Forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning, Oslo kommune, Oslo

DatoFOR-2012-11-21-1132
PublisertII 2012 hefte 5
Ikrafttredelse06.12.2012
Sist endret
Endrer
Gjelder forOslo kommune, Oslo
HjemmelFOR-2009-06-26-864-§18, LOV-2005-06-17-101-§35
Kunngjort06.12.2012   kl. 16.10
KorttittelForskrift om unntak fra oppmålingsfrister, Oslo

Hjemmel: Fastsatt av Oslo bystyre 21. november 2012 med hjemmel i forskrift 26. juni 2009 nr. 864 om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften) § 18 tredje ledd, jf. lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering (matrikkellova) § 35 fjerde ledd.

§ 1.Formål

Hensikten med forskriften er å utsette fristen for gjennomføring av oppmålingsforretning i vinterhalvåret.

§ 2.Utsatt tidsfrist for gjennomføring av oppmålingsforretning

Tidsfristen som er fastsatt i matrikkelforskriften § 18 første ledd løper ikke i perioden 15. november til 15. mars. Kommunen skal uten unødig opphold allikevel gjennomføre og matrikkelføre oppmålingsforretning også innenfor denne perioden, dersom de klimatiske forholdene ligger til rette for det.

§ 3.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft samme dato som den blir kunngjort i Norsk Lovtidend.