Forskrift om tvungen tømming av slamavskillere og tette tanker, Nord-Odal kommune, Hedmark

DatoFOR-2012-12-12-1410
PublisertII 2012 hefte 5
Ikrafttredelse01.01.2013
Sist endret
EndrerFOR-2011-12-20-1455
Gjelder forNord-Odal kommune, Hedmark
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§26, LOV-1981-03-13-6-§30, LOV-1981-03-13-6-§34
Kunngjort03.01.2013   kl. 15.25
KorttittelForskrift om tømming av slamavskillere, Nord-Odal

Hjemmel: Fastsatt av Nord-Odal kommunestyre 12. desember 2012 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 26, jf. § 30 og § 34.

§ 1.Formål

Formålet med denne forskrift er å sikre en forsvarlig miljøkvalitet ved private avløpsanlegg, slik at forurensning ikke fører til helseskade eller helsemessig ulempe, går ut over trivsel eller skader naturens evne til produksjon og selvfornyelse.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder tømming av slamavskillere og tanker for oppsamling av avløpsvann i hele kommunen og omfatter alle eiendommer med innlagt vann, som ikke er tilknyttet offentlige avløpsledninger/avløpsrenseanlegg. Herunder også hver enkelt seksjonert del av bygning og hver enkelt selvstendig bruksenhet i bygning.

Prefabrikkerte minirenseanlegg som har egen serviceavtale som inkluderer slamtømming omfattes ikke av ordningen.

§ 3.Definisjon
-Abonnent:
-Eier/fester av eiendom som er registrert i grunnboken med eget gårds- og bruksnummer, eller eget festenummer eller seksjonsnummer (under felles gårds- og bruksnummer), som er omfattet av § 2.
-Samme gjelder fester av eiendom der festeavtalen ikke er registrert i grunnboken (tinglyst), men der festeren eier de på tomten plasserte bygninger, og utøver festerett slik som fremgår av lov om tomtefeste. For festeavtaler med kort festetid (feste til annet enn bolig og fritidsbolig), kan det være avtalt at annen enn fester skal være abonnent.
-Gråvann:
-Den del av avløpsvannet fra vanlig husholdning som kan tilbakeføres til avløp fra kjøkken, bad og vaskerom. Klosettavløp er ikke inkludert.
-Slamavskiller:
-En eller flere kummer for avskilling av slam fra avløpsvann. Et annet navn på slamavskiller er septiktank/kum.
-Svartvann:
-Avløpsvann fra vannklosett, eller andre kilder med urin og/eller fekalier fra mennesker.
§ 4.Kommunal innsamling av slam

Kommunen skal sørge for tømming av slamavskillere og tette tanker for oppsamling av avløpsvann i hele kommunen. Dette gjelder både boliger, næringsvirksomhet, fritidsbebyggelse og eventuell annen bebyggelse. Kommunen kan gjøre dette i egen regi eller ved bruk av privat renovatør. All tømming av slamavskillere og tette tanker skal utføres av den renovatøren kommunen har kontrakt med.

§ 5.Tømmefrekvens

Alle anlegg med slamavskiller skal tømmes minimum en gang hvert år. For eiendom med slamavskiller kun for gråvann, skal slamavskilleren tømmes minimum hvert annet år.

Tett tank skal tømmes minimum en gang per år. Ved tømming skal tank kontrolleres av renovatør.

Dersom utslippstillatelse krever hyppigere tømming, må tillatelsen følges.

Kommunen kan bestemme tømmerutine for alle anlegg som er omfattet av forskriften.

Tømming av tette tanker skal primært skje etter bestilling direkte fra bruker til renovatør.

De tette tanker som ikke er tømt pr. 1. november, vil bli tømt fortløpende og uoppfordret i løpet av november–desember i inneværende år.

§ 6.Gebyr

Abonnenten skal betale gebyr etter regler og satser fastsatt av kommunen, jf. forskrift om gebyrer, Nord-Odal kommune.

Helårsbolig som står ubebodd i mer enn 12 måneder kan, etter skriftlig søknad til kommunen, fritas for gebyr for slamtømming for angjeldende periode. Gjennomført tømming før søknad om fritak foreligger, skal betales. Fritak gis ikke etterskuddsvis. Vurdering av fritakssøknad knyttes opp mot adresse registrert i folkeregisteret.

§ 7.Krav til kjørbar veg

Atkomstveg skal være framkommelig for tyngre kjøretøy. Om vinteren skal vegen og eventuell snuplass være brøytet og om nødvendig strødd.

Kommunen har ikke ansvar for skade på privat veg eller eiendom som følge av renovatørens gjennomføring av slamtømming.

§ 8.Abonnentens plikter

Abonnenten skal sørge for at anleggene som skal tømmes er lett tilgjengelig for tømming med stor bil. Maksimal avstand mellom vei og slamavskiller er 35 m. Kummen kan maksimalt plasseres 6 m under vegnivå.

Kumlokk skal være fritt tilgjengelige for inspeksjon og tømming. Abonnenten skal sørge for å fjerne jord, is eller snø fra alle kumlokk i forkant av tømming. Nedgravde kumlokk kan kreves gravd opp og erstattet med lokk som til enhver tid er over bakkenivå. Det skal ikke plasseres gjenstander på lokkene, og de skal ikke innbygges eller tildekkes. Alle kumlokk skal være forsvarlig sikret.

Abonnenten skal sørge for å oppbevare relevant dokumentasjon om anlegget. Kommunen kan spørre etter dokumentasjon på tilsyn av anlegg.

Abonnenten skal sørge for at anlegget er i forskriftsmessig stand

Abonnenten plikter å bekoste utbedringer av feil og mangler ved anlegget som kommunen pålegger, slik at anlegget fungerer i henhold til forurensningsloven.

Abonnenten har plikt til å melde fra dersom kommunen ikke har registrert at abonnenten skal ha tømming i henhold til forskriften.

§ 9.Varsling og gjennomføring av tømming

Varsel om når tømming skal foretas blir gitt gjennom media eller på annen måte som kommunen finner hensiktsmessig.

Den som utfører tømming har rett til å plassere nødvendig utstyr på eiendommen for å få utført tømmingen. Kumlokk skal legges tilbake på plass og grinder og lignende skal lukkes.

§ 10.Straff

Brudd på forskriften kan straffes med bøter etter forurensningslovens § 79 andre ledd.

§ 11.Klage

Vedtak som er fattet av rådmannen eller andre som er delegert myndighet i medhold av disse forskrifter, kan påklages kommunens klagenemnd.

§ 12.Innkreving av gebyrer

Gebyret fordeles over 2 terminer pr. år. Regning for ekstratømming sendes ut en gang pr. år separat.

Forfalt krav på årsgebyr er sikret med pant i eiendommen etter lov om pant § 6-1. Gebyrene kan kreves inn av kommunen etter regler for innkreving av skatt, jf. lov 6. juni 1975 nr. 29 om eiendomsskatt til kommunene.

§ 13.Ikrafttreden

Forskriften trer i kraft 1. januar 2013. Fra samme tid oppheves forskrift 20. desember 2011 nr. 1455 om tvungen tømming av slamavskillere og tette tanker, Nord-Odal kommune, Hedmark.