Forskrift om tømming av slamavskillere, septiktanker m.m., Eidsvoll kommune, Akershus

DatoFOR-2012-11-13-1476
PublisertII 2015 hefte 3
Ikrafttredelse01.01.2013
Sist endret
Endrer
Gjelder forEidsvoll kommune, Akershus
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§26, LOV-1981-03-13-6-§30, LOV-1981-03-13-6-§34
Kunngjort27.08.2015   kl. 15.40
KorttittelForskrift om tømming av slamavskillere, Eidsvoll

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Eidsvoll kommunestyre 13. november 2012 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 26 tredje ledd, § 30 annet og tredje ledd og § 34.

I. Generelle bestemmelser

§ 1.Forskriftens formål

Forskriften gir bestemmelser om krav av tømming av mindre renseinnretninger og beregning og innbetaling av gebyrer for denne tjenesten.

§ 2.Forskriftens virkeområde

Forskriften gjelder alle kommunens abonnenter med egne renseinnretninger for spillvann.

§ 3.Definisjoner
-Abonnent:

Eier/fester av eiendom som er registrert i grunnboken med eget gårds- og bruksnummer, eller eget festenummer og seksjonsnummer (under felles gårds- og bruksnummer), og som har innlagt vann, men som ikke er tilkoblet kommunalt avløpsnett. Samme gjelder fester av eiendom der festeavtalen ikke er registrert i grunnboken (tinglyst), men der festeren eier de på tomten plasserte bygninger, og utøver festerett slik som fremgår av lov om tomtefeste. For festeavtaler med kort festetid (feste til annet enn bolig og fritidsbolig), kan det være avtalt at annen enn fester skal være abonnent.

-Septikgebyr:

Omfatter betaling for tømming, transport og behandling av septikslam/slam.

-Septikrenovatør:

Renovatør som på vegne av kommunen utfører tømming og transport av septik og slam.

§ 4.Tvungen slamtømming

Kommunen skal tømme slamavskillere, septiktanker mv. som omfattes av denne forskrift. Kommunen kan gi tillatelse til at andre kan stå for slamtømmingen. Alle eiendommer i kommunen med egen renseinnretning omfattes av kommunens tømmeordning.

II. Tømming av slam fra slamavskillere m.m.

§ 5.Abonnentens plikter

Abonnenten har ansvar for at anleggene som skal tømmes er lett tilgjengelige for tømming med bil. Overdekking av kumlokk med snø, is, jord o.l. fjernes av abonnenten før tømming skal utføres. Den som tømmer anlegget har rett til å plassere nødvendige utstyr på eiendommen for å få utført tømmingen.

Abonnenten har og ansvar for at gårdsvei har nødvendig bredde. Langs vegen må det ikke være grener eller annet som kan hindre framkommeligheten for renovatørens bil. Ved tvist om hvor vidt en veg er kjørbar etter ovenstående er kommunens syn avgjørende.

§ 6.Tømming av slamavskillere m.m.

For abonnenter med egne renseinnretninger skal anleggene tømmes slik:

Type anlegg:Tømmes hvert årTømmes hvert 2. årTømmes hvert 4. år
1- og 2-kamret anleggX
3-kamret anleggX
Fritidsboliger og gråvannstankerX
Tette tanker/minirenseanlegg for helårsboligerEtter behov og minimum hvert år

Informasjon om tømmingen blir kunngjort i lokalpressen og på kommunens hjemmeside før oppstart i hver rute.

I spesielle tilfeller kan kommunen bestemme en annen tømmehyppighet.

Ekstra tømminger utenom den vanlige tømmingen kan utføres av kommunen etter forespørsel. For slik tømming må det betales ekstra gebyr.

Tømmingen skal utføres slik at beboerne ikke unødig sjeneres av støy, lukt eller skade på eiendommen. Anlegget skal forlates i lukket stand, og grinder, porter og dører skal lukkes, eventuelt låses.

For oppmøte der tanken ikke er klargjort eller andre hindre som umuliggjør tømming, betales et oppmøtegebyr.

§ 7.Innbetaling av gebyrer

Abonnenten står ansvarlig for betaling av septikgebyr til kommunen.

Regler for beregning av gebyrenes størrelse fastsettes gjennom gebyrregulativet.

III. Avsluttende bestemmelser

§ 8.Innkreving av gebyrer

Forfalt krav på septikgebyrer er sikret med pant i eiendommen etter lov 8. februar 1980 nr. 2 om pant (panteloven) § 6-1. Gebyrene kan kreves inn av kommunen etter regler for innkreving av skatt.

§ 9.Vedtaksmyndighet

Vedtak etter denne forskrift fattes av kommunal drift.

§ 10.Klage

Avgjørelser etter forskriften som er enkeltvedtak følger forvaltningslovens kap. IV–VI og kan påklages. Klagen sendes til den instans som har fattet vedtaket. Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen til politisk behandling for endelig avgjørelse.

§ 11.Tvangsmulkt

Overtredelse av forskriften straffes med bøter etter forurensningsloven § 73.

§ 12.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2013.

Samtidig oppheves forskrift 26. juni 19951 om om tømming av slamavskillere, septiktanker m.m., Eidsvoll kommune, Akershus.

1Ikke kunngjort i Norsk Lovtidend.