Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkesveg 504, Eidsvoll kommune, Akershus

DatoFOR-2012-09-04-921
PublisertII 2012 hefte 4
Ikrafttredelse04.09.2012
Sist endret
Endrer
Gjelder forEidsvoll kommune, Akershus
HjemmelLOV-1965-06-18-4-§13, FOR-1980-11-24-1, FOR-1990-01-25-92-§5-2
Kunngjort04.10.2012   kl. 16.40
KorttittelForskrift om tillatte vekter, Eidsvoll

Hjemmel: Fastsatt av Statens vegvesen Region øst 4. september 2012 med hjemmel i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (vegtrafikkloven) § 13 og delegeringsvedtak 24. november 1980 nr. 1, jf. forskrift 25. januar 1990 nr. 92 om bruk av kjøretøy § 5-2 nr. 2 bokstav a og b.

§ 1.FV 504 fra kryss med Kjerkevegen til avkjøring til Hjeavegen 203 oppskrives til bruksklasse Bk 10–50 tonn og tillatt vogntoglengde 19,50 meter.
§ 2.Denne forskrift trer i kraft 4. september 2012.