Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Sørum kommune, Akershus

DatoFOR-2012-12-12-1408
PublisertII 2012 hefte 5
Ikrafttredelse01.01.2013
Sist endret
Endrer
Gjelder forSørum kommune, Akershus
HjemmelLOV-2012-03-16-12-§3, FOR-2004-06-01-931
Kunngjort03.01.2013   kl. 15.25
KorttittelForskrift om VA-gebyrer, Sørum

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Sørum kommunestyre 12. desember 2012 med hjemmel i lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg § 3 og forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften).

I. Generelle bestemmelser

Kommunens abonnenter betaler for vann- og avløpstjenester levert av kommunen. Forholdet mellom abonnenten og kommunen er regulert av lover, forskrifter og bestemmelser. De viktigste dokumentene er listet nedenfor:

1.Lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg
2.Forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kapittel 16
3.Forskrift 12. desember 2012 nr. 1408 om vann- og avløpsgebyrer i Sørum Kommune (dette dokumentet)
-Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester, KRD 2003
4.Øvrige dokumenter:
-Gebyrregulativ for vann og avløp i Sørum Kommune
-Bestemmelser for bruk av vannmålere i Sørum kommune
-Lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven)
-Lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering (matrikkellova).
§ 1.Forskriftens formål

Forskriften gir bestemmelser om beregning og innbetaling av de gebyrer abonnentene skal betale for de vann- og avløpstjenester kommunen leverer etter selvkostprinsippet.

§ 2.Forskriftens virkeområde

Forskriften gjelder alle kommunens abonnenter, se definisjon i § 3.

§ 3.Definisjoner 

Abonnent:

-Eier/fester av eiendom som er registrert i grunnboken med eget gårds- og bruksnummer, eller eget festenummer eller seksjonsnummer (under felles gårds- og bruksnummer), som er tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning direkte eller gjennom felles stikkledning.
-Samme gjelder fester av eiendom der festeavtalen ikke er registrert i grunnboken (tinglyst), men der festeren eier de på tomten plasserte bygninger, og utøver festerett slik som fremgår av lov om tomtefeste. For festeavtaler med kort festetid (feste til annet enn bolig og fritidsbolig), kan det være avtalt at annen enn fester skal være abonnent.
-Eier/fester av eiendom, som kommunen i medhold av plan- og bygningslovens kap. 27 har krevd tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning. 

Arealberegning

-Bruksareal beregnet etter NS-3940:2007
-For detaljer, se NS-3940:2007. 

Bruksendring:

Med endring i eiendommens bruk menes her endring mellom ulike kategorier, som for eksempel bolig, fritidsbolig/hytte og nærings-/offentlig virksomhet. 

Enhet:

En enhet betyr en boenhet (for eksempel i et borettslag) eller en næringsenhet (for eksempel i kjøpesentre og i kombinerte bygg).

Med boenhet forstås bolig med ett eller flere rom og med separat inngang, samt bad/WC og kjøkkendel.

En næringsenhet er selvstendige lokaler (egen enhet) som er utleid til næringsvirksomhet. 

Felles privat stikkledning:

Privat VA-ledning eid i fellesskap av abonnenter som er tilknyttet det kommunale ledningsnettet. 

Fritidsbolig/hytte:

Fast eiendom med bebyggelse regulert/godkjent til fritidsbolig/hytte. 

Gebyr:

-Årsgebyr:

Det samlede gebyr som betales årlig av abonnenter for kommunens vann- og/eller avløpstjenester. Årsgebyret består av abonnementsgebyr og forbruksgebyr.

-Abonnementsgebyr:

Årsgebyrets faste del, som skal dekke kommunens faste kostnader for vann- og/eller avløpstjenester.

-Forbruksgebyr:

Årsgebyrets variable del som betales etter forbruk (målt eller stipulert).

-Stipulert forbruk:

Forventet forbruk hos en abonnent fastsatt på basis av bebyggelsens areal.

-Gebyrregulativ for vann og avløp:

Betegnelsen på kommunens gjeldende prisoversikt for vann- og avløpsgebyrer. Satsene i gebyrregulativet oppdateres årlig gjennom vedtak i kommunestyret. 

Avløpsledning:

Med avløpsledning forstås i disse forskrifter separate ledninger for avløp fra sanitærutstyr og industriproduksjon (spillvannsledning) og ledninger for tak-, drens- og overvann (overvannsledninger) eller fellesledninger for disse avløpsvanntyper. 

Næringsvirksomhet:

Ervervsmessig virksomhet. 

Offentlig virksomhet:

Virksomhet drevet av stat, fylkeskommune eller kommune. 

Engangsgebyr for tilknytning av vann og/eller avløp:

Gebyr for etablering av abonnement på vann- og/eller avløpstjenester.

II. Vann- og avløpsgebyrer

§ 4.Gebyrtyper

Følgende gebyrtyper gjelder for henholdsvis vann- og avløpstjenester:

-Engangsgebyr for tilknytning
-Årsgebyr (abonnementsgebyr og forbruksgebyr)
-Gebyr for midlertidig tilknytning
-Tilleggsgebyr.
§ 5.Engangsgebyr for tilknytning

Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter krever at det betales engangsgebyr for tilknytning til vann- og/eller avløpstjenester.

Engangsgebyret skal betales:

-For nybygg eller ved utvidelse av eksisterende bygg, dersom utvidelsen er større enn 20 m² . Ved utvidelse av eksisterende bygg som ikke tidligere har betalt tilknytningsgebyr, skal denne betales fullt ut.
-For bebygd eiendom uten tidligere tilknytning til kommunal vannledning eller privat vannverk som kommunen overtar eller har overtatt.

Engangsgebyret fastsettes i forhold til bebyggelsens størrelse.

For nybygg gjelder et minimumsgebyr som tilsvarer 150 m² bruksareal for boliger og andre bygg.

Engangsgebyret skal beregnes for hele eiendommen under ett, men det kan også beregnes separat for den enkelte boenhet, for eksempel borettslag eller seksjonsenheter.

Størrelsen av gebyret fastsettes årlig av kommunestyret og fremkommer av gebyrregulativ for vann og avløp.

Engangsgebyret forfaller til betaling innen byggearbeidet finner sted.

Kommunen har rett til å stenge vanntilførsel umiddelbart dersom engangsgebyret ikke er innbetalt jf. bestemmelsen.

Kommunen kan fastsette avvikende engangsgebyr for tilknytning når tilknytningen krever ekstra høye kostnader.

§ 6.Endring i tilknytningsgebyr

For eiendom med næringsvirksomhet, herunder gårdsbruk, og annen virksomhet som har særlig lite vannforbruk og/eller avløpsmengde i forhold til byggets areal, for eksempel kaldtlager og driftsbygninger, kan tilknytningsgebyret reduseres med 0-40 % i forhold til ordinært gebyr. Styret i Sørum Kommunalteknikk KF fastsetter den eventuelle prosentvise reduksjonen etter skriftlig søknad.

§ 7.Årsgebyr

Årsgebyret for henholdsvis vann- og avløpstjenester betales av alle abonnenter og består av to deler:

-abonnementsgebyr
-forbruksgebyr.

Samlede abonnementsgebyrer for kommunale vanntjenester og avløpstjenester skal dekke kommunens forventede faste kostnader knyttet til disse tjenestene. Resten dekkes inn gjennom forbruksgebyret.

For ny bebyggelse skal årsgebyret beregnes fra og med måneden etter at innflytting er skjedd eller brukstillatelse/ferdigattest er gitt. For eksisterende bebyggelse skal årsgebyret innkreves fra og med måneden etter at eiendommen er tilknyttet kommunalt ledningsnett.

Gebyrsatsene fastsettes årlig av kommunestyret og fremkommer av gebyrregulativ for vann og avløp. 

Abonnementsgebyr

Abonnenter med inntil 2 enheter (bolig med maks. 1 utleieleilighet eller virksomhet) betaler kun ett abonnementsgebyr.

Abonnenter med flere enn 2 enheter betaler pr. enhet, dvs. at abonnenten faktureres for det antall enheter som finnes på eiendommen.

Abonnementsgebyret differensieres etter brukerkategori. Alle abonnenter i én brukerkategori betaler et like stort fast beløp som fremkommer av gebyrregulativ for vann og avløp. 

Næringsabonnenter er inndelt i følgende brukerkategorier:

-Abonnementsgebyr for sykehjem, pleiehjem, skoler, barnehager, hoteller, pensjonater, campingplasser med videre
-Abonnementsgebyr for tørr industri, forretninger, kontorer mv.
-Abonnementsgebyr for næring med sprinkleranlegg
-Abonnementsgebyr for ekstra vannkrevende næring

For eksempel bensinstasjon med vaskehall, gartneri, industri med høyt vannforbruk

-Abonnementsgebyr for gårdsbruk og annen næring. 

Boligabonnenter er inndelt i følgende brukerkategorier

-Abonnementsgebyr for borettslag

Betales av borettslag/sameie med felles tilknytning

-Abonnementsgebyr for hytter/fritidsbolig

Betales av abonnenter som er tilknyttet sommerledning

-Abonnementsgebyr for bolig

Betales av øvrige boligabonnenter. 

Forbruksgebyr

Næringseiendommer og offentlige virksomheter betaler forbruksgebyr etter faktisk (målt) forbruk og pris pr. m³ . Forbruket måles da med installert vannmåler.

Driftsbygninger som er tilkoblet kommunal vann- og/eller avløpsledning betaler forbruksgebyr etter faktisk (målt) vannforbruk, og pris pr. m³ .

Øvrige abonnenter betaler etter faktisk (målt) vannforbruk, eventuelt etter stipulert forbruk basert på beregnet bruksareal, og pris pr. m³ .

For boliger, hytter, fritidsboliger og boliger i borettslag som betaler etter stipulert vannforbruk, fastsettes forbruket til m³ ved en omregningsfaktor multiplisert med antall m² . Denne omregningsfaktoren er en del av gebyrregulativet som vedtas av kommunestyret årlig.

For alle abonnenter gjelder at avløpsmengde regnes lik vannmengde. Unntak fra dette må dokumenteres av abonnenten.

Både kommunen og abonnenten kan kreve at forbruksgebyret fastsettes ut fra målt forbruk, det vil si med installert vannmåler.

For alle tiltak som innebærer engangsgebyr for tilknytning, jf. denne forskrifts § 5, skal det installeres vannmåler og betales forbruksgebyr etter faktisk målt forbruk.

Fastsettes forbruksgebyret etter målt forbruk, må ordningen gjelde for minst ett år.

§ 8.Drift og vedlikehold av vannmåler

Abonnenter med målt forbruk eier selv og er ansvarlig for egen vannmåler. Sørum kommune kan kreve at vannmåleren vedlikeholdes og kalibreres jevnlig. Dokumentasjon skal sendes Sørum kommune etter forespørsel.

For installasjon og bruk av vannmåler gjelder kommunens bestemmelser.

Kostnader for installasjon, drift og avlesning m.m. dekkes av abonnenten.

§ 9.Avvik i årsgebyret

Dersom avløpsmengden fra en abonnent er vesentlig større eller mindre enn det målte vannforbruk, kan forbruksgebyret for avløp baseres på målt eller stipulert/beregnet avløpsmengde (utslipp).

Dette gjelder blant annet for landbrukseiendommer der vannmengden er stor i forhold til det som går til kommunal avløpsledning.

Det skal monteres egen vannmåler for hvert bolighus og driftsbygning på gården. Ved flere bruksenheter/virksomheter i tillegg til boliger og driftsbygning skal også disse ha egen vannmåler. For boliger og eventuelt andre bruksenheter/virksomheter betales kloakkgebyr fullt ut etter måler. For driftsbygning med stort vannforbruk i forhold til avløpsmengde betales kloakkgebyr med en reduksjon på inntil 50 % av målt forbruk på driftsbygningen, med innlagt kommunalt avløp. For driftsbygninger uten kommunalt avløp skal det gis inntil 100 % reduksjon.

For næringsvirksomhet og offentlig virksomhet, hvor avløpsvannets sammensetning avviker fra vanlig husholdningsavløp og virker henholdsvis fordyrende/besparende på drift og vedlikehold av kommunens avløpsanlegg, kan det beregnes et påslag/fradrag til forbruksgebyret for avløp basert på de forventede ekstrautgiftene/besparelsene.

Restriksjoner for vannforbruk eller kortere avbrudd i leveranse av vann eller mottak av avløp, gir ikke grunnlag for reduksjon i gebyrene.

Enheter som benyttes som fritidsbolig eller har vesentlig begrenset bruk kan etter søknad innvilges inntil 50 % reduksjon av forbruksgebyret. Dette gjelder kun for eiendommer som betaler etter stipulert forbruk.

Enheter som står ubenyttet og tomme i minst 1 år, kan etter søknad innvilges 75 % reduksjon av forbruksgebyret. Dette gjelder for eiendommer som betaler etter stipulert forbruk.

§ 10.Midlertidig tilknytning

Med midlertidig tilknytning menes bygg/anlegg som har innlagt vann, men hvor bygget/anlegget ikke er i permanent bruk, og/eller kun skal brukes i en begrenset periode. Et eksempel på slikt anlegg er anleggsbrakker.

Eier/fester av eiendommen skal betale abonnementsgebyr og forbruksgebyr etter gjeldende regler for næringsvirksomhet, med avregning i forhold til den tid tilknytningen er operativ. Størrelsen av gebyr for næringsvirksomheten fremkommer av gebyrregulativ for vann og avløp.

Det betales ikke engangsgebyr for tilknytning, men alle kostnader vedrørende tilknytning og frakobling belastes eier/fester av eiendommen. Engangsgebyr betales dersom tilknytningen opprettholdes utover kommunens godkjennelse for midlertidig tilknytning.

Midlertidig tilknytning gjelder for opp til ett år, med mulighet for å søke om forlengelse.

§ 11.Tilleggsgebyr

Kommunen kan henstille abonnenten å utbedre egne drikkevannsanlegg innen angitt frist som grunnlag for å kunne fastsette vannforbruket. Dersom forholdet ikke er utbedret når fristen er utgått, stipuleres årsforbruket.

For svømmebasseng på eiendom, som ikke betaler etter målt forbruk, betales et tilleggsgebyr for vann tilsvarende et årlig vannforbruk på

-40 m³ for bassengvolum inntil 20 m³
-80 m³ for bassengvolum inntil 40 m³
-120 m³ for bassengvolum over 40 m³ .
§ 12.Innbetaling av gebyrer

Abonnenten står ansvarlig for betaling av gebyrene.

Kommunen sender faktura for engangsgebyr for tilknytning til abonnenten samtidig som igangsettingstillatelse (byggetillatelse) gis eller når eksisterende bygg kobles til kommunens ledning, direkte eller indirekte. Gebyret forfaller til betaling innen byggearbeidet finner sted eller senest ved tilknytning.

Abonnementsgebyr og forbruksgebyr innkreves på felles faktura og fordeles normalt over to terminer pr. år. Etter avtale kan gebyrene fordeles over flere terminer.

Gebyr for midlertidig tilknytning faktureres særskilt.

Avlesning av målt vannforbruk foretas én gang pr. år. Forbruksgebyret betales à konto fordelt over to terminer basert på fjorårets forbruk. Avregning skjer fortrinnsvis på 1. termin (faktura) året etter.

Dersom abonnentens vannforbruk har endret seg vesentlig fra siste måleravlesning, kan kommunen endre à konto beløpet. Abonnenten skal varsles før slik endring finner sted.

Etter søknad kan kommunen gi fritak for årsgebyret når gebyrpliktig eiendom fysisk frakobles kommunens ledningsnett. Ved innvilget søknad om fritak opphører abonnementet når melding om at anboringspunktet er plombert er mottatt. Ny tilknytning av eiendommen krever ikke ny betaling av engangsgebyr for tilknytning. Kostnader ved frakobling og ny tilknytning dekkes fullt ut av abonnenten. Arbeidet skal utføres etter kommunens anvisning.

III. Avsluttende bestemmelser

§ 13.Eiendom som er tilknyttet kommunalt avløpsnett, men som av tekniske årsaker ikke har anledning til å få kortsluttet septiktanken, går inn under vedtekter for tømming av slam fra septiktanker, slamavskillere mv. Tømmekostnadene bæres av kommunen. Denne ordning opphører fra samme tidspunkt som det er blitt tilrettelagt for kortslutning i septiktank.
§ 14.Kommunen har rett til når som helst å beregne gebyrpliktig areal på ny og abonnenten plikter å medvirke til dette.
§ 15.Innkreving av gebyrer

Forfalt krav på årsgebyr er sikret med pant i eiendommen etter lov om pant § 6-1. Gebyrene kan kreves inn av kommunen etter regler for innkreving av skatt.

Dersom årsgebyret ikke er betalt innen 14 dager etter at betalingsoppfordring er sendt (jf. Økonomireglementets § 5, Innfordring), kan daglig leder i Sørum kommunalteknikk KF, etter at varsel om stenging er sendt eier, og etter at helsesjefen/kommunelegen har uttalt seg, stenge den kommunale vannforsyningen til eiendommen. Utgifter i forbindelse med avstenging/påsetting av vannforsyningen skal i sin helhet dekkes av eier.

§ 16.Vedtaksmyndighet

Vedtak etter denne forskrift fattes av Sørum kommunestyre.

Kommunestyret kan delegere denne myndighet til annet organ.

§ 17.Klage

Når det fattes enkeltvedtak etter denne forskrift skal den/de vedtaket gjelder informeres om den klageadgang som er bestemt i forvaltningsloven. Klagen fremmes overfor kommunens klagenemnd.

Vedtak om gebyrenes størrelse er forskrift, jf. forvaltningslovens § 2 første ledd c). Dette er ikke enkeltvedtak og kan derfor ikke påklages.

Ilagt gebyr må betales fullt ut, selv om beregningen er påklaget.

§ 19.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2013.