Forskrift om feiing og tilsyn av fyringsanlegg og om gebyr for gjennomføring av lovbestemt feiing og tilsyn med fyringsanlegg, Skånland kommune, Troms

DatoFOR-2012-12-11-1406
PublisertII 2012 hefte 5
Ikrafttredelse01.01.2013
Sist endret
Endrer
Gjelder forSkånland kommune, Troms
HjemmelLOV-2002-06-14-20-§28, FOR-2002-06-26-847-§7-3, FOR-2002-06-26-847-§7-5
Kunngjort03.01.2013   kl. 15.25
KorttittelForskrift om feiing og tilsyn, Skånland

Hjemmel: Fastsatt av Skånland kommunestyre 11. desember 2012 med hjemmel i lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 28, samt forskrift 26. juni 2002 nr. 847 om brannforebyggende tiltak og tilsyn § 7-3 og § 7-5.

§ 1.Formål

Formålet med denne forskriften er å regulere gjennomføring av feiing og tilsyn med fyringsanlegg i Skånland kommune, slik at sannsynligheten for at brann skal oppstå i piper og ildsteder reduseres så mye som mulig. Forskriften skal videre regulere kommunens gebyrordning for feiing og tilsyn.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder feiing og tilsyn av alle fyringsanlegg i Skånland kommune hvor lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) og forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn pålegger dette. Tilsyn i § 13-objekter styres av forskrift 27. februar 2006 nr. 384 om tilsyn i byggverk, områder, virksomheter m.m.

§ 3.Definisjoner
-Brannobjekt: Enhver bygning, konstruksjon, anlegg, opplegg, tunnel, virksomhet, område m.m. hvor brann kan oppstå og true liv, helse, miljø eller materielle verdier.
-Bruker: Den som i egenskap av eier, eller i henhold til avtale med eier har total eller partiell bruksrett til et brannobjekt, og har tiltrådt bruksretten.
-Eier: Den som har grunnbokshjemmel til et brannobjekt.
-Feiing: Rengjøring av røykkanaler og uttak av sot.
-Feiervesen: Organisert enhet av kvalifiserte feiermestere og feiere.
-Fyringsanlegg: Ildsted, sentralvarmekjele eller varmluftsaggregat der varme skal produseres ved forbrenning av fast, flytende og gassformig brensel, inklusive røykkanal og eventuelt matesystem for brensel.
-Matesystem: Anlegg for tilførsel av fast, flytende eller gassformig brensel.
-Røykkanal: Kanal for transport av røykgasser fra fyringsanleggets røykuttak til fri luft, herunder røykrør, anbringer og skorstein.
-Skorstein (pipe): Vertikal del av røykkanal. Skorstein kan omfatte flere vertikale røykkanaler.
-Tilsyn: Kontroll med om fyringsanlegget er intakt, virker som forutsatt og er tilfredsstillende sikret mot brann og annen skade.
§ 4.Hyppighet for feiing

Brannsjefen bestemmer hvor ofte feiing skal gjennomføres, basert på grunnlag av eiendommens ildsted, fyringens art og omfang. Det er eieres ansvar å holde fyringsanlegget i orden til en hver tid. Følgende gjelder:

-Feiing for bygninger som i matrikkelen er definert som helårsboliger skal utføres etter brannsjefens vurdering av behov, og minimum hvert 4. år. Dette gjelder for eiendommer med gateadresse.
-Bygninger som er definert som fritidsboliger og hytter i henhold til matrikkelen (Status 163) er ikke pålagt feiing. Feiing på slike eiendommer kan etter søknad vurderes.
§ 5.Hyppighet for tilsyn

Tilsyn med fyringsanlegg i boliger skal utføres minst en gang hvert fjerde år. For fritidsboliger eller hytter er det i hovedsak eiers ansvar å tilkalle feiervesenet for tilsyn etter behov. Kommunen kan også foreta tilsyn med fyringsanlegg i fritidsboliger eller hytter etter plan utarbeidet av brannsjefen.

§ 6.Varsling

Eier eller representant for eier av fyringsanlegg skal varsles skriftlig med dato minimum en til to dager før gjennomføring av feiing, og kan pålegges å varsle andre brukere av vedkommende bygning.

Generell forhåndsvarsling av feiing/tilsyn kunngjøres av kommunen og feiervesenet senest to uker før i media, slik at eieren eller hans representant kan legge forholdene til rette for at feiing kan gjennomføres.

§ 7.Gebyr for feiing og tilsyn

Gebyr for feiing og tilsyn fastsettes årlig av kommunestyret. Gebyret dekker både feiing og tilsyn, og settes likt for hvert pipeløp. Det skal svares gebyr for samtlige boliger/bygninger som har ett eller flere fast tilknyttede ildsteder, uavhengig av om disse er i regelmessig bruk eller ikke.

Gebyret kan differensieres ved innføring av behovsprøvd feiing.

For boliger/bygninger som har gassfyrte fyringsanlegg svares et gebyr for tilsyn. Gebyret settes likt for hver bolig/bygning.

Gebyrplikten er ikke knyttet til tidspunktet for når den enkelte feiing eller tilsyn er gjennomført, men gjelder for hele feieperioden uansett når i feieperioden tjenesten finner sted.

Gebyr innkreves selv om feiing og tilsyn ikke er utført i følgende tilfeller:

-Feier ved inspeksjon/tilsyn av fyringsanleggets røykkanaler har funnet at feiing ikke er nødvendig.
-Feier etter varsel og ved oppmøte til fastsatt tid, ikke har fått tilfredsstillende adgang til fyringsanlegget, fordi eier eller bruker ikke har vært til stede, og ikke har lagt forholdene til rette for adkomst til fyringsanlegget.
§ 8.Gebyrfritak

Kommunen kan etter skriftlig søknad gi fritak fra å betale gebyr i følgende tilfeller:

-Boligen ikke har installert ildsted.
-Fyringsanlegget er frakoblet og pipe er blendet.
-Dersom årlig feiing ikke er utført grunnet forhold som ikke skyldes eier/bruker, kan kravet om årlig gebyr frafalle.

Før fritak gis, skal feieren ha godkjent at frakobling av fyringsanlegg og blending av pipe er utført tilfredsstillende.

Huseier/bruker plikter å melde fra til kommunen dersom fyringsanlegg/ildsted installeres eller tilkobles igjen, eller blending av pipe skal fjernes. Dersom huseier/bruker unnlater å melde installasjon/tilkobling av ildsted/fyringsanlegg eller fjerning av blending, kan kommunen kreve feie- og tilsynsgebyr etterbetalt fra det tidspunkt fritak ble gitt.

§ 9.Andre tjenester

Eiere og brukere av fyringsanlegg som ønsker frivillig feiing eller tilsyn utenom lovpålagt feiing eller tilsyn, fjerning av beksot, filming av pipeløp og lignende, må selv ta kontakt med kommunens feiervesen og avtale dette. Feieren fastsetter selv gebyrer og foretar fakturering direkte med kunden.

§ 10.Huseiers/brukers plikter

Det er eieres ansvar å holde fyringsanlegget i orden til en hver tid.

Eier skal, etter varsel om feiing, sørge for at hele fyringsanlegget er tilgjengelig for feiing, samt utstyrt og innrettet slik at feiing kan utføres på tilfredsstillende måte.

Eier av bygninger hvor feiing av røykkanal foretas fra tak, skal sørge for at feieren har tilfredsstillende adkomst opp til og på taket.

Eier plikter å sørge for at forskriftsmessig stige er tilgjengelig for feier og i umiddelbar nærhet ved huset, jf. forskrift 14. april 1989 nr. 335 om stillaser, stiger, arbeid på tak m.m.

Forskriftsmessig takstige skal festes til tak og sikres mot utsklidning.

Der feiing ikke skjer fra tak, skal eier eller leietaker sørge for at feieren har tilfredsstillende adkomst til røykkanal.

Eier eller leietaker skal sørge for at feier har tilfredsstillende adkomst til sotluke eller tilsvarende egnet innretning for sotuttak.

§ 11.Feierens plikter

Feiingen skal utføres på faglig tilfredsstillende måte med minst mulig ulemper for beboerne. Etter endt feiing skal sot fjernes enten av feieren selv eller av huseier/leietaker. Sot skal deponeres på egnet sted.

Feieren skal under feiing og tilsyn vurdere forhold ved fyringsanlegget som har betydning for brannsikkerheten eller adkomsten. Ved avvik som ikke kan rettes på stedet, skal feieren gi skriftlig tilbakemelding til eieren, eller representant for eieren om disse forhold med frist for retting eller tilbakemelding om når retting blir gjennomført. Dersom retting ikke blir gjennomført, skal tilsynsmyndigheten gi nødvendige pålegg. Dersom noen nekter eller legger hindringer i veien for feiing og tilsyn, skal brannsjefen varsles.

§ 12.Håndheving og sanksjoner

Lokalt tilsyn, håndheving og sanksjoner skal finne sted i samsvar med kapittel 7 i brann- og eksplosjonsvernlovens bestemmelser.

§ 13.Klage

Klage på vedtak gjort i medhold av denne forskrift fremsettes skriftlig til Skånland kommune. Saksbehandlingen ved klager følger bestemmelsene gitt i eller i medhold av brann- og eksplosjonsvernloven, samt lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven).

§ 14.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2013.