Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Rømskog kommune, Østfold

DatoFOR-2012-11-08-1058
PublisertII 2012 hefte 4
Ikrafttredelse01.12.2012
Sist endret
Endrer
Gjelder forRømskog kommune, Østfold
HjemmelFOR-2004-06-01-931-§12-6, FOR-2004-06-01-931-§12-16, LOV-1981-03-13-6
Kunngjort15.11.2012   kl. 16.10
KorttittelForskrift om utslipp av avløpsvann, Rømskog

Hjemmel: Fastsatt av Rømskog kommunestyre 8. november 2012 med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 12-6 og § 12-16, jf. lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven). 

§ 5 til og med § 12 i denne forskriften erstatter kravene i forurensningsforskriften § 12-7 til og med § 12-13. For øvrig gjelder bestemmelsene i forurensningsforskriften.

§ 1.Formål

Denne forskriften setter krav til tekniske løsninger ved nybygging, eksisterende bygg, rehabilitering og vesentlig utvidelse av mindre avløpsanlegg i Rømskog kommune, slik at hensynet til resipienten og brukerinteressene ivaretas.

§ 2.Krav om søknad

Utslipp av sanitært avløpsvann er søknadspliktig. Kommunens søknadsskjema skal benyttes.

§ 3.Virkeområde

Forskriften gjelder utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, fritidsbebyggelse, bedrifter og andre virksomheter, med innlagt vann i Rømskog kommune, og hvor utslippet ikke overstiger 50 pe. Unntatt er bebyggelse som er tilkoplet kommunalt avløpsanlegg.

§ 4.Definisjoner

Definisjonene i forurensningsforskriftens § 11-3 gjelder for denne forskriften. I tillegg gjelder følgende: 

Innlagt vann: Vann fra vannverk, brønn, cisterneanlegg eller lignende som gjennom rør eller slange er ført innendørs. Med innlagt vann menes også innvendig røropplegg som forsynes av vann fra tank eller lignende (innvendig eller utvendig), og som ledes ut av bygningen til grunn eller oppsamlingstank. 

Svartvann: Avløpsvann fra vannklosett. 

Gråvann: Den del av avløpsvannet som kommer fra kjøkken, bad og vaskerom. Klosettavløp er ikke inkludert. 

Tot-P: Total fosfor. 

BOF5 : Biokjemisk oksygenforbruk over fem døgn. Dette er et mål på innhold av organisk stoff i vann. 

TKB: Termotolerante koliforme bakterier. 

Personekvivalent, pe: Den mengde organisk stoff som brytes ned biologisk med et biokjemisk oksygenforbruk over fem døgn (BOF5 ) på 60 gram oksygen pr. døgn. Avløpsanleggets størrelse i pe beregnes på grunnlag av største ukentlige mengde som går til renseanlegget eller utslippspunkt i løpet av året, med unntak av uvanlige forhold som for eksempel skyldes kraftig nedbør. 1 pe tilsvarer utslipp fra en person. 

Resipient: Vannforekomst som mottar forurensninger fra avløpsanlegg. Resipient for infiltrasjonsanlegg er grunnvann. Resipient for alle andre typer anlegg er overflatevann (bekk, elv, sjø, innsjø, tjern). 

ADK1-kurs: Kurs i praktisk utførelse av ledningsanlegg for vann og avløp.

§ 5.Krav til planlegging

Foretak som utfører planlegging skal være godkjent i aktuelle godkjenningsområder i henhold til plan- og bygningsloven. Den som utfører grunnundersøkelse eller prosjektering av infiltrasjonsanlegg skal ha nødvendig hydrogeologisk kompetanse.

Kommunen har anledning til å kreve en samlet avløpsplan for områder der dette er naturlig.

Brukerinteresser som antas å bli berørt av utslippet, herunder interesser knyttet til drikkevannsforsyning, rekreasjon og næringsvirksomhet, skal beskrives. Det skal innhentes opplysninger om tilstanden for drikkevannskilder som kan tenkes å bli berørt av utslippet. Der det er drikkevannsinteresser, skal det dokumenteres at drikkevannet ikke blir påvirket av utslippet.

Ved nyanlegg eller utvidelse på annenmanns grunn skal det foreligge erklæring fra grunneier om tillatelse til dette. Dette gjelder både for ledningsanlegg og renseanlegg. Kopi av erklæring skal vedlegges søknad om utslipp. Erklæringen skal tinglyses etter at tillatelse er gitt.

§ 6.Utslippskrav

Anleggene skal oppfylle følgende utslippskonsentrasjoner eller renseeffekter, regnet som årlig middelverdi.

Parameter:Utslippskonsentrasjon:
Tot-P<1,0 mg/l (Dette tilsvarer en renseeffekt på >90 %)
BOF5<75 mg/l. (Dette tilsvarer en renseeffekt på >70 %)

Der hvor brukerinteresser blir berørt, kan det stilles krav til utslipp av bakterier (TKB).

§ 7.Godkjente renseløsninger

Der forholdene ligger til rette for det, skal det benyttes følgende renseløsning:

-Lukkede infiltrasjonsanlegg. Utføres i henhold til VA/Miljøblad nr. 59 og Norvar-rapport 49/1994, «Grunnundersøkelser for infiltrasjon - små avløpsanlegg».

Der forholdene ikke ligger til rette for å benytte lukket infiltrasjonsanlegg, tillates følgende renseløsninger:

-Våtmarksfilter. Utføres i henhold til VA/Miljøblad nr. 49.
-Kunstig sandfiltergrøft for gråvann. Sandfilteret tillates kun for gråvann. Anlegget skal utformes i samsvar med retningslinjer for dimensjonering og bygging av sandfilteranlegg i kapittel 7 i forskrift om utslipp fra separate avløpsanlegg, fastsatt av MD 8. juli 1992 (Opphevet!) Fordelingslag, infiltrasjonsrør og støtbelastning skal være i samsvar med VA/Miljøblad nr. 59, lukkede infiltrasjonsanlegg. Som toalettløsning skal det benyttes tett oppsamlingstank eller godkjent biologisk toalett.
-Minirenseanlegg. Utføres i henhold til VA/Miljøblad nr. 52. Anlegget skal ha dokumentasjon som tilfredsstiller NS-EN12566-3.
-Tett tank. Løsningen gjelder generelt bare for svartvann, og godkjennes da bare i kombinasjon med godkjent renseløsning for gråvann. Unntaksvis kan tett tank også godkjennes for gråvann fra fritidsbebyggelse. Det skal være alarm som varsler i god tid før tanken er full.
-Biologisk filter. Godkjenningen gjelder bare for gråvann. Utføres i henhold til VA/Miljøblad nr. 60.
-Slamavskiller skal utføres i henhold til VA/Miljøblad nr. 48. Den skal plasseres slik at den kan tømmes hele året med tømmeutsyr. Kommunen kan gi nærmere opplysninger om krav til avstand/høydeforskjell fra veg. For gråvannsanlegg kan prefabrikert filterposekum benyttes istedenfor slamavskiller, der det ikke er mulighet for tømming av slamavskiller.

Alle renseanlegg skal ha dokumentasjon på at anerkjent dimensjonering og utforming er benyttet.

§ 8.Utslippssted

Resipientkapasiteten skal tillegges vekt.

Utslippssted må legges slik at det ikke kommer i konflikt med drikkevannsinteresser.

Alle overflateresipienter som mottar renset avløpsvann skal ha årssikker vannføring. (Jf. § 3 i lov om vassdrag og grunnvann.) Der det er uforholdsmessig langt til resipient med årssikker vannføring, kan det tillates å kople utløpsledning til ledning for jordbruksdrenasje dersom den munner ut i resipient med årssikker vannføring.

Der det ikke er praktisk gjennomførbart å finne en resipient med årssikker vannføring, kan det unntaksvis tillates å føre utslippet til resipient med ikke årssikker vannføring eller til terreng, dersom dette ikke gir uakseptable hygieniske forhold.

Ved utslipp til innsjø, sjø, tjern eller dam skal utløpet være dykket til enhver tid.

§ 9.Krav til utførelse

Foretak som utfører avløpsanlegg skal være godkjent i aktuelle godkjenningsområder i henhold til plan- og bygningsloven. Den som utfører arbeidene på stedet skal kunne dokumentere relevant kompetanse, for eksempel utdannelse som maskinentreprenør eller rørlegger, og tilleggsutdannelse i form av ADK1-kurs eller 2-dagers kurs i bygging/installasjon og prosjektering av mindre avløpsanlegg fra Norsk Rørsenter, eller tilsvarende.

Alle kumlokk skal være låst eller sikret på forsvarlig måte.

Alle renseanlegg bortsett fra infiltrasjonsanlegg skal ha mulighet for prøvetaking på utløp.

§ 10.Krav til drift og vedlikehold

Avløpsanlegg skal drives og vedlikeholdes slik at det har tilstrekkelig yteevne under alle klimatiske forhold som er normale for stedet der de ligger.

§ 11.Tilsyn og kontroll

Eier av anlegg er ansvarlig for at det drives og vedlikeholdes slik at alle krav følges. 

Generelt gjelder:

All pålagt prøvetaking skal utføres av fagkyndig virksomhet og bekostes av eier.

Kommunen eller den som kommunen bemyndiger har anledning til å besøke anleggene for kontroll og tilsyn, og kan ta utløpsprøver for kontroll av at rensekrav overholdes.

Alle slamavskillere skal kontrolleres av slamtømmer ved hver tømming i henhold til kontrollskjema.

Alle prøver skal analyseres av laboratorier som er akkreditert for de aktuelle analysene. Analysemetoder nevnt i forurensningsforskriftens kapittel 11, vedlegg 2 skal benyttes.

Årsrapport for anlegg med drifts- og vedlikeholdsavtale skal sendes til kommunen innen 1. februar påfølgende år. Den skal minimum inneholde følgende:

-Kort beskrivelse av anlegget.
-Omtale av driftsforholdene forrige år, med spesiell vekt på eventuelle driftsproblemer.
-Resultater fra eventuelle vannanalyser. 

For de enkelte anleggstypene gjelder:

-Minirenseanlegg.

Skal til enhver tid ha skriftlig drifts- og vedlikeholdsavtale med kvalifisert driftsoperatør som sikrer forsvarlig drift og vedlikehold av anlegget. Driftsoperatøren skal godkjennes av kommunen. Kopi av slik avtale sendes forurensningsmyndigheten i Rømskog kommune. Drifts- og vedlikeholdsavtalen skal bl.a. inneholde: avtale om regelmessig drifting, tilsyn og årsrapportering. Som en del av drifts- og vedlikeholdsavtalen skal det også tas representativ utløpsprøve minimum hvert 4. år. Denne skal analyseres på tot-P og BOF5 , eventuelt også på TKB. Alle prøver skal analyseres ved akkreditert laboratorium.

-Våtmarksfilter og biologisk filter.

Skal til enhver tid ha skriftlig drifts- og vedlikeholdsavtale med kvalifisert driftsoperatør som sikrer forsvarlig drift og vedlikehold av anlegget. Driftsoperatøren skal godkjennes av kommunen. Kopi av slik avtale sendes forurensningsmyndigheten i Rømskog kommune. Drifts- og vedlikeholdsavtalen skal bl.a. inneholde: avtale om regelmessig drifting, tilsyn og årsrapportering. Som en del av drifts- og vedlikeholdsavtalen skal det også tas representativ utløpsprøve minimum hvert 4. år. Denne skal analyseres på tot-P og BOF5, eventuelt også på TKB. Alle prøver skal analyseres ved akkreditert laboratorium.

Filtermassen skal skiftes ut når prøveresultatene ikke oppfyller rensekravene.

-Sandfilter.

Skal til enhver tid ha skriftlig drifts- og vedlikeholdsavtale med kvalifisert driftsoperatør som sikrer forsvarlig drift og vedlikehold av anlegget. Driftsoperatøren skal godkjennes av kommunen. Kopi av slik avtale sendes forurensningsmyndigheten i Rømskog kommune. Drifts- og vedlikeholdsavtalen skal bl.a. inneholde: avtale om regelmessig drifting, tilsyn og årsrapportering. Som en del av drifts- og vedlikeholdsavtalen skal det også tas representativ utløpsprøve minimum hvert 4. år. Denne skal analyseres på tot-P og BOF5 , eventuelt også på TKB. Alle prøver skal analyseres ved akkreditert laboratorium.

Filtermassen skal skiftes ut når prøveresultatene ikke oppfyller rensekravene.

§ 12.Lukt

Avløpsanlegget skal dimensjoneres, bygges, drives og vedlikeholdes på en slik måte at omgivelsene ikke utsettes for sjenerende lukt.

§ 13.Eldre utslipp

Utslipp etablert før 1. januar 2007 og som det på tidspunkt for etablering ikke måtte innhentes tillatelse for etter det på den tid gjeldende regelverk, er ulovlige fra 1. januar 2007. Utslippene kan likevel bestå inntil enkeltvedtak om opprydding er fastsatt.

§ 14.Ikrafttreden

Denne forskriften trer i kraft 1. desember 2012.