Forskrift for husholdningsavfall, Tingvoll kommune, Møre og Romsdal

DatoFOR-2013-02-07-523
PublisertII 2013 hefte 3
Ikrafttredelse07.02.2013
Sist endret
Endrer
Gjelder forTingvoll kommune, Møre og Romsdal
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§30, LOV-1981-03-13-6-§34, LOV-1981-03-13-6-§37, LOV-1981-03-13-6-§79, LOV-1981-03-13-6-§83, LOV-1981-03-13-6-§85
Kunngjort30.05.2013   kl. 14.45
KorttittelForskrift om husholdningsavfall, Tingvoll

Hjemmel: Fastsatt av Tingvoll kommunestyre 7. februar 2013 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 30, § 34, jf. § 37, § 79, § 83 og § 85.

§ 1.Mål for avfallssektoren

Forskriften har som formål å sikre miljømessig, økonomisk og helsemessig forsvarlig oppsamling, innsamling, transport, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall i Tingvoll kommune.

§ 2.Virkeområde

Forskriften omfatter alle registrerte grunneiendommer hvor det oppstår husholdningsavfall i Tingvoll kommune.

Forskriften gjelder også for hytter og fritidseiendommer som ligger mindre enn 400 meter fra helårs kjørbar vei.

Denne forskriften gjelder kildesortering, oppsamling, innsamling og transport av husholdningsavfall. I tillegg omfatter forskriften oppsamling, innsamling og transport av farlig avfall fra husholdninger hvis mengder ikke overstiger den grensen som til enhver tid gjelder i forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften).

Forskriften gjelder også eiendommer der det oppstår næringsavfall og som er med i den kommunale renovasjonsordningen.

Forskriften gjelder også avfallsgebyr.

Tingvoll kommune kan gi nærmere retningslinjer for gjennomføring av forskriftens bestemmelser.

§ 3.Definisjoner

Som avfall forstås (jf. forurensningslovens § 27) i denne forskrift kasserte løsøregjenstander eller stoffer. Som avfall regnes også overflødige løsøregjenstander og stoffer fra tjenesteyting, produksjon og renseanlegg m.m. Avløpsvann og avgasser regnes ikke som avfall. Forurensningsloven deler videre avfallet inn i kategoriene husholdningsavfall, næringsavfall og spesialavfall (farlig avfall og større gjenstander).

Som husholdningsavfall regnes avfall fra private husholdninger, herunder større gjenstander som inventar og lignende.

Som næringsavfall regnes avfall fra offentlige og private virksomheter og institusjoner.

Som farlig avfall regnes avfall som ikke hensiktsmessig kan behandles sammen med annet husholdningsavfall eller næringsavfall fordi det kan medføre alvorlig forurensning eller fare for skade på mennesker eller dyr.

Med matavfall menes matrester fra vanlige husholdninger og storhusholdninger, dvs. avfall fra produksjon, servering og salg av mat og matvareprodukter, samt rester etter måltider.

Med våtorganisk avfall forstås lett nedbrytbart organisk avfall, som matavfall, planterester, hageavfall og vått husholdningspapir.

Med restavfall menes avfall det ikke er opprettet egne sorteringsordninger for. Dette er avfall som blir igjen etter kildesortering og sentralsortering av husholdnings- og næringsavfall. Restavfallet leveres til forbrenningsanlegg eller avfallsdeponi som har konsesjon for mottak av slike fraksjoner.

Abonnent er eier eller fester av eiendom som omfattes av den kommunale renovasjonsordningen.

Med oppsamlingsenhet for avfall menes sekk, container, avfallsdunk eller annen type beholder, herunder også avfallssuganlegg. Tingvoll kommune bestemmer valg av type og utforming ut fra hva Tingvoll kommune finner forsvarlig, rasjonelt og estetisk akseptabelt.

Med hentested menes her sted hvor oppsamlingsenhetene stilles i påvente av innsamling.

Med oppstillingsplass menes oppsamlingsenhetens plassering på eiendommen og kan være det samme som hentestedet.

Kildesortere er å holde avfallets ulike fraksjoner separert fra hverandre etter hvert som de oppstår (ved kilden). De kildesorterte fraksjonene skal behandles videre hos abonnenten ved hjemmekompostering, plasseres i egne oppsamlingsenheter for henting, eller leveres til returpunkt eller gjenvinningsstasjon.

Med tømmefrekvens menes antall tømminger av oppsamlingsenheten innenfor et gitt tidsrom.

Med returpunkt menes lokalt ubetjent oppsamlingssted hvor publikum kan levere/sortere en eller flere avfallsfraksjoner, for eksempel glassemballasje eller tekstiler.

Med gjenvinningsstasjon menes et spesielt tilrettelagt område med organisert oppsamling av avfall. Gjenvinningsstasjoner er betjent.

Med hentesystem menes et kildesorteringssystem der kildesortert avfall hentes av godkjent avfallsinnsamler så nær kilden som mulig.

Med bringesystem menes et kildesorteringssystem der publikum selv bringer sitt kildesorterte avfall til en mottaksplass, f.eks. et returpunkt eller en gjenvinningsstasjon.

Med kompostering menes biologisk nedbryting og stabilisering av organisk avfall med lufttilgang.

§ 4.Kommunal innsamling av avfall 

Lovpålagt innsamling av husholdningsavfall

I Tingvoll kommune er det lovpålagt innsamling av husholdningsavfall, jf. lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven). Alle eiendommer mv. som faller innenfor § 2 omfattes av denne avfallsordningen.

Tingvoll kommune kan etter grunngitt skriftlig søknad, og etter at ev. kommunehelseansvarlig har uttalt seg, gi dispensasjon for særskilte eiendommer.

For eiendommer som ikke er bebodd og der det ikke oppstår husholdningsavfall i en periode på mer enn 6 måneder kan det søkes om fritak. I slike tilfelle skal oppsamlingsenheten fjernes fra oppstillingsplassen.

Tingvoll kommune kan ved generelle bestemmelser, eller i det enkelte tilfelle, stille krav til den enkelte abonnent eller avfallsprodusent om kildesortering og leveringsmetode for de ulike deler av avfallet, for å sikre en økonomisk, miljø- og ressursmessig best mulig håndtering og disponering av avfallet.

Uten skriftlig tillatelse fra kommunen kan ingen samle inn husholdningsavfall i Tingvoll kommune.

Det er ikke tillatt å henlegge avfall utenom godkjent avfallsanlegg. Det er heller ikke tillatt å brenne avfall utenom godkjent anlegg, slik at det kan medføre fare for forurensning eller hygieniske ulemper for omgivelsene jf. forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner. Det er heller ikke tillatt å grave ned eller henlegge avfall o.l. i naturen. 

Kommunal renovasjon

Den kommunale renovasjonsordningen omfatter husholdningsavfall og annet avfall som beskrevet i § 5. 

Farlig avfall

Tingvoll kommune skal sørge for at det eksisterer et tilstrekkelig tilbud for mottak av farlig avfall fra husholdninger og virksomheter med mengder farlig avfall under grensen som til enhver tid gjelder i forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften).

For farlig avfall fra husholdninger tilbyr kommunen egen innsamlingsordning eller mottak ved gjenvinningsstasjoner.

Virksomheter som genererer farlig avfall ut over grensen satt i avfallsforskriften, henvises til godkjente private avfallsaktører.

§ 5.Avfall som ikke omfattes av kommunal innsamling

Næringsavfall omfattes ikke av lovpålagt kommunal avfallsordning. Slikt avfall skal bringes til lovlig avfallsmottak med mindre det gjenvinnes eller brukes på annen måte. Brenning av næringsavfall er kun tillatt i godkjente anlegg.

Avfallsbesitter må selv sørge for å bringe farlig avfall og næringsavfall til godkjent behandlingsanlegg eller til annen godkjent sluttbehandling.

For næringsavfall som hensiktsmessig kan samles inn sammen med husholdningsavfall kan Tingvoll kommune tilby innsamling sammen med husholdningsavfallet.

For de fleste avfallstyper som ikke omfattes av den tvungne avfallsordningen, tilbyr private firma mottak på gjenvinningsstasjon, sorteringsanlegg eller forbrenningsanlegg.

§ 6.Krav til sortering m.m. av avfallet

Abonnenter som omfattes av lovpålagt kommunal avfallsordning plikter å kildesortere avfallet, etter nærmere anvisning, for de avfallsfraksjoner Tingvoll kommune etablerer innsamlings- og mottaksordninger for. Avfall levert til kommunal avfallsordning, kan bli manuelt sortert/kontrollert av Tingvoll kommune. Abonnenten er selv ansvarlig for at avfall som skal holdes konfidensielt er makulert. 

Hentesystemet - fraksjoner

Alle abonnenter som inngår i lovpålagt kommunal avfallsordning skal kildesortere avfallet i følgende fraksjoner:

-Papp, papir og drikkekartong
-Våtorganisk avfall
-Plastemballasje
-Restavfall

Fraksjonene skal holdes adskilt og legges i egne oppsamlingsenheter hos hver abonnent.

Det er ikke tillatt å legge andre typer avfall i renovasjonsdunkene enn det som er nevnt ovenfor.

Tingvoll kommune bestemmer tømmefrekvenser for disse fraksjonene og kan gjøre endringer i utvalg og antall fraksjoner. 

Bringesystemet - returpunkter og gjenvinningsstasjoner

Andre kildesorterte fraksjoner som eksempel glassemballasje, metallemballasje, klær, treverk og farlig avfall skal bringes og leveres til returpunkter eller gjenvinningsstasjoner. Tingvoll kommune kan gjøre endringer i utvalg og antall fraksjoner.

Husholdningsavfall som er for stort eller tungt til å kunne legges i oppsamlingsenhetene hos hver abonnent eller til returpunkter, kan på bestemte vilkår leveres til godkjent gjenvinningsstasjon.

Gjenstander som kan komme til nytte for andre og gjenbrukes kan leveres Miljøkompaniet i Tingvollvågen. Gjenstandene leveres uten godtgjørelse. Betjeningen avgjør om gjenstanden skal mottas til gjenbruk.

§ 7.Kompostering

Hageavfall bør så langt det er mulig komposteres i egen hage, alternativt leveres til gjenvinningsstasjon.

Abonnenter som har eget hageareal som er egnet for bruk av kompost, kan inngå kontrakt med Tingvoll kommune om hjemmekompostering av våtorganisk avfall istedenfor å levere dette i henteordningen. De abonnenter som tegner slik kontrakt og derved reduserer sin egen avfallsmengde, får en reduksjon i avfallsgebyret, såfremt abonnenten ikke legger våtorganisk avfall i renovasjonsdunken. Det kreves at komposteringen skjer i en kompostbinge som er godkjent av Tingvoll kommune. Abonnenten må selv anskaffe denne. Det er en forutsetning at komposteringen skjer på en hygienisk tilfredsstillende måte, som ikke tiltrekker seg skadedyr, gir sigevann, vond lukt eller virker sjenerende for omgivelsene.

Eventuelle anvisninger fra Tingvoll kommune skal følges, og det kan bli ført kontroll med at kontrakten etterleves.

§ 8.Anskaffelse av oppsamlingsenheter

Alle oppsamlingsenheter tilhører Tingvoll kommune, som også har ansvaret for anskaffelse og utsetting. Enhetene er av en slik type og tilstand at avfallet sikres mot rotter og andre skadedyr. Kommunen avgjør når en enhet må repareres eller fornyes, og foretar reparasjon og utskifting etter behov. Hver enkelt enhet er registrert på den enkelte eiendom og skal ikke flyttes ved endringer i eier- eller festeforhold.

Tingvoll kommune kan pålegge flere abonnenter å bruke felles oppsamlingsenhet når dette er hensiktsmessig i forhold til mål for avfallssektoren slik dette fremgår av § 1.

Abonnent kan også selv ta initiativ til deling av en eller flere oppsamlingsenheter med nabo(er). Dette må avtales med Tingvoll kommune. Det kan gis reduksjon i avfallsgebyret ved slik nabodeling.

Ved kildesortering av avfall til materialgjenvinning kan Tingvoll kommune dele ut flere oppsamlingsenheter til samme abonnent.

§ 9.Plassering av oppsamlingsenheter 

Generelle anvisninger

Alle oppsamlingsenheter må plasseres slik at de ikke gir hygieniske ulemper eller er til sjenanse (dvs. praktisk og estetisk) for andre, verken ved oppbevaring eller i forbindelse med tømming. Plasseringen skal godkjennes av Tingvoll kommune. For nybygg skal plasseringen også godkjennes av bygningsmyndighetene.

Oppsamlingsenheten skal plasseres slik at avstanden til offentlig veg ikke overstiger 5 meter på hentedagen. Med offentlig veg menes riksveg, fylkesveg og kommunal veg.

Plassering i kjellerrom, avlåste rom eller andre steder hvor henting blir vanskelig, tillates som hovedregel ikke.

På hentestedet skal oppsamlingsenheten plasseres lett tilgjengelig på et plant og fast underlag i bakkenivå. Det skal settes av tilstrekkelig areal til plassering og håndtering av oppsamlingsenheten.

Enhetene skal plasseres slik at renovatørene er sikret mot forulempninger fra husdyr. Dersom plasseringen av en oppsamlingsenhet utgjør en skaderisiko, forringer renovatørenes arbeidsmiljø eller medfører andre ulemper, kan Tingvoll kommune kreve at enhetene omplasseres.

I perioder med is og snø må hentestedet være tilstrekkelig måket for snø og sandstrødd. Tingvoll kommune kan i slike perioder påby en annen plassering av oppsamlingsenhetene enn hva som kreves resten av året.

I et område der det er satt av felles hentested for oppsamlingsenheter, kan kommunen pålegge abonnentene i området til å benytte denne.

Tingvoll kommune kan i enkelttilfeller samtykke i annen plassering enn det som er beskrevet ovenfor, mot et ekstragebyr som bestemmes i forbindelse med årlig gebyrfastsettelse. Ekstragebyr kan også ilegges for eiendommer med spesielle eller vanskelige tømmeforhold.

Abonnenten kan velge å plassere oppsamlingsenheten på en annen egnet plass på eiendommen (oppstillingsplass). Abonnenten må da sørge for frembringing til hentested på tømmedagen.

§ 10.Dispensasjon

Bestemmelsene i § 9 skal praktiseres med smidighet slik at Tingvoll kommune kan dispensere fra hovedregelen i forbindelse med husvære for eldre og uføre som av helsemessige årsaker ikke kan plassere oppsamlingsenhetene etter hovedregelen eller frembringe disse. Dispensasjon fra hovedregelen kan også gis dersom en plassering eller frembringelse medfører etter forholdene urimelig store kostnader for abonnenten eller allmenne hensyn tilsier dette.

§ 11.Bruk av oppsamlingsenheter

Oppsamlingsenheter må kun brukes til oppsamling av avfall som omfattes av denne forskriften, og skal ikke inneholde gjenstander som kan utsette renovatøren for fare eller ulempe under håndteringen.

Fuktig avfall, skarpe eller knuselige gjenstander mv. skal være forsvarlig innpakket. Aske, avfall fra støvsuger og annet avfall som kan gi støvplage, må være emballert slik at det ikke oppstår støvplage under innsamling. Varm aske må avkjøles helt før den blir emballert.

Flytende avfall, større metallgjenstander, stein og jord, større mengder hageavfall, sand/grus eller bygningsavfall skal ikke legges i oppsamlingsenheten.

I oppsamlingsenheten må det heller ikke legges etsende, eksplosivt eller selvantennelig avfall.

Farlig avfall skal bringes til gjenvinningsstasjonene. Det henvises også til § 4 og § 5 i forskriften. I tvilstilfeller skal kommunen kontaktes på forhånd.

Alt avfall som settes fram for tømming skal ligge i godkjent oppsamlingsenhet. Denne skal ikke være fylt mer enn at lokket lett kan lukkes. Avfallet skal være forsvarlig innpakket og skal ikke pakkes fastere enn at enheten kan tømmes uten besvær. På vinterstid er brukeren ansvarlig for at avfallet ikke er frosset fast.

Det er abonnentens ansvar å sørge for nødvendig renhold av oppsamlingsenhet og hentested. Oppsamlingsenheter som er bortkomne eller ødelagt på grunn av normal slitasje, blir erstattet av kommunen.

Abonnenten må sette riktig oppsamlingsenhet fram til hentested innen kl. 06.30 tømmedagen for å ha krav på innsamling.

Abonnenten er ansvarlig for at oppsamlingsenheten ikke sprer avfall og volder skade ved at den kommer på avveier fra oppstillingsplass eller hentested. Om nødvendig skal abonnenten etablere sikringsordninger som hindrer at denne flytter seg eller velter av vind eller lignende. Sikringsordningen skal likevel ikke være til hinder for renovatøren sitt arbeid.

Abonnenten skal bringe oppsamlingsenheten tilbake fra hentested til oppstillingsplass samme dag som den er tømt.

Tingvoll kommune kan pålegge den enkelte abonnent å øke volumet på oppsamlingsenheten, hvis dette synes nødvendig for å sikre tilstrekkelig sortering av avfallet eller for å hindre at avfallet oppbevares eller disponeres på en uheldig måte.

§ 12.Bruk av oppsamlingsenheter for hytter og fritidsboliger

Oppsamlingsenheter som er utplassert og merket for hytter og fritidsboliger, skal bare benyttes av brukere av hytter og fritidsboliger.

Forøvrig gjelder bestemmelsene i denne forskriften.

§ 13.Kommunens plikter

Renovatøren er bare pliktig til å ta med avfall hvor oppsamlingsenheten er brukt og plassert som beskrevet i § 9 og § 11.

Innsamling og tømming skal foregå slik at det medfører minst mulig ulempe mht. støv, støy, lukt o.l. Under transport skal avfallet være sikret slik at ikke noe faller av eller tilsøler plass eller vei. Eventuelt søl fra tømmingen skal fjernes av renovatør. Renovatøren skal sette dunken tilbake på hentestedet og godkjent etablert sikring av beholder skal benyttes av renovatøren.

Avfallet skal hentes etter gjeldende tømmerutine som fastsettes av Tingvoll kommune og kunngjøres på egnet måte.

Ved endring i tømmerutiner og andre forhold i kommunal avfallsordning som er av vesentlig betydning, skal abonnenten varsles i god tid og på en hensiktsmessig måte.

§ 14.Abonnentens plikter

Abonnenten er ansvarlig for at plassering og bruk av oppsamlingsenheter skjer i samsvar med denne forskriften.

Abonnenten står også ansvarlig for nødvendig renhold og vedlikehold av oppsamlingsenheter og hentested, samt for eventuelle skader på oppsamlingsenhetene pga. feilaktig bruk, hærverk eller lignende.

Eventuelle endringer i abonnementsforhold skal omgående meldes til Tingvoll kommune.

§ 15.Gebyrplikt

Abonnenter som omfattes av bestemmelsene i disse forskrifter skal betale avfallsgebyr.

Gebyrplikten løper fra den første i måneden etter at midlertidig brukstillatelse kunne vært gitt eller avfallsskapende virksomhet tok til.

Ved registrering av ny abonnent, eller ved endring av eksisterende abonnement, blir nytt gebyr regnet fra den første i måneden etter at endringen er meldt til Tingvoll kommune. Tilsvarende blir gebyret regnet frem til den siste dagen i måneden der gebyrplikten avsluttes.

Eier eller fester av eiendom der det oppstår husholdningsavfall plikter å straks melde fra til Tingvoll kommune dersom han ikke står i gebyrregisteret for husholdningsavfall.

Gebyr betales også for ulike tilleggstjenester som f.eks. ved levering av avfall på gjenvinningsstasjon eller behandlingsanlegg.

Avfallsgebyrets størrelse fastsettes av kommunen.

§ 16.Gebyrdifferensiering

For å fremme avfallsreduksjon, kildesortering og gjenvinning kan kommunen innføre differensierte gebyrsatser.

Differensiering kan skje på grunnlag av avfallsmengder, avfallstyper, materialgjenvinning mv.

§ 17.Innkreving og renter

Avfallsgebyr med tillegg for løpende renter og kostnader er sikret ved lovbestemt pant etter panteloven § 6-1. Om renteplikt ved for sen betaling og inndriving av avfallsgebyr gjelder reglene i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eiendomsskatt til kommunene § 26 og § 27 tilsvarende.

Abonnenten skal betale gebyr jf. § 2.

Kommunen kan ved å inngå en egen avtale overlate registrering og innkreving av gebyr til NIR eller andre.

§ 18.Delegering

Myndighet etter denne forskrift kan delegeres til NIR.

Den myndighet som i denne forskriften er lagt til NIR, er gitt med hjemmel i forurensningsloven § 83.

§ 19.Klageadgang

Vedtak i denne forskriften kan påklages dersom vedtaket er et enkeltvedtak, jf. forvaltningsloven § 2 b og forurensningsloven § 85. Klagen blir behandlet etter regelverket i forvaltningsloven, jf. kap. VI i forvaltningsloven.

Klagen sendes til Tingvoll kommune. Dersom klagen ikke blir tatt til følge, skal den legges frem for en særskilt klagenemnd.

§ 20.Sanksjoner og straff

Ved manglende eller feilaktig sortering av avfallet i henhold til bestemmelsene i denne forskrift, vil det bli gitt melding fra Tingvoll kommune om at dette må rettes. Ved graverende eller gjentatte overskridelser av sorteringsbestemmelsene kan renovatør nekte å tømme oppsamlingsenhet før avfallet er korrekt sortert. For å unngå eventuelle helsemessige problemer kan Tingvoll kommune også i slike tilfeller sørge for separat innkjøring og sortering av det feilsorterte avfallet for abonnentens regning.

Tilsvarende tiltak som beskrevet i foregående ledd kan også tas i bruk for situasjoner med oppsamlingsenheter som er overfylte, for tunge, feilaktig plassert eller på annen måte er i strid med bestemmelsene i denne forskrift.

Overtredelse av denne forskriften kan utover dette straffes med bøter, jf. forurensningsloven § 79 annet ledd.

§ 21.Forholdet til helseforskrifter

De lokale helsemyndigheter har ansvar for å se til at håndtering av avfall skjer i samsvar med kommunehelsetjenesteloven, og kan på selvstendig grunnlag fastsette vilkår som sikrer hygienisk oppbevaring og disponering av avfallet.

All håndtering av avfall etter denne forskriften skal skje i samsvar med sentrale og lokale helsemyndigheters retningslinjer og vilkår.

§ 22.Ikrafttredelse

Forskriften gjøres gjeldende fra 7. februar 2013. Fra samme tid oppheves forskrifter for innsamling av forbruksavfall og slam vedtatt ved kommunestyresak 4/96.1

1Ikke kunngjort i Norsk Lovtidend.