Forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer, Vestby kommune, Akershus

DatoFOR-2012-12-14-1396
PublisertII 2012 hefte 5
Ikrafttredelse01.01.2013
Sist endret
EndrerFOR-1997-09-29-4169
Gjelder forVestby kommune, Akershus
HjemmelLOV-2012-03-16-12-§3
Kunngjort28.12.2012   kl. 15.20
KorttittelForskrift om kommunale VA-gebyrer, Vestby

Hjemmel: Fastsatt av Vestby kommunestyre 14. desember 2012 med hjemmel i lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg § 3.

§ 1.Formål

Forskriften gir bestemmelser om beregning og innbetaling av de gebyrer abonnentene skal betale for vann- og avløpstjenester kommunen leverer.

§ 2.Virkeområde

Plikt til å betale vann- og/eller avløpsgebyr gjelder for alle kommunens abonnenter.

Gebyrregulativet omfatter hele kommunen.

§ 3.Definisjoner 

Abonnent:

Eier av eiendom som omfattes av den kommunale ordningen for vann- og avløpsgebyr. Dersom eiendommen er festet bort for 30 år eller mer, skal likevel festeren regnes som abonnent hvis ikke annet er avtalt. Det samme gjelder når festeren har rett til å få festet forlenget, slik at den samlede festetid blir mer enn 30 år. 

Bruksareal:

Beregnes etter Norsk Standard 3940 (NS-3949:2007), ved beregning av bruksareal (BRA) er garasje unntatt areal.

§ 4.Gebyrplikt

Plikten til å betale vann- og/eller avløpsgebyrer gjelder:

Fast eiendom som er tilknyttet kommunalt vann- og/eller avløpsledning direkte eller gjennom privat samleledning.

Eieren står ansvarlig for betaling av gebyrene.

Blokker, rekkehus og andre organisert som borettslag eller lignende former for rettssubjekter skal som hovedregel betale gebyrene samlet.

§ 5.Gebyrtyper

Gebyrene omfatter:

-Tilknytningsgebyr for vann.
-Målt eller stipulert forbruk for vann.
-Fastgebyr for vann.
-Tilknytningsgebyr for avløp.
-Fastgebyr for avløp.
-Målt eller stipulert forbruk for avløp.
§ 6.Gebyrsatser

Gebyrsatser fastsettes av kommunestyret og trer i kraft fra det tidspunktet som kommunestyret vedtar.

§ 7.Tilknytningsgebyrer

Engangsbeløp for etablering av vann- og avløpstjenester.

Gebyrberegningen beregnes ut fra bebyggelsens størrelse. Arealberegningen følger reglene Norsk Standard 3940 (NS-3940:2007), areal- og volumberegninger av bygninger.

Tilknytningsgebyr for vann og/eller avløp skal betales i følgende tilfeller:

-Ved nybygg eller ved utvidelse av eksisterende bygg.
-Svømmebasseng med eller uten overbygg.
-Når bebygd eiendom blir tilknyttet kommunalt vann- og/eller avløpsledning.
-Når bygning endrer bruksform i eksisterende bygg. Eksempelvis lager eller lignende blir delt inn i flere bruksetasjer.

Tilknytningsgebyrene fastsettes pr. m² bruksareal i forhold til bebyggelsens samlede størrelse, i tre forskjellige gebyrgrupper: 

Gebyrgruppe A:

Omfatter nybygde eiendommer som finansierer nybygging av offentlig vann- og avløpsnett i området, jf. offentlige planer. 

Gebyrgruppe B:

Omfatter helårsbebygd eiendom som blir pålagt tilknytning til offentlig vann- og avløpsnett. 

Gebyrgruppe C:

Omfatter ny bygning og all fritidsbebyggelse som blir tilknyttet eksisterende offentlig vann- og avløpsnett. 

Gebyrstørrelsen mellom gebyrgruppene er fastsatt slik:

A = Grunnsats. B = To ganger grunnsats A. C = Tre ganger grunnsats A.

Ved første gangs tilknytning gjelder et minimumsgebyr for 110 m² bruksareal for helårs- og fritidsbebyggelse, for annen bebyggelse (industri, næring, landbruk etc.) gjelder 250 m² som minimum. Gebyrene beregnes ut over dette pr. m² bruksareal.

For areal mellom 250 m² og 500 m² betales 60 % av fullt gebyr. For areal over 500 m² betales 40 % av fullt gebyr.

Kommunen kan dispensere fra reglene i andre ledd i spesielle tilfeller, dog ikke under mindre enn gebyrsats A, når kostnadene ved framføring av private vann- og avløpsledninger fram til tomtegrense/husvegg er urimelig høye.

Kommunen kan dispensere fra arealberegningsmetoden i Norsk Standard 3940 (NS-3940:2007), forutsatt at det foreligger en privatrettslig avtale.

De som er med og betaler opparbeidelseskostnader til hovedanlegg for vann- og avløp skal betale laveste sats for tilknytningsgebyret.

Tilknytningsgebyret innbetales senest to måneder etter at igangsettingstillatelse er gitt. Det skal også betales tilknytningsgebyr når igangsettingstillatelse blir gitt til et tilbygg uavhengig av om det er vann- og avløpsinstallasjon i tilbygget.

Kommunen kan dispensere fra bestemmelsene i dette punktet.

Midlertidige bygg, brakkerigger o.l. er fritatt for tilknytningsavgift.

§ 8.Fast- og forbruksgebyr

Det skal betales et fastgebyr og et forbruksgebyr for både vann- og avløp.

- Målt forbruksgebyr vann:Baseres på avlesning av vannmåler
- Målt forbruksgebyr avløp:Baseres på avlesning av vannmåler
- Stipulert forbruksgebyr vann:Baseres på et stipulert forbruk tilsvarende 2 m³ pr. m² beregnet bruksareal pr. år
- Stipulert forbruksgebyr avløp:Baseres på et stipulert forbruk tilsvarende 2 m³ pr. m² beregnet ut fra beregnet bruksareal pr. år
- Fastgebyr vann:Årlig gebyr for alle som er tilknyttet offentlig vannforsyning
- Fastgebyr avløp:Årlig gebyr for alle som er tilknyttet offentlig avløp.

Eiendommer tilknyttet offentlig avløp, men ikke offentlig vannforsyning, betaler forbruksgebyr for avløp etter målt eller stipulert vannforbruk.

Det kan i helt spesielle tilfeller gis fritak for betaling av forbruksgebyr for vann og/eller avløp. Fastgebyr for vann og avløp betales som beskrevet i § 2. Eksempel på fritak kan være at bygning på eiendommen ikke kan benyttes til bolig og eller industriformål pga. brannskade, eller lignende. Alle kostnader vedrørende frakopling og tilknytning belastes eier/fester av eiendommen. Plombering av vannforsyning utføres av kommunen.

§ 9.Fradrag i gebyrene

For industribedrifter, jordbruksvirksomhet og virksomhet som har spillvann som i mengde avviker fra vanlig husholdningsavløp, kan det beregnes et fradrag i forbruksgebyret for avløp. Kommunen kan etter søknad sette ned den variable delen av gebyrene i spesielle tilfeller.

§ 10.Tillegg i gebyrene

For industribedrifter, jordbruksvirksomhet og virksomhet som har spillvann som i mengde avviker fra vanlig husholdningsavløp, kan det beregnes et tillegg i forbruksgebyret for avløp. Kommunen kan øke den variable delen av gebyrene i spesielle tilfeller.

§ 11.Erstatningsansvar og begrensninger på vannleveranser

Uforutsette hendelser som medfører restriksjoner på vannforbruket, avbrudd i leveransen mindre enn 18 timer, kortere kvalitetsforringelse på vann eller mottak av avløp, gir ikke grunnlag for reduksjon av gebyrene og gir ikke kommunalt erstatningsansvar.

Kommunen er uten ansvar dersom private ledninger tilstoppes av slam, rust eller faste legemer med mindre det skyldes uaktsomhet fra kommunens side.

Kommunen kan innføre restriksjoner for bruk av vann. Dette kan være nødvendig for å sikre at alle abonnenter får tilstrekkelig vannforsyning.

§ 12.Sanksjoner

Kommunen kan gi abonnenten et pålegg om å utbedre egne avløpsanlegg innen angitt frist, jf. forurensningslovens § 7. I henhold til forurensningslovens § 73 kan det gis tvangsmulkt dersom forholdet ikke er utbedret når fristen er utgått. Dersom den ansvarlige ikke etterkommer pålegget kan kommunen sørge for iverksetting av tiltakene, jf. forurensningslovens § 74.

Abonnenten plikter å utbedre feil, mangler, lekkasjer på egne stikkledninger for vann som kan føre til forringelse av vannkvaliteten og eller vannleveransen fra vannverket, jf. forskrift om vannforsyning og drikkevann (Drikkevannsforskriften). Kommunen fastsetter frist for utbedring av feil og mangler avhengig av omfang.

Dersom abonnenten etter pålegg i henhold til plan- og bygningslovens byggtekniske forskrift kapitel 15 II og III unnlater å etterkomme kommunens krav om utbedring av egne stikkledninger for vann innen gitt frist, kan kommunen fastsette tvangsmulkt i henhold til plan- og bygningslovens § 32-5.

§ 13.Bestemmelser for installasjon og bruk av vannmålere

Alle eiendommer som er tilknyttet offentlig vannforsyningsnett skal være tilknyttet med vannmåler. Vannmåler utleveres av kommunen. Avlesning av vannmåler gir grunnlag for det faktiske forbruket abonnenten betaler for. Montering av måler bekostes av eier.

For bygninger med flere boenheter/bruksenheter gjelder følgende:

-Bygninger med enheter som har ulike eiere (seksjonerte bygg o.l.) skal normalt ha en vannmåler pr. enhet.
-Bygninger med enheter som har samme eier (borettslag o.l.) skal som hovedregel ha en felles vannmåler.
-For landbrukseiendommer skal det normalt monteres egen vannmåler til driftsbygninger. Åkervanning tillates ikke tilknyttet kommunens nett.

Etter søknad kan kommunen dispensere fra bestemmelsene nevnt foran.

For målerinstallasjonene gjelder følgende:

-Installasjon av vannmåler skal foretas av autorisert foretak godkjent for utførelse av innvendige sanitærinstallasjoner og betales av abonnenten.
-Kommunen sørger for plombering av måleren.
-Kommunen skal ha adgang til vannmåleren for inspeksjon og kontrollavlesning til varslet dato og tid.
-Vannmåleren må plasseres slik at den er lett tilgjengelig både for avlesning og utskifting.
-Dersom en vannmåler blir borte, skadet eller plomberingen brutt, skal abonnenten omgående melde dette til kommunen. Vedlikeholdet foretas av kommunen.
-Dersom avlesning av vannmåler ikke utføres til bestemt tid eller data ikke blir innmeldt til kommunen, stipuleres årsforbruket.
-Kommunen kan selv velge å foreta avlesning av forbruket på abonnentens regning (avlesningsgebyr).
-Normalt skal det bare være en vannmåler pr. tinglysingsenhet. Unntaksvis og etter skriftlig søknad kan kommunen gi dispensasjon for montering av flere målere. I så fall skal summen av måleravlesningene danne grunnlaget for fastsettelse av gebyrene for både vann og avløp for tinglysingsenheten.
-Kommunen vil foreta utskifting av vannmålerne etter behov. Kostnaden til vannmåler dekkes av kommunen, montering av vannmåler bekostes av eier.
-Dersom abonnenten er tilknyttet offentlig avløp men ikke tilknyttet offentlig vann, bør det være måler på det private vanninntaket for beregning av målt forbruksgebyr for avløp.
§ 14.Midlertidige tilknytninger

Med midlertidig tilknytning menes bygg/anlegg som har innlagt vann og/eller avløp, men hvor bygget/anlegget kun skal brukes i en begrenset periode. Et eksempel på slikt anlegg er anleggsbrakker.

Eier/fester av eiendommen med midlertidig tilknytning skal ikke betale tilknytningsgebyr.

Det skal installeres vannmåler på den midlertidige tilknytningen. Vannmåler utleveres av kommunen mot et depositum tilsvarende 500 x m³ -prisen for vann og avløp.

Depositum etter tredje ledd betales tilbake når den midlertidige tilknytningen har opphørt. Autorisert foretak godkjent for prosjektering/utførelse av innvendige/utvendige sanitærinstallasjoner skal plugge igjen tilknytningspunktet, rengjøre kum/ledningsnett hvor tilknytningen har vært foretatt og levere vannmåleren tilbake.

§ 15.Innbetaling av gebyr

Gebyrene fordeles over fire terminer pr. år. For enhet som betaler etter målt forbruk, foretas avregning etter måleravlesning i forbindelse med første termin påfølgende år.

Dersom gebyr ikke er innbetalt innen en måned etter at den gebyrpliktige har mottatt annen gangs varsel om innbetaling, kan kommunen, når kommunelegen ikke motsetter seg det, stenge den kommunale vannforsyningen til eiendommen. Utgiftene med stenging og påsetting av vannet vil bli belastet abonnenten.

Forfalt krav på gebyr er sikret med pant i eiendommen etter pantelovens § 6-1 og lov om kommunale vass- og avløpsanleggs § 6. Gebyrene kan kreves inn av kommunen etter regler for innkreving av skatt.

§ 16.Særlige regler og avtaler

Tilknytning til det kommunale vann- og/eller avløpsnett skal byggemeldes til kommunen. Søknad fylles ut på eget skjema av autorisert foretak godkjent for prosjektering/utførelse av innvendige/utvendige sanitærinstallasjoner.

Kommunen skal i forkant av tilknytning til kommunens vann- og/eller avløpsnett godkjenne, eventuelt befare anborings- og grenpunkt, jf. forurensningsloven og drikkevannsforskriften.

Alle innvendige og utvendige arbeider med vann- og/eller avløpsledninger skal utføres av autorisert foretak godkjent for prosjektering/utførelse av innvendige/utvendige sanitærinstallasjoner.

Kommunen har rett til å kontrollere alle private vann- og/eller avløpsledninger som er tilknyttet kommunens ledningsnett.

Ledninger, kummer og andre avløpsanlegg som ikke er i bruk skal saneres ev. fjernes. Melding om at slikt er blitt gjort sendes snarest til kommunen av ansvarshavende.

For øvrig gjelder det til enhver tid gjeldende «Standard abonnementsvilkår for vann og avløp» utarbeidet av Kommunenes Sentralforbund (KS).

§ 17.Klageadgang

Når det fattes enkeltvedtak etter denne forskriften skal den/de vedtaket gjelder informeres om den klageadgang som er bestemt i forvaltningsloven. Klagen sendes til den instans som har fattet vedtaket.

Vedtak om gebyrenes størrelse, som fremkommer av gebyrregulativet, regnes som forskrift, jf. forvaltningslovens § 2 første ledd c. Dette er ikke et enkeltvedtak og kan derfor ikke påklages.

§ 18.Ikrafttreden

Forskriften trer i kraft 1. jan 2013. Fra samme dato oppheves forskrift 29. september 1997 nr. 4169 om vann- og avløpsgebyrer, Vestby kommune, Akershus.