Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Eidsvoll kommune, Akershus

DatoFOR-2012-11-13-1478
PublisertII 2015 hefte 3
Ikrafttredelse01.01.2013
Sist endret
Endrer
Gjelder forEidsvoll kommune, Akershus
HjemmelLOV-2012-03-16-12-§3, FOR-2004-06-01-931-§11-4, FOR-2004-06-01-931-§16-1
Kunngjort27.08.2015   kl. 15.40
KorttittelForskrift om vann- og avløpsgebyrer, Eidsvoll

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Eidsvoll kommunestyre 13. november 2012 med hjemmel i lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg § 3 og forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 11-4 og § 16-1.

I. Generelle bestemmelser

Kommunens abonnenter betaler for vann- og avløpstjenester levert av kommunen. Forholdet mellom abonnenten og kommunen er regulert av lover og forskrifter samt av lokale reglementer, bestemmelser, regulativer og deklarasjoner. De viktigste dokumentene er listet nedenfor:

1.Lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg § 3.
2.Forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 11-4 og § 16-1.
3.Forskrift 13. november 2012 nr. 1478 om vann- og avløpsgebyrer i Eidsvoll kommune, Akershus (dette dokumentet).
4.Øvrige dokumenter:
-Gebyrregulativ
-Leveringsvilkår – drikkevann/avløpstjenester
-Bestemmelser for bruk av vannmålere
-Gjeldende Abonnementsreglement for sanitæranlegg (Tekniske og administrative bestemmelser).
§ 1.Forskriftens formål

Forskriften gir bestemmelser om beregning og innbetaling av gebyrer abonnentene skal betale for de vann- og avløpstjenester kommunen leverer.

§ 2.Forskriftens virkeområde

Forskriften gjelder alle kommunens abonnenter, se definisjon i § 3.

§ 3.Definisjoner 

Abonnent:

-Eier/fester av eiendom som er registrert i grunnboken med eget gårds- og bruksnummer, eller eget festenummer og seksjonsnummer under felles gårds- og bruksnummer, som er tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning direkte eller gjennom felles stikkledning. Samme gjelder fester av eiendom der festeavtalen ikke er registrert i grunnboken (tinglyst), men der festeren eier de på tomten plasserte bygninger, og utøver festerett slik som fremgår av lov om tomtefeste. For festeavtaler med kort festetid (feste til annet enn bolig og fritidsbolig), kan det være avtalt at annen enn fester skal være abonnent.
-Eier/fester av eiendom, som kommunen i medhold av lov om planleggeing og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) har krevd tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning. 

Bruksareal (BRA) etter NS 3940 (forenklet)

Forenklet kan man si at bruksareal omfatter:

-Arealet innenfor boligens omsluttende vegger og
-Andel av fellesareal som tilhører boligen, men som ligger utenfor boligens omsluttende vegger.

For detaljer se NS 3940. 

Bruksendring:

Med endring i eiendommens bruk menes her endring mellom ulike kategorier, som for eksempel bolig, fritidsbolig/hytte og nærings-/offentlig virksomhet. 

Forbruksgebyr:

Gebyret som betales etter årlig forbruk (målt eller stipulert). 

Fritidsbolig/hytte:

Fast eiendom med bebyggelse regulert/godkjent til fritidsbolig/hytte. Likt med fritidsbolig/hytte regnes helårsbolig som kun har innlagt vann via sommervannsledning. 

Gebyrregulativet:

Betegnelsen på kommunens gjeldende prisoversikt for alle kommunale gebyrer. Satsene i gebyrregulativet oppdateres årlig gjennom vedtak i kommunestyret. 

Innslippsavtale

Egen privatrettslig avtale som inngås mellom abonnent og kommunen. Avtalen regulerer mengder, konsentrasjoner og kostnader utover vanlig husholdningsavløp. 

Stikkledning:

Vann- og/eller avløpsledninger eid av en eller flere abonnenter som er tilknyttet det kommunale ledningsnettet. Dette omfatter tilknytningspunktet samt utvendige kummer og stoppekraner. 

Tilknytningsgebyr:

Engangsgebyr for etablering av abonnement på vann- og/eller avløpstjenester.

II. Vann- og avløpsgebyrer

§ 4.Gebyrtyper

Følgende gebyrtyper gjelder for henholdsvis vann- og avløpstjenester:

-Tilknytningsgebyr
-Forbruksgebyr
-Gebyr for leie av vannmåler
-Gebyr for midlertidig tilknytning
-Gebyr for spesielt forurenset avløpsvann
-Gebyr for manglende avlesning av vannmåler
-Gebyr for avstenging/påsetting av vann
-Gebyr for ikke å etterkomme pålegg.
§ 5.Tilknytningsgebyr

Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg krever at det betales gebyr for tilknytning til vann- og/eller avløpstjenester.

Abonnenten betaler tilknytningsgebyr ved første gangs tilknytning til offentlig vann- og/eller avløpsnett. Dersom det foretas en vesentlig utvidelse av arealet, kan kommunen beregne tillegg i tilknytningsgebyret.

Tilknytningsgebyret beregnes ut i fra utvendig målt tverrsnitt på den enkelte abonnentens stikkledning.

Eiendommer som ikke har betalt tilknytningsgebyr, kan fysisk frakobles kommunens ledningsnett.

Størrelsen av tilknytningsgebyret fastsettes årlig av kommunestyret og fremkommer av gebyrregulativet.

§ 6.Forbruksgebyr

Forbruksgebyret for henholdsvis vann- og avløpstjenester betales av alle abonnenter, og skal dekke kommunens forventede kostnader knyttet til disse tjenestene.

Fritids-/hytteabonnenter betaler enten etter faktisk (målt) vannforbruk eller etter stipulert forbruk, basert på beregning av bruksareal i henhold til NS 3940 samt pris pr. m³ vann- og/eller avløp. Omregningsfaktor for stipulert forbruk [m³ /m² ] er definert i gebyrregulativet.

Øvrige abonnenter betaler vann- og avløpsgebyrer etter faktisk (målt) vannforbruk. Inntil vannmåler er installert, stipuleres forbruket etter bruksareal i henhold til NS-3940 og pris pr. m³ . Omregningsfaktor for stipulert forbruk [m³ /m 2 ] er definert i gebyrregulativet.

Alle abonnenter skal ha installert vannmåler. Fritids-/hytteabonnenter er unntatt fra krav om installasjon av vannmåler.

For alle abonnenter gjelder at avløpsmengde regnes lik vannmengde. Unntak fra dette må dokumenteres av abonnenten.

Dersom avløpsmengden fra en abonnent er vesentlig større (egen vannforsyning) eller mindre enn det målte vannforbruk, kan forbruksgebyret for avløp baseres på målt avløpsmengde (utslipp). Dette gjelder ikke hagevanning.

Størrelsen av forbruksgebyr fastsettes årlig av kommunestyret og fremkommer av gebyrregulativet.

§ 7.Gebyr for leie av vannmåler

For installasjon, bruk og leie av vannmåler gjelder kommunens bestemmelser.

Kostnader for installasjon, drift, avlesning m.m. dekkes av abonnenten.

Størrelsen av gebyr for leie av vannmåler fastsettes årlig av kommunestyret og fremkommer av gebyrregulativet.

§ 8.Gebyr for midlertidig tilknytning

Midlertidig tilknytning gjelder for arbeidsbrakker og annen bebyggelse av midlertidig art med innlagt vann, som kun skal brukes en begrenset periode.

Eier av midlertidig bebyggelse skal betale tilknytningsgebyr og gebyr etter stipulert forbruk.

Størrelsen av gebyr for midlertidig tilknytning fastsettes årlig av kommunestyret og fremkommer av gebyrregulativet.

§ 9.Gebyr for spesielt forurenset avløpsvann

For næringsvirksomhet og offentlig virksomhet, hvor avløpsvannets sammensetning avviker fra vanlig husholdningsavløp og virker fordyrende på drift og vedlikehold av kommunens avløpsanlegg, kan det beregnes et påslag i forbruksgebyret for avløp basert på de forventede ekstrautgiftene som reguleres gjennom egen innslippsavtale.

Størrelsen på gebyr for spesielt forurenset avløpsvann fastsettes årlig av kommunestyret og fremkommer av gebyrregulativet.

§ 10.Gebyr for manglende avlesning av vannmåler

Størrelsen av gebyr for å administrere manglende avlesning av vannmåler fastsettes årlig av kommunestyret og fremkommer av gebyrregulativet.

§ 11.Gebyr for avstenging/påsetting av vann

Størrelsen av gebyr for avstenging, påsetting, plombering og administrasjon i forbindelse med dette, fastsettes årlig av kommunestyret og fremkommer av gebyrregulativet.

§ 12.Gebyr for ikke å etterkomme pålegg

Størrelsen av gebyr for ikke å etterkomme pålegg om å utbedre feil og mangler på vann- og avløpsnettet, fastsettes årlig av kommunestyret og fremkommer av gebyrregulativet.

§ 13.Innbetaling av gebyrer

Abonnenten står ansvarlig for betaling av gebyrene.

Kommunen sender faktura for tilknytningsgebyr til abonnenten samtidig som igangsettingstillatelse (byggetillatelse) gis eller når eksisterende bygg kobles til kommunens ledning. Tilknytningsgebyret må være betalt før utlevering av vannmåler.

Forbruksgebyr for vann og avløp innkreves sammen med de andre kommunale eiendomsgebyrene og terminfordeling fastsettes gjennom gebyrregulativet. Forbruksgebyret betales etter målt forbruk samt à konto basert på fjorårets forbruk. Avlesning av målt vannforbruk foretas ved hvert årsskifte. Avregning skjer fortrinnsvis på 1. termin (faktura) året etter.

Gebyr for leie av vannmåler faktureres i sin helhet på 1. termin.

De andre gebyrtypene faktureres særskilt.

Etter skriftlig melding kan kommunen gi fritak for vann- og avløpsgebyrer. Abonnementet opphører fra den dato stoppekrana er stengt og plombert. Kostnadene forbundet med dette dekkes av abonnenten i samsvar med gebyrregulativet.

III. Avsluttende bestemmelser

§ 14.Innkreving av gebyrer

Forfalt krav på vann- og avløpsgebyrer er sikret med pant i eiendommen etter lov om pant § 6-1. Gebyrene kan kreves inn av kommunen etter regler for innkreving av skatt.

§ 15.Vannlekkasje hos private husholdninger

Ved vannlekkasje på ca. 100 % eller mer av normalforbruket, kan det etter søknad gis reduksjon i forbruksgebyr for vann og avløp.

§ 16.Vedtaksmyndighet

Vedtak etter denne forskrift fattes av kommunal drift.

§ 17.Klage

Avgjørelser etter forskriften som er enkeltvedtak følger forvaltningslovens kap. IV–VI og kan påklages. Klagen sendes til den instans som har fattet vedtaket. Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen til politisk behandling for endelig avgjørelse.

§ 18.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2013.

Samtidig oppheves forskrift 9. desember 20021 om vann- og avløpsgebyrer, Eidsvoll kommune, Akershus.

1Ikke kunngjort i Norsk Lovtidend.