Forskrift for avfallsbehandling, Gol kommune, Buskerud.

DatoFOR-2012-12-18-1482
PublisertII 2016 hefte 1
Ikrafttredelse18.12.2012
Sist endret
EndrerFOR-2004-06-29-1080
Gjelder forGol kommune, Buskerud
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§30, LOV-1981-03-13-6-§33, LOV-1981-03-13-6-§34, LOV-1981-03-13-6-§37, LOV-1981-03-13-6-§79, LOV-1981-03-13-6-§83, LOV-1981-03-13-6-§85
Kunngjort04.02.2016   kl. 14.45
KorttittelForskrift for avfallsbehandling, Gol

Hjemmel: Fastsatt av Gol kommunestyre 18. desember 2012 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 30, § 33, § 34 § 37, § 79, § 83 og § 85.

§ 1.Mål for avfallssektoren

Forskriften har som formål å sikre miljømessig, økonomisk, estetisk og helsemessig forsvarlig oppsamling, innsamling, transport, gjenvinning, gjenbruk og sluttbehandling av husholdningsavfall i kommunen.

§ 2.Delegering

Myndighet etter følgende paragrafer i denne forskriften er med hjemmel i forurensningsloven § 83 delegert fra Gol kommune til Hallingdal Renovasjon IKS: § 6, § 7, § 9, § 10, § 11, § 12, § 13 og § 18.

§ 3.Virkeområde

Forskriften omfatter alle registrerte grunneiendommer/matrikkelenheter hvor det oppstår husholdningsavfall i Gol kommune, herunder også hver enkelt seksjonerte del av bygning og hver enkelt selvstendig boenhet i bygning. Som selvstendig boenhet i bygning som ikke er seksjonert, regnes alltid hver enkelt bolig med eget kjøkken. Likt med selvstendig bruksenhet regnes inntil to hybler med felles kjøkken. Utover to hybler som deler felles kjøkken, regnes en bruksenhet per to hybler.

Gol kommune avgjør i tvilstilfelle hva som skal regnes som selvstendig bruksenhet i bygning som ikke er seksjonert.

Forskriften gjelder også for husholdningsavfall fra hytter, støler og fritidseiendommer, herunder permanent oppsatt campingvogn.

Denne forskriften gjelder kildesortering, innsamling, oppsamling og transport av husholdningsavfall. I tillegg omfatter forskriften oppsamling, innsamling og transport av farlig avfall fra husholdninger hvis mengder ikke overstiger den grensen som til enhver tid gjelder i forskrift om farlig avfall.

Forskriften gjelder også eiendommer der det oppstår næringsavfall og som er med i den kommunale renovasjonsordningen.

Gol kommune kan gi nærmere retningslinjer for gjennomføring av forskriftens bestemmelser.

§ 4.Definisjoner 

Avfall (jf. forurensningslovens § 27): Kasserte løsøregjenstander eller stoffer. Som avfall regnes også overflødige løsøregjenstander og stoffer fra tjenesteyting, produksjon og renseanlegg m.m.. Avløpsvann og avgasser regnes ikke som avfall. Forurensningsloven deler videre avfallet inn i kategoriene husholdningsavfall, næringsavfall og farlig avfall. 

Abonnent: Tinglyst hjemmelshaver, eier eller fester av eiendom som omfattes av den kommunale renovasjonsordningen. 

Bringeordning: Kildesorteringssystem der abonnenten selv bringer sitt kildesorterte avfall til en mottaksplass, f.eks. returpunkt, lokalt avfallsmottak, eller annen tilrettelagt felles innsamling. 

Farlig avfall/spesialavfall: Avfall som ikke hensiktsmessig kan behandles sammen med annet husholdningsavfall eller næringsavfall på grunn av sin størrelse eller fordi det kan medføre alvorlig forurensning eller fare for skade på mennesker, dyr eller miljø. 

Fraksjon: Lik avfallsfraksjoner, benevnelse for ulike typer avfall. 

Hentested: Sted hvor oppsamlingsenhet(er) plasseres i påvente av innsamling. 

Henteordning: Kildesorteringssystem der kildesortert og restavfall hentes av godkjent avfallsinnsamler så nær abonnenten som mulig. 

Husholdningsavfall: Avfall fra private husholdninger, fritidsboliger og tilsvarende, herunder større gjenstander som løst inventar og lignende. 

Kommunal renovasjon: Lovpålagt kommunal renovasjon av husholdningsavfall samt renovasjon av næringsavfall som er med i den samme ordningen. 

Kildesortere: Å holde avfallets ulike fraksjoner separert fra hverandre etter hvert som de oppstår (ved kilden). 

Kompostering: Biologisk nedbryting og stabilisering av organisk avfall med lufttilgang. 

Lokalt avfallsmottak: Spesielt tilrettelagt område med organisert oppsamling av separert avfall, som er betjent og har faste åpningstider. 

Næringsavfall: Avfall fra offentlige og private virksomheter og institusjoner. 

Oppsamlingsenhet: Stativ for sekk, plastdunk/-beholder, container eller annen godkjent enhet for å henlegge avfall frem til kommunal henting. 

Restavfall: Avfall det ikke er opprettet egne sorteringsordninger for. Dette er avfall som blir igjen etter kildesortering og sentralsortering av husholdnings- og næringsavfall. 

Returpunkt: Lokalt ubetjent oppsamlingssted hvor abonnentene kan levere/sortere en eller flere avfallsfraksjoner, for eksempel glass, papir osv. 

Smittefarlig avfall: Smittefarlig, potensielt smittefarlig, estetisk skjemmende avfall som blod og stikkende/skjærende avfall. 

Våtorganisk avfall: Lett nedbrytbart organisk avfall, som matavfall, planterester, hageavfall, kattesand og vått husholdningspapir.

§ 5.Kommunal renovasjon av avfall 

Lovpålagt innsamling av husholdningsavfall

I Gol kommune er det lovpålagt kommunal renovasjon av husholdningsavfall, jf. lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven). Alle eiendommer mv. som faller innenfor denne forskriftens § 2 første og andre ledd omfattes av denne renovasjonsordningen.

Kommunen kan etter grunngitt skriftlig søknad og eventuelt uttale fra Hallingdal Renovasjon IKS, gi dispensasjon for særskilte tilfeller. Kommunene har egne retningslinjer for fritak.

Kommunen kan ved generelle bestemmelser, eller i det enkelte tilfelle, stille krav til den enkelte abonnent eller avfallsprodusent om kildesortering og leveringsmetode for de ulike deler av avfallet, for å sikre en økonomisk, miljø- og ressursmessig best mulig håndtering av avfallet.

Uten skriftlig tillatelse fra kommunen kan ingen samle inn husholdningsavfall i Gol kommune. Det er ikke tillatt å henlegge avfall utenom godkjent avfallsanlegg. Det er heller ikke tillatt å brenne avfall utenom godkjent anlegg, slik at det kan medføre fare for forurensning eller hygieniske ulemper for omgivelsene. Det er heller ikke tillatt å grave ned eller henlegge avfall o.l. i naturen. Jamfør også forskrift 17. november 2009 nr. 1776 om open brenning og brenning av avfall i småomnar, Gol kommune, Buskerud. 

Kommunal renovasjon

Den kommunale renovasjonsordningen omfatter husholdningsavfall samt næringsavfall som etter kommunalt vedtak er med i den samme ordningen.

§ 6.Avfall som ikke omfattes av kommunal innsamling

Næringsavfall og farlig avfall fra næring omfattes ikke av lovpålagt kommunal renovasjon, og avfallsbesitter skal selv dekke alle kostnader og ha ansvar for å bringe slikt avfall til godkjent betjent avfallsmottak. Det er ikke tillatt å henlegge avfall på kommunale ubetjente retur-/konteinerpunkt. Det er heller ikke tillatt å brenne avfall, grave ned eller henlegge avfall og lignende i naturen.

For næringsavfall som hensiktsmessig kan samles inn sammen med husholdningsavfall kan kommunen tilby innsamling sammen med husholdningsavfallet.

For de fleste avfallstyper som ikke omfattes av den tvungne renovasjonsordningen, tilbyr kommunen mottak ved lokale avfallsmottak, sorteringsanlegg eller forbrenningsanlegg. Kommunen kan også, der dette er hensiktsmessig, tilby egen innsamling av næringsavfall som faller utenfor den kommunale innsamlingen.

Avfallsbesitter må selv sørge for å bringe farlig avfall og næringsavfall til godkjent avfallsbehandling.

Kommunen er delegert myndighet til å føre tilsyn med besitter av næringsavfall.

§ 7.Krav til sortering m.m. av avfallet

Abonnenter som omfattes av lovpålagt kommunal renovasjonsordning plikter å kildesortere avfallet etter kommunens henvisning iht. de avfallsfraksjoner kommunen etablerer innsamlings- og mottaksordninger for.

Avfall som leveres til kommunal renovasjonsordning kan bli manuelt sortert/kontrollert. Abonnenten er selv ansvarlig for at avfall han vil holde konfidensielt er makulert. 

Henteordning

Alle abonnenter som inngår i lovpålagt kommunal avfallsordning med henteordning skal kildesortere avfallet etter kommunens henvisning i egne oppsamlingsenheter på eiendommen. 

Bringeordning

Alle abonnenter som inngår i lovpålagt kommunal avfallsordning med bringeordning skal kildesortere avfallet etter kommunens anvisning i oppsamlingsenheter på sentrale steder eller på returpunkter. 

Lokale avfallsmottak

Kildesorterte fraksjoner fra husholdningen kan også leveres til lokale avfallsmottak. Kommunen avgjør hvilke fraksjoner som kan leveres, hvilke som inngår i renovasjonsgebyret og hvilke som krever tilleggsbetaling. Husholdningsavfall som er for stort eller tungt til å kunne legges i oppsamlingsenhetene hos hver abonnent, skal leveres til lokalt avfallsmottak.

Farlig avfall skal ikke blandes med annet avfall. For farlig avfall fra husholdninger tilbyr kommunen egen innsamlingsordning for abonnenter med henteordning og betjente lokale avfallsmottak for abonnenter med bringeordning.

§ 8.Kompostering

Hageavfall bør komposteres i egen hage, alternativt leveres til lokalt avfallsmottak.

Abonnenter som har eget hageareal som er egnet for bruk av kompost, kan inngå avtale med kommunen om hjemmekompostering av våtorganisk avfall. Abonnenter som tegner slik avtale og derved reduserer sin egen avfallsmengde, kan gis redusert avfallsgebyr dersom våtorganisk avfall ikke legges i oppsamlingsenhetene. Brukeren skal dokumentere kunnskaper om kompostering, og kompostering skal skje i en beholder som er godkjent av kommunen. Komposteringen skal utføres på en hygienisk tilfredsstillende måte som ikke tiltrekker seg skadedyr, gir sigevann, vond lukt eller er sjenerende for omgivelsene. Abonnenten må selv anskaffe og bekoste beholder.

Eventuelle anvisninger fra kommunen skal følges, og det kan bli ført kontroll med at kontrakten etterleves.

§ 9.Anskaffelse av oppsamlingsenheter

Abonnenter med henteordning må selv bekoste oppsamlingsenhet (sekkestativ/trilledunk) for restavfall. Andre oppsamlingsenheter leveres abonnenten av kommunen og er registrert på den enkelte eiendom og skal ikke flyttes ved endringer i eier- eller festeforhold.

Oppsamlingsenheter skal leveres av kommunen for å sikre riktig kvalitet og at enhetene kan håndteres av kommunens innsamlingssystem/-utstyr, samt at avfallet sikres mot skadedyr og gjør at utstyret tåler normal bruk.

Kommunen kan pålegge flere abonnenter å bruke felles beholder når dette er hensiktsmessig iht. mål i § 1.

Kommunen kan pålegge den enkelte abonnent å øke volumet eller antallet på oppsamlingsenhet(er) hvis dette synes nødvendig for å sikre tilstrekkelig sortering av avfallet, eller for å hindre at avfallet oppbevares eller disponeres på en uheldig måte. Dette vil som hovedregel medføre økning i abonnementskostnaden.

§ 10.Plassering av oppsamlingsenheter og krav til veistandard

Alle oppsamlingsenheter må plasseres slik at de ikke gir hygieniske ulemper eller er til sjenanse (dvs. praktisk og estetisk) for andre, verken ved oppbevaring eller i forbindelse med tømming. På hentestedet skal oppsamlingsenheter plasseres lett tilgjengelig på et plant og fast underlag i bakkenivå. Det skal settes av tilstrekkelig areal til plassering og håndtering av oppsamlingsutstyr. Enhetene skal plasseres slik at renovatørene er sikret mot forulempninger fra husdyr.

Dersom plassering av oppsamlingsenheter utgjør en skaderisiko, forringer renovatørenes arbeidsmiljø eller medfører andre ulemper, kan kommunen kreve at enhetene omplasseres. 

Veistandarder

Privat atkomstvei som renovasjonsbilen bruker frem til hentested skal være kjørbare for større kjøretøy og ha tilstrekkelige snuplass. Privat atkomstvei skal tåle akseltrykk på 8 tonn, ha veibredde på minimum 3,0 meter, og fri høyde på minimum 4,0 meter (herunder fri for vegetasjon innenfor kjørebane og i 4,0 meters høyde).

Transportør kjører kun på privat atkomstvei der kommunen finner det hensiktsmessig.

Vei for manuell transport av oppsamlingsenheter og avfall for øvrig (transportvei) skal være fri for trapper og andre hindringer. Dersom renovatøren må passere dører eller porter, må disse utstyres med stoppere som låser døren eller porten i åpen stilling.

I perioder med is og snø må privat atkomstvei, transportvei og hentested være tilstrekkelig måket for snø, sandstrødd og uten fare for takras o.l. Kommunen kan i slike perioder påby en annen plassering av oppsamlingsenhetene enn hva som kreves resten av året.

Abonnenter med henteordning skal plassere sine oppsamlingsenheter (sekkestativ og sorteringsskap) så nær innsamlingsrute som praktisk mulig innenfor en gangavstand på 20 meter målt fra veikant (offentlig vei eventuelt privat atkomst vei).

Abonnenter med henteordning som bruker dunk, skal plassere oppsamlingsenhetene så nær innsamlingsrute som praktisk mulig innenfor en gangavstand på 10 meter målt fra veikant.

Når abonnenten ikke har mulighet til permanent plassering av oppsamlingsenheter på egen grunn, skal oppsamlingsenhetene merkes med abonnentens husnummer, eller gårds- og bruksnummer.

Privat atkomstvei, transportvei, utforming av hentested, avfallsrom etc. skal utføres i samsvar med gjeldende byggeforskrifter og godkjennes av kommunen.

§ 11.Bruk av oppsamlingsenheter

Oppsamlingsenheter må kun brukes til oppsamling av avfall som omfattes av denne forskriften, og skal ikke inneholde gjenstander som kan utsette renovatøren for fare eller ulempe under håndteringen.

Det er ikke tillatt å legge andre typer avfall i oppsamlingsenheten enn det beholderne eller sekkene er beregnet for og som kommunen til enhver tid bestemmer.

Det er ikke tillatt å bruke oppsamlingsenhetene til følgende avfall: Smitte- og risikoavfall, flytende avfall, større metallgjenstander, stein og jord, hageavfall, sand/grus, bygningsavfall, etsende, eksplosivt eller selvantennelig avfall.

Farlig avfall skal kun leveres til oppsamlingsenhet (rød boks) som er merket med dette. I tvilstilfeller skal kommunen kontaktes på forhånd.

Fuktig avfall, skarpe eller knuselige gjenstander mv. skal være forsvarlig innpakket før plassering i beholderen. Varm aske må avkjøles helt før den blir emballert og lagt i beholderen. Aske, avfall fra støvsuger og annet avfall som kan gi støvplage, må være emballert slik at det ikke oppstår støvplage under innsamling. 

For abonnenter med henteordning

Det skal kun nyttes sekk utlevert av kommunen i sekkestativ. Alt avfall skal ligge i godkjent oppsamlingsenhet som ikke er fylt mer enn til fyllkant/fyllmerking på sekk, og slik at lokk på sekkestativ/dunk kan lukkes. Avfallet skal være forsvarlig innpakket og skal ikke pakkes fastere enn at enheten kan tømmes uten besvær. Maksimal tillatt vekt for 100 liters sekk er 20 kg.

På vinterstid er abonnenten ansvarlig for at avfallet ikke er frosset fast i sekkestativ/dunk og at den dermed ikke lar seg tømme.

Abonnent som plasserer sekk utenom sekkestativ er ansvarlig for å rydde opp dersom sekken blir ødelagt av dyr, fugl eller på annen måte er ødelagt før innsamling.

I tilfeller hvor abonnenten etter avtale bringer avfallet fram til kjørerute på innsamlingsdag, må dette gjøres innen kl 06.00 samme dag for å ha krav på innsamling.

Abonnent som benytter trilledunk til restavfall får ikke utlevert sekk. 

For hytter, fritidsboliger og abonnenter med bringeordning

Beholdere som er utplassert og merket for husstander, hytter, fritidsboliger og støler, skal bare benyttes av abonnenter med avgiftsgrunnlag for bringeordning, og bare for de avfallsfraksjonene de er merket for.

§ 12.Kommunens plikter

Innsamling og tømming skal foregå slik at det medfører minst mulig ulempe mht støv, støy, lukt o.l. Under transport skal avfallet være sikret slik at det ikke faller av eller tilsøler plass eller vei. Eventuelt søl fra tømmingen skal fjernes av renovatør (dersom krav i § 11 er fulgt). Eventuelt etablert sikring av beholder skal benyttes av renovatør. 

Bringeordning

Kommunen har ansvar for utplassering og vedlikehold av oppsamlingsenheter for abonnenter med bringeordning. Kommunen skal sørge for oppstillingsplass, tilstrekkelig kapasitet for de forskjellige fraksjoner og nødvendig renhold av oppsamlingsenhetene. 

Henteordning

Renovatøren er bare pliktig til å ta med avfall som er lagt i godkjent oppsamlingsenhet og som brukes iht denne forskrift.

Avfallet skal hentes etter gjeldende tømmerutine som fastsettes av kommunen og kunngjøres på egnet måte. Ved endring i tømmerutiner og andre forhold i kommunal avfallsordning som er av vesentlig betydning, skal abonnenten varsles i god tid og på en hensiktsmessig måte.

§ 13.Abonnentens plikter

Abonnenter med henteordning er ansvarlig for oppstilling av oppsamlingsutstyr på sin eiendom eller etter avtale på annen manns grunn, og at det er plassert iht. § 10 i denne forskrift.

Alle abonnenter er ansvarlig for at bruk av oppsamlingsenheter skjer i samsvar med denne forskriften.

Abonnent med henteordning har ikke lov til å levere avfall i konteinere på returpunkt som er plassert ut av kommunen til abonnenter med bringeordning.

Abonnenten står også ansvarlig for nødvendig renhold og vedlikehold av oppsamlingsenheter, hentested og atkomstvei, samt for eventuelle skader på oppsamlingsenhetene pga. uhensiktsmessig plassering, feilaktig bruk, hærverk eller lignende. Kommunen avgjør når en enhet må repareres eller fornyes, og foretar reparasjon og utskifting av utlevert utstyr etter behov.

Eventuelle endringer i abonnementsforhold skal omgående meldes til kommunen.

§ 14.Gebyrplikt

Abonnenter som omfattes av bestemmelsene i denne forskrift skal betale renovasjonsgebyr. Gebyrets størrelse fastsettes av kommunen for hvert år.

Tinglyst hjemmelshaver, eier eller fester av eiendom/matrikkelenhet der det oppstår husholdningsavfall plikter straks å melde fra til kommunen dersom eiendommen ikke står i gebyrregisteret for husholdningsavfall. Dersom abonnenten ikke har gitt beskjed om abonnentsforhold, og har hatt anledning til å benytte renovasjonsordningen, kan kommunen med tilbakevirkende kraft kreve gebyr for inntil 3 år.

For hytter, støler og fritidseiendommer påløper gebyr fra og med året etter at tillatelse til oppføring av bygget er gitt. Dersom eier eller fester kan dokumentere at bygningen ikke er tatt i bruk kan kommunen gi fritak jf. § 5.

§ 15.Gebyrdifferensiering

Kommunen kan innføre differensierte gebyrsatser. Differensiering kan skje på grunnlag av innsamlingsordning, beliggenhet, avfallsmengder, avfallstyper, materialgjenvinning, mv.

§ 16.Innkreving av gebyr og renter

Abonnenten skal betale årlig renovasjonsgebyr. Beløpet per år kreves inn av kommunen i henhold til forurensingslovens § 34. Abonnenter som ikke vil delta i tvungen renovasjonsordning, etter at kommunen har fattet lovlig vedtak om dette, er pliktig til å betale fullt renovasjonsgebyr.

Avfallsgebyr med tillegg for løpende renter og kostnader er sikret ved lovbestemt pant etter panteloven § 6-1. Om renteplikt ved for sen betaling og inndriving av avfallsgebyr gjelder reglene i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eiendomsskatt til kommunene § 26 og § 27 tilsvarende.

Kommunen kan overlate registrering av abonnementsforhold og innkreving av gebyr til et interkommunalt selskap.

§ 17.Klageadgang

Vedtak i denne forskriften kan påklages dersom vedtaket er et enkeltvedtak, jf. forvaltningsloven § 2b og forurensningsloven § 85. Klagen blir behandlet etter regelverket i forvaltningsloven, jf. kap. VI i forvaltningsloven. Klagen sendes til kommunen. Dersom klagen ikke blir tatt til følge, skal den legges frem for kommunen sin faste klagenemnd.

§ 18.Sanksjoner og straff

Ved manglende eller feilaktig sortering av avfallet i henhold til bestemmelsene i denne forskrift, vil det bli gitt melding fra kommunen om at dette må rettes. Ved graverende eller gjentatte overskridelser av sorteringsbestemmelsene kan renovatør nekte å tømme oppsamlingsenhet før avfallet er korrekt sortert. For å unngå eventuelle helsemessige problemer kan kommunen også i slike tilfeller sørge for separat innkjøring og sortering av det feilsorterte avfallet for abonnentens regning.

Tilsvarende tiltak som beskrevet i foregående ledd kan også tas i bruk for situasjoner med oppsamlingsenheter som er overfylte, for tunge, feilaktig plassert, eller på annen måte i strid med bestemmelsene i denne forskrift.

Overtredelse av denne forskriften kan utover dette straffes med bøter, jf. forurensningsloven § 79 annet ledd.