Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Nesset kommune, Møre og Romsdal

DatoFOR-2012-12-13-1451
PublisertII 2013 hefte 2
Ikrafttredelse13.12.2012
Sist endret
Endrer
Gjelder forNesset kommune, Møre og Romsdal
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§9, FOR-2001-07-19-1706
Kunngjort14.03.2013   kl. 14.15
KorttittelForskrift om brenning av avfall, Nesset

Hjemmel: Fastsatt av Nesset kommunestyre 13. desember 2012 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 9, jf. delegeringsvedtak 19. juli 2001 nr. 1706.

§ 1.Formål

Formålet med forskrifta er å hindre forurensing og helseproblem, som følge av åpen brenning og brenning av avfall.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder for åpen brenning og brenning av avfall i småovner innenfor kommunens grenser.

§ 3.Definisjoner

Uttrykk i forskriften betyr:

a)Åpen brenning: all brenning som skjer utendørs.
b)Småovner: forbrenningsovner som ikke har særskilt tillatelse fra Klima- og forurensningsdirektoratet eller fylkesmannen eller er godkjent brukt etter statlige forskrifter iht. forurensingsloven.
§ 4.Forbud mot åpen brenning og brenning av avfall i småovner

Åpen brenning og brenning av avfall i småovner er forbudt om ikke annet følger av § 5 i forskriften.

§ 5.Unntak fra forbudet

Følgende brenning skal likevel være tillatt:

a)Åpen brenning fra grill, utepeis og kaffebål.
b)Brenning av avfallstrevirke i vedovn for varmeutnytting, med unntak av impregnert og malt trevirke.
c)Bruk av avispapir og lignende til opptenning av vedovner. Det er ikke tillatt å kvitte seg med avfall på denne måten.
d)Bråtebrenning og brenning av tørt hageavfall utenfor tettbygd strøk.
e)Brannøvelser i regi av Nesset brann- og redningsvesen, herunder fullskala øvelser med nedbrenning av bygning.
f)Brenning av sankthansbål, etter søknad til brannvesenet. Tillatelse til brenning blir gitt under følgende forutsetninger:
1)Bålarrangementet skal gjennomføres av en ansvarlig person som brannvesenet godkjenner. Denne har ansvaret for at det ikke oppstår brannfare pga. gnister eller nærliggende brennbare ting, og har ansvaret for nedenfor nevnte punkt:
2)Slokkeredskap slik som hageslange eller bøtter med vann skal være i beredskap.
3)Den ansvarlige skal se til at all varme slukket før bålstedet forlates.
4)Til bålbrenninga må en bare benytte trematerialer, og ikke ting eller stoff som ved brenning gir lukt eller sot.
5)Det blir ikke gitt tillatelse til avfallsbrenning.
6)Samtykke fra grunneier må foreligge.
7)Bålarrangementet må ikke påføre nærliggende bebyggelse ulemper.
§ 6.Dispensasjon

Rådmannen kan etter søknad, i særlige tilfeller gi dispensasjon fra forbudet i § 4.

§ 7.Tilsyn

Kommunen fører tilsyn med at reglene i denne forskrifta blir overholdt.

§ 8.Klage

Vedtak etter denne forskriften er å regne som enkeltvedtak og kan påklages til kommunen sitt faste klageutvalg.

§ 9.Straff

Brudd på forskrifta kan medføre straffeansvar, jf. forurensingslova § 78.

§ 10.Iverksetting

Forskriften trer i kraft fra vedtaksdato i Nesset kommunestyre.