til avløpsnett, men ved overstigning av grenseverdien vil tilleggsgebyr bli ilagt.
2Dersom det er nødvendig kan kommunen kreve analyser på disse parameterne.
§ 3-5.Krav til bruk av vaske- og avfettingskjemikalier

Eier av oljeutskiller skal ev. sammen med kjemikalieleverandørene og annen kompetanse på området tilstrebe å optimalisere kjemikaliebruken og sørge for å optimalisere driftsforhold med tanke på lavere oljepåslipp.

For øvrig gjelder følgende spesifiserte krav:

-Der det er mulig skal det velges miljøvennlige kjemikalier.
-I henhold til stoffkartotekforskriften skal den ansvarlige for virksomheten ha et kartotek over alle kjemikalier og vaskemidler som brukes i virksomheten. Stoffkartotek er en samling av HMS-datablader for alle kjemiske stoffer og stoffblandinger som brukes i virksomheten. Stoffkartotek må til en hver tid holdes oppdatert og være tilgjengelig i rom hvor vaskekjemikalier lagres/brukes.
-Bruk av vaske- og avfettingskjemikalier skal være i henhold til HMS-datablad.
§ 3-6.Forbehandling

Forbehandling av avløpsvann kan være nødvendig for å redusere tilførselen av sedimenterbart materiale, og for å redusere tilførselen av stoffer som kan løse opp olje i utskilleren. Det er også viktig med gode rutiner ved virksomheten for å redusere mengden av sedimenterbart materiale i avløpet.

Oljeholdig avløpsvann skal før påslipp passere sandfang eller lignende renseinnretning dimensjonert for maksimal reell vannbelastning.

Alkalisk reagerende oljeholdig spillvann nøytraliseres før det ledes til utskilleren.

§ 3-7.Utførelse

Material og utførelse av renseenhetene skal tilfredsstille de gjeldende krav i Norsk Standard.

§ 3-8.Inspeksjons- og kontrollkum

Det skal etableres en inspeksjons- og kontrollkum på hver avløpsledning som transporterer oljeholdig avløpsvann til avløpsnett.

Ved påslipp av oljeholdig avløpsvann skal inspeksjons- og kontrollkummen være plassert umiddelbart nedstrøms utskilleren.

Kummen skal være tilgjengelig for kommunens ansvarlige til en hver tid. Kummen skal gi mulighet for å ta prøver av avløpsvannet.

Material og utførelse av inspeksjonskummer skal tilfredsstille gjeldende standarder.

§ 3-9.Disponering av utskilt olje og slam/sand

Utskilt olje, slam/sand og samtidig avfall skal håndteres i henhold til gjeldende avfallsforskrifter. Håndtering av avfall skal inngå i virksomhetens internkontrollsystem.

Masser fra naturbaserte renseanlegg som er tilført oljeholdig avløpsvann skal prøvetakes og deponeres i henhold til forurensningsgrad.

§ 4. Krav vedrørende prøvetaking, analyser og kontroll

§ 4-1.Prøvetaking og analyser

Den ansvarlige for oljeutskilleren plikter å gjennomføre representative målinger for å dokumentere kvaliteten av påslipp til avløpsnett. Det skal tas ut minimum to representative prøver pr. år, fra inspeksjons-/kontrollkummen. For større virksomheter eller utskillere med høy belastning eller omfattende kjemikaliebruk, kan kommunen kreve at det tas flere prøver.

Dersom analyseverdiene over tid viser lave og stabile verdier, og vaske- og avfettingsprosess er den samme, kan det være grunnlag for å søke kommunen om redusert prøvetakingshyppighet.

Prøvetaking og konservering av prøver skal utføres i henhold til gjeldende standarder og forurensningsforskriftens krav. Vannanalyser iht. parametere som nevnt ovenfor skal utføres av et akkreditert laboratorium. Det skal benyttes analysemetoder nevnt i forurensningsforskriftens vedlegg 2 punkt 2.2 til kapittel 11.

§ 4-2.Egenkontroll

Anleggseier plikter å ha jevnlig ettersyn med hele utskilleranlegget. Det skal legges opp til inspeksjoner minst en gang i året der tykkelse av utskilt lag, innløp/utløp og eventuelt varslingsutstyr kontrolleres. Utført kontroll skal dokumenteres og rapporten sendes til kommunen innen 1. februar for det forutgående år.

§ 4-3.Tilsyn

Kommunen er tilsynsmyndighet og fører tilsyn med at krav overholdes. Kommunen kan kreve gebyr for tilsyn. Tilsynsgebyr fastsettes i kommunens gebyrregulativ og kreves inn årlig. Gebyret settes slik at det samlet ikke overstiger forurensningsmyndighetens kostnader ved saksbehandlingen eller kontrollordninger, jf. forurensningsloven § 52a.

§ 5. Krav vedrørende drift, vedlikehold og dokumentasjon

§ 5-1.Drift

For å sikre profesjonell og stabil drift av renseenheten skal virksomheter med oljeutskiller engasjere en uavhengig fagkyndig instans/firma til å forestå driftskontroll av anlegget. Hensikten er å dokumentere overfor kommunen at anlegget er i forskriftsmessig stand og drives i henhold til de krav kommunen har stilt.

§ 5-2.Vedlikehold

Alle anleggsvolumer i oljeutskilleren skal kontrolleres minst 2 ganger i året for virksomheter som har et oljeutslipp som overstiger 1 liter olje pr. år. Tømming skal utføres ved behov.

Alle renseanleggsvolumer (utskiller, sandfang, slamavskiller, oppsamlingstank, inn-/utløpsledninger) skal rengjøres grundig ved hver tømming.

For virksomheter som har et oljeutslipp som ikke overstiger 1 liter olje pr. år skal 1. ledd gjennomføres minimum 1 gang pr. år.

Virksomheten er forpliktet til å jevnlig gjennomføre egenvurderinger med henblikk på reduksjon av forurensninger i avløpsvannet som tilføres avløpsnettet.

§ 5-3.Dokumentasjon

Virksomheten er ansvarlig for at følgende dokumentasjon er tilsendt kommunen innen 1. februar for det forutgående år:

-Tømmerapporten for oljeutskiller inkl. alle renseanleggets øvrige volumer.
-Dokumentasjon om hvor de utskilte massene som er nevnt i § 3-9, ble levert.
-Analyserapporter for vannprøvene som er tatt.
-Inspeksjonsrapport for hele renseenheten.
-Årsrapport med egen vurdering av påslippet, ev. med forslag til redusering av påslippet.

Det skal benyttes kommunens rapporteringsskjema som kan fås hos kommunen eller på kommunens hjemmesider.

Ved etablering av ny utskiller eller nytt påslipp av oljeholdig avløpsvann skal det innsendes dokumentasjon med generelle opplysninger og tegninger som viser plasseringen av utskilleren og/eller påslippspunktet.

§ 6. Beredskap mot akutt forurensning og høye påslipp

§ 6-1.Forebygging av akutte påslipp og beredskapsplikt

Virksomheten plikter å gjennomføre forebyggende tiltak for å unngå, eventuelt begrense, risikoen for akutte påslipp til så vel spillvannsnett som overvannsnett.

Beredskapen skal stå i rimelig forhold til sannsynligheten for akutte, skadelige påslipp til avløpsnettet og omfanget av de skader og ulemper som kan forårsakes. Beredskapsrutinene skal inngå i virksomhetens internkontrollsystem for helse, miljø og sikkerhet og skal dokumenteres.

§ 6-2.Varslingsplikt

Dersom det som følge av virksomhetens aktiviteter skulle oppstå akutte påslipp til et avløpsanlegg skal kommunen, og anleggseier hvis annen enn kommunen, straks varsles. Det skal gis opplysninger om hva som er sluppet på, tidspunkt for påslipp og hvor dette har skjedd, samt om påslippet er stanset.

Virksomheten vil være økonomisk ansvarlig for konsekvenser av akutte påslipp.

§ 7.Dispensasjon

Når særlige grunner taler for det, kan kommunen dispensere fra disse forskriftene, såfremt dette ikke ellers strider mot lov og forskrift.

§ 8.Vedtaksmyndighet

Vedtak etter denne forskrift fattes iht. kommunens delegeringsreglement.

§ 9.Klage

Enkeltvedtak fattet med hjemmel i denne forskriften, kan påklages til kommunens klagenemnd jf. forvaltningslovens § 28, 2. ledd. Klagen sendes til den instans som har fattet vedtaket.

§ 10.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft fra 1. oktober 2012.