Forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning, Hof kommune, Vestfold

DatoFOR-2012-12-11-1450
PublisertII 2013 hefte 2
Ikrafttredelse14.03.2013
Sist endret
Endrer
Gjelder forHof kommune, Vestfold
HjemmelFOR-2009-06-26-864-§18, LOV-2005-06-17-101
Kunngjort14.03.2013   kl. 14.15
KorttittelForskrift om unntak fra oppmålingsfrister, Hof

Hjemmel: Fastsatt av Hof kommunestyre 11. desember 2012 med hjemmel i forskrift 26. juni 2009 nr. 864 om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften) § 18 tredje ledd, jf. lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering (matrikkellova).

§ 1.Formål

Hensikten med forskriften er å utsette fristen for gjennomføring av oppmålingsforretning i vinterhalvåret.

§ 2.Utsatt tidsfrist for gjennomføring av oppmålingsforretning

Tidsfristen som er fastsatt i matrikkelforskriften § 18 første ledd løper ikke i perioden 1. november til 15. april.

§ 3.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft samme dato den blir kunngjort i Norsk Lovtidend.