Forskrift om feie- og tilsynsordning, Sør-Fron kommune, Oppland

DatoFOR-2012-12-18-1473
PublisertII 2014 hefte 3
Ikrafttredelse01.01.2013
Sist endret
Endrer
Gjelder forSør-Fron kommune, Oppland
HjemmelLOV-2002-06-14-20-§13, FOR-2002-06-26-847
Kunngjort15.05.2014   kl. 15.10
KorttittelForskrift om feie- og tilsynsordning, Sør-Fron

Hjemmel: Fastsatt av Sør-Fron kommunestyre 18. desember 2012 med hjemmel i lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 13 fjerde ledd og forskrift 26. juni 2002 nr. 847 om brannforebyggende tiltak og tilsyn. 

Målsettingen for feie- og tilsynsordningen er å oppnå best mulig brannsikkerhet i kommunen.

Med hjemmel i lov om brannvern og tilhørende forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn har Sør-Fron kommune vedtatt følgende supplerende bestemmelser: 

Tilsyn i fritidsboliger med total infrastruktur:

I medhold av brannlovens § 13, 4 ledd: Kommunestyret selv kan gjennom lokal forskrift bestemme at det skal føres tilsyn med andre byggverk enn de som er omfattet av første ledd.

Følgende bestemmelser gjøres gjeldende:

Fritidsboliger med fyringsanlegg og som er tilknyttet offentlig infrastruktur i form av vei, vann og avløp skal ha feie- og tilsynstjeneste i henhold til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn. Eiere av slike fritidsboliger skal betale gebyr på linje med øvrig bebyggelse. 

Generelt for tilsyn i kommunen:

Vedrørende forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn, § 2-3 Rømning av personer, og § 2-5 Røykvarsler og manuelt slokkeutstyr i bolig:

Tilstandskontroll på pålagt varslingsutstyr, slokkeutstyr og rømningsveger kan gjennomføres ved tilsyn.

Denne utvidede forskrift er vedtatt av kommunestyret i Sør-Fron og iverksettes fra 2013 og utøves av MGB (Midt-Gudbrandsdal brann- og feiervesen).