Forskrifter for vann- og avløpsgebyrer, Selbu kommune, Sør-Trøndelag

DatoFOR-2012-10-17-1054
PublisertII 2012 hefte 4
Ikrafttredelse01.01.2013
Sist endret
Endrer
Gjelder forSelbu kommune, Sør-Trøndelag
HjemmelLOV-2012-03-16-12-§5, FOR-2004-06-01-931
Kunngjort15.11.2012   kl. 16.10
KorttittelForskrift om VA-gebyrer, Selbu

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Selbu kommunestyre 17. oktober 2012 med hjemmel i lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg § 5 og forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften).

I. Generelle bestemmelser

Kommunens abonnenter betaler for vann- og avløpstjenester levert av kommunen. Forholdet mellom abonnenten og kommunen er regulert av lover og forskrifter samt av lokale reglementer, bestemmelser, regulativer og deklarasjoner. De viktigste dokumentene er listet nedenfor:

1.Lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg
2.Del 4A. Kommunale vann- og avløpsgebyrer i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
3.Forskrift 17. oktober 2012 om vann- og avløpsgebyrer i Selbu kommune (dette dokumentet)
4.Øvrige dokumenter:
-Gjeldende gebyrregulativ for Selbu kommune.
-Tekniske bestemmelser for veg-, vann- og avløpsarbeider i Selbu kommune av 18. mai 1982.
-KS standard abonnementsvilkår for vann og avløp, administrative og tekniske bestemmelser.
-Norsk VA-norm.
§ 1.Forskriftens formål

Forskriften gir bestemmelser om beregning og innbetaling av gebyrer som abonnentene skal betale for vann- og avløpstjenester som kommunen leverer.

Gebyrene beregnes etter overordnede (statlige) retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester. Dette prinsippet innebærer at gebyrene dekker alle kostnader kommunen har til vann- og avløpstjenester, uten at det beregnes overskudd av virksomheten.

§ 2.Forskriftens virkeområde

Forskriften gjelder alle kommunens abonnenter, se definisjon i § 3.

§ 3.Definisjoner
-Abonnent:
-Eier/fester av eiendom som er registrert i grunnboken med eget gårds- og bruksnummer, eller eget festenummer eller seksjonsnummer (under felles gårds- og bruksnummer), som er tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning direkte eller gjennom felles stikkledning. Samme gjelder fester av eiendom der festeavtalen ikke er registrert i grunnboken (tinglyst), men der festeren eier de på tomten plasserte bygninger, og utøver festerett slik som fremgår av lov om tomtefeste. For festeavtaler med kort festetid (feste til annet enn bolig og fritidsbolig), kan det være avtalt at annen enn fester skal være abonnent.
-Eier/fester av eiendom, som kommunen i medhold av plan- og bygningslovens § 27 har krevd tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning.
-Areal

Med areal forstås i denne forskriften bruksareal.

- Avløpsledning

Med avløpsledning forstås i denne forskriften separate ledninger for avløp fra sanitærutstyr og industriproduksjon (spillvannsledning) og ledninger for tak, drens og overvann (overvannsledning) eller fellesledning for disse avløpsvannstyper.

- Boenhet:

Utover egen bolig regnes som boenhet selvstendig leilighet som ikke bebos av husstandsmedlem og som har eget kjøkken og klosett. (Behøver ikke å være eget bad.)

Som boenhet regnes også hybel som ikke bebos av husstandsmedlem og som har tilgang til eget eller felles kjøkken og klosett. Som hybel regnes egen enhet med areal mindre enn 35 m² BRA. Hver enkelt hybel regnes ikke med i grunnlaget ved beregning av engangsavgift for tilknytting og abonnementsgebyr.

- Bruksareal (BRA) etter Norsk Standard (NS) 3940

Forenklet er bruksareal arealet innenfor bygningens omsluttede vegger. For detaljer se NS 3940.

- Bruksendring:

Med endring i eiendommens bruk menes her endring mellom ulike kategorier, som for eksempel bolig, fritidsbolig/hytte og nærings-/offentlig virksomhet.

- Engangsgebyr for tilknytning:

Engangsgebyr for etablering av abonnement på vann- og/eller avløpstjenester. Betales pr. enhet.

- Frakobling:

Gjelder fysisk frakobling fra det kommunale vannledningsnettet. Skjer fortrinnsvis der stikkledningen er anboret hovedledningen ved at en rørbit fjernes. Der vannforsyningen går via annet hus skjer frakoblingen inne i huset ved at en rørbit fjernes og ende plomberes.

- Fritidsbolig/hytte:

Fast eiendom med bebyggelse regulert/godkjent til fritidsbolig/hytte.

- Gebyrregulativet:

Betegnelsen på kommunens gjeldende prisoversikt for vann- og avløpsgebyrer. Satsene i gebyrregulativet oppdateres årlig gjennom vedtak i kommunestyret.

- Kommunalt anlegg:

Vann- og avløpsanlegg med tilhørende tekniske installasjoner som er bygget eller overtatt av kommunen.

- Kommunal ledning:

Kommunale hovedvann- og avløpsledninger samt samleledninger og stikkledninger som er kommunens ansvar iht. § 14.

- Midlertidig tilknytning:

Gjelder for bygg/anlegg som har innlagt vann, men hvor bygget/anlegget ikke er i permanent bruk, og/eller kun skal brukes i en begrenset periode. Et eksempel på slikt anlegg er anleggsbrakker.

- Næringsvirksomhet:

Ervervsmessig virksomhet, her unntatt landbruk.

- Offentlig virksomhet:

Virksomhet drevet av stat, fylkeskommune eller kommune. I denne forskriften regnes slik virksomhet som næringsvirksomhet.

- Private ledninger:

Privat vannledning er stikkledning eller samleledning fra den enkelte eiendom frem til anborring eller tilknytting på kommunal vannledning.

Privat kloakkledning er stikkledning eller samleledning frem til grenrør/sadelstykke på de kommunale kloakkledninger eller endekummer. For private ledninger er abonnentene ansvarlig for drift og vedlikehold.

Hva som er kommunale anlegg bestemmes av kommunen.

- Stipulert forbruk

Forventet forbruk hos en abonnent fastsatt på basis av bebyggelsens areal eller beregnet ut fra forbruksdata.

- Ubeboelig

Et byggverk er ubeboelig når det omfattes av definisjonen i § 31-5 i pbl.

- Årsgebyr

Det gebyr som betales årlig av abonnenter for kommunens vann- og/eller avløpstjenester.

- Tilknytningsgebyr

Det engangsgebyr som betales for tilknytning til kommunens vann- og/eller avløpsledninger.

- Tilleggsgebyr

Tilleggsgebyr er det gebyr som kommunen kan kreve dersom abonnenten unnlater å etterkomme kommunens krav.

II. Vann- og avløpsgebyrer

§ 4.Gebyrtyper

Følgende gebyrtyper gjelder for henholdsvis vann- og avløpstjenester:

-Engangsgebyr for tilknytning
-Årsgebyr
-Gebyr for midlertidig tilknytning
-Tilleggsgebyr.
§ 5.Engangsgebyr for tilknytning

Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg krever at det skal betales et engangsgebyr for tilknytning til kommunalt vann og/eller avløpsanlegg.

Engangsgebyret betales for bebygd eiendom eller ved førstegangs oppføring av bygg på eiendom som blir tilknyttet offentlig vann- og/eller avløpsanlegg.

Ved senere utvidelse av bygg som medfører at det kommer i en annen avgiftsgruppe betales mellomlegget.

Størrelsen på gebyret fastsettes av kommunestyret og vil fremgå av gebyrregulativet.

Kommunen kan fastsette avvikende engangsgebyr for tilknytning når tilknytningen krever ekstra høye kostnader f.eks til vannkrevende virksomhet eller der det kreves vannforsyning til sprinkling. 

Engangsgebyr for tilknytting fastsettes etter følgende avgiftstrinn:

1.Boliger/våningshus/hytter/fritidshus t.o.m. 80 m² BRA
2.Boliger/våningshus/hytter/fritidshus over 80 m² BRA
3.Driftsbygninger i landbruket
4.Næringsbygg 0-100 m² BRA
5.Næringsbygg 101-200 m² BRA
6.Næringsbygg 210-300 m² BRA
7.Næringsbygg 301-400 m² BRA
8.Næringsbygg 401 og over m² BRA. 

Engangsavgiften for tilknytting reduseres med 40 % i følgende tilfeller:

-Ved utbygging av boligfelt eller hyttefelt iht. reguleringsplan der det bygges godkjente permanente anlegg.

Med godkjente anlegg forstås en feltutbygging som skjer iht. en utbyggingsavtale med kommunen.

Med godkjente anlegg forstås også slike anlegg som er opparbeidet av kommunen og hvor det er krevd refusjon for kostnadene.

§ 6.Årsgebyr

Årsgebyr for vann og/eller avløp skal betales for:

-Alle bygninger som er tilknyttet kommunalt vann- og/eller avløpsnett, direkte eller gjennom privat samleledning.
-Alle bygninger som er krevd tilknyttet kommunalt vann- eller avløpsnett etter plan- og bygningslovens § 37.

Årsgebyret for henholdsvis vann og avløpstjenester betales av alle abonnenter og består av to deler:

-abonnementsgebyr
-forbruksgebyr.

Samlet abonnementsgebyr skal dekke kommunens forventede faste kostnader til vanntjenester, respektive avløpstjenester. Resten dekkes inn gjennom forbruksgebyret. Størrelsen på abonnementsgebyr og forbruksgebyr fremkommer av gebyrregulativet.

Kommunen kan kreve årsgebyr for ubebygd eiendom innenfor regulert område. Det skal da utgjøre 50  av hva ordinær avgift ville ha utgjort om eiendommen hadde vært bebygd. Kommunen og andre utbyggere av boligfelt o.l. betaler ikke årsgebyr for sine ubebygde eiendommer. 

Abonnementsgebyr.

Abonnementsgebyret differensieres etter brukerkategori, henholdsvis driftsbygning i landbruket, næringsbebyggelse, hytte/fritidsbebyggelse, boligbebyggelse. Offentlig virksomhet betaler etter sats for næringsbebyggelse.

Abonnementsgebyret fastsettes etter følgende avgiftstrinn:

1.Boliger/våningshus/hytter/fritidshus pr. boenhet t.o.m. 80 m² BRA
2.Boliger/våningshus/hytter/fritidshus pr. boenhet over 80 m² BRA
3.Driftsbygninger i landbruket uten husdyr
4.Driftsbygninger i landbruket med husdyr
5.Næringsbygg. 

Forbruksgebyr

Forbruksgebyret betales av alle abonnenter og beregnes på bakgrunn av målt eller stipulert forbruk. For avløp beregnes et separat forbruksgebyr for de som er tilknyttet avløpsnett som er koblet til kommunalt avløpsrenseanlegg slik at privat septiktank eller slamavskiller kan eller må kobles ut.

Ved beregning av forbruksgebyret legges det totale forbruket for eiendommen til grunn.

Næringseiendommer skal betale forbruksgebyr basert på faktisk målt vannmengde. Offentlig virksomhet regnes som næringsbebyggelse. Der det er flere inntak skal vannmåler monteres på alle. Der måler ikke er montert beregnes forbruksgebyret med bakgrunn i stipulert forbruk.

Øvrige abonnenter betaler etter stipulert forbruk eller faktisk målt forbruk. Der det er flere inntak skal vannmåler monteres på alle.

For alle abonnenter gjelder at avløpsmengde regnes lik vannmengde, se dog § 7.

Der denne forskriften ikke krever installering av vannmåler kan både kommunen og abonnenten kreve at forbruksgebyret fastsettes ut fra målt forbruk. Der stipulert forbruk åpenbart avviker fra faktisk forbruk skal det kreves måling av vannmengden.

Pris pr. m³ målt eller stipulert vann/avløpsmengde fremgår av gebyrregulativet. Det benyttes følgende avgiftssatser:

-Forbruksgebyr for vann.
-Forbruksgebyr for avløpsnett
-Forbruksgebyr for eiendommer som er tilknyttet kommunalt avløpsrenseanlegg.

Forbruksgebyret for renseanlegg kommer i tillegg til forbruksgebyret for avløpsnett.

Der forbruksgebyret fastsettes etter stipulert forbruk benyttes følgende beregningsgrunnlag for stipulering av forbruket. 

Forbruksgebyr for vann

1.Hytter/fritidshus pr. boenhet t.o.m. 80 m² BRA 100 m³
2.Hytter/fritidshus pr. boenhet over 80 m² BRA 150 m³
3.Boliger/våningshus pr. boenhet t.o.m. 80 m² BRA 100 m³
4.Boliger/våningshus pr. boenhet over 80 m² BRA 150 m³
5.Driftsbygninger i landbruket uten husdyr 50 m³
6.Driftsbygninger i landbruket med husdyr

Forbruket beregnes etter storfeenheter, der en enhet tilsvarer 15 m³ pr. år. Det er laget en egen tabell for omregning til storfeenheter som er gitt som vedlegg 1 til forskriften og er en del av forskriften.

Gårdsbruk med husdyr som har et lavere forbruk enn 50 m³ defineres som gårdsbruk uten husdyr.

7.Næringsbygg m² BRA x 1,5 = stipulert forbruk. 

Forbruksgebyr for avløp

1.Hytter/fritidshus pr. boenhet t.o.m. 80 m² BRA 100 m³
2.Hytter/fritidshus pr. boenhet over 80 m² BRA 150 m³
3.Boliger/våningshus pr. boenhet t.o.m. 80 m² BRA 100 m³
4.Boliger/våningshus pr. boenhet over 80 m² BRA 150 m³
5.Driftsbygninger i landbruket der bygningen har innlagt avløp 50 m³
6.Næringsbygg m² BRA x 1,5 = stipulert forbruk i m³ 

Forbruksgebyr for eiendommer som er tilknyttet kommunalt avløpsrenseanlegg.

1.Hytter/fritidshus pr. boenhet t.o.m. 80 m² BRA 100 m³
2.Hytter/fritidshus pr. boenhet over 80 m² BRA 150 m³
3.Boliger/våningshus pr. boenhet t.o.m. 80 m² BRA 100 m³
4.Boliger/våningshus pr. boenhet over 80 m² BRA 150 m³
5.Driftsbygninger i landbruket der bygningen har innlagt avløp 50 m³
6.Næringsbygg m² BRA x 1,5 = stipulert forbruk i m³ .
§ 7.Avvik i årsgebyret

Dersom avløpsmengden fra en abonnent er vesentlig større eller mindre enn det målte vannforbruket kan forbruksgebyret for avløp og renseanlegg baseres på målt eller stipulert avløpsmengde.

For virksomhet hvor avløpsvannets sammensetning avviker fra vanlig husholdningsavløp og virker henholdsvis fordyrende/besparende på drift og vedlikehold av kommunens avløpsanlegg, kan det beregnes et påslag/fradrag til forbruksgebyret for avløp basert på de forventede ekstrautgiftene/besparelsene.

Restriksjoner for vannforbruk eller kortere avbrudd i leveranse av drikkevann, eller mottak av avløp, gir ikke grunnlag for reduksjon i gebyrene.

Ved kortvarig tilførsel av forurensninger som avviker fra normalt husholdningsavløp og som forårsaker ekstrautgifter for drift av avløpsledninger og renseanlegg kan kommunen kreve at det skal betales en tilleggsavgift. Tilleggsavgiften beregnes slik at den dekker de ekstrakostnadene kommunen får.

§ 8.Midlertidig tilknytning

Midlertidig tilknytning avtales mellom eier/fester av eiendommen (eller bygget/anlegget) og kommunen. Eier/fester av eiendommen (eller bygget/anlegget) skal betale årsgebyr etter gjeldende regler for næringsvirksomhet, med avregning i forhold til den tid tilknytningen er operativ.

Det betales ikke engangsgebyr for midlertidig tilknytning, men alle kostnader vedrørende tilknytning og frakobling belastes eier/fester av eiendommen (eller bygget/anlegget).

Midlertidig tilknytning gjelder for opp til ett år, med mulighet for å søke om forlengelse.

§ 9.Pålegg om utbedring

Kommunen kan gi abonnenten et pålegg om å utbedre egne avløpsanlegg innen angitt frist, jf. forurensningsloven § 7. I henhold til forurensningsloven § 73 kan det gis et forurensningsgebyr dersom forholdet ikke er utbedret når fristen er utgått.

Dersom den ansvarlige ikke etterkommer pålegget kan kommunen sørge for iverksetting av tiltakene, jf. forurensningsloven § 74.

§ 10.Fritak for kommunale avgifter

Kommunen kan etter søknad fra abonnenten, frita eller endre grunnlaget for kommunale vann- og kloakkavgifter når følgende forhold er oppfylt:

Hytter/fritidseiendommer tilknyttet kommunalt ledningsnett og som ligger utenfor område regulert til boligformål kan etter søknad fritas for vann og kloakkavgift dersom eiendommen har vært knyttet til det kommunale ledningsnettet i minst 5 år.

Boliger i regulert boligfelt som ansees som ubeboelig.

Boliger utenom regulert felt som på grunn av skade eller andre forhold ansees som ubeboelig.

For at fritak skal innvilges må eieren sørge for at eiendommen blir fysisk frakoblet ledningsnettet. Frakoblingen skal kontrolleres og godkjennes av kommunen.

Fritak for kommunale avgifter etter foranstående regler gjelder fra den dato frakoblingen er godkjent av kommunen.

For kontroll av frakobling og eventuell ny tilkobling betales det gebyr som fremgår av gebyrregulativet. Det benyttes følgende gebyrer:

-Kontrollgebyr ved frakobling.
-Tilkoblingsgebyr etter frakobling.
§ 11.Bestemmelser for installasjon og bruk av vannmålere
1.Det skal tilrettelegges for installasjon av vannmåler i alle nybygg.
2.Når måler er installert og eiendommen betaler etter målt forbruk kan abonnenten i ettertid ikke velge å betale etter stipulert forbruk.
3.Vannmålere bekostes av abonnenten. Kommunen bestemmer type, plassering og størrelse av måleren. Det benyttes målere med volumetrisk måleprinsipp. Montering av vannmåleren skal utføres av godkjent rørlegger som anmelder installasjoner på vanlig måte.
4.Der det er flere inntak skal vannmåler monteres på alle.
5.Utgifter til installasjon eller eventuell flytting av måleren betales av abonnenten.
6.Abonnenten skal holde måleren lett tilgjengelig for avlesing og vedlikehold. Blir måleren borte eller skadet skal abonnenten omgående melde dette til kommunen.
7.Kommunen kan kreve kontroll av vannmåleren. Viser kontrollen en feilavlesning på minst 5 % utføres justeringen, eventuelt utskifting av måleren for abonnentens regning. Er feilavlesningen mindre enn 5 % utføres justeringen, eventuelt utskifting av måleren for kommunens regning.
8.Dersom eventuelle feilmålte mengder ikke kan beregnes tilstrekkelig nøyaktig, justeres avgiften for den perioden det er tvil om etter gjennomsnittet av nærmeste avlesningsperiode før feilen er oppstått og etter at den er utbedret.
9.For installasjon og bruk av vannmålere gjelder for øvrig kommunens tekniske bestemmelser.
10.Abonnenten skal selv lese av vannmåleren og sende inn oppgave som grunnlag for avregning. Mangler måleravlesning etter 2 purringer foretar kommunen avlesning. Det beregnes da et avlesningsgebyr som fremgår av gebyrregulativet.
11.For avlesning av vannmåler ved manglende innsending av oppgave betales det gebyr som fremgår av gebyrregulativet. Det benyttes følgende gebyr:
a.Gebyr for avlesning av vannmåler pr. måler.
§ 12.Innbetaling av gebyrer

Abonnenten er ansvarlig for betaling av gebyrene.

Kommunen sender faktura for engangsgebyr for tilknytning til abonnenten når eksisterende bygg kobles til kommunens ledning eller søknad om tilknytting er behandlet. For nybygg sender kommunen faktura for engangsgebyr for tilknytting samtidig med byggetillatelsen. Gebyret forfaller til betaling senest ved tilknytting.

Årsgebyr for eksisterende bygg beregnes fra tilknyttingstidspunkt og senest 1 år etter at det er gitt tilknyttingstillatelse Årsgebyret for nybygg skal beregnes fra ferdigattest/brukstillatelse er gitt og senest 1 år etter at det er gitt byggetillatelse. Abonnenten kan etter søknad utsette tidspunket for beregning av årsgebyret. Slik utsetting gis for 6 måneder av gangen.

Årsgebyret fordeles i 2 terminer.

Gebyr for midlertidig tilknytning faktureres særskilt.

Avlesning av målt vannforbruk foretas én gang per år. Årsgebyret betales à konto. Avregning skjer fortrinnsvis på 1. termin (faktura) året etter.

Dersom abonnentens vannforbruk har endret seg vesentlig fra siste måleravlesning kan kommunen endre à konto beløpet. Abonnenten skal varsles før slik endring finner sted.

Ved søknad om endringer i gebyrgrunnlaget gis endringene ikke tilbakevirkende kraft. Endringen gjøres fra påfølgende månedsskifte etter at søknaden er behandlet.

Dersom det ved kontroll av gebyrgrunnlaget fremgår at abonnenten har unnlatt å melde fra om endringer som medfører økte gebyrer gis endringen inntil 3 års tilbakevirkende kraft.

Dersom årsavgiften ikke er betalt innen 30 dager etter at abonnenten har mottatt annen gangs varsel om innbetaling kan kommunen stenge den kommunale vannforsyning til eiendommen.

III. Øvrige bestemmelser

§ 13.Søknad om tilknytning

Enhver som ønsker å tilknytte sin eiendom til kommunal vann/avløpsledning skal sende skriftlig søknad til kommunen. Søknaden skrives på fastsatt skjema og vedlegges de nødvendige tegninger og planer som gjeldende bestemmelser til enhver tid krever.

Der kommunen står for opparbeidelsen av vann- og avløpsledninger i nye boligfelt/regulert område legger kommunen ledningene inntil 1 m inn på hver enkelt tomt. I regulert område for øvrig må abonnenten selv stå for framlegging fra eksisterende kommunale hovedledninger.

Utenfor regulert område må hver enkelt abonnent selv legge frem avløpsledninger fra eksisterende kommunal ledning, mens kommunen står for framlegging av 1 vannledning til 2 m fra husvegg på nærmeste hus, fortrinnsvis bolighus. På ledningen monteres stoppekran min 2 m fra hus eller det benyttes avstengingskran i kum der slik monteres.

For hytter/fritidshus må fremføring av vannledning fra kommunal ledning utføres og betales av abonnenten. Ved omklassifisering fra bolig til fritidshus må eieren refundere kommunens utgifter til fremføring av ledningen.

For øvrige eiendommer må kostnader til fremføring av vannledning som overstiger tilknytningsavgiften dekkes av abonnenten.

Der eksisterende privat vannledning kan benyttes ved tilkobling til kommunal hovedledning aksepteres dette skriftlig etter godkjenning av ledningen. Godkjenningen utføres av kommunen og skal foregå etter kriterier mht. trykklasse, grunnforhold, alder, leggedyp, frostisolering, etc.

§ 14.Ansvar for drift og vedlikehold

Intet anlegg må påbegynnes før det er sendt inn søknad om tilkobling og denne er godkjent.

For drift og vedlikehold regnes, i regulert boligområde, alle ledninger frem til regulert tomtegrense for kommunale ledninger.

Utenfor regulert område regnes alle vannledninger frem til tomtegrense eller min 20 m fra første bygning på eiendom som kommunal vannledning.

Utenfor regulert område regnes alle avløpsledninger lagt av abonnenten iht. § 13 som private ledninger.

Der eiendom forsynes via/gjennom bygning på naboeiendom regnes ledninger frem til tomtegrense eller min 20 m fra første bygning på første eiendom som kommunal ledning.

Som private ledninger regnes ledninger fra kommunal ledning og inn til bygning. Interne ledninger på eiendommen regnes også som private ledninger.

For hytter/fritidseiendommer har kommunen ikke ansvar for stikkledning og samleledning lagt iht. § 13. Dette gjelder både i og utenfor regulert område.

For alle ledninger som ikke er lagt av kommunen må det foreligge en avtale om at kommunen overtar ansvaret for ledningen innenfor bestemmelsene i denne paragraf.

§ 15.Omklassifisering

Fra det tidspunkt disse forskriftene er godkjent er alle stikkledninger omklassifisert. Dvs. at plikten til å vedlikeholde/reparere de ledninger som iht. disse bestemmelser er private tilligger den enkelte abonnent. Dette gjelder selv om kommunen har bekostet framlegging.

§ 16.Abonnentens ansvar

Abonnenten skal påse at eiendommens vann- eller avløpsledninger holdes i forsvarlig stand og er ansvarlig for skade eller ulempe som ved dette forvoldes på anlegg tilhørende kommunen eller tredjemann.

Dette gjelder også plikt til å montere fettutskiller der slikt anlegg er pålagt.

Pålegg om å rette på mangler må straks etterkommes. I motsatt fall kan kommunen rette mangler for eiers regning eller stenge vannforsyningen til eiendommen.

Ledninger eller utstyr som ikke brukes skal fjernes.

Ingen abonnent må ha eller ta i bruk innretninger eller installasjoner slik at forurenset vann eller gass kan suges inn på det kommunale vannforsyningssystemet.

Det er ikke tillatt å koble ledninger fra privat brønn, vannverk etc sammen med ledninger tilknyttet kommunens vannledninger. Det er heller ikke tillatt med provisoriske anlegg for slik sammenkobling.

For øvrig gjelder det at der det kan være fare for innsug av forurensninger ved undertrykk på det kommunale vannforsyningssystemet skal det ved eiendommens hovedinntak monteres røravbryter/tilbakeslagssikring.

Bruk av slikt utstyr skal varsles og godkjennes av kommunen.

Dersom pålegg fra kommunen om å rette på forhold som kommer inn under disse bestemmelsene ikke etterkommes skal vannforsyningen til eiendommen stenges.

Ingen abonnent må uten kommunens samtykke overlate vann til andre, verken gratis eller mot betaling.

§ 17.Krav om montering av fettutskiller

Ved utslipp av fettholdig avløpsvann fra matproduksjon i næringsvirksomhet skal fettutskiller monteres. Dette gjelder normalt restauranter, kafeer/konditori, catering/ferdigmatproduksjon, stormarkeder med kjøttdisk, gatekjøkken, kantiner, institusjoner med kjøkken/kantine etc.

Fettustskilleren skal installeres, dimensjoneres, vedlikeholdes og tømmes i henhold til vanlige normer og i henhold til leverandørens anvisninger.

Kommunen kan gi pålegg om utbedring av fettutskiller og etablering av tilfredsstillende tømmerutiner.

§ 18.Restriksjoner på vannleveranser

For bruk av vann til spredningsanlegg, hagevanning og lignende kan det innføres særskilte bestemmelser.

IV. Avsluttende bestemmelser

§ 19.Innkreving av gebyrer

Forfalt krav på årsgebyr med påløpne renter og kostnader er sikret med pant i eiendommen etter lov om pant § 6-1. Gebyrene kan kreves inn av kommunen etter regler for innkreving av skatt. Om renteplikt ved for sen betaling eller tilbakebetaling av vann- og avløpsgebyrer gjelder reglene i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane § 26 tilsvarende.

§ 20.Vedtaksmyndighet

Vedtak etter denne forskrift fattes i henhold til kommunens delegasjonsreglement av rådmannen eller den han bemyndiger.

§ 21.Klage

Avgjørelser etter forskriften som er enkeltvedtak følger forvaltningslovens kap. IV–VI og kan påklages. Klagen sendes til den instans som har fattet vedtaket.

Vedtak om gebyrenes størrelse fattes av kommunestyret, og benevnes som gebyrregulativet.

§ 22.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft fra 1. januar 2013.

Vedlegg 1 

Storfeenheter brukt til forbruksgebyr for vann 

Antallet hentes fra produksjonssøknad pr. 1. januar.

DyreslagAntallStorfeenheter
Ku11
Ammekyr21
Ungdyr storfe31
Sau og geit101
Hest21
Slaktegris101
Avlsgris41
Avlstisper rev801
Avlstisper mink1401
Høner1601
Slaktekylling2001
Kalkun801