Forskrift om vann- og avløpsgebyr, Larvik kommune, Vestfold

DatoFOR-2012-10-24-1010
PublisertII 2012 hefte 4
Ikrafttredelse01.01.2013
Sist endret
EndrerFOR-2001-12-12-1698
Gjelder forLarvik kommune, Vestfold
HjemmelLOV-2012-03-16-12-§3, FOR-2004-06-01-931
Kunngjort01.11.2012   kl. 16.15
KorttittelForskrift om VA-gebyr, Larvik

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Larvik kommunestyre 24. oktober 2012 med hjemmel i lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg § 3 og forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kapittel 16.

I. Generelle bestemmelser

Kommunens abonnenter betaler for vann- og avløpstjenester levert av kommunen. Forholdet mellom abonnenten og kommunen er regulert av lover og forskrifter samt av lokale reglementer, bestemmelser, regulativer og deklarasjoner. De viktigste dokumentene er listet nedenfor:

-Lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg § 3.
-Forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning kapittel 16 kommunale vann- og avløpsgebyr.
-Forskrift om vann- og avløpsgebyr i Larvik kommune (dette dokumentet).

Øvrige dokumenter:

-Gebyrregulativ
-Tjenestebeskrivelse med brukergaranti for vann og avløp
-Gjeldende Standard abonnementsvilkår for vann og avløp (tekniske og administrative bestemmelser) med vedlegg vedtatt av Larvik kommunestyre.
§ 1.Forskriftens formål

Forskriften gir bestemmelser om beregning og innbetaling av de gebyrer abonnentene skal betale for de vann- og avløpstjenester kommunen leverer.

§ 2.Forskriftens virkeområde

Forskriften gjelder alle kommunens abonnenter, se definisjon i § 3.

§ 3.Definisjoner
-Abonnent:

Eier/fester av eiendom som er registrert i grunnboken med eget gårds- og bruksnummer, eller eget festenummer eller seksjonsnummer (under felles gårds- og bruksnummer), som er tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning direkte eller via felles stikkledning. Eiendommer med separate avløpsanlegg med adkomst for septikbil.

Samme gjelder fester av eiendom der festeavtalen ikke er registrert i grunnboken (tinglyst), men der festeren eier de på tomten plasserte bygninger og utøver festerett slik som fremgår av lov om tomtefeste. For festeavtaler med kort festetid (feste til annet enn bolig og fritidsbolig), kan det være avtalt at annen enn fester skal være abonnent.

-Eier/fester av eiendom, som kommunen i medhold av lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) kapittel 27 og kapittel 31 har krevd tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning.
-Abonnementsgebyr:

Årsgebyrets faste del.

-Boenhet:

Boliger, leiligheter, hytter, anneks o.l. (bortsett fra rene soveanneks) regnes alltid som separate gebyrobjekt (dvs. gebyr regnes særskilt for hver enkelt enhet). Med leilighet, forstås at den minimum inneholder kjøkken/tekjøkken og bad/wc. Med anneks forstås at det inneholder minimum WC og kjøkken/tekjøkken.

-Tjenestebeskrivelse med brukergaranti for vann og avløp:

Et dokument som beskriver abonnentenes og kommunens rettigheter og plikter, samt hva som skjer når disse ikke overholdes.

-Bruksareal (BRA) etter NS-3940 (forenklet):

Forenklet kan man si at bruksareal omfatter:

-Arealet av bruksenheter og felles deler som ligger innenfor omsluttende vegger. For detaljer, se NS-3940.
-Bruksendring:

Med endring i eiendommens bruk menes her endring mellom ulike kategorier, som for eksempel bolig, fritidsbolig/hytte og nærings-/offentlig virksomhet.

-Engangsgebyr for tilknytning (tilknytningsgebyr):

Engangsgebyr for etablering av abonnement på vann- og/eller avløpstjenester.

-Felles privat stikkledning:

Privat ledning eid i fellesskap av abonnenter som er tilknyttet det kommunale ledningsnettet via den felles private stikkledning.

-Forbruksgebyr:

Årsgebyrets variable del som betales etter forbruk (målt eller stipulert).

-Forurensningsgebyr:

En plikt til å betale et pengebeløp ved overtredelse av loven eller et lovhjemlet vedtak, jf. forurensningslovens § 73.

-Fritidsbolig/hytte:

Fast eiendom med bebyggelse regulert/godkjent til fritidsbolig/hytte. Likt med fritidsbolig/hytte regnes helårsbolig som kun har innlagt vann via sommervannsledning.

-Gebyrregulativet:

Betegnelsen på kommunens gjeldende prisoversikt for vann- og avløpsgebyr. Satsene i gebyrregulativet oppdateres årlig gjennom vedtak i kommunestyret.

-Næringsvirksomhet:

Ervervsmessig virksomhet, herunder også landbruksvirksomhet.

-Offentlig virksomhet:

Virksomhet drevet av stat, fylkeskommune eller kommune.

-Stipulert forbruk:

Forventet forbruk hos en abonnent fastsatt på basis av bebyggelsens areal.

-Årsgebyr:

Det samlede gebyr som betales årlig av abonnenter for kommunens vann- og/eller avløpstjenester. Årsgebyret består av abonnementsgebyr og forbruksgebyr.

II. Vann- og avløpsgebyr

§ 4.Gebyrtyper

Følgende gebyrtyper gjelder for henholdsvis vann- og avløpstjenester:

-Engangsgebyr for tilknytning (tilknytningsgebyr)
-Årsgebyr (abonnementsgebyr og forbruksgebyr)
-Gebyr for midlertidig tilknytning
-Forurensningsgebyr
-Avlesningsgebyr vannmåler
-Gebyr for utsatt tømming
-Avstengningsgebyr
-Slamgebyr.
§ 5.Engangsgebyr for tilknytning (tilknytningsgebyr):

Lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg § 4, krever at det betales engangsgebyr for tilknytning til vann- og/eller avløpstjenester.

Engangsgebyret betales for bebygd eiendom, ved førstegangsoppføring av bygg på eiendommen, eller når allerede bestående bygg blir tilknyttet kommunalt ledningsnett.

Det skal ikke betales ny tilknytning, innenfor en tidsramme på 10 år, for oppføring av samme type bygg, etter brann eller riving.

Det skal betales tilknytningsgebyr for tilbygg på boliger hvis boligen, etter tilbygget, vil inneholde mer enn to boenheter.

Størrelsen av gebyret fastsettes årlig av kommunestyret og fremkommer av Gebyrregulativet.

Kommunen kan fastsette avvikende engangsgebyr for tilknytning når tilknytningen krever ekstra høye/lave kostnader.

For eiendommer som er ulovlig tilknyttet kommunalt vann og/eller avløpsnett, men som ikke betaler for det, kan kommunen kreve tilknytningsgebyr (de til enhver tid gjeldende satser) og årsgebyr for 3 år.

§ 6.Årsgebyr

Årsgebyret for henholdsvis vann- og avløpstjenester betales av alle abonnenter og består av to deler:

-abonnementsgebyr
-forbruksgebyr.

Samlede abonnementsgebyr og forbruksgebyr for kommunale vanntjenester skal dekke kommunens forventede kostnader knyttet til vanntjenester.

Samlede abonnementsgebyr og forbruksgebyr for kommunale avløpstjenester skal dekke kommunens forventede kostnader knyttet til avløpstjenester.

Årsgebyret skal beregnes fra og med måneden etter at ferdigmelding er gitt, eller bygget/boligen er tatt i bruk.

Størrelsen av abonnementsgebyr og forbruksgebyr fastsettes årlig av kommunestyret og framkommer av Gebyrregulativet. 

Abonnementsgebyr

Alle abonnenter betaler et fast beløp pr. boenhet/næringsdel som framkommer av Gebyrregulativet.

Næringseiendommer og bygg som ikke er rene boligbygg/hytter, som etter pålegg ikke installerer vannmåler, registreres med forbruksgebyr på 2 000 m ³ , som dobles hvert år, til vannmåler er installert. 

Forbruksgebyr

Næringseiendommer og bygg som ikke er rene boligbygg/hytter skal betale forbruksgebyr basert på faktisk (målt) vannforbruk og pris pr. m³ . Forbruket måles med installert vannmåler.

Øvrige abonnenter betaler etter faktisk (målt) vannforbruk, eller etter stipulert forbruk. Beløpet framkommer i Gebyrregulativet.

For alle abonnenter gjelder at avløpsmengde regnes lik vannmengde, se dog denne forskrifts § 8.

Både kommunen og abonnenten kan kreve at forbruksgebyret fastsettes ut fra målt forbruk.

§ 7.Vannmåler

For installasjon og bruk av vannmåler gjelder kommunens bestemmelser.

Installasjon skal utføres av virksomhet med foretaksgodkjenning (rørleggere).

Kostnader for installasjon, drift, avlesning m.m. dekkes av abonnenten. Se § 11 6. ledd

Eieren skal holde måleren lett tilgjengelig for avlesning og vedlikehold. Blir en måler skadet/fjernet eller har feil registrering, skal eieren omgående meddele dette til kommunen.

Vannmåleren skal skiftes eller kalibreres hvert 10 år.

Overgang fra målt forbruk til stipulert forbruk, kan kun gjøres ved eierskifte eller ved årsslutt/årsoppgjør.

For fraværstiden, ved utskifting eller kalibrering av vannmåleren, regnes daglig vannforbruk på grunnlag av 3 siste års gjennomsnittlige forbruk.

§ 8.Avvik i årsgebyret

Dersom avløpsmengden fra en abonnent er vesentlig større eller mindre enn det målte vannforbruk, kan forbruksgebyret for avløp baseres på målt eller stipulert/beregnet avløpsmengde (utslipp).

For næringsvirksomhet og offentlig virksomhet, hvor avløpsvannets sammensetning avviker fra vanlig husholdningsavløp og virker hhv. fordyrende/besparende på drift og vedlikehold av kommunens avløpsanlegg, kan det beregnes et påslag/fradrag til forbruksgebyret for avløp basert på de forventede ekstrautgiftene/besparelsene.

Restriksjoner for vannforbruk eller kortere avbrudd i leveranse eller mottak av avløp, gir ikke grunnlag for reduksjon i gebyrene. Forhold som gir grunnlag for reduksjon av gebyrene fremkommer av kommunens Tjenestebeskrivelse med brukergaranti for vann og avløp.

§ 9.Midlertidig tilknytning

Med midlertidig tilknytning menes bygg/anlegg som har innlagt vann, men hvor bygget/anlegget kun skal brukes i en begrenset periode. Et eksempel på slikt anlegg er anleggsbrakker.

Eier/fester av eiendommen skal betale abonnementsgebyr og forbruksgebyr etter gjeldende regler for næringsvirksomhet, med avregning i forhold til den tid tilknytningen er operativ. Størrelsen av gebyr for næringsvirksomhet fremkommer av Gebyrregulativet.

Det betales ikke engangsgebyr for tilknytning, men alle kostnader vedrørende tilknytning og frakobling belastes eier/fester av eiendommen.

Midlertidig tilknytning gjelder for opp til ett år, med mulighet for å søke om forlengelse. For øvrig gjelder kommunens Standard abonnementsvilkår for vann og avløp, jf. I. Generelle bestemmelser.

§ 10.Pålegg om utbedring

Kommunen kan gi abonnenten et pålegg om å utbedre egne avløpsanlegg innen angitt frist, jf. forurensingsloven § 7. Iht. forurensningsloven § 73 kan det gis et forurensningsgebyr dersom forholdet ikke er utbedret når fristen er utgått.

Dersom den ansvarlige ikke etterkommer pålegget kan kommunen sørge for iverksetting av tiltakene, jf. forurensningsloven § 74.

Kommunen kan pålegge abonnenten å utbedre egne drikkevannsanlegg innen angitt frist. Dersom forholdet ikke er utbedret når fristen er utgått, stipuleres årsforbruket.

§ 11.Innbetaling av gebyr

Abonnenten står ansvarlig for betaling av gebyrene.

Kommunen sender faktura for engangsgebyr for tilknytning til tiltakshaver når igangsettingstillatelse (byggetillatelse) er gitt, eller når eksisterende bygg skal kobles til kommunens ledningsnett.

Engangsgebyr for tilknytning forfaller til betaling senest ved tilknytning.

Abonnementsgebyr og forbruksgebyr innkreves på felles faktura og fordeles over 4 terminer pr. år.

Abonnementsgebyr og forbruksgebyr for eiendommer som er midlertidig tilknyttet faktureres særskilt.

Avlesning av målt vannforbruk foretas én gang pr. år. Gebyret betales à konto fordelt over 4 terminer basert på fjorårets forbruk. Avregning skjer fortrinnsvis på 1. termin (faktura) året etter.

Ved manglende vannmåleravlesning fra abonnent, der kommunen må ut og foreta avlesning, kreves avlesningsgebyr som fremkommer av Gebyrregulativet.

Hvis en eiendom blir stående tom i minst ett kalenderår, kan kommunen etter søknad gi fritak når gebyrpliktig eiendom har stengt og plombert stoppekran. Ved innvilget søknad om fritak opphører abonnementet når stoppekran er stengt og plombert. Ny tilknytning av eiendommen krever ikke ny betaling av engangsgebyr for tilknytning. Kostnader ved frakobling og ny tilknytning dekkes fullt ut av abonnenten. Arbeidet skal utføres etter kommunens anvisning.

Pris for frakobling/påsetting framkommer i Gebyrregulativet.

III. Avsluttende bestemmelser

§ 12.Innkreving av gebyr

Forfalt krav på årsgebyr er sikret med pant i eiendommen etter lov om pant § 6-1. Gebyrene kan kreves inn av kommunen etter regler for innkreving av skatt.

§ 13.Vedtaksmyndighet

Vedtak etter denne forskrift fattes av Larvik kommune, Kommunalteknikk.

§ 14.Saksbehandling - klage

Når det etter denne forskriften fattes enkeltvedtak (jf. forvaltningslovens § 2, bokstav b) følges saksbehandlingsreglene i denne loven. Etter § 27 skal en sakspart informeres om vedtaksbegrunnelse, innsynsretten, klageordningen mv. Klageadressat er den instans som har fattet vedtak og normal klagefrist er 3 uker.

Vedtak om gebyrenes størrelse som fremkommer av gebyrregulativet, regnes som forskrift, jf. forvaltningslovens § 2 bokstav c. Dette er ikke enkeltvedtak og kan derfor ikke påklages.

§ 15.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft fra 1. januar 2013

Fra samme tid oppheves forskrift 12. desember 2001 nr. 1698 om kommunale vann- og avløpsgebyrer, Larvik kommune, Vestfold.