Forskrift om obligatorisk slamtømming av separate avløpsanlegg, Vestby kommune, Akershus

DatoFOR-2012-12-14-1394
PublisertII 2012 hefte 5
Ikrafttredelse01.01.2013
Sist endret
EndrerFOR-1999-12-17-1462
Gjelder forVestby kommune, Akershus
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§26, LOV-1981-03-13-6-§34
Kunngjort28.12.2012   kl. 15.20
KorttittelForskrift om slamtømming, Vestby

Hjemmel: Fastsatt av Vestby kommunestyre 14. desember 2012 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 26 tredje ledd og § 34.

§ 1.Virkeområde

Forskriften gjelder slamtømming av separate avløpsanlegg i hele Vestby kommune.

Forskriften gjelder også gebyr for slamtømming og kontroll.

§ 2.Definisjoner

Abonnent: Eier av eiendom som omfattes av den kommunale slamtømmeordningen. Dersom eiendommen er festet bort for 30 år eller mer, skal likevel festeren regnes som abonnent hvis ikke annet er avtalt. Det samme gjelder når festeren har rett til å få festet forlenget, slik at den samlede festetid blir mer enn 30 år.

Oppsamlingsenhet: Slamavskiller, tett tank eller annen oppsamlingstank for avslammet sanitært avløpsvann, herunder fordelingskum og pumpekum inneholdende sanitært avløpsslam.

Slamrenovatør: Det firma som kommunen har gitt i oppdrag å besørge oppsamling fra oppsamlingsenhetene.

Slamavskiller (septiktank): Tank inndelt i ett eller flere kammer for avslamming av avløpsvann, før avløpsvannet går til videre rensing. Slamavskiller kan også bestå av flere kummer der hver kum utgjør ett kammer, og som samlet danner en enhet.

§ 3.Obligatorisk slamtømmeordning

Kommunen er ansvarlig for tømming av slamavskillere, tette tanker og andre anlegg for avløpsslam, inkludert ekstratømminger, i henhold til § 1 «Virkeområde». All tømming skal utføres i regi av kommunen.

§ 4.Abonnentens plikter

Abonnenten skal sørge for at avløpsanleggene som skal tømmes er lett tilgjengelig for inspeksjon og tømming. Snø, is, jord og lignende som dekker over kumlokk eller adkomsten til oppsamlingsenheten skal fjernes av abonnenten før tømming skal utføres. Alle avløpsanlegg skal etableres slik at toppen på kummen er lett å finne og betjene. Nedgravde kumlokk skal erstattes med lokk som er over bakkenivå.

Abonnenten skal melde fra til kommunen om alle forhold som medfører utilstrekkelig tømmerutine.

Abonnenten skal sørge for å oppbevare relevant dokumentasjon om avløpsanlegget. Kommunen kan kreve dokumentasjon ved tilsyn av avløpsanlegg.

Abonnenten skal sørge for at avløpsanlegget er i forskriftsmessig stand. Alle kumlokk skal være forsvarlig sikret. Skadede eller ødelagte kumlokk skal erstattes umiddelbart. Kommunen kan erstatte skadede/manglende kumlokk på eget initiativ, kostnadene vil da faktureres abonnenten.

Parkering for slamrenovatør skal være lovlig, sikker og praktisk, og skal ikke være lenger unna enn 40 meter fra avløpsanlegget. Kjøreveien skal være sikker og lett framkommelig for slamkjøretøy, og skal være ryddet for kratt, kvister og andre hindrende elementer i en bredde og høyde på minst 3,5 meter. Om vinteren skal vei og eventuell snuplass være brøytet og om nødvendig strødd. Kumlokk og andre veielementer skal være kjøresikre når de kan bli utsatt for overkjøring. Kommunen kan gi ytterligere bestemmelser.

Ved tvist om en vei er kjørbar etter ovenstående, er kommunens syn avgjørende.

Husdyr/kjæledyr som er løs på eiendommen kan medføre at tømming ikke blir gjennomført.

Ekstra omkostninger som påføres slamrenovatøren ved oppsamling pga. vanskelig tilgjengelighet, mangler ved oppsamlingsenhet, overdekket kumlokk mv., faktureres abonnenten.

Kommunen og slamrenovatør har ikke ansvar for skader på privat vei, plass, hellegang, plener mv. med mindre det kan påvises uaktsomhet.

§ 5.Rettigheter og plikter for slamrenovatøren

Slamrenovatør har rett til å plassere nødvendig utstyr på eiendommen for å få utført tømming.

Slamtømmingen skal utføres slik at beboerne ikke unødig sjeneres av støy og lukt. Avløpsanlegget skal forlates i lukket stand, grinder, porter og dører skal lukkes, eventuelt låses.

Planlagt tømming og transport skal normalt foretas innenfor tidsrommet kl. 07.00 til 19.00 mandag til fredag, helligdager unntatt. Unntaksvis kan tømming og transport foregå på lørdager inntil kl. 18.00. Ved akutt behov for tømming kan tanken tømmes utenom ovennevnte tider.

§ 6.Varsling og tømming av separate avløpsanlegg

Varsel om tømming vil bli annonsert på kommunens nettside eller på annen måte som kommunen finner hensiktsmessig. Abonnenten kan ut over dette selv kontakte kommunens slamrenovatør for å avtale endringer eller innhente informasjon.

§ 7.Tømmefrekvens

Tømmefrekvensen angitt under er et minstekrav. Kommunen kan i spesielle tilfeller bestemme en annen tømmefrekvens. Dersom utslippstillatelse eller serviceavtale krever hyppigere tømming, må dette følges.

a)Tette tanker: En gang hvert år.
b)Minirenseanlegg: En gang hvert år.
c)Slamavskillere tilknyttet kommunalt avløpsnett: En gang hvert år.
d)Slamavskillere tilknyttet wc: Hvert andre år.
e)Slamavskillere som ikke er tilknyttet wc: Hvert fjerde år.
§ 8.Gebyr for slamtømming og kontroll

Abonnenten skal betale årlig gebyr etter regler og satser fastsatt av kommunen.

Gebyret differensieres etter anleggstype, tømmefrekvens, slammengde, tilgjengelighet, ekstraarbeid m.v. Gebyrsatsene framgår av kommunens gebyrregulativ.

Akutt tømming av avløpsanlegg utover slamrenovatørens ordinære tømmetid, bestilt av abonnent, vil bli ilagt et utrykningsgebyr i tillegg til pris for tømming.

I de tilfeller hvor tømming ikke kan skje grunnet forhold som faller inn under abonnentens plikter, jf. § 4, vil et gebyr for fremmøte bli fakturert abonnenten.

§ 9.Innkreving, renter mv.

Avfallsgebyr med påløpte renter og kostnader er sikret med lovbestemt pant etter panteloven § 6-1. Om renteplikt ved for sen betaling og inndrivelse av avfallsgebyr gjelder reglene i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane § 26 og § 27 tilsvarende.

§ 10.Klageadgang

Enkeltvedtak fattet med hjemmel i forskriften kan påklages til formannskapet som avgjør klagen med bindende virkning.

§ 11.Straff

Overtredelse av forskriftene kan straffes med bøter etter forurensningslovens § 79 annet ledd.

§ 12.Ikrafttreden

Forskriften trer i kraft 1. januar 2013. Fra samme dato oppheves forskrift 17. desember 1999 nr. 1462 for forbruksavfall og slam fra separate avløpsanlegg, Vestby kommune, Akershus.