Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Halden kommune, Østfold

DatoFOR-2012-11-15-1097
PublisertII 2012 hefte 4
Ikrafttredelse15.11.2012
Sist endret
EndrerFOR-2010-06-17-1000
Gjelder forHalden kommune, Østfold
HjemmelFOR-2004-06-01-931-§12-6, FOR-2004-06-01-931-§12-16, LOV-1981-03-13-6
Kunngjort29.11.2012   kl. 14.15
KorttittelForskrift om utslipp av avløpsvann, Halden

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Halden kommunestyre 15. november 2012 med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 12-6 og § 12-16, jf. lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven). 

§ 1 til og med § 12 i denne forskriften har hjemmel i forurensningsforskriften § 12-6. § 13 i denne forskriften har hjemmel i forurensningsforskriftens § 12-16. § 5 til og med § 12 i denne forskriften erstatter kravene i forurensningsforskriften § 12-7 til og med § 12-13. For øvrig gjelder bestemmelsene i forurensningsforskriften.

§ 1.Formål

Denne forskriften setter krav til tekniske løsninger ved nybygging, vesentlig utvidelse og rehabilitering av mindre avløpsanlegg i Halden kommune, slik at hensynet til resipienten og brukerinteressene ivaretas.

§ 2.Krav om søknad

Utslipp av sanitært avløpsvann er søknadspliktig. Kommunens søknadsskjema skal benyttes.

§ 3.Virkeområde

Forskriften gjelder utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, fritidsbebyggelse, bedrifter og andre virksomheter, med innlagt vann i Halden kommune, og hvor utslippet ikke overstiger 50 pe. Unntatt er bebyggelse som er tilkoplet kommunalt avløpsanlegg.

§ 4.Definisjoner

Definisjonene i forurensningsforskriftens § 11-3 gjelder for denne forskriften. I tillegg gjelder følgende: 

Innlagt vann: Vann fra vannverk, brønn, cisterneanlegg eller lignende som gjennom rør eller slange er ført innendørs. Med innlagt vann menes også innvendig røropplegg som forsynes av vann fra tank eller lignende (innvendig eller utvendig), og som ledes ut av bygningen til grunn eller oppsamlingstank. 

Svartvann: Avløpsvann fra vannklosett. 

Gråvann: Den del av avløpsvannet som kommer fra kjøkken, bad og vaskerom. Klosettavløp er ikke inkludert. 

Tot-P: Total fosfor. 

BOF5 : Biokjemisk oksygenforbruk over fem døgn. Dette er et mål på innhold av organisk stoff i vann. 

TKB: Termotolerante koliforme bakterier. 

Personekvivalent, pe: Den mengde organisk stoff som brytes ned biologisk med et biokjemisk oksygenforbruk over fem døgn (BOF5 ) på 60 gram oksygen pr. døgn. Avløpsanleggets størrelse i pe beregnes på grunnlag av største ukentlige mengde som går til renseanlegget eller utslippspunkt i løpet av året, med unntak av uvanlige forhold som for eksempel skyldes kraftig nedbør. 1 pe tilsvarer utslipp fra en person. 

Resipient: Vannforekomst som mottar forurensninger fra avløpsanlegg. Resipient for infiltrasjonsanlegg er grunnvann. Resipient for alle andre typer anlegg er overflatevann (bekk, elv, sjø, innsjø, tjern). 

ADK1-kurs: Kurs i praktisk utførelse av ledningsanlegg for vann og avløp.

§ 5.Krav til planlegging

Den som forestår søknad og planlegging av mindre avløpsanlegg må kunne dokumentere tilstrekkelig kompetanse og kvalitetsrutiner i form av godkjenning etter plan- og bygningsloven på aktuelle godkjenningsområder, eller på annen likeverdig måte.

Kommunen har anledning til å kreve en samlet avløpsplan for områder der dette er naturlig. Brukerinteresser som antas å bli berørt av utslippet, herunder interesser knyttet til drikkevannsforsyning, rekreasjon og næringsvirksomhet, skal beskrives. Der hvor drikkevannsinteresser blir berørt, skal det dokumenteres at drikkevannet ikke blir påvirket av utslippet. Det skal innhentes opplysninger om tilstanden for drikkevannskilder som kan tenkes å bli berørt av utslippet.

Ved nyanlegg eller utvidelse på annen manns grunn skal det foreligge tinglyst erklæring fra grunneier om tillatelse til dette. Dette gjelder både for ledningsanlegg og renseanlegg. Kopi av erklæring for senere tinglysing skal vedlegges søknad om utslipp.

§ 6.Utslippskrav

Anleggene skal oppfylle følgende utslippskonsentrasjoner eller renseeffekter regnet som årlig middelverdi i henhold til nedbørfeltkart.

NedbørfeltParameter - Utslippskonsentrasjon
Femsjøen90 % reduksjon av fosfor - 70 % reduksjon av BOF5
Iddefjorden/Ringdalsfjorden90 % reduksjon av fosfor - 90 % reduksjon av BOF5
Bergsjø90 % reduksjon av fosfor - 90 % reduksjon av BOF5
Enningdalselva90 % reduksjon av fosfor - 70 % reduksjon av BOF5
Røsneskilen/Singlefjorden90 % reduksjon av fosfor - 90 % reduksjon av BOF5
Der hvor brukerinteresser blir berørt, kan det stilles krav til reduksjon til utslipp av bakterier (TKB)

90 % reduksjon av fosfor tilsvarer en verdi på < 1,0 mg/liter regnet som årlig middelverdi på utslippsvannet

90 % reduksjon av BOF5 tilsvarer en verdi på < 25 mg/liter regnet som årlig middelverdi på utslippsvannet

70 % reduksjon av BOF5 tilsvarer en verdi på < 70 mg/liter regnet som årlig middelverdi på utslippsvannet.

Nedbørfeltkart 

lf-20121115-1097-01-01.png 

§ 7.Godkjente renseløsninger

Der forholdene ligger til rette for det, skal det benyttes lukkede infiltrasjonsanlegg. Lukkede infiltrasjonsanlegg utføres i henhold til VA/Miljøblad nr. 59 og Norvar rapport 49/1994, «Grunnundersøkelser for infiltrasjon - små avløpsanlegg».

Der forholdene ikke ligger til rette for å benytte lukket infiltrasjonsanlegg, tillates følgende renseløsninger:

-Våtmarksfilter. Anlegget skal utføres i henhold til VA/Miljøblad nr. 49.
-Kunstig sandfiltergrøft med tett tank for wc og/eller andre godkjente biologiske toalettløsninger. Sandfilteret tillates benyttet kun for gråvann. Anlegget skal utformes i samsvar med retningslinjer for dimensjonering og bygging av sandfilteranlegg i kapitel 7 i forskrift om utslipp fra separate avløpsanlegg, fastsatt av MD 8. juli 1992. Fordelingslag, infiltrasjonsrør og støtbelastning skal være i samsvar med VA/Miljø-Blad nr. 59, lukkede infiltrasjonsanlegg.
-Minirenseanlegg. Utføres i henhold til VA-miljøblad nr 52. Anlegget skal ha dokumentasjon som tilfredsstiller kravene i NS-EN12566-3.
-Tett tank. Løsningen gjelder generelt bare for svartvann og godkjennes bare i kombinasjon med godkjent renseløsning for gråvann. Unntaksvis kan tett tank også godkjennes for gråvann fra fritidsbebyggelse. Oppsamlingstanken skal ha alarm som varsler tømmebehov i god tid før tanken er full.
-Biologisk filter. Godkjenningen gjelder bare for gråvann. Anlegget utføres i samsvar med VA-miljøblad nr. 60.

Slamavskiller skal utføres i henhold til VA/Miljøblad nr. 48. Den skal plasseres slik at adkomst for tømming er tilgjengelig hele året. Kommunen kan gi nærmere opplysninger om krav til avstand/høydeforskjell fra veg. For gråvannsanlegg kan prefabrikkert filterposekum benyttes isteden for slamavskiller, der det ikke er mulighet for tømming av slamavskiller. Alle renseanlegg skal ha dokumentasjon på at anerkjent dimensjonering og utforming er benyttet. 

Forenklede løsninger for hytter med enkle gråvannsutslipp:

Hytter som ligger i tettbygde områder, jf. Miljøverndepartementets rundskriv T-616 av 8. juli 1992, § 7 omfattes fullt ut av forskriften.

For hytter med enkle gråvannsinstallasjoner som ligger utenfor tettbygd strøk tillates forenklede gråvannsløsninger. Med enkle installasjoner menes utslipp fra kjøkken og/eller vaskeservant. Forenklede løsninger skal gis som dispensasjon fra forskriften.

Dispensasjon kan bare gis i tilfeller hvor det ut fra en samlet vurdering av resipientens tilstand er ubetenkelig å gi slik tillatelse. Dersom resipientens tilstand er «dårlig» eller «meget dårlig» jf. KLIF's klassifiseringssystem skal det ikke gis dispensasjon. Med forenklet anleggsløsning menes resorpsjonsanlegg eller enkel filtergrøft.

§ 8.Utslippssted

Resipientkapasiteten skal tillegges vekt.

Utslippssted må legges slik at det ikke kommer i konflikt med drikkevannsinteresser. Alle overflateresipienter som mottar renset avløpsvann skal ha årssikker vannføring. (Jf. § 3 i lov om vassdrag og grunnvann). Der det er uforholdsmessig langt til resipient med årssikker vannføring, kan det tillates å kople utløpsledning til ledning for jordbruksdrenasje dersom den munner ut i resipient med årssikker vannføring.

Der det ikke er praktisk gjennomførbart å finne en resipient med årssikker vannføring, kan det unntaksvis tillates å føre utslippet til resipient med ikke årssikker vannføring eller til terreng, dersom dette ikke gir uakseptable hygieniske forhold. Ved utslipp til innsjø, sjø, tjern eller dam skal utløpet være dykket til enhver tid.

§ 9.Krav til utførelse

Foretak som utfører avløpsanlegg skal være godkjent i aktuelle godkjenningsområder i henhold til plan- og bygningsloven. Den som utfører arbeidene på stedet skal kunne dokumentere relevant kompetanse, for eksempel utdannelse som maskinentreprenør eller rørlegger, og tilleggsutdannelse i form av ADK1-kurs eller 2-dagers kurs i bygging/installasjon og prosjektering av mindre avløpsanlegg fra Norsk Rørsenter, eller tilsvarende.

Alle kumlokk skal være låst eller sikret på forsvarlig måte.

Alle renseanlegg bortsett fra infiltrasjonsanlegg skal ha mulighet for prøvetaking på utløp.

§ 10.Krav til drift og vedlikehold

Eier av anlegg er ansvarlig for at anlegget drives og vedlikeholdes slik at alle krav følges. Avløpsanlegg skal drives og vedlikeholdes slik at det har tilstrekkelig yteevne under alle klimatiske forhold som er normale for stedet der de ligger.

§ 11.Tilsyn og kontroll

Kommunen er tilsynsmyndighet og fører tilsyn med at anlegget drives og vedlikeholdes slik at det svarer til hensikten. 

Generelt gjelder:

All pålagt prøvetaking skal utføres av fagkyndig virksomhet og bekostes av eier. Kommunen eller den som kommunen bemyndiger har anledning til å besøke anleggene for kontroll og tilsyn, og kan ta utløpsprøver for kontroll av at rensekrav overholdes. Alle slamavskillere skal kontrolleres av slamtømmer ved hver tømming i henhold til kontrollskjema.

Alle prøver skal analyseres av laboratorier som er akkreditert for de aktuelle analysene. Analysemetoder nevnt i forurensningsforskriftens kapittel 11, vedlegg 2 skal benyttes. Årsrapport for anlegg med drifts- og vedlikeholdsavtale skal sendes til kommunen innen 1. februar påfølgende år. Den skal minimum inneholde følgende:

-Kort beskrivelse av anlegget.
-Omtale av driftsforholdene forrige år, med spesiell vekt på eventuelle driftsproblemer.
-Resultater fra eventuelle vannanalyser. 

For de enkelte anleggstypene gjelder:

-Minirenseanlegg Minirenseanlegg skal ha skriftlig drifts- og vedlikeholdsavtale med kvalifisert driftsoperatør som sikrer forsvarlig drift og vedlikehold av anlegget. Kopi av slik avtale sendes forurensningsmyndigheten i Halden kommune. Driftsoperatøren skal godkjennes av kommunen.

Drifts og vedlikeholdsavtalen skal bl.a. inneholde: Avtale om regelmessig drifting, tilsyn og årsrapportering.

-Våtmarksfilter og biologisk filter

Våtmarksfilter og biologisk filter skal ha skriftlig drifts- og vedlikeholdsavtale med kvalifisert driftsoperatør som sikrer forsvarlig drift og vedlikehold av anlegget. Kopi av slik avtale sendes forurensningsmyndigheten i Halden kommune. Driftsoperatøren skal godkjennes av kommunen.

Drifts og vedlikeholdsavtalen skal bl.a. inneholde: Avtale om regelmessig drifting, tilsyn og årsrapportering. Filtermassen skal skiftes ut når prøveresultatene ikke oppfyller rensekravene.

-Kunstig sandfilter for gråvann

Kunstig sandfilter skal ha skriftlig drifts- og vedlikeholdsavtale med kvalifisert driftsoperatør som sikrer forsvarlig drift og vedlikehold av anlegget. Kopi av slik avtale sendes forurensningsmyndigheten i Halden kommune. Driftsoperatøren skal godkjennes av kommunen.

Drifts og vedlikeholdsavtalen skal bl.a. inneholde: Avtale om regelmessig drifting, tilsyn og årsrapportering. Filtermassen skal skiftes ut når prøveresultatene ikke oppfyller rensekravene.

§ 12.Lukt

Avløpsanlegget skal dimensjoneres, bygges, drives og vedlikeholdes på en slik måte at omgivelsene ikke utsettes for sjenerende lukt.

§ 13.Eldre utslipp

Utslipp etablert før 1. januar 2007 og som det på tidspunkt for etablering ikke måtte innhentes tillatelse for etter det på den tid gjeldende regelverk, er ulovlige fra 20. mai 2010. Utslippene kan likevel bestå inntil kommunen gir pålegg om opprydding.

§ 14.Forholdet til eksisterende forskrift

Forskrift 17. juni 2010 nr. 1000 om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Halden kommune, Østfold oppheves med virkning fra denne forskrifts ikrafttredelse 15. november 2012.