Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Meløy kommune, Nordland

DatoFOR-2012-11-19-1079
PublisertII 2012 hefte 4
Ikrafttredelse19.11.2012
Sist endret
Endrer
Gjelder forMeløy kommune, Nordland
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§9, FOR-2001-07-19-1706
Kunngjort22.11.2012   kl. 15.10
KorttittelForskrift om brenning av avfall, Meløy

Hjemmel: Fastsatt av Meløy kommunestyre 19. november 2012 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 9, jf. delegeringsvedtak 19. juli 2001 nr. 1706.

§ 1.Formål

Formålet med denne forskriften er å forhindre forurensning og helseproblemer i kommunen som følge av åpen brenning og brenning av avfall i småovner.

§ 2.Virkeområde

Denne forskriften gjelder åpen brenning og brenning av avfall i småovner innenfor kommunens grenser.

§ 3.Definisjoner

I denne forskrift menes med:

a)Åpen brenning: all brenning som skjer utendørs
b)Småovner: Forbrenningsovner som ikke har tillatelse fra Klima- og forurensningsdirektoratet eller fylkesmannen eller er tillatt etter statlige forskrifter etter forurensningsloven.
§ 4.Forbud mot åpen brenning og brenning av avfall i småovner

Åpen brenning og brenning av avfall i småovner er forbudt, med mindre annet følger av forskriftens § 5.

§ 5.Unntak fra forbudet

Følgende brenning skal likevel være tillatt:1

a)Åpen brenning med kull eller rent trevirke på grillinnretninger, utepeiser og bål brukt i tradisjonelt friluftsliv.
b)Brenning av papir og avfallstrevirke i vedovn, med unntak av impregnert og malt trevirke.
c)Bråtebrenning og brenning av tørt hageavfall utenfor boligområder og tettbygde strøk, så lenge det ikke medfører fare eller er sjenerende.
d)Brenning av bål oppbygd av rent trevirke, hogstavfall, trær og røtter, papp (ikke impregnert) og papir i nærhet av sjø/vann - i forbindelse med feiring av sankthans, Olsok og i andre kulturelle sammenhenger.2
e)Ranke- og flatebrenning i skogbruket.
f)Halmbrenning i jordbruket.

g) Etter søknad kan det tillates brenning i forbindelse med brannundervisning/brannøvelser i regi av brannvesenet.

1Denne forskriften skal ikke avgrense virkeområdet for tilgrensende forskrifter slik som forskrift 26. juni 2002 nr. 847 om brannforebyggende tiltak og tilsyn § 8-2 og forskrift 25. april 2003 nr. 486 miljørettet helsevern § 9 bokstav b.
2I forbindelse med slik bålbrenning skal Brannvesenets retningslinjer for sankthansbål følges.
§ 6.Dispensasjon

Kommunen kan i særlige tilfeller dispensere fra forbudet i § 4 etter søknad.

§ 7.Tilsyn

Kommunen fører tilsyn med at bestemmelsene i denne forskrift overholdes.

§ 8.Klage

Vedtak truffet av kommunen i medhold av denne forskrift kan påklages etter forvaltningsloven § 28, 2. ledd.

§ 9.Straff

Overtredelse av denne forskrift kan medføre straffeansvar jf. forurensningsloven § 78.

§ 10.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft fra 19. november 2012.