Forskrift om gebyr for behandling av saker etter plan- og bygningsloven, eierseksjonsloven, matrikkelloven og forurensningsloven, Ski kommune, Akershus

DatoFOR-2012-12-05-1446
PublisertII 2013 hefte 1
Ikrafttredelse01.01.2013
Sist endret
EndrerFOR-2012-03-28-315, FOR-2010-04-14-689, FOR-1998-11-10-1542, FOR-2010-04-14-688, FOR-1999-01-27-818, FOR-2000-04-12-823, FOR-2010-04-14-687
Gjelder forSki kommune, Akershus
HjemmelLOV-2008-06-27-71-§33-1, LOV-2005-06-17-101-§32, FOR-2009-06-26-864-§16, FOR-2009-06-26-864-§17, FOR-2009-06-26-864-§18, FOR-2009-06-26-864-§19, LOV-1997-05-23-31-§7, LOV-1981-03-13-6-§52a
Kunngjort14.02.2013   kl. 15.20
KorttittelForskrift om gebyr for saksbehandling pbl m.fl., Ski

Hjemmel: Fastsatt av Ski kommunestyre 5. desember 2012 med hjemmel i lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) § 33-1, lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering (matrikkellova) § 32, forskrift 26. juni 2009 nr. 864 om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften) § 16, § 17, § 18 og § 19, lov 23. mai 1997 nr. 31 om eierseksjoner (eierseksjonsloven) § 7 og lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 52a. 

Ski kommune har fastsatt forskrift om gebyr for behandling av saker etter plan- og bygningsloven, eierseksjonsloven, matrikkelloven og forurensningsloven. Forskriften i sin helhet finnes på Ski kommune sin hjemmeside www.ski.kommune.no.

Forskriften trer i kraft 1. januar 2013.

Samtidig oppheves

-Forskrift 28. mars 2012 nr. 315 om gebyr for behandling av saker etter forurensingsloven og forurensningsforskriften 2012, Ski kommune, Akershus
-Gebyrregulativ 14. april 2010 nr. 689 for behandling av delesaker, seksjoneringssaker, oppmålingsarbeider, kart, geodataprodukter og matrikkelføring, Ski kommune, Akershus
-Gebyrregulativ 10. november 1998 nr. 1542 for byggearbeider, Ski kommune, Akershus.
-Gebyrregulativ 14. april 2010 nr. 688 for byggesaker, Ski kommune, Akershus
-Gebyrregulativ 27. januar 1999 nr. 818 for kart- og oppmålingsarbeider, Ski kommune, Akershus.
-Gebyrregulativ 12. april 2000 nr. 823 for planbehandling fastsatt med hjemmel i plan- og bygningslovens § 109, Ski kommune, Akershus.
-Gebyrregulativ 14. april 2010 nr. 687 for planbehandling, Ski kommune, Akershus.