Forskrift om vann, avløp og slam, Vadsø kommune, Finnmark

DatoFOR-2012-11-15-1131
PublisertII 2012 hefte 5
Ikrafttredelse01.01.2013
Sist endret
Endrer
Gjelder forVadsø kommune, Finnmark
HjemmelLOV-2012-03-16-12, FOR-2004-06-01-931
Kunngjort06.12.2012   kl. 16.10
KorttittelForskrift om vann, avløp og slam, Vadsø

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Vadsø kommunestyre 15. november 2012 med hjemmel i lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg og forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kapittel 16.

Kapitel 1. Generelle regler

Kommunens abonnenter betaler for vann- og avløpstjenester levert av kommunen. Forholdet mellom abonnenten og kommunen er regulert av lover og forskrifter samt lokale reglement, bestemmelser, regulativer og deklarasjoner.

De viktigste dokumentene er listet nedenfor:

1.Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg av 16. mars 2012
2.Forskrift av 1. juni 2004 om begrensning av forurensning
3.Forskrift 15. november 2012 nr. 1131 om vann, avløp og slam, Vadsø kommune, Finnmark (dette dokumentet)
4.Øvrige dokumenter:
4.1.Gebyrregulativ
4.2.Gjeldende standard abonnementsvilkår for vann og avløp - tekniske bestemmelser
§ 1-1.Formål

Forskriften gir regler om betaling av gebyr for de vann- og avløpstjenester kommunen leverer.

§ 1-2.Virkeområde
a)Forskriften gjelder for alle abonnenter i kommunen
b)Dersom kommunen overtar private vannverk og/eller avløpsanlegg, gjelder forskriften fra det tidspunkt overdragelsen skjer
§ 1-3.Definisjoner 

Abonnent:

-Tinglyst eier/fester av eiendom som er registrert i grunnboka med eget gårds- og bruksnummer, eller eget festenummer eller seksjonsnummer (under felles gårds- og bruksnummer), som er tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning direkte via privat stikkledning eller gjennom felles privat samleledning.
-Eier/fester av eiendom som kommunen i medhold av plan- og bygningsloven § 27-1 og/eller § 27-2 har krevd tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning. 

Privat stikkledning: Ledning mellom bygning og kommunal hovedledning. Bygging, drift og vedlikehold av stikkledninger er bygningseiers ansvar fra og med anboring/tilknytning på hovedledning. 

Felles privat samleledning: Ledning eid i fellesskap av abonnenter tilknyttet via denne til kommunalt ledningsnett. 

Avløpsledning: Med avløpsledning er det i denne forskriften ment separate ledninger for avløp fra sanitærutstyr og industriproduksjon (spillvann) og ledninger for tak-, drens- og overvann eller felles ledninger for denne typen avløp. 

Avløpsvann: Vann som sleppes ut etter bruk i husholdninger eller industriprosesser, samt overvann i fellessystem og infiltrasjonsvann. 

Abonnementsgebyr: Årsgebyrets faste del, som skal dekke kommunens faste kostnader for vann- og/eller avløpstjenester. 

Forbruksgebyr: Årsgebyrets variable del som betales etter forbruk (målt eller stipulert). 

Engangsgebyr for tilknytning: Engangsgebyr for etablering/endring av abonnement på vann- og/eller avløpstjenester. 

Gebyrregulativet: Kommunens gjeldende prisoversikt for vann- og avløpsgebyr. Satsene i gebyrregulativet oppdateres årlig gjennom vedtak i kommunestyret. 

Bruksareal (BRA): Bruksareal beregnes etter Norsk Standard NS 3940 Areal- og volumberegninger av bygninger og omfatter:

-Arealet innenfor bruksenhetens omsluttende vegger
-Andel av fellesareal som tilhører bruksenheten, men som ligger utenfor bruksenhetens omsluttende vegger

Frittstående bygninger mindre enn 15 m 2 som skal benyttes som redskapshus, veksthus, lekehus, hundehus, utepeis o.l., medregnes ikke i bruksareal.

Frittstående lagerlokaler og garasjer som ikke er tilknyttet vann- eller avløpsnettet regnes ikke med i bruksareal. 

Boenhet: Bolig med et eller flere rom og separat eget bad/WC og kjøkkendel, og med separat inngang. 

Bruksendring: Med endring i eiendommens bruk menes her endring mellom ulike kategorier, som f.eks. bolig, fritidsbolig/hytte og nærings-/offentlig virksomhet, jf. plan- og bygningsloven.

§ 1-4.Gebyrtyper

Følgende gebyrtyper gjelder for henholdsvis vann- og avløpstjenester:

-Engangsgebyr for tilknytting, for vann og avløp
-Årsgebyr, for vann, avløp og slam
-Gebyr for leie av vannmåler
-Tilleggsgebyr for merarbeid ved innhenting av manglende måleravlesning
-Engangsgebyr for midlertidig tilknytting, for vann og avløp.

Gebyrsatsene fastsettes av kommunestyret i eget regulativ og trer i kraft fra det tidspunkt kommunestyret bestemmer.

§ 1-5.Klage og omgjøring
a)Vedtak om gebyrenes størrelse regnes som forskrift jf. forvaltningslovens § 2 første ledd bokstav c. Fastsettelse av vann- og avløpsgebyrer og tilknytningsavgift er således ikke enkeltvedtak og kan derfor ikke påklages.
b)Enkeltvedtak i medhold av denne forskriften kan påklages til kommunal klagenemnd, jf. forvaltningsloven § 28 andre ledd. Klagen sendes den instans som har fattet vedtaket.
c)Fakturering med tilbakevirkende kraft anses som enkeltvedtak.
d)Gebyr skal betales innen forfallsdato, unntatt når kommunen skriftlig har gitt utsetting av betaling, jf. skattebetalingsloven § 15.
§ 1-6.Innbetaling av gebyr

Årsgebyr blir fordelt på 2. terminer pr. år. For eiendommer som betaler etter målt forbruk og/eller avløpsmengde, kan kommunen kreve a konto betaling pr. termin. Årlig avregning blir utført førstkommende termin etter måleravlesning.

Årsgebyr skal betales fra den dato det blir gitt brukstillatelse/midlertidig brukstillatelse etter reglene i plan- og bygningsloven. Bebygd eiendom som er krevd tilknyttet kommunal ledning skal betale årsgebyr fra det tidspunkt slik tilknytting er krevd.

Om renteplikt ved for sen betaling eller tilbakebetaling av vann- og avløpsgebyr gjelder reglene i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eiendomsskatt til kommunene § 26 tilsvarende.

Utestående krav på årsgebyr er sikret med lovpant i eiendom etter pantelova § 6-1. Innkreving av både årsgebyr og engangsgebyr for tilknytting, skjer etter reglene for innkreving av skatt jf. lov om kommunale vass- og kloakkavgifter § 4.

§ 1-7.Vedtaksmyndighet

Vedtak etter denne forskriften blir fattet av Vadsø Vann og Avløp KF.

Kapitel 2. Tilknytingsgebyr

§ 2-1.Tilknytingsgebyr

Gebyrsatsene fastsettes av kommunestyret i eget regulativ og trer i kraft fra det tidspunkt kommunestyret bestemmer.

§ 2-2.Gebyrplikt

Tilknytingsgebyr for vann og/eller avløp skal betales ved nybygg eller utvidelse av eksisterende bygg, samt når bebygd eiendom blir tilknyttet kommunalt vann- og/eller avløpsanlegg. Ved senere oppdeling av gebyrbelagte eiendommer til flere bebygde eiendommer, kan kommunen innkreve mergebyr som oppstår på grunn av adskilte gebyrfastsettinger.

§ 2-3.Midlertidig tilknytting

Engangsgebyr for midlertidig tilknytting skal betales for anleggsbrakker og annen bebyggelse av midlertidig art med innlagt vann, som skal brukes kun en begrenset periode. Midlertidig tilknytning gjelder for opp til ett år, med mulighet for å søke forlengelse.

Alle kostnader vedrørende tilknytning og frakobling betales av eier/fester av eiendommen. Ordinært tilknytningsgebyr betales dersom tilknytningen opprettholdes ut over kommunens godkjennelse for midlertidig tilknytning.

Eier/fester av eiendommen skal betale abonnementsgebyr og forbruksgebyr i henhold til det som fremkommer av gebyrregulativet. Avregning gjøres i forhold til den tid tilknytningen er operativ.

§ 2-4.Fastsettelse av gebyr

Gebyrene skal fastsettes ut fra bygningenes bruksareal i henhold til NS 3940. Ved nybygg fastsettes gebyrene separat for arealene i hovedplan, underetasje, kjeller og det samlede areal i øvrige etasjer. Ved utvidelse fastsettes gebyrene separat for utvidelsen av hovedplan, underetasje, kjeller og øvrige etasjer ut fra gebyrsatsene som gjelder de aktuelle utvidelsesområder. Frittstående lagerlokaler og garasjer som er tilknyttet vann- eller avløpsnettet defineres ved gebyrfastsettingen som kjellerlokaler.

§ 2-5.Betaling av gebyr

Tilknytningsgebyrer ved nybygg og utvidelse av eksisterende bygg skal være betalt før arbeidene igangsettes. Angitt betalingsfrist på faktura gjelder.

Gebyr for midlertidig tilknytting skal betales for anleggsbrakker og annen bebyggelse av midlertidig art med innlagt vann, som skal brukes kun en begrenset periode. Midlertidig tilknytning gjelder for opp til ett år, med mulighet for å søke forlengelse.

Det betales ikke ordinær tilknytningsgebyr ved midlertidig tilknytning, men alle kostnader vedrørende tilknytning og frakobling betales av eier/fester av eiendommen. Ordinær tilknytningsgebyr betales dersom tilknytningen opprettholdes ut over kommunens godkjennelse for midlertidig tilknytning.

Eier/fester av eiendommen skal betale abonnementsgebyr og forbruksgebyr i henhold til det som fremkommer av gebyrregulativet. Avregning gjøres i forhold til den tid tilknytningen er operativ.

Kapitel 3. Årsgebyr

§ 3-1.Gebyrplikt

Årsgebyr skal betales for alle eiendommer som:

a)er tilknyttet kommunal vann- og avløpsledning, direkte eller gjennom privat samleledning.
b)er pålagt tilknytting i medhold av lov, og fristen for tilknytting er utløpt i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter § 1og § 2
c)er ubebygd og som kommunen kunne ha krevd tilknyttet kommunal vann- og avløpsledning dersom eiendommen var bebygd. Gebyrplikten gjelder også eiendom som ikke inngår i stadfestet reguleringsplan.

For ubebygd eiendom gjelder gebyrplikten likevel ikke så lenge årsaken til at eiendommen ligger ubebygd er byggeforbud i følge lov eller vedtak av offentlig myndighet eller annen særlig grunn som eieren ikke har ansvaret for.

§ 3-2.Utforming av gebyrer

Det beregnes årsgebyr for vannforsyning og avløp med:

a)en fast del (abonnementsgebyr)
b)en mengdeavhengig del (forbruksgebyr).

Abonnementsgebyret er et fast og likt beløp som betales av alle eiendommer. Eiendommer med flere boenheter/leiligheter betaler abonnementsgebyr for hver boenhet.

Forbruksgebyr er et variabelt gebyr som blir beregnet ut fra forbruk. Eiendommer som har godkjent vannmåler, betaler forbruksgebyr basert på årlig vannforbruk og pris pr. m³ .

Andre abonnenter betaler forbruksgebyr etter stipulert forbruk beregnet etter samlet bruksareal på eiendommens bebyggelse.

§ 3-3.Eiendom uten godkjent tilknytning

Om tilknytningen ikke er godkjent av kommunen skal abonnenten betale gebyr fra og med det tidspunkt tilknyting har skjedd. Har kommunen ikke annen beregningsgrunnlag, beregnes gebyret etter stipulert forbruk beregnet etter samlet bruksareal på eiendommens bebyggelse. Slik beregning innebærer ikke at kommunen har godkjent tilknytningen.

§ 3-4.Ansvar for gebyrer

Abonnenten har ansvaret for betaling av gebyr, uansett om gebyrkravet er rettet mot abonnenten eller annen regningsmottaker.

Abonnenter som samarbeider om felles vannmåler, er solidarisk ansvarlig for gebyrer. Gjelder slikt samarbeid et sameie etter lov om eierseksjoner, er hver abonnent ansvarlig for mengdeavhengig del av gebyret i forhold til sin eierandel, om ikke annet er fastsatt i sameiets vedtekter eller bindende vedtak i sameiet.

§ 3-5.Ansvar for opplysninger om abonnement

Abonnenten har ansvaret for at kommunen har rett data og grunnlag om abonnementsforholdet.

Abonnenten skal melde endringer i abonnementsforholdet til kommunen. Fram til kommunen har mottatt melding om endringer skal abonnenten betale årsgebyr som tidligere.

Om mangelfulle eller feil opplysninger har ført til feilaktig gebyrberegning skal beregninger rettes og differansen gjøres opp. Krav som er foreldet etter regler om forelding av fordringer dekkes ikke.

§ 3-6.Beregning av gebyr

Samme forbruk i m³ legges til grunne for beregning av både vanngebyr og avløpsgebyr.

For ubebygd eiendom skal årsgebyret utgjøre 25 % av hva ordinært gebyr ville ha utgjort dersom eiendommen hadde vært bebygd. Gebyret beregnes på grunnlag av maksimalt tillatt utnyttelse.

Fraflytting og fravær fra eiendommen, f.eks. på grunn av ferieopphold, jobb, sykdom, langvarig oppussingsarbeider o.l., gir ikke grunnlag for fradrag i gebyret.

For næringsvirksomhet der forbruket av vann til produksjon medfører at mengden av avløpsvann avviker vesentlig fra målt vannforbruk, kan kommunen basere avløpsgebyret på egen måling av tilført avløpsvann til kommunalt nett, eller på særskilt avtale.

For avløpsvann som avviker fra vanlig husholdningsavløp og virker fordyrende på drift og vedlikehold av kommunens avløpsanlegg, kan kommunen fastsette et tillegg til avløpsgebyret for dekking av merkostnader.

For spillvann fra produksjonsprosess eller lignende som etter tillatelse fra kommunen er ført i grunnen, i privat ledning direkte til vassdrag, eller i separat kommunal overvannsledning, betales ikke avløpsgebyr. Slikt vann skal måles separat.

§ 3-7.Betaling etter stipulert forbruk

Stipulert vannforbruk fastsettes som følger:

-Boligformål: 1,5 m³ pr. m² bruksareal
-Fritidsformål: 0,75 m³ på m² bruksareal.

Abonnenten har rett til å få montert vannmåler og betale gebyr etter målt forbruk.

Kommunen kan pålegge abonnent med stipulert forbruk å installere vannmåler og betale gebyr etter målt forbruk.

§ 3-8.Betaling etter målt forbruk

Betaling etter målt forbruk gjelder for:

a)Nye og eksisterende bygg
b)I de tilfeller eiendommen inneholder flere enn 4 boenheter
c)Driftsbygninger
d)Byggeprosjekt der det er behov for oppføring av brakkerigg eller brakke, selv om tilknytningen er midlertidig.

Abonnent som har installert vannmåler, kan ikke kreve abonnementet endret til betaling etter stipulert forbruk.

Kapitel 4. Vannmåler

§ 4-1.Installasjon

Kommunen bestemmer:

-Hvor mange vannmålere den enkelte abonnent skal ha
-type, størrelse og plassering
-når måler skal installeres.

Ved oppdeling eller seksjonering av eksisterende eiendom med vannmåler, skal hver av de nye enhetene ha egen vannmåler. Abonnenter kan samarbeide om felles vannmåler der det vil være uforholdsmessig kostbart å installere egen måler for hver enhet. Årsgebyret fordeles på abonnentene etter regler i § 3-4 andre ledd.

Vannmåler skal være installert senest når det blir gitt brukstillatelse/midlertidig brukstillatelse eller eiendommen blir tatt i bruk, for eksisterende eiendom når den tilknyttes. Unnlates dette, skal abonnenten betale etter regler i § 3-9.

§ 4-2.Eierforhold

Vannmåleren er kommunens eiendom dersom ikke annet er avtalt med abonnenten.

§ 4-3.Kostnader

Vannmåler som skal brukes som grunnlag for kommunens beregning av årsgebyr, bekostes av kommunen. Vannmålere ut over dette bekostes av abonnenten. Installasjon av vannmåler blir bekostet av abonnenten.

§ 4-4.Avlesning

Abonnenten skal lese av vannmåleren så nær fastsatt tidspunkt for avregning som mulig og sende resultatet til kommunen innen fastsatt frist.

Unnlater abonnenten å lese av måleren, kan kommunen fastsette årsgebyret skjønnsmessig etter purring. Kommunen kan selv lese av måleren uten ytterligere varsel til abonnenten og fastsette et tilleggsgebyr for merarbeid ved innhenting av manglende måleravlesning.

Dersom kontroll av vannmåler viser at den er innenfor målergrensene jf. § 4-7, gir unormalt høyt vannforbruk ikke grunnlag for redusert gebyr.

§ 4-5.Tilsyn og vedlikehold

Abonnenten skal holde måler tilgjengelig for avlesning og tilsyn.

Abonnenten skal jevnlig føre tilsyn med måler. Blir en måler skadd eller går tapt, skal abonnenten straks melde fra til kommunen. Som skade regnes også at plombering av måleren er brutt. Kommunen kan kreve erstatning for tap eller skade.

Kommunen kan føre tilsyn med måler. Kontrollør fra kommune skal legitimere seg uten oppfordring.

§ 4-6.Nøyaktighetskontroll

Kommunen og abonnent kan kreve nøyaktighetskontroll av måler. Kommunen avgjør om kommunen eller ekstern kontrollinstans skal utføre denne kontrollen.

Krever abonnenten ytterligere nøyaktighetskontroll av måler, skal abonnenten bære kostnadene ved slik kontroll dersom testresultatet ligger innenfor feilmargin etter § 4-7. I motsatt fall bærer kommunen kostnadene.

§ 4-7.Avregning ved feilmåling

Dersom måleren ved kontroll viser mer enn 5 % for høyt forbruk, har abonnenten krav på tilbakebetaling for feilmålingen. Tilbakebetalingen regnes fra det tidspunkt feilen blir antatt å ha oppstått. Krav som er foreldet etter regler om forelding av fordringer blir ikke refundert.

Viser måleren mer en 5 % for lavt forbruk, har kommunen krav på tilleggsbetaling etter tilsvarende regler.

Er plomberingen av måleren brutt, har abonnenten ikke krav på tilbakebetaling.

§ 4-8.Utskifting og flytting

Utskifting av måleren blir bekostet av kommunen, men av abonnenten om behovet for utskifting skyldes forhold abonnenten har ansvaret for.

Kommune kan kreve flytting av målere som er plassert i strid med kommunens krav til plassering. Abonnenten bekoster slik flytting.

Kapitel 5. Avløp, slamtømming m.m.

§ 5-1.Tvungen kommunal slamtømmingsordning

Det er tvungen kommunal slamtømmeordning. Ordningen omhandler oppsamling og tømming av mindre renseinnretninger som slamavskiller (septiktank) og andre samlekummer for avslammet sanitært avløpsvann, samt for oppsamlingstanker med ubehandlet sanitært avløp (privet, tette tanker).

Hele kommunen omfattes av ordningen, med unntak av bedrifter, større institusjoner o.l.

Kommunen kan gi tillatelse til at andre står for ordningen.

§ 5-2.Generelle regler

Privat kverning av avfall til kommunal hovedledning tillates ikke.

Ferskmatproduserende bedrifter, butikker og restauranter skal ha montert fettavskiller før avløp til kommunal hovedledning.

§ 5-3.Abonnentens plikter

Abonnenten skal sørge for at anleggene som skal tømmes er lett tilgjengelig for tømming med bil. Overdekking av kumlokk o.l. med snø, is, jord, gress osv. samt andre gjenstander, må fjernes av abonnenten før tømming utføres. Den som tømmer anlegget har rett til å plassere nødvendig utstyr på eiendommen for å få utført tømmingen.

§ 5-4.Tømming av slamavskillere mv.

Varsel om når tømming vil finne sted vil bli gitt gjennom pressen eller på annen måte som kommunen finner hensiktsmessig.

For eiendommer med fast bosetting og med toalett tilknyttet slamavskiller, skal slamavskiller som hovedregel tømmes 1 gang pr. år. For eiendommer med fast bosetting uten toalett tilknyttet slamavskiller og for fritidsbebyggelse, skal slamavskiller tømmes hvert 3. år. Tette oppsamlingstanker tømmes hvert år.

I spesielle tilfeller kan kommunen bestemme annen tømmehyppighet. Tømmingen skal utføres slik at beboere ikke unødig sjeneres av støy og lukt. Anlegget skal forlates i lukket stand, og grinder, porter og dører skal lukkes, eventuelt låses.

Ved behov for ekstra tømming utover fastlagte tømmeplan skal dette rekvireres hos kommunen.

§ 5-5.Hvem skal betale slamgebyr

Abonnenter som ikke er tilknyttet kommunalt avløpsnett men som har septiktank, slamavskiller, privet m.v skal betale årlig slamgebyr for enkelt anlegg.

Slamgebyr skal dekke kostnader med tømming av renseenheter.

§ 5-6.Hvem skal betale slamavgift

For slamtømming av renseenheter som slamavskiller, septiktank mv. som er tilknyttet kommunalt ledningsnett, og for behandling av slam plikter alle abonnenter også de som ikke har tilkoplet renseenhet - å betale en årlig avgift.

Unntatt er de som etter § 5-4 betaler slamgebyr og de som ikke omfattes av kommunal tømmeordning slik som bedrifter, større institusjoner o.l. Disse skal betale avgift som dekker andel av behandlingskostnader ved levering av slam til behandlingsanlegget.

Avgiften fastsettes av kommunen, jf. forurensningslovens § 34. Avgiften skal dekke kostnadene til innsamling og behandling av slam, og inkluderes i avgiftsgrunnlaget for avløpsavgiften. Kommunen fastsetter regler for beregning av avgiftens størrelse.

Gebyr for ekstra tømming av slamavskiller m.v. faktureres særskilt av kommunen.

Kapitel 6. Ikrafttredelse mv.

§ 6-1.Ikrafttreden og oppheving av tidligere forskrifter

Denne forskriften trer i kraft fra 1. januar 2013. Fra samme tid oppheves forskrift 19. desember 19961 for vann- og avløp i Vadsø kommune deler av regulativ for tilknyttingsgebyr med virkning fra 1. januar 19971 samt forskrift om renovasjon, slamtømming m.m. med virkning fra 18. mai 1993.1

1Ikke kunngjort i Norsk Lovtidend.