Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Frosta kommune, Nord-Trøndelag

DatoFOR-2013-01-29-437
PublisertII 2013 hefte 2
Ikrafttredelse01.03.2013
Sist endret
Endrer
Gjelder forFrosta kommune, Nord-Trøndelag
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§9, FOR-2001-07-19-1706
Kunngjort08.05.2013   kl. 13.45
KorttittelForskrift om brenning av avfall, Frosta

Hjemmel: Fastsatt av Frosta kommunestyre 29. januar 2013 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 9, jf. delegeringsvedtak 19. juli 2001 nr. 1706.

§ 1.Formål

Formålet med denne forskriften er å forhindre forurensning og helseproblemer i kommunen som følge av åpen brenning av avfall og brenning av avfall i småovner.

§ 2.Virkeområde

Denne forskriften gjelder åpen brenning og brenning av avfall i småovner i Frosta kommune.

§ 3.Definisjoner

I denne forskrift menes med:

1.Åpen brenning: All brenning som skjer utendørs.
2.Småovner: Forbrenningsovner som ikke har tillatelse fra Klima- og forurensningsdirektoratet eller fylkesmannen eller er tillatt etter statlige forskrifter etter forurensningsloven.
§ 4.Forbud mot åpen brenning og brenning av avfall i småovner

Åpen brenning og brenning av avfall i småovner er forbudt, med mindre annet følger av forskriftens § 5.

§ 5.Unntak fra forbudet

Følgende brenning skal likevel være tillatt:

a)Pinsebål og sankthansbål.
b)Åpen brenning på grillinnretninger, utepeiser og kaffebål i utmark med de unntak som gjelder for verneområdene på Tautra og bruk av åpen ild i skogsmark i perioden 15. april–15. september.
c)Bråtebrenning og brenning av tørt hageavfall når det ikke er til sjenanse for naboer. Berørte naboer skal varsles. Unntaket omfatter ikke nærområdet til barnehagene, Frosta skole, Frostatunet og områder regulert til formål boliger eller fritidsboliger.
d)Rådmannen kan etter søknad gi tillatelse til halmbrenning i landbruket, jf. Klima- og forurensningsdirektoratet sitt regelverk. Dersom tillatelse blir gitt skal de berørte naboer og brannvesenet varsles.
e)Brenning av avfallstrevirke og papir i vedovn i bolig eller fritidsbolig, med unntak av impregnert og malt trevirke.
f)Ranke- og flatebrenning i skogbruket når det ikke er til sjenanse for naboer/allmennhet.
g)Brannvesenets øvelsesbrenning, forutsatt at brannobjektene er miljøsanert i forkant i henhold til gjeldende regelverk.

Forbudet mot brenning av avfall som bildekk, trykkimpregnert trevirke, plast, isolasjonsmateriale, syntetiske materialer osv. gjelder uavhengig av denne forskriften.

Det generelle forbudet mot brenning i og nær skogsmark i perioden 15. april–15. september gjelder uavhengig av denne forskriften.

§ 6.Dispensasjon

Rådmannen kan i særlige tilfeller dispensere fra forbudet i § 4 etter søknad. Helse-, miljø- og brannvernmyndighet skal uttale seg før eventuell tillatelse blir gitt.

§ 7.Tilsyn

Rådmannen fører tilsyn med at bestemmelsene i denne forskrift overholdes.

§ 8.Klage

Vedtak truffet av rådmannen i medhold av denne forskrift kan påklages til formannskapet.

§ 9.Straff

Overtredelse av denne forskrift kan medføre straffeansvar jf. forurensningsloven § 78.

§ 10.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft 1. mars 2013.