Forskrift om gebyrer for saksbehandling og kontroll/tilsyn av mindre avløpsanlegg, Ås kommune, Akershus

DatoFOR-2012-10-10-972
PublisertII 2012 hefte 4
Ikrafttredelse01.01.2013
Sist endret
Endrer
Gjelder forÅs kommune, Akershus
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§52a, FOR-2004-06-01-931-§11-4
Kunngjort18.10.2012   kl. 15.50
KorttittelForskrift om gebyr for avløpsanlegg, Ås

Hjemmel: Fastsatt av Ås kommunestyre 10. oktober 2012 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 52a og forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 11-4.

§ 1.Formål

Forskriften gir grunnlag for og bestemmelser om innbetaling og innkreving av gebyr for:

-behandling av søknad om utslippstillatelse
-søknad om endring/omgjøring av utslippstillatelse
-gebyr for kontroll/tilsyn av mindre avløpsanlegg.

Gebyrene skal gi kommunen dekning for sine kostnader.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder gebyrer for saksbehandling og kontroll/tilsyn av utslipp fra bolig-, fritids- og annen bebyggelse med innlagt vann når utslippet knyttes til mindre avløpsanlegg; dvs. anlegg for inntil 2000 personekvivalenter (anlegg som omfattes av forurensningsforskriften kap. 12 og 13).

§ 3.Definisjoner 

Gebyrpliktig:

Eier av mindre avløpsanlegg er pliktig for betaling av saksbehandlingsgebyr ved søknad om utslippstillatelse og søknad om endring/omgjøring av utslippstillatelse, etter forurensningsforskriften.

Eier av mindre avløpsanlegg er pliktig for betaling av kontroll-/tilsynsgebyr. 

Gebyrregulativ:

Betegnelsen for gjeldende prisoversikt for gebyrer. Gebyrregulativet justeres årlig etter kommunestyrets vedtak. 

Mindre avløpsanlegg:

Anlegg beregnet for mottak av avløpsvann fra bolig-, fritids- og annen bebyggelse med innlagt vann med inntil 2000 pe. 

Avløpsvann:

Avløp fra vannklosett, kjøkken, bad/dusj, vaskerom og lignende. 

Personekvivalenter (pe):

Med pe menes den mengde organisk stoff som brytes ned biologisk med et biokjemisk oksygenforbruk på fem døgn (BOF5) på 60 gram oksygen per døgn.

§ 4.Saksbehandlingsgebyr

Det skal betales engangsgebyr for saksbehandling ved søknad om utslippstillatelse og ved søknad om endring/omgjøring av utslippstillatelse.

Gebyrene gjelder både ved oppføring av ny bebyggelse og for eksisterende bebyggelse.

Søkeren er pliktig til å fremlegge nødvendig dokumentasjon til søknaden og dekke utgiftene til denne.

§ 5.Kontroll- og tilsynsgebyr

Kommunen kan kreve årlig kontroll- og tilsynsgebyr for eiendommer med avløpsanlegg som omfattes av forurensningsforskriften kap. 12 og 13.

Årsgebyr for kontroll og tilsyn faktureres fra samme tidspunkt som søknad om utslippstillatelse er godkjent. Det kan søkes om utsettelse av betalingsstart ved vesentlig forsinket idriftssettelse.

Det kan søkes om fritak for anlegg som midlertidig ikke er i drift.

§ 6.Betaling av gebyrer

Gebyrpliktig står ansvarlig for betaling av gebyrene.

Kommunen sender faktura for saksbehandling når utslippstillatelse foreligger. Fakturaen forfaller til betaling etter 30 dager.

Årsgebyret for kontroll og tilsyn faktureres sammen med øvrige kommunale årsgebyrer.

§ 7.Innkreving av gebyrer

Gebyr er tvangsgrunnlag for utlegg med hjemmel i forurensningsloven § 52a; jf. tvangsfullbyrdelseslovens kapitel 7.

§ 8.Klage

Når det fattes enkeltvedtak etter denne forskriften skal den/de vedtaket gjelder informeres om den klageadgang som er bestemt i forvaltningsloven. Klagen sendes til den instansen som har fattet vedtaket.

Vedtak om gebyrenes størrelse, som fremkommer av gebyrregulativet, regnes som forskrift, jf. forvaltningslovens § 2 første ledd c). Dette er ikke et enkeltvedtak og kan derfor ikke påklages.

§ 9.Ikrafttredelse og myndighet

Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2013.

Denne forskriften forvaltes av kommunalteknisk avdeling.