Forskrift om gebyrer for saksbehandling, kontroll og tilsyn etter forurensningsregelverket, Molde kommune, Møre og Romsdal

DatoFOR-2012-12-04-1438
PublisertII 2013 hefte 1
Ikrafttredelse01.01.2013
Sist endret
Endrer
Gjelder forMolde kommune, Møre og Romsdal
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§52a, FOR-2004-06-01-931-§2-12, FOR-2004-06-01-931-§11-4
Kunngjort24.01.2013   kl. 16.00
KorttittelForskrift om forurensningsgebyrer, Molde

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Molde kommunestyre 4. desember 2012 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 52a og forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 2-12 og § 11-4.

Kap. 1. Generelle forhold

§ 1-1.Generelt virkeområde

Forskriften omfatter forhold der kommunen er myndighetsutøver etter bestemmelser gitt i forurensningsforskriftens kapitler 2, 12, 15 og 15A.

Forskriften omfatter gebyr for saksbehandling og kontroll/tilsyn med

1.opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeid
2.utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende
3.utslipp/påslipp av oljeholdig vann
4.påslipp av fettholdig vann.
§ 1-2.Hva gebyrene dekker

Gebyrer etter denne forskriften skal dekke kommunens kostnader med saksbehandling, kontroll og tilsyn på de områdene forskriften omfatter, herunder løpende dokument- og systemkontroll og stedlige tilsyn etter vurdering av behov.

Gebyrene skal ikke overstige kommunens kostnader ved saksbehandling eller tilsyns- og kontrollordninger.

Gebyrsatser etter denne forskriften inngår i Gebyrregulativet og vedtas av kommunestyret.

§ 1-3.Innkreving

Gebyrene er tvangsgrunnlag for utlegg, jf. forurensningsloven § 52a og tvangsfullbyrdelsesloven kap. 7. Kommunen kan i særlige tilfeller frafalle krav om gebyr.

§ 1-4.Klage

Om det fattes enkeltvedtak med hjemmel i denne forskrift kan disse påklages etter reglene i forvaltningsloven. Klagen behandles av kommunens klagenemnd. Gebyr må betales innen forfallsdato selv om gebyrvedtaket er påklaget. Klager som fremstår som prinsippsaker, behandles av kommunestyret.

Vedtak om gebyrenes størrelse er å anse som forskrift og kan derfor ikke påklages.

Kap. 2. Gebyr for saksbehandling og kontroll/tilsyn med opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider

§ 2-1.Virkeområde

Kapittelet gjelder gebyr for kommunens saksbehandling og tilsyn med opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider.

§ 2-2.Gebyr for saksbehandling/tilsyn

Det skal betales et engangsgebyr for saksbehandling ved søknad om godkjenning av tiltaksplan.

Gebyret kan differensieres etter areal.

Gebyret belastes tiltakshaver.

Kap. 3. Gebyr for saksbehandling og kontroll/tilsyn med utslipp av sanitært avløpsvann

§ 3-1.Virkeområde

Kapittelet gjelder gebyrer for kommunens saksbehandling og kontroll av utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende.

§ 3-2.Saksbehandlingsgebyr for behandling av søknad

Det skal betales et engangsgebyr for saksbehandling ved:

-søknad om utslippstillatelse
-søknad om endring av utslippstillatelse.

Gebyret belastes tiltakshaver.

§ 3-3.Saksbehandlingsgebyr for oppfølging av utslipp

Det skal betales et engangsgebyr for saksbehandling ved:

-oppfølging av eksisterende avløpsanlegg med påvist feil eller mangel som ikke blir utbedret etter foregående varsel. Gebyr faktureres når det fattes enkeltvedtak som hjemles i forurensningsloven eller tilhørende forskrifter.

Gebyr belastes eier av avløpsanlegg.

Kap. 4. Gebyr for saksbehandling og kontroll/tilsyn med utslipp/påslipp av oljeholdig avløpsvann

§ 4-1.Virkeområde

Forskriften gjelder gebyrer for kommunens saksbehandling og tilsyn/kontroll med utslipp /påslipp av oljeholdig avløpsvann fra

a)bensinstasjoner,
b)vaskehaller for kjøretøy,
c)motorverksteder,
d)bussterminaler,
e)verksteder og klargjøringssentraler for kjøretøy, anleggsmaskiner og skinnegående materiell, og
f)anlegg for understellsbehandling

som enten har vaskeplass, smørehall, servicehall eller lignende.

§ 4-2.Saksbehandlingsgebyr

Det skal betales et engangsgebyr for saksbehandling ved søknad om tillatelse til utslipp/påslipp av oljeholdig avløpsvann.

Gebyret belastes tiltakshaver.

§ 4-3.Årsgebyr for kontroll/tilsyn

Årsgebyr for kontroll/tilsyn belastes eier av oljeutskiller.

Kap. 5. Gebyr for kontroll/tilsyn med påslipp av fettholdig avløpsvann

§ 5-1.Virkeområde

Forskriften gjelder gebyrer for kommunens saksbehandling og tilsyn/kontroll med påslipp av fettholdig avløpsvann fra virksomhet.

§ 5-2.Årsgebyr for kontroll/tilsyn

Årsgebyr for kontroll/tilsyn belastes eier av fettutskiller.

Kap. 6. Ikrafttreden

§ 6-1.Ikrafttreden mv.

Forskriften trer i kraft 1. januar 2013.

Fra samme tidspunkt oppheves forskrift om kommunale gebyr for tilsyn/kontroll av nedgravde oljetanker, saksbehandling i sammenheng med graving i forurenset grunn og for saksbehandling/tilsyn, knyttet til avfallsplaner og miljøsaneringsbeskrivelser ved bygge- og rivearbeid for Molde kommune.