Forskrift for tømming av renseanretninger og for tømme- og behandlingsgebyr, Nannestad kommune, Akershus

DatoFOR-2012-12-11-1181
PublisertII 2012 hefte 5
Ikrafttredelse01.01.2013
Sist endret
EndrerFOR-2010-03-17-417
Gjelder forNannestad kommune, Akershus
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§26, LOV-1981-03-13-6-§30, LOV-1981-03-13-6-§34
Kunngjort13.12.2012   kl. 15.40
KorttittelForskrift om renseanretninger, Nannestad

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Nannestad kommunestyre 11. desember 2012 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 26, § 30 annet og tredje ledd, og § 34.

Kap. I. Generelle bestemmelser

§ 1.Forskriftens virkeområde

Forskriften gjelder tømming av slam fra mindre renseanretninger som minirenseanlegg og slamavskillere, samt gråvannsanlegg.

Unntatt fra virkeområdet er mindre renseanretninger som produserer tørrslam.

Forskriften gjelder også for eiendommer som er tilknyttet offentlig avløpsnett, men hvor septikkum ikke er frakoblet.

§ 2.Definisjoner 

2-1. Abonnent

Eier av eiendom som omfattes av den kommunale tømmeordning. Dersom eiendommen er festet bort for 30 år eller mer, skal likevel festeren regnes som abonnent om ikke annet er avtalt. Det samme gjelder når festeren har rett til å få festet forlenget slik at den samlede festetid blir mer enn 30 år. 

2-2. Gråvann

Tilsvarer sanitært avløpsvann hvor avløp fra vannklosett ikke er tilkoblet. 

2-3. Kjørbar vei

Gjennomgående veg eller blindveg som har snuplass og dessuten kurvatur, stigningsforhold, bredde og styrke til å tåle en tankbil for septiktømming. Statens vegvesens vegnormal Håndbok 017 legges til grunn. Langs vegen må det ikke være greiner eller annet som kan hindre fremkommeligheten for tankbil for septiktømming. Om vinteren må veien og eventuell snuplass være brøytet og om nødvendig strødd. Ved tvist om hvorvidt en vei er kjørbar etter ovenstående, er kommunens syn avgjørende.

Slamavskillere skal plasseres slik at de kan tømmes hele året med tankbil. Avstand fra kjørbar vei til slamavskillere skal være maksimum 40 meter. 

2-4. Mindre renseanretninger og samlekummer

Alle typer anretninger som har som formål å samle opp og/eller rense sanitært avløpsvann og gråvann fra en eller flere eiendommer som ikke er tilknyttet et kommunalt avløpsnett. 

2-5. Tørrslam

Slam som er tørkebehandlet (høy tørrstoffprosent) og der tømming gjøres av personell ved pålagt servicebesøk iht. forskriftsmessig godkjenning av anleggstypen.

Kap. II. Tømming av slam fra slamavskiller mv.

§ 3.Abonnentens plikter

Abonnenten skal sørge for kjørbar veg for tømmebilen.

Abonnenten skal videre sørge for at anleggene som skal tømmes er gjort tilgjengelig og lett synlig for tømming med tømmebil. Overdekking av kumlokk med snø, is, vegetasjon, jord og lignende skal fjernes av abonnenten før tømming utføres.

Den som tømmer anlegget har rett til å plassere nødvendig utstyr på eiendommen for å få utført tømmingen.

Abonnenten må kontakte kommunen dersom pålagt tømming må foretas til et annet tidsrom enn varslet fra kommunens side. Abonnenten plikter å sørge for tilstrekkelig tømming av eget anlegg, jf. § 6 annet ledd.

§ 4.Kommunens plikter

Kommunen skal tømme slamavskillere, septiktanker, minirenseanlegg mv. som omfattes av denne forskriften. Kommunen kan engasjere andre til å utføre slamtømmingen.

Alle eiendommer i kommunen omfattes av kommunens tømmeordning.

Varsel om oppstart av årlig tømming og rutebeskrivelse annonseres i lokalavisene, på kommunens hjemmeside eller på annen måte som kommunen finner hensiktsmessig.

§ 5.Tømmeordningen

For eiendom med fast bosetting og med minirenseanlegg foretas tømming hvert år.

For eiendom med fast bosetting og med slamavskiller foretas tømming annet hvert år.

For eiendom med fast bosetting med kun gråvann samt fritidsbebyggelse foretas tømming hvert tredje år.

Andre renseanretninger som for eksempel biotoalett, fettavskillere o.a. tømmes etter behov.

I spesielle tilfeller kan kommunen fastsette en annen tømmehyppighet.

Tømming skal utføres slik at beboerne ikke unødig sjeneres av støy og lukt. Anlegget skal forlates i lukket stand, og grinder, porter og dører skal lukkes og eventuelt låses.

§ 6.Ekstra tømming

Dersom varslet tømming ikke kan utføres pga. forhold som kan tilskrives manglende oppfølging av abonnentens plikter, kan kommunen foreta tømming på et annet tidspunkt.

For nytt oppmøte der tanken ikke er klargjort eller andre hindre som umuliggjør tømming, betales et oppmøtegebyr. Gebyrets størrelse fastsettes årlig av kommunestyret og vil framgå av kommunens betalingsregulativ.

Tømming utover ordningen beskrevet i § 5 rekvireres fra enten abonnenten eller kommunen og faktureres særskilt.

§ 7.Søknad om fritak

Eiendom kan etter søknad, i særlige tilfeller, innvilges midlertidig fritak fra ordningen.

Søknad sendes kommunen.

Kap. III. Gebyr for tømming og behandling av slam

§ 8.Gebyr

Gebyrene skal dekke kommunens kostnader for tjenesten. Kostnadene omfatter administrasjon, tømming/transport og behandling av slam i renseanlegget. 

8-1. Årsgebyr:

-Fastgebyr

Fastgebyr betales av alle abonnenter.

For boliger og fritidsboliger betales fastgebyr for hver boenhet,

Hybler unntas.

Boliger med kun gråvann og fritidseiendommer betaler 2/3 fastgebyr.

-Tømme- og behandlingsgebyr for slamavskillere
-tømmevolum inntil 4 m³
-tømmevolum pr. påbegynt m³ utover 4 m³
-Tømme- og behandlingsgebyr for minirenseanlegg
-tømmevolum inntil 5 m³
-tømmevolum pr. påbegynt m³ utover 5 m³ . 

8-2. Oppmøtegebyr

Tilleggsgebyr for oppmøte der tanken ikke er klargjort eller andre hindre som umuliggjør tømming, jf. § 6. 

8-3. Gebyr for ekstratømming

Tømme- og behandlingsgebyr for tømming utover ordningen beskrevet i § 5, jf. § 6.

Gebyrsatser fastsettes årlig av kommunestyret og vil framgå av kommunens betalingsregulativ.

§ 9.Betaling av gebyr

Abonnenten skal betale fastgebyr og tømme- og behandlingsgebyr årlig fordelt over de, til enhver tid, vedtatte antall terminer (gjelder ikke abonnenter som er tilknyttet offentlig avløpsnett og som fortsatt har kum, jf. § 1).

Oppmøtegebyr faktureres kun i de tilfeller som er nevnt i § 6.

Gebyr for ekstratømming faktureres i de tilfeller det tømmes utover ordningen beskrevet i § 5, jf. § 6.

§ 10.Innkreving av gebyr

Gebyr med påløpne renter og kostnader er sikret med lovbestemt pant etter pantelovens § 6-1. Om renteplikt ved for sen betaling, tilbakebetaling og inndrivelse av gebyr gjelder reglene i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eiendomsskatt til kommunene, § 26 og § 27 tilsvarende.

Kap. IV. Avsluttende bestemmelser

§ 11.Klage

Når det fattes enkeltvedtak etter denne forskrift skal den/de vedtaket gjelder informeres om den klageadgang som er bestemt i forvaltningsloven. Klagen fremmes overfor kommunens klageorgan.

Vedtak om gebyrenes størrelse regnes som forskrift, jf. forvaltningslovens § 2 første ledd c). Dette er ikke enkeltvedtak og kan derfor ikke påklages.

§ 12.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2013.