Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Hamarøy kommune, Nordland

DatoFOR-2012-12-13-1427
PublisertII 2012 hefte 5
Ikrafttredelse09.01.2013
Sist endret
Endrer
Gjelder forHamarøy kommune, Nordland
HjemmelLOV-2012-03-16-12, FOR-2004-06-01-931
Kunngjort09.01.2013   kl. 14.25
KorttittelForskrift om VA-gebyrer, Hamarøy

Hjemmel: Fastsatt av Hamarøy kommunestyre 13. desember 2012 med hjemmel i lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg og forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensing (forurensningsforskriften) kapittel 11 og kapittel 16. 

1. Forskriftens formål

Forskriften gir bestemmelser om beregning og innbetaling av de gebyrer abonnentene skal betale for de vann- og avløpstjenester kommunen leverer. Forskriften gjelder alle kommunens abonnenter.

2. Generelle bestemmelser

Kommunens abonnenter betaler gebyrer for vann- og avløpstjenester levert av kommunen. Forholdet mellom abonnenten og kommunen er regulert av statlige lover og forskrifter samt av kommunale forskrifter og abonnementsvilkår. Sentrale bestemmelser når det gjelder vann- og avløpsgebyrer, er følgende:

-Lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg.
-Jf. tidligere lov 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter.

Forskrifter gitt i medhold av denne loven gjelder fortsatt.

-Forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (Forurensningsforskriften) kapittel 11: Generelle bestemmelser om avløp samt kapittel 16: Kommunale vann og avløpsgebyrer.
-Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Hamarøy kommune (dette dokument).
-Standard abonnementsvilkår for vann og avløp (administrative og tekniske bestemmelser) utarbeidet av KS og vedtatt av kommunestyret.
3. Gebyrplikt

Plikten til å betale vann- og/eller avløpsgebyr gjelder følgende abonnenter:

-Fast eiendom som er tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning, direkte eller gjennom privat samleledning.
-Eiendom som Teknisk Enhet i medhold av plan- og bygningslovens kap. 27, 28 og 29 har krevd tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning.
-Med eiendom menes eget bruksnummer, festenummer eller seksjonsnummer.
-Gebyr for eiendom som brukes som bolig eller hytte/fritidsbebyggelse beregnes separat for den enkelte boenhet/fritidsboenhet. Med boenhet forstås bolig med et eller flere rom og med separat inngang, samt eget bad/wc og kjøkkendel. Ved flermannsbolig kan antall boenheter bestemmes ut i fra skjønn med vurdering av antall bad/wc/kjøkkenenheter.
-Som boligeiendom regnes i denne forbindelse også eiendom med fritidsbebyggelse. For eiendom med næringsvirksomhet/-bygg i kombinasjon med bolig beregnes gebyrene separat for den enkelte enhet.
4. Gebyrtype

Gebyrene omfatter:

-Tilknytningsgebyr for vann
-Tilknytningsgebyr for avløp
-Årsgebyr for vann (summen av fast og variabel del)
-Årsgebyr for avløp (summen av fast og variabel del)
-Gebyr for plombering av stoppekran
-Gebyr for vannmåleravlesing
-Tilleggsavgifter for nærings- og industriavløp
-Differensierte gebyr for forurensing av ledningsnett.
5. Gebyrsatser
-Gebyrsatsene fastsettes årlig og trer i kraft fra det tidspunkt kommunestyret bestemmer. Gebyrsatsene finnes tilgjengelig på kommunens hjemmesider.
6. Restriksjoner på vannleveranser m.m.
-Restriksjoner for vannforbruket eller kortere avbrudd i leveranse av vann eller mottak av avløpsvann gir ikke grunnlag for reduksjon i gebyrene.
-Som avtalegrunnlag mellom gebyrpliktig og kommune gjelder, hvis ikke annet er fastsatt ved lov eller i forskrift med hjemmel i lov, det til enhver tid godkjente «Standard abonnementsvilkår for vann og avløp» i kommunen.
7. Arealberegningsmetode
-I den utstrekning gebyrberegningene gjøres avhengig av bebyggelsens størrelse skal boenhetens bruksareal (etter NS-3940:2007 - gjeldende utgave) danne grunnlaget for gebyrfastsettelsen.
-Kommunen har når som helst rett til å foreta kontroll av eiendommen og beregne gebyrpliktig areal på nytt.
8. Tilknytningsgebyr
-Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg § 4 krever at det betales tilknytningsgebyr for tilknytning til vann- og/eller avløpstjenester.
-Tilknytningsgebyret betales for bebygd eiendom eller ved førstegangsoppføring av bygg på eiendom, som blir tilknyttet offentlig vann- og/eller avløpsnett.
-Tilknytningsgebyret skal være likt for alle abonnenter og skal betales ved første gangs tilknytning.
-Kommunen kan fastsette avvikende tilknytningsgebyr for tilknytning når tilknytningen krever ekstra høye/lave kostnader.
-Tilknytningsgebyret beregnes fra dato for igangsettingstillatelse.
9. Årsgebyr
9.1 Gebyrets oppbygning
-Årsgebyret for henholdsvis vann- og avløpstjenester betales av alle abonnenter og består av to deler - Fast del (abonnementsgebyr) - Variabel del (forbruksgebyr).
-Samlede fast del (abonnementsgebyr) for kommunale vanntjenester skal dekke en fast andel av kommunens forventede faste kostnader knyttet til vanntjenester. Resten dekkes inn gjennom den variable delen (forbruksgebyret).
-Samlede fast del (abonnementsgebyr) for de kommunale avløpstjenester skal dekke en fast andel av kommunens forventede faste kostnader knyttet til avløpstjenester. Resten dekkes inn gjennom del variable delen (forbruksgebyret).
-For alle typer abonnenter gjelder at avløpsmengde (den variable delen for avløp) regnes lik vannmengde (den variable delen for vann). For unntak se punkt 10.
-Årsgebyret skal beregnes fra dato for igangsettingstillatelse. Dersom abonnenten ikke benytter vann fra denne datoen kan det søkes om dispensasjon fra bestemmelsene.
9.2. Eiendommer som benyttes til bolig
-For eiendom som brukes som bolig beregnes årsgebyrets faste del separat for den enkelte boenhet. Årsgebyrets faste del er lik for alle boenheter.
-For eiendom som brukes som bolig beregnes årsgebyrets variable del separat for den enkelte boenhet på grunnlag av målt eller stipulert forbruk. Flere boenheter kan måle vannforbruket felles når disse tilhører samme eiendom.
-Det gis anledning til at eiere av eiendommer i samme bygning (for eksempel seksjonerte leiligheter) etter avtale med kommunen kan faktureres felles.
-Boligabonnenter/boenheter med vannmåler betaler variabel del etter faktisk forbruk. For boligabonnenter/boenheter hvor vannmåler ikke er installert, skal vannforbruket stipuleres på grunnlag av boenhetens størrelse (bruksareal etter NS-3940:2007, gjeldende utgave) etter følgende tabell: 

Tabell 9.2.1: Bolig

0–125 m² bruksareal200 m³ vannforbruk
125–200 m² bruksareal240 m³ vannforbruk
200–250 m² bruksareal280 m³ vannforbruk
250–300 m² bruksareal320 m³ vannforbruk
300–350 m² bruksareal360 m³ vannforbruk
Over 350 m² bruksareal400 m³ vannforbruk
-Boligabonnenter/boenheter med svømmebasseng skal ha vannmåler. Abonnenter med svømmebasseng beregnes på grunnlag av faktisk (målt) forbruk.
-Både kommunen og den gebyrpliktige kan kreve at den variable delen av årsforbruket skal fastsettes ut i fra faktisk (målt) forbruk.
9.3. Hytte-/fritidsbolig
-For eiendom godkjent som hytte-/fritidsbolig beregnes årsgebyrets faste del separat for den enkelte hytte-/fritidsboenhet. Årsgebyrets faste del er lik for alle hytte/fritidsboenheter, og har tilsvarende størrelse som en boenhet under kategorien bolig.
-Årsgebyrets variable del beregnes på grunnlag av målt eller stipulert forbruk. Hytte-/fritidsboenheter kan måle vannforbruket felles når disse tilhører samme eiendom.
-Der hvor vannmåler ikke er installert betales ½ variabelt gebyr pr. hytte-/fritidsboligenhet etter samme arealberegning som for bolig.
-Gebyrplikten er uavhengig av om der er utendørs tappepunkt/vannpost eller om det er innlagt vann.
-Hytter//fritidsboliger med permanent tilkobling faktureres som boligeiendommer, se 9.2.
-Hytter/fritidsboliger med svømmebasseng skal ha vannmåler. Abonnenter med svømmebasseng beregnes på grunnlag av faktisk (målt) forbruk.
-For hytteforeninger og lignende med felles vannpost beregnes årsgebyrets faste del per vannpost tilsvarende som for en boenhet, og årsgebyrets variable del beregnes etter faktisk (målt forbruk).
-Eiendommer med permanent vanntank eller lignende som fylles med kommunalt vann belastes med årsgebyrets faste del.
9.4 Andre bygg
-For eiendommer som ikke benyttes til boligformål (industri/næringsbygg/forsamlingshus og lignende) beregnes årsgebyrets faste del separat for den enkelte eiendom og etter følgende tabell: 

Tabell 9.4.1

Forbruk i m³ Antall faste deler
0–1 000 m³1
1 001–2 000 m³2
2 001–5 000 m³4
5 001–10 000 m³10
10 001–25 000 m³20
25 001–50 000 m³50
50 001–75 000 m³100

Gebyrets variable del skal baseres på faktisk (målt) vannforbruk. Forbruket måles med installert vannmåler.

For kombinasjonsbygg (bygg som består av boligenhet(er) samt annen virksomhet(er) beregnes den faste delen pr. boenhet og for annen virksomhet benyttes tabellen 9.4.1. For boligenhetene i kombinasjonsbygg beregnes den variable delen som for boliger - på grunnlag av målt eller stipulert forbruk. For de andre virksomhetene i kombinasjonsbygg beregnes den variable delen etter faktisk (målt) forbruk.

10. Større avvik i mengde vann/avløp
-Dersom avløpsmengden for industri/næringsbygg er vesentlig større eller mindre enn målt vannforbruk kan årsgebyret for avløpsvann beregnes ut fra målt avløpsmengde.
-For eiendommer som gartnerier, gårdsbruk, industri og lignende hvor vannforbruket er vesentlig større enn avløpsmengden kan det kreves at dette vannforbruket, som ikke tilføres offentlig avløp, skal måles særskilt og at for dette bare belastes årsgebyr for vann.
11. Tillegg i årsgebyr
-Hvor avløpsvannets sammensetning avviker fra vanlig husholdningsavløp og virker fordyrende på drift og vedlikehold av kommunens avløpsanlegg kan det beregnes et tillegg til avløpsgebyret. Avgiften betegnes tilleggsavgift for industri og næringsvirksomhet og fastsettes av kommunen etter faglig skjønn.
-I de tilfeller hvor avløpsvann bidrar til å fordyre driften av kommunens avløpsanlegg vil den eller de ansvarlige for utslippet ble belastet med de faktiske utgiftene dette påfører kommunen.
12. Midlertidig tilknytning
-Med midlertidig tilknytning menes bygg/anlegg som har innlagt vann, men hvor bygget/anlegget ikke er i permanent bruk, og/eller kun skal brukes i en begrenset periode. Som eksempel på slikt anlegg er anleggsbrakker.
-Eier/fester av eiendommen skal betale fast del etter tabell 9.2.1 og variabel del etter faktisk (målt) forbruk. Anleggsbrakker eller lignende som står på annen manns grunn faktureres anleggsutfører/entreprenør.
-Det betales ikke tilknytningsavgift, men alle kostnader vedrørende tilknytning og frakobling belastes eier/fester av eiendommen.
-Midlertidig tilknytning gjelder for opp til et år, med mulighet for å søke om forlengelse.
13. Bestemmelser for installasjon og bruk av måler
-Anskaffelse og vedlikehold av vannmålere bekostes av den avgiftspliktige.
-Installasjon av vannmåler skal kun utføres av godkjent autorisert rørleggerfirma, og skal meldes til Teknisk Enhet. Målertype, målernummer og målerstand må oppgis. Ved utskifting av vannmåler må disse dataene også oppgis for måler som demonteres.
-Der hvor vannmåler er installert kan den ikke fjernes uten samtykke fra Teknisk Enhet. Enheten skal plombere alle vannmålere.
-Teknisk Enhet skal informeres dersom vannmåler er ute av drift.
-Dersom abonnenten//kommunen mener at vannmåleren(e) viser for mye/lite, må abonnenten for egen regning besørge testing av vannmåler(e) i laboratorium godkjent av kommunen.
-Dersom en vannmåler stopper eller viser feil, er det abonnentens plikt å skifte eller reparere denne for egen regning. Hvis dette ikke gjøres innen 3 måneder vil vannforbruket for boliger stipuleres etter boligens areal, men for næringsvirksomhet etc. vil vannforbruket bli stipulert høyt. Det samme gjelder for nyetablert næringsvirksomhet etc. Dersom slik virksomhet ikke har installert vannmåler inne 3 måneder, vil vannforbruket også for disse bli stipulert høyt. Når det gjelder næringsvirksomhet kan kommunen etter 3 måneder installere vannmåler på abonnentens regning.
-Avlesing av vannmåleren foretas en gang hvert år. Abonnenten foretar avlesing og innmelding innen den fastsatte tidsfrist.
-Dersom avlesing av vannmåler ikke utføres til bestemt tid eller dersom data ikke innmeldes til kommunen stipuleres årsforbruket for abonnentens regning (avlesingsgebyr). Avlesingsgebyret fastsettes av kommunestyret.
-Avregning av forbruk foretas kun ved årsskifte. Ved eierskifte må en eventuell fordeling av forbruket ordnes av de involverte parter.
14. Pålegg om utbedring
-Kommunen kan gi abonnenten et pålegg om å utbedre eget vann- og avløpsanlegg innen angitt frist. Dersom forholdet ikke er utbedret når fristen er utgått kan det gis dagbøter og/eller forurensingsgebyr. Etterkommer ikke den ansvarlige pålegget kan kommunen sørge for iverksetting av tiltakene.
-Kommunen kan stipulere forbruket fra pålegg til tiltaket er utbedret.
15. Overtakelse/eierskifte av eiendom
-Ved overtakelse av eiendom, bebygd eller ubebygd, er eier (hjemmelshaver/eventuelt fester) ansvarlig for vedlikehold av ledninger som er lagt tidligere, fra og med anboringsklammer og/eller grenrør på kommunal ledning. Dette gjelder selv om kommunen eller andre har opparbeidet/lagt ledningen mellom kommunal hovedledning og stoppekran.
16. Fritak/tilbakebetaling
-Midlertidig fritak for årsgebyret (fast og variabel del) gis kun hvis vannet stenges på hovedledning/klave, eller om første stoppekran plomberes.
-Ved eiendommer med flere boenheter hvor vannet til den enkelte enhet ikke kan stenges separat kan det ikke gis fritak for en enkelt boenhet.
-Plombering/åpning foretas av Teknisk Enhet. Avgiftspliktig ilegges gebyr for plombering.

Tilbakebetaling av gebyr kan gis på bakgrunn av skjønn etter søknad ved følgende tilfeller:

1)Feil innbetalt avløpsgebyr som følge av merforbruk tilbakebetales for inntil 3 år (jf. foreldelsesloven § 2) uten renter, dersom det kan påvises at vann som følge av vannlekkasje ikke har rent til avløpet.
2)Feil innbetalt vann- og avløpsgebyr tilbakebetales for inntil 3 år (jf. foreldelseslovens § 2) med renter, dersom abonnenten har betalt feil gebyr som følge av at samme vannet har blitt målt flere ganger.

Formannskapet kan, etter grunngitt søknad, innvilge tilbakebetaling/fritak på bakgrunn av skjønn innenfor vedtatte gebyrforskrifter.

17. Innbetaling av årsgebyr
-For eiendom som betaler etter målt forbruk av vann og/eller avløpsvann innkreves vann- og avløpsgebyr á konto normalt i 4 terminer, med årlig avregning på grunn av måleravlesing.
-For boligeiendom som betaler etter areal kreves gebyret inn i 4 terminer.
-For hytte-/fritidseiendommer innkreves vann- og avløpsgebyr på en termin.
-Ved et eventuelt eierskifte må utfakturert termin fordeles av de involverte parter.
-Kommunens krav på forfalt årsgebyr for vann og avløp er sikret med lovpant i eiendommen (jf. pantelovens § 6-1 c). Dvs. at hele eiendommen fungerer som pant for gebyr som knytter seg til en enkelt boenhet på eiendommen.
18. Klage
-Enkeltvedtak fattet med hjemmel i denne forskriften, kan påklages til kommunens klagenemnd jf. forvaltningslovens § 28, 2. ledd. Klagen sendes til den instans som har fattet vedtaket.
19. Omfang

Denne forskriften gjelder innenfor rammen av følgende lover og forskrifter:

-Lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg jf. tidligere lov 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter. Forskrifter gitt i medhold av denne loven gjelder fortsatt.
-Forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kapittel 11: «Generelle bestemmelser om avløp» samt kapittel 16: «Kommunale vann og avløpsgebyrer».
-Standard abonnementsvilkår for vann og avløp (administrative og tekniske bestemmelser) - utarbeidet av KS.
20. Fremføring av vann og kloakk 

Fremføring av vann og kloakk til hytter/fritidsboliger

-Tiltakshaver må koble seg til nærmeste påkoblingspunkt etter anvisning fra Teknisk Enhet. Tiltakshaver må selv bekoste graving og ledninger frem til kommunale ledninger og har ansvaret for «sine» ledninger og tilkoblingen.
-Stikkledning for vann skal legges frostfritt frem til stoppekran som kan betjenes fra terreng.
-Kommunen bekoster nødvendige rørdeler og stoppekran for vann samt grenrør og deler for tilkobling av kloakk, ikke selve ledningene.
-Stoppekran skal være stengt når vannledningen ikke benyttes. 

Fremføring av vann og kloakk til boliger i regulert strøk

-Tiltakshaver må koble seg til nærmeste påkoblingspunkt etter anvisning fra Teknisk Enhet. Tiltakshaver må selv bekoste graving og ledninger frem til kommunale hovedledninger og har ansvaret for «sine» ledninger og tilkoblingen.
-Stikkledning for vann skal legges frostfritt frem til stoppekran som kan betjenes fra terreng.
-Kommunen bekoster nødvendige rørdeler og stoppekran for vann, samt grenrør og deler for tilkobling av kloakk, ikke selve ledningene.
-Stoppekran skal være stengt når vannledningen ikke benyttes. 

Fremføring av vann til boliger i uregulert strøk

-Kommunen fører ledningsnettet frem til 20 meter fra nærmeste grunnmur.
-Maksimal lengde på kommunal fremføring er 50 meter i løsmasser.
-Tiltakshaver må koble seg til nærmeste påkoblingspunkt etter anvisning fra Teknisk Enhet. Tiltakshaver må selv bekoste graving og ledninger frem til kommunale ledninger og har ansvaret for «sine» ledninger og tilkoblingen.
-Stikkledning for vann skal legges frostfritt frem til stoppekran som kan betjenes fra terreng.
-Kommunen bekoster nødvendige rørdeler og stoppekran for vann, samt grenrør og deler for tilkobling av kloakk, ikke selve ledningene. 

Fremføring av vann til hyttefelt

-Stikkledningen frem til hyttefelter utføres og bekostes av grunneierne som også har ansvaret for den. Ledningen legges frostfritt frem til vannpostkran. Kommunen besørger nødvendige rørdeler og vannpostkran. Hytteeierne har ansvaret for at kranen er stengt når ledningen ikke benyttes.
-Grunneierne skal betale ½ tilknytningsavgift og hel årsavgift pr. vannpostkran.
-Kommunen kan etter avtale fremføre stikkledning til hyttefelt mot dekning av samlet utbyggingskostnad. Tilknytningsavgiften som er lik medgåtte kostnader innløses i sin helhet ved ferdigstillelse av ledningsnettet.
21. Ikrafttredelse
-Denne forskriften trer i kraft fra kunngjøringsdato.
-Tidligere forskrift 5. september 19911 oppheves fra samme dato.
1Ikke kunngjort i Norsk Lovtidend