Forskrift for vann- og avløpsgebyrer, Tinn kommune, Telemark

DatoFOR-2012-12-06-1470
PublisertII 2014 hefte 2
Ikrafttredelse01.01.2013
Sist endret
Endrer
Gjelder forTinn kommune, Telemark
HjemmelLOV-2012-03-16-12, FOR-2004-06-01-931
Kunngjort20.03.2014   kl. 14.30
KorttittelForskrift om VA-gebyrer, Tinn

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Tinn kommunestyre 6. desember 2012 med hjemmel i lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg og forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensing (forurensningsforskriften).

I. Generelle bestemmelser

Kommunens abonnenter betaler for vann- og avløpstjenester levert av kommunen. Forholdet mellom abonnenten og kommunen er regulert av sentralt lov- og forskriftsverk med tilhørende kommunale forskrifter, lokale reglementer, bestemmelser og regulativer fastsatt av kommunen på kontraktsmessig grunnlag som leverandør/tjenesteyter av vann og borttransportør av avløp.

De viktigste dokumentene er listet nedenfor:

-Lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg
-Forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensing (forurensningsforskriften)
-Kommunal- og regionaldepartementets retningslinjer for beregning av selvkost (H-2140)
-Lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven)
-Forskrift 6. desember 2012 nr. 1470 om vann- og avløpsgebyrer, Tinn kommune, Telemark
-Tinn kommunes gebyrregulativ.
§ 1.Forskriftens formål

Forskriften gir bestemmelser om beregning og innbetaling av de gebyrer abonnentene skal betale for de vann- og avløpstjenester kommunen leverer. Forskriften er videre utarbeidet for å regulere forpliktelsene og rettighetene mellom kommunen som leverandør/tjenesteyter og ledningseier på den ene siden og den enkelte abonnent på den andre siden.

§ 2.Forskriftens virkeområde

Denne forskrift gjelder alle abonnenter i kommunen. For definisjonen av abonnent, se definisjon i § 3.

§ 3.Definisjoner 

Abonnent

-Eier/fester av eiendom som er registrert i grunnboken med eget gårds- og bruksnummer, eller eget festenummer eller seksjonsnummer (under felles gårds- og bruksnummer), som er tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning direkte eller gjennom felles stikkledning.
-Eier/fester av eiendom, som kommunen i medhold av plan- og bygningslovens § 27-1 og § 27-2 har krevd tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning.

Ubebygd eiendom som bygningsrådet kunne ha krevd tilknyttet kommunal vann- og kloakkledning dersom eiendommen var bebygd. Gebyrplikten gjelder også eiendom som ikke inngår i stadfestet reguleringsplan.

For ubebygd eiendom gjelder gebyrplikten likevel ikke så lenge årsaken til at eiendommen ligger ubebygd er byggeforbud i følge lov eller vedtak av offentlig myndighet eller annen særlig grunn som eieren ikke har ansvar for.

Eieren står ansvarlig for gebyrene. For eiendom som er bortfestet, betaler festeren i stedet for grunneieren. 

Kloakkledning

Med kloakkledning forståes i disse forskrifter separate ledninger for avløp fra sanitærutstyr og industriproduksjon (spillvannsledning) og ledninger for tak-, drens- og overvann (overvannsledninger) eller fellesledninger for disse avløpsvanntyper. 

Årsgebyr

Gebyr som årlig belastes abonnenter for kommunens vann- og/eller avløpstjenester. Består av en fast del (abonnementsgebyr) og en variabel del (forbruksgebyr). Den variable delen betales etter målt eller stipulert forbruk. 

Stipulert forbruk

Forventet forbruk hos en abonnent fastsettes på basis av bebygd areal. 

Engangsgebyr for tilknytning

Engangsgebyr for etablering av abonnement på vann- og/eller avløpstjenester. 

Gebyrregulativ

Betegnelsen på kommunens gjeldende prisoversikt for vann- og avløpsgebyrer. Satsene i gebyrregulativet oppdateres årlig gjennom vedtak i kommunestyret. 

Næringsvirksomhet

Ervervsmessig virksomhet. 

Offentlig virksomhet

Virksomhet drevet av staten, fylket eller kommunen. 

Enhet

En enhet i denne forskrift betyr en boenhet eller en næringsenhet. Med boenhet forstås bolig, leilighet eller fritidseiendom med ett eller flere rom og med separat inngang samt eget bad/WC og kjøkkendel. 

Bruksareal (BRA)

Forenklet kan man si at bruksareal omfatter arealet innenfor boenhetens omsluttende vegger, samt andel av fellesareal som tilhører boenheten men som ligger utenfor boenhetens omsluttende vegger. BRA beregnes etter NS 3940. 

Gebyrpliktig areal

Gebyrpliktig areal fremkommer ved at etasjens BRA multipliseres med følgende fastsatte vekttall for den enkelte etasje: 

Kjelleretasje:0,2
Underetasje:0,5
Hovedetasje:1,0
2. etasje:0,6
Loftsetasje:0,3

Sum multipliseres med fastsatt vannforbruk og kloakkmengde jf. § 6. 

Bruksendring

Med endring i eiendommens bruk menes her endring mellom ulike kategorier som for eksempel bolig, fritidsbolig og næring-/offentlig virksomhet. 

Eiendom

Areal med eget gårdsnummer og bruksnummer og eventuelt festenummer eller seksjonsnummer. 

Felles privat stikkledning

Privat ledning eid i fellesskap av abonnenter som er tilknyttet det kommunale ledningsnettet via felles privat stikkledning. 

Privat stikkledning

Stikkledning eid av abonnenter frem til anboring/avgreining (påkoblingspunkt). Privat ledning skal ha montert stoppekran nær tilkobling. Der tilkobling kan samles monteres disse i kum. Dersom tilkobling i kum eies stikkledning av abonnent frem til påkoblingspunkt i kum.

Se illustrasjon: /ltavd2/filer/grafikk/lf-20121206-1470-01-01.png

II. Vann- og avløpsgebyrer

§ 4.Gebyrtyper

Følgende gebyrtyper gjelder for henholdsvis vann- og avløpstjenester:

-Tilknytningsgebyr for vann og avløp
-Årsgebyr for vann og avløp
-Fast del (abonnementsgebyr)
-Variabel del (forbruksgebyr, stipulert eller målt forbruk)
-Gebyr for leie av vannmåler.
§ 5.Tilknytningsgebyr for vann og avløp

Det framgår av lov om kommunale vass- og avløpsanlegg § 4, at det skal betales engangsgebyr for tilknytning til vann- og/eller avløpstjenester i tillegg til at det skal betales årsgebyr.

Tilknytningsgebyret betales

-Når bebygd eiendom blir tilknyttet kommunalt vann- og/eller avløpsnett
-Ved nybygg
-Ved utvidelse av eksisterende bygg foruten bolig, gitt at det ikke blir gjort direkte tiltak overfor hovedledningen.

Tilknytningsgebyret fastsettes i forhold til bebyggelsens størrelse beregnet etter bruksareal (BRA). Kommunestyret kan fastsette minimumsgebyrer.

Ved større bygg blir det nedtrapping på gebyret

For de første 300 m²gebyr x antall m² x 1,0
For de neste 2700 m²gebyr x antall m² x 0,5
For overskytende m²gebyr x antall m² x 0,15

Denne nedtrappingen gjelder pr. enkeltbygg.

Størrelsen på gebyret fastsettes årlig av kommunestyret og fremkommer av gebyrregulativet. Kommunen kan fastsette avvikende engangsgebyr for tilknytning når tilknytningen er ekstra kostnadskrevende.

§ 6.Årsgebyr for vann og avløp

Størrelsen på årsgebyr fastsettes årlig av kommunestyret og fremkommer av gebyrregulativet.

Årsgebyret for vann og/eller avløp skal betales for alle bo- og næringsenheter som er tilknyttet kommunal vann- eller avløpsledning og for ubebygd eiendom som bygningsrådet kunne ha krevet tilknyttet dersom eiendommen var bebygd. Årsgebyret består av abonnementsgebyr og forbruksgebyr.

Abonnementsgebyret er et fast beløp som betales av alle bo- og næringsenheter. Gebyret står i forhold til kommunens faste kostnader med vann- og avløpstjenesten og antall abonnenter.

Forbruksgebyr er et variabelt gebyr som beregnes ut fra forbruk, målt eller stipulert. For rene boenheter har abonnentene adgang til å velge om forbruksgebyret skal baseres på stipulert eller målt forbruk. Enheter som har godkjent vannmåler betaler forbruksgebyr basert på målt vannforbruk og pris pr. m³ .

Alle næringsenheter skal ha installert vannmåler og betale forbruksgebyr etter målt forbruk.

Alle vannmålerabonnenter skal levere selvavlesingskort som grunnlag for avregning av gebyrene. Det mengdeavhengige gebyret skal være basert på faktisk målt mengde. For alle abonnenter gjelder at avløpsmengde regnes lik vannmengde dersom ikke annet er avtalt.

Dersom kloakkmengden er vesentlig større eller mindre enn det målte vannforbruk, skal kloakkgebyret baseres på den kloakkmengde som bestemmes av kommunen.

Eiendom som ikke har vannforsyning gjennom måler, skal betale forbruksgebyr for vann og/eller avløp i henhold til stipulert vannforbruk basert på bebyggelsens areal (BRA) og pris pr. m³ .

Vannforbruk og kloakkmengde fastsettes slik: 

For boliger2 m³ / m² gebyrpliktig areal
For annet forbruk2 m³ / m² gebyrpliktig areal
Fritidsbolig1 m³ / m² bruksareal (BRA)

For industribedrifter, jordbruksvirksomhet og virksomhet som har særlig stort eller særlig lite vannforbruk og/eller kloakkmengde, eller som har kloakkvann som i sammensetning avvikler vesentlig fra vanlig husholdningskloakk, kan tilknytnings- og årsgebyrer fastsettes ved avtale. Hvis avtale ikke kommer i stand, fastsettes gebyrets størrelse av vedkommende instans i kommunen. Avtale kan sies opp av begge parter med ett års varsel.

§ 7.Fradrag i årsgebyr

Dersom avløpsmengden er vesentlig mindre enn det målte eller stipulerte vannforbruket, skal det forbruksavhengige avløpsgebyret baseres på en avløpsmengde fastsatt av kommunen.

For industribedrifter, jordbruksvirksomhet og virksomhet som har kloakkvann som i sammensetning avviker vesentlig fra vanlig husholdningskloakk i gunstig retning, kan det beregnes et fradrag i årsgebyret for kloakk. Fradragets størrelse fastsettes ved avtale, eller hvis avtale ikke kommer i stand, av kommunen.

Årsgebyr kan tidligst innkreves fra og med måneden brukstillatelse er gitt.

Boenhet som er ubebodd skal betale årsgebyr. Så lenge boenheten er tilknyttet det kommunale vann- eller avløpsledning fritas man ikke for abonnementsgebyr.

Det kan søkes om 50 % reduksjon av ordinært vanngebyr på eiendommen dersom statisk vanntrykk i hovedetasjen er lavere enn 20 mVs, og dette ikke skyldes feil eller mangler på eget sanitæranlegg/stikkledning. Eventuell reduksjon av vanngebyret gjelder fra søknadstidspunktet og har ikke tilbakevirkende kraft.

Det kan søkes om installasjon av trykkreduksjonsventil dersom statisk vanntrykk inne i huset er over 75 mVs. Kommunen bærer alle utgifter til innkjøp og montering av reduksjonsventiler.

Dersom abonnenter havner innenfor trykkgrensen på 20–75 mVs etter at kommunen har gjort tiltak på sine hovedledninger skal de betale vanngebyr på vanlig måte. Kommunen har da ikke lenger ansvar for ekstraordinære tiltak. Abonnent kan imidlertid kreve å få reduksjonsventil demontert av kommunen.

Gebyrpliktig eiendom kan fysisk frakobles kommunalt ledningsnett og abonnementet opphører når melding om at teleskopisk bakkekran er plombert er mottatt. Ny tilknytning av eiendommen krever ikke ny betaling for tilknytning. Kostnader ved frakobling og ny tilknytning dekkes fullt ut av abonnenten. Arbeidet skal utføres etter kommunens anvisning og av godkjent rørlegger.

§ 8.Tillegg i årsgebyr

Dersom avløpsmengden er vesentlig større enn det målte eller stipulerte vannforbruket, skal det forbruksavhengige avløpsgebyret baseres på en avløpsmengde fastsatt av kommunen.

Der hvor avløpsvannets sammensetning avviker fra vanlig husholdningsavløp og virker fordyrende på kommunens drift og vedlikehold av kommunens avløpsanlegg eller gir negative konsekvenser for kommunens renseprosesser eller den biologiske slambehandlingen og/eller negativ påvirkning for arbeidsatmosfæren i anleggene kan det kreves:

-Tillegg i årsgebyret
-At bedriften inngår innslipps-/påslippsavtale med kommunen.

Tilleggets størrelse fastsettes av kommunen.

Gebyrpliktig som unnlater å etterkomme pålegg om å fjerne eller kortslutte privat septiktank eller avslammingstank, skal betale et tillegg til kloakkgebyret. Tilleggsgebyret begynner å løpe 6 måneder etter at pålegget er gitt, hvis arbeidet ikke til den tid er utført tilfredsstillende. Tillegget utgjør 50 % av eiendommens ordinære kloakkgebyr og gebyret beregnes for hvert påbegynt kvartal. Gebyret løper inntil pålegget er etterkommet.

Kommunen kan kreve dekket alle kostnader direkte forbundet med tiltak som følge av at gebyrpliktig har unnlatt å etterkomme pålegg om å utbedre lekkasjer på eiendommens vannledning eller mangler ved avløpsanlegg eller sanitærutstyr. Ved omlegging eller utbedring av avløpsledninger kan kommunen kreve at eier av tilknyttet stikkledning foretar tilsvarende omlegging eller utbedring.

Gebyrpliktig som unnlater å etterkomme pålegg om utbedring av lekkasjer som medfører forurensing kan ilegges tilleggsgebyr etter forurensingslovens § 73.

Tilleggsgebyret begynner å løpe 2 måneder etter at pålegget er gitt. Tilleggsgebyret utgjør 200 % av ordinært vann og/eller kloakkgebyr og beregnes forholdsmessig for hvert påbegynt kvartal. Tilleggsgebyret løper inntil pålegget er etterkommet.

For eiendom som er gebyrpliktig bare for vann eller kloakk, beregnes et tilleggsgebyr til årsgebyret på 50 % av det beregnede gebyret etter kapittel 9. Tillegget gjelder bare for bebygd eiendom.

For svømmebasseng på eiendom, som ikke betaler etter målt forbruk, betales et tilleggsgebyr for vann og/eller kloakk tilsvarende et årlig vannforbruk. 

på 40 m³ for bassengvolum inntil20 m³
på 80 m³ for bassengvolum inntil40 m³
på 120 m³ for bassengvolum over40 m³

Basseng under 3 m³ er fritatt for gebyr. Bestemmelsen gjelder så vel fastmonterte som demonterbare bassenger.

Abonnenten skal lese av vannmåler så nær fastsatt tidspunkt for avregning som mulig og sende resultatet til kommunen innen fastsatt frist. Når gebyrpliktige eiendommer unnlater å levere inn selvavlesingskort for vannmålere, kan eiendommen bli ilagt et tilleggsgebyr og få fastsatt årsgebyret skjønnsmessig. Kommunen kan også selv foreta avlesing uten ytterligere varsel til abonnenten, og tilleggsgebyret for avlesningen vil utgjøre kommunens faktiske kostnader med å få avlest vannmåleren.

§ 9.Installasjon av vannmåler

Eiendommer som ikke hovedsakelig benyttes til fritid/boligformål skal betale årsgebyrer etter målt forbruk eller avløp.

Så vel kommunen som den gebyrpliktige kan jf. forurensningsforskriften § 16-4 andre ledd kreve årsgebyr for vann basert på målt vannforbruk. Når det er samsvar mellom mengden av vannforsyning og kloakk kan på tilsvarende måte begge parter kreve årsgebyr for både vann og kloakk basert på målt vannforbruk. Partene kan også kreve at årsgebyr for kloakk blir basert på målt avløpsmengde så fremt dette er teknisk gjennomførbart.

Ved installasjon av vannmåler bestemmer kommunen:

-Hvor mange vannmålere den enkelte abonnent skal ha
-Type, størrelse og plassering.

Det kreves vannmåler for hver enkelt boenhet jf. definisjon i § 3.

Dersom oppdelt eller seksjonert eiendom skal hver av enhetene ha egen vannmåler, med unntak av eiendom der det ikke er mulig å sette inn vannmåler i hver enkelt eierseksjon. I disse tilfeller kan abonnenter samarbeide om felles vannmåler. Abonnenter som samarbeider om felles vannmåler, er solidarisk ansvarlige for gebyrene.

Gjelder slikt samarbeid et sameie etter lov 23. mai 1997 nr. 31 om eierseksjoner, er hver abonnent ansvarlig for mengdeavhengig del av gebyret i forhold til sin eierandel, dersom ikke annen fordeling er fastsatt i sameiets vedtekter eller bindende vedtak i sameiet.

For eiendommer med installert vannmåler gjelder følgende:

-Måleren er kommunens eiendom. Tinn kommune bestemmer type, plassering og størrelse av måleren.
-For anskaffelse og vedlikehold av måleren betales en årlig leie.
-Leieren skal holde måleren lett tilgjengelig for avlesning og vedlikehold. Blir en måler borte eller skadet skal eieren omgående meddele dette til Tinn kommune. Kommunen forbeholder seg rett til å kreve full erstatning for tap eller skade.
-Tinn kommune avgjør hvem som skal stå for installasjon og vedlikehold, samt eventuell flytting, bytting eller fjerning av måleren.
-Utgifter til installasjon eller eventuelt flytting av måleren betales av leieren.
-Tinn kommune kan etter skriftlig søknad fra leieren gå med på kontroll av vannmåleren. Viser kontrollen en feilavlesning på minst 5 %, utføres justeringen, eventuelt utskifting av måleren uten utgifter for leieren. I motsatt fall bestemmer kommunestyret hvem som skal betale omkostningene.
-Dersom eventuelle feilmålte mengder ikke kan beregnes tilstrekkelig nøyaktig, justeres gebyret for den periode det er tvil om etter gjennomsnittet av nærmeste avlesningsperiode før feilen er oppstått, og etter at den er utbedret.
§ 10.Midlertidig tilknytning

Midlertidig tilknytning gjelder for arbeidsbrakker og annen bebyggelse av midlertidig art med innlagt vann, som skal brukes kun en begrenset periode.

Eier/fester av eiendommen skal betale årsgebyr etter målt forbruk.

Det betales ikke engangsgebyr for tilknytning, men alle kostnader vedrørende tilknytning og frakobling belastes eier/fester av eiendommen.

For levering av nødvann over en uke til private vannverk fastsetter rådmannen, eller den han bemyndiger, i hvert enkelt tilfelle gebyrets størrelse.

§ 11.Innbetaling av gebyrer

Abonnenten står ansvarlig for betaling av gebyrene overfor kommunen. Gebyret kan kreves inn sammen med andre gebyrer på fast eiendom, og fordeles på 4 terminer pr. år.

Kommunen sender faktura for tilknytningsgebyr til abonnenten samtidig som igangsettingstillatelse (byggetillatelse) gis eller når eksisterende bygg kobles til kommunens ledninger. Engangsgebyr for tilknytning forfaller til betaling senest ved tilknytning.

Arbeider som krever byggetillatelse – herunder graving og fylling – må ikke settes i gang før gebyret er betalt. Dette gjelder enten det kreves byggetillatelse eller melding etter plan- og bygningslovens § 21-1. Formannskapet kan dispensere fra denne bestemmelse.

Årsgebyret skal beregnes fra og med måneden etter at ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse er gitt ved nybygg og fra tilknytningstidspunktet for eksisterende bygning.

Dersom årsgebyret ikke er betalt innen en måned etter at den gebyrpliktige har mottatt annen gangs varsel om innbetaling, kan Tinn kommune, når helsesjef ikke motsetter seg det, stenge den kommunale vannforsyning til eiendommen. For oppmøte i forbindelse med avstenging og påsetting av vannforsyning skal den gebyrpliktige betale kommunens faktiske kostnader med dette.

Avlesning av målt vannforbruk foretas en gang pr. år. Målt forbruk betales a konto basert på fjorårets forbruk. Avregning skjer fortrinnsvis på 1. termin (faktura) året etter.

Dersom abonnentens vannforbruk har endret seg vesentlig fra siste måleravlesning, kan kommunen endre a konto beløp.

§ 12.Ikrafttreden

Denne forskrifts bestemmelser trer i kraft fra 1. januar 2013. Gebyrer i medhold av forskriftene blir å beregne med virkning fra 1. januar 2013 (dog slik at det foreløpig ikke innkreves gebyr for ubebygd eiendom (§ 7)). Fra samme tidspunkt opphører tidligere gebyrordning vedrørende vann og kloakk.

III. Slam

§ 13.Tømming av slamavskiller (jf. forurensningsloven § 26, første ledd)

Tinn kommune varsler gjennom annonser i dagspressen eller sender melding til huseier når tømming vil finne sted. Abonnenten må dersom det er fare for at eiendommen kan skades i forbindelse med tømmingen, opplyse om dette på forhånd.

Tømming skal skje slik:

Helårs hus med ikke godkjent anleggMinst 1 tømming hvert år
Helårs hus med godkjent anleggTømming hvert andre år
Hytte med ikke godkjent anleggMinst 1 tømming hvert år
Hytte med godkjent anleggTømming hvert tredje år

For slamavskillere som er så store at det er fylkesmannen som har gitt tillatelse, gjelder egne regler for hvert anlegg. Men de skal tømmes minst en gang pr. år.

Tette oppsamlingstanker tømmes minst en gang hvert år, og eventuelt hyppigere dersom det er behov.

I spesielle tilfeller kan kommunen bestemme en annen tømmehyppighet. Tømmingen skal utføres slik at beboerne ikke unødig sjeneres av støy og lukt. Anlegget skal forlates i lukket stand, og grinder, porter og dører skal lukkes, eventuelt låses. 

Abonnentens plikter:

Abonnenten skal etter varsling sørge for at anleggene som skal tømmes er lett tilgjengelig for tømming med bil. Overdekking av kumlokk o.l. med snø, is, jord osv. fjernes av abonnenten før tømming skal utføres.

Den som tømmer anlegget har rett til å plassere nødvendig utstyr på eiendommen for å få utført tømmingen. Det er viktig at adkomsten er sikret, slik at materiell eller eiendom ikke skades.

§ 14.Avskillere og renseanlegg

Olje- og bensinutskillere, fettavskillere, slamavskillere, prosessanlegg eller andre renseanlegg som skal installeres i tilknytning til sanitæranlegg skal godkjennes av kommunen som forurensningsmyndighet, jf. forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften). Videre må anlegg for destruksjon, behandling eller nøytralisering av gasser, væsker eller stoff på forhånd være godkjent av forurensningsmyndighet. Dette gjelder både ved utslipp i områder der det ikke er kommunale avløpsledninger (utslippstillatelse), og ved innslipp på kommunen sine avløpsledninger.

Installasjon, vedlikehold, tømming, rapportering og tilsyn må utføres i samsvar med gjeldende regelverk.

§ 15.Fettavskiller og avfallskvern

Avfallskvern er ikke tillatt installert i Tinn kommune med tilknytting til kommunen sin avløpsledning, jf. avfallsforskriften § 15, (avsnitt 4, 5. ledd).

Ved utslipp av fettholdig avløpsvann fra matproduksjon/servering i næringsvirksomhet skal fettavskiller installeres. Fettavskilleren skal installeres, dimensjoneres, driftes, vedlikeholdes og tømmes slik at den virker etter formålet. Rett drift og rutinemessig tømming er avgjørende for fettavskilleren sin effekt (se under). Kommunen kan pålegge at fettavskiller blir installert dersom den ansvarlige ikke selv setter i verk tiltak. Kommunen kan videre pålegge utbedring av fettavskiller, samt gi pålegg om etablering av tilfredsstillende tømmerutiner.

Dersom pålegg ikke blir etterfulgt, kan kommunen ilegge tvangsmulkt til staten etter forurensningsloven § 73.

Når plikten til å ha anlegg/utskiller ikke lenger er tilstede, skal eier fjerne privat renseanlegg/utskiller, slik at avløpet blir ført direkte til den kommunale ledningen. 

Abonnentens plikter:

Abonnenten skal etter varsling sørge for at anleggene som skal tømmes er lett tilgjengelig for tømming med bil. Overdekking av kumlokk o.l. med snø, is, jord osv. fjernes av abonnenten før tømming skal utføres.

Den som tømmer anlegget har rett til å plassere nødvendig utstyr på eiendommen for å få utført tømmingen. Det er viktig at adkomsten er sikret, slik at materiell eller eiendom ikke skades.

IV. Avsluttende bestemmelser

§ 16.Uhindret adgang

Tinn kommune gis til enhver tid uhindret adgang til pumpestasjon og ledningene for tilsyn, vedlikehold, reparasjon, fornyelse og forandring, herunder rett til fremføring av materialer. Drensledninger, grøfter og stikkrenner som blir berørt av anleggsarbeidene, omlegges av Tinn kommune etter konferanse med grunneieren og ev. jordbrukssjefen. Langs ledningene må det ikke oppføres bebyggelse eller byggverk, herunder murer, nærmere enn 4 meter fra grøftens midtlinje. Heller ikke må det i nevnte belte foretas planering av terrenget uten samråd med teknisk etat.

Frostdybden i Tinn kommune er 2,2 m. Denne dybden skal multipliseres med ulike faktorer avhengig av type masse. Det må være nok plass til å grave, og faren for skader etter lekkasjer må være minimal.

§ 17.Innkreving av gebyrer

Forfalt krav på årsgebyret for vann- og avløp er sikret med lovpant i eiendommen (legalpant), etter lov 8. februar 1980 nr. 2 om pant (panteloven) § 6-1.

Tilknytningsgebyret er det ikke legalpant på, men er sammen med årsgebyret ellers tvangsgrunnlag for utlegg, jf. tvangsfullbyrdelsesloven kap. 7.

Gebyrene kan kreves inn av kommunen etter reglene for innkreving av skatt.

§ 18.Hjemmel

Bestemmelsene i denne forskriften er gitt i egenskap Tinn kommunes rett som leverandør og tjenesteyter samt ledningseier til å fastsette nærmere vilkår for slike vare- og tjenesteytelser, og/eller med hjemmel i lov om vass- og kloakkavgifter, forurensningsloven, plan- og bygningslovens og vannressurslovens bestemmelser.

§ 19.Bestemmelsesmyndighet

Den enkelte forskriftsbestemmelse håndheves av den kommunale myndighet som av Tinn kommunestyre har blitt delegert slik myndighet.

§ 20.Tilføying av utfyllende retningslinjer

Kommunen kan, så langt det ikke strider mot ufravikelige lovbestemmelser, eller denne forskrift, gi utfyllende retningslinjer til forskriftens bestemmelser, der det er behov for dette. Slike retningslinjer skal kunngjøres på lik linje med forskriftens øvrige bestemmelser.

§ 21.Dispensasjoner

Når særlige grunner taler for det, kan kommunen dispensere fra disse forskriftene, såfremt dette ikke ellers strider mot lover og forskrifter.

§ 22.Klage

Avgjørelser etter forskriften som er enkeltvedtak følger lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) kap. IV-VI med senere endringer og kan påklages. Klagen sendes til den instans som har fattet vedtaket.

Vedtak om gebyrets størrelse, som fremkommer av gebyrregulativet er ikke enkeltvedtak og kan derfor ikke påklages.

Ilagt gebyr må betales i sin helhet inntil klagen er behandlet.