Forskrift om tilknytningsplikt til kommunal vannforsyning, Karlsøy kommune, Troms

DatoFOR-2012-09-04-1074
PublisertII 2012 hefte 4
Ikrafttredelse01.01.2013
Sist endret
Endrer
Gjelder forKarlsøy kommune, Troms
HjemmelLOV-2008-06-27-71-§27-1, LOV-2008-06-27-71-§30-1, LOV-2008-06-27-71-§30-6, LOV-2008-06-27-71-§16-4, LOV-2008-06-27-71-§16-5, LOV-2008-06-27-71-§18-1, LOV-2012-03-16-12-§3, LOV-2012-03-16-12-§4, FOR-2004-06-01-931-§16-3, FOR-2004-06-01-931-§16-4, FOR-2001-12-04-1372-§11, FOR-2001-12-04-1372-§12
Kunngjort22.11.2012   kl. 15.10
KorttittelForskrift om kommunal vannforsyning, Karlsøy

Hjemmel: Fastsatt av Karlsøy kommunestyre 4. september 2012 med hjemmel i lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) § 27-1, § 30-1, § 30-6, § 16-4, § 16-5 og § 18-1, lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg § 3 og § 4, forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 16-3 og § 16-4, forskrift 4. desember 2001 nr. 1372 om vannforsyning og drikkevann (Drikkevannsforskriften) § 11 og § 12, og forskrift 18. april 2001 om vann- og avløpsgebyrer, Karlsøy kommune, Troms.

§ 1.Forskriftens formål

Forskriften skal fremme kommunal leveranse av tilstrekkelig og hygienisk betryggende drikkevann til eksisterende og framtidige bygninger.

Forskriften skal bidra til å øke antall vannabonnenter gjennom tilknytningsplikt til kommunal vannforsyning, kommunal overtakelse av private vannforsyningsanlegg og utbygging av private og/eller kommunale ledningsnett.

§ 2.Definisjoner

I denne forskrift menes med:

-Drikkevann - vann til drikke, næringsmiddelformål og hygienisk bruk i samsvar med bestemmelsene i forskrift 4. desember 2001 nr. 1372 om vannforsyning og drikkevann m.m.
-Fritidsbebyggelse - Bygninger som benyttes deler av året og som er matrikkelført med kode:
-161 Hytter, sommerhus, fritidsbygg
-162 Helårsbolig benyttet som fritidsbolig
-163 Våningshus benyttet som fritidsbolig.
-Hygienisk betryggende vannforsyning - vannforsyning uten innhold av fysiske, kjemiske eller biologiske komponenter som kan medføre fare for helseskade i vanlig bruk, jf. drikkevannsforskriften § 12.
-Ledningsnett - nedgravde private eller kommunale hovedvannledninger eller tilknytningsledninger med tilhørende komponenter og installasjoner, som har som formål å forsyne en eller flere bygninger med vann.
-Plan - regionale planer, kommuneplaner, -delplaner, reguleringsplaner, bebyggelsesplaner eller tilsvarende.
-Stikkledning - Vannledning som ikke tilhører det kommunale ledningsnettet og som brukes til å knytte en eller flere bygninger til det kommunale ledningsnettet.
-Tilknytningsledning - Vannledning koblet til kommunal eller privat hovedvannledning, anlagt særskilt for tilknytning av flere stikkledninger.
-Tilknytningsplikt - bygningseiers plikt til sørge for at bygning kobles til kommunalt ledningsnett.
-Tilknytningspliktig bygning - bolighus, fritidshus, driftsbygning, offentlig bygning, mv. som omfattes av tilknytningsplikten.
-Tilkoblingsarbeidet - del av tilknytningsarbeidet begrenset til arbeidet med å koble sammen stikkledning til ledningsnettet.
-Vannforsyningsanlegg - alle komponenter som inngår i vannforsyningen, inkludert vannkilden og rettighet til uttak av vann.
-Vesentlig oppgradert - tiltak som resulterer i vesentlige endringer og forbedringer, og som ikke kan anses som vedlikehold.
§ 3.Forskriftens virkeområde

Forskriften omfatter alle bygninger og eiere av bygninger i regulerte og uregulerte områder i hele Karlsøy kommune. Forskriften omfatter videre kommunale vannledninger, private vannforsyningsanlegg og utbygging av private og/eller kommunale ledningsnett tilknyttet kommunal vannforsyning.

§ 4.Tilknytningsplikten 

§ 4-1. Generelt for bygninger

Når ikke annet er bestemt, gjelder tilknytningsplikten for alle eksisterende og framtidige bygninger som omfattes av plan der kommunal vannforsyning inngår, eller når kommunalt ledningsnett ligger i en avstand på inntil 60 meter fra bygning i spredt bebyggelse. Tilknytningsplikten gjelder tilsvarende når privat utbygger, via tilknytningsledning fra kommunalt ledningsnett, fører fram felles ledningsnett til et område som fra før ikke har kommunal vannforsyning. 

§ 4-2. Tilknytningsplikt ved kommunal overtakelse av private vannforsyningsanlegg

Tilknytningsplikten gjelder også alle eksisterende bygninger tilknyttet privat vannforsyningsanlegg når kommunestyret, gjennom avtale eller med hjemmel i lov eller gjeldende rettspraksis, overtar slike anlegg. 

§ 4-3. Ansvarlig for å oppfylle tilknytningsplikten

Eier av tilknytningspliktig bygning er ansvarlig for å oppfylle tilknytningsplikten. 

§ 4-4 Dispensasjon fra tilknytningsplikten

Når særlige hensyn tilsier det kan kommunestyret, etter søknad, dispensere fra tilknytningsplikten og godkjenne en annen ordning enn kommunal vannforsyning. Som særlige hensyn regnes:

a)at de totale utgiftene for tilknytning av eksisterende bygning vil overstige kr 40 000, eller
b)at kommunens vannforsyningsanlegg over tid ikke kan levere drikkevann som tilfredsstiller forskriftens krav til leveringssikkerhet jf. drikkevannsforskriftens § 11, eller
c)at kommunens vannforsyningsanlegg over tid ikke kan levere drikkevann som tilfredsstiller forskriftens krav til kvalitet, jf. drikkevannsforskriftens § 12.

Dispensasjon etter bokstav c) betinges av at bygningen har hygienisk betryggende vannforsyning.

Kommunestyret kan trekke tilbake dispensasjon etter bokstav b) og c) når vilkåret for dispensasjonen ikke lenger er til stede.

§ 5.Frist for tilknytning til kommunal vannforsyning 

§ 5-1. Tilknytningsfrist for bygninger som omfattes av § 4-1

Når ikke annet er bestemt, er tilknytningsfrist for bygninger som omfattes av § 4-1, 1. september 2013. 

§ 5-2. Tilknytningsfrist for bygninger som omfattes av § 4-2

Tilknytningsfrist for bygninger som omfattes av § 4-2 fastsettes i hvert enkelt tilfelle av kommunestyret.

§ 6.Bygninger som er unntatt fra tilknytningsplikten 

§ 6-1. Unntak på grunn av avstand

Tilknytningsplikten gjelder ikke for bygning i spredt bebyggelse, når bygningen ligger i en avstand av minimum 60 meter fra

a)kommunalt ledningsnett eller
b)privat tilknytningsledning som forsynes fra kommunalt ledningsnett. 

§ 6-2. Unntak for fritidsbebyggelse

Tilknytningsplikten gjelder ikke for eksisterende fritidsbebyggelse, med mindre annet er bestemt i plan. 

§ 6-3. Unntak for driftsbygning i landbruket

Tilknytningsplikten gjelder ikke for oppføring av driftsbygning i landbruket eller for endring og reparasjon av bestående driftsbygning.

§ 7.Midlertidig fritak fra tilknytningsplikten

Kommunestyret kan, etter søknad, innvilge bygning midlertidig fritak fra tilknytningsplikten, når eier av bygningen i løpet av de siste 10 år regnet fra 1. september 2013, i egen regi eller som medlem i andelslag, forening eller tilsvarende, har anlagt nytt vannforsyningsanlegg eller vesentlig oppgradert eksisterende vannforsyningsanlegg.

Midlertidig fritak fra tilknytningsplikten betinges av at bygningen har hygienisk betryggende vannforsyning.

Fritaket skal være tidsbegrenset til nedskrivningsperioden for investeringen.

Som nedskrivningsperiode regnes 10 år fra investeringen var foretatt.

§ 8.Utsatt tilknytningsplikt

Dersom en tilknytningspliktig bygning ikke er tilknyttet kommunal vannforsyning innen frist jf. § 5-1 eller § 5-2, og årsaken til manglende tilknytning skyldes forhold eier ikke rår over, kan han søke kommunen om utsatt frist for tilknytning. Tidspunkt for beregning av gebyr skal i så fall utsettes tilsvarende vedtak om utsatt frist.

§ 9.Fremføring av privat stikkledning 

§ 9-1. Tilknytning til kommunal vannledning

Eier av tilknytningspliktig bygning er selv ansvarlig for fremføring av privat stikkledning til kommunal vannledning, felles privat tilknytningsledning, eller til annen privat vannledning. Når tilknytningen gjøres på kommunal vannledning, skal kommunen forestå selve tilkoblingsarbeidet. Kommunen skal da også svare for alt utstyr og materiell som inngår i tilknytningen. 

§ 9-2. Tilknytning via privat vannledning

Dersom eier av tilknytningspliktig bygning velger tilknytning via felles privat tilknytningsledning eller annen privat vannledning, må han selv forestå tilkoblingsarbeidet, og også svare for det utstyr og materiell som inngår i tilknytningen. Før slik tilknytning foretas skal den som utfører arbeidet gi kommunen melding om dette.

§ 10.Gebyrer 

§ 10-1. Engangsgebyr for tilknytning

Bygninger som knyttes til kommunal vannforsyning skal belastes engangsgebyr for tilknytning i henhold til lokal forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Karlsøy kommune. 

§ 10-2. Abonnements- og forbruksgebyr

Bygninger som knyttes til kommunal vannforsyning skal belastes abonnements- og forbruksgebyr i henhold til forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Karlsøy kommune. 

§ 10-3. Gebyrplikt ved unnlatelse av tilknytningsplikten

Tilknytningspliktig bygning som ikke er tilknyttet kommunal vannforsyning innen frist jf. § 5-1 eller § 5-2, skal likevel belastes abonnements- og forbruksgebyr, beregnet fra samme dato som fristen for tilknytning.

§ 11.Utgifter til fremføring av tilførselsledning, stikkledning og tilknytning, inkludert tilkobling, materiell og engangsgebyr for tilknytning 

§ 11-1. Bygning med tilknytningsplikt

Når ikke annet er bestemt skal eier av tilknytningspliktig bygning, som knyttes til kommunal vannforsyning, skal svare for alt arbeid og alle utgifter som følger av tilknytningsplikten, dog med følgende begrensninger:

d)For nye bygninger som knyttes direkte til kommunal vannledning, skal kommunen besørge nødvendig utstyr og materiell som inngår i tilkoblingsarbeidet.
e)For eksisterende bygning som knyttes til kommunal vannforsyning, skal eier av bygning svare for utgifter med inntil kr 25 000 pr. tilknyttet bygning. Kommunen skal svare for utgifter som overstiger kr. 25 000 med inntil kr 15 000.
f)Dersom de totale utgiftene for tilknytning av eksisterende bygning vil overstige kr 40 000, (25 000 + 15 000) skal kommunen, etter søknad jf. § 4-4 a), frafalle tilknytningsplikten. 

§ 11-2. Bygning uten tilknytningsplikt

Når eier av bygning som faller utenom tilknytningsplikten, av eget ønske knytter bygningen til kommunal vannforsyning, skal abonnenten svare for alle utgifter ved tilknytningen, dog med følgende begrensing:

a)For bygninger som knyttes direkte til kommunal vannledning, skal kommunen besørge nødvendig utstyr og materiell som inngår i tilkoblingsarbeidet.
§ 12.Kommunal råderett

Der kommunal vannledning skal føres fram over privat eiendom, skal kommunen sikre tinglyste rettigheter om grunnavståelse gjennom avtale med grunneier. Dersom slik avtale ikke oppnås skal kommunen vurdere ekspropriering.

§ 13.Ikrafttreden

Forskriften trer i kraft 1. januar 2013.