Forskrift for tømming av slamavskillere og tette tanker, Tingvoll kommune, Møre og Romsdal

DatoFOR-2013-02-07-524
PublisertII 2013 hefte 3
Ikrafttredelse07.02.2013
Sist endret
Endrer
Gjelder forTingvoll kommune, Møre og Romsdal
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§26, LOV-1981-03-13-6-§30, LOV-1981-03-13-6-§34
Kunngjort30.05.2013   kl. 14.45
KorttittelForskrift om tømming av slamavskillere, Tingvoll

Hjemmel: Fastsatt av Tingvoll kommunestyre 7. februar 2013 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 26, jf. § 30 og § 34.

§ 1.Mål for slambehandlingen

Forskriften har som formål å sikre miljømessig, økonomisk og helsemessig forsvarlig oppsamling, transport, og sluttbehandling av slam fra slamavskillere, tette tanker, minirenseanlegg og andre samleinnretninger for slam i Tingvoll kommune.

§ 2.Virkeområde

Forskriften omfatter alle registrerte grunneiendommer hvor det oppstår slam fra avløpsvann som ikke føres til kommunalt ledningsnett.

Forskriften gjelder også for hytter og fritidseiendommer.

Denne forskriften gjelder tømming, avvanning og transport av slam fra slamavskillere, minirenseanlegg og tette tanker for sanitært avløpsvann.

Oljeutskillere, fettutskillere og oppsamlingstanker for industrielt avløpsvann omfattes ikke av denne forskriften.

Forskriften gjelder også slamgebyr.

Tingvoll kommune kan gi nærmere retningslinjer for gjennomføring av forskriftens bestemmelser.

§ 3.Definisjoner

Med avløpsvann forstås både sanitært og industrielt avløpsvann og overvann.

Med slamavskiller forstås tank med overløp for oppsamling av slam fra sanitært avløpsvann.

Med tett tank forstås samleinnretning uten overløp for oppsamling av sanitært avløpsvann.

Abonnent er eier eller fester av eiendom som omfattes av den kommunale slamordningen.

Transportør er den som utfører tømmingen.

Med returvann forstås vann etter avvanning av slammet.

Et minirenseanlegg er et prefabrikkert anlegg for biologisk og/eller kjemisk rensing av avløpsvann.

§ 4.Tømming av slamavskiller

All tømming av slam og avløpsvann fra slamavskillere, tette tanker, minirenseanlegg og andre samleinnretninger for slam som omfattes av denne forskriften, skal utføres av Tingvoll kommune eller av firma som kommunen engasjerer til å utføre tømmingen.

Kommunen kan etter vurdering i hvert enkelt tilfelle gjøre unntak fra dette.

Varsel om tidspunkt for tømming vil bli gitt gjennom pressen eller på annen måte som kommunen finner hensiktsmessig.

For alle eiendommer med toalett tilknyttet slamavskilleren, og hvor slamavskilleren er dimensjonert etter gjeldende forskrifter, skal tømming skje minst en gang hvert 2. år.

Tette oppsamlingstanker tømmes ved behov av firma som kommunen godkjenner.

Minirenseanlegg og felles slamavskillere for flere bolig- eller hytteenheter skal tømmes årlig hvis ikke annet er angitt i utslippstillatelsen eller kommunen har gitt pålegg om hyppigere tømming. For slamavskillere som ikke er dimensjonert etter gjeldende forskrift kan kommunen pålegge hyppigere tømming.

Returvannet etter avvanning fra egen eller annen tank kan tømmes tilbake i slamavskiller.

§ 5.Abonnentens plikter

Abonnenten skal sørge for at anlegget som skal tømmes er lett tilgjengelig for tømming med bil. Tildekking av kumlokk o.l. med snø, is, jord osv. skal fjernes av abonnenten før tømming.

Transportøren har rett til å plassere nødvendig utstyr på eiendommen for å få utført tømmingen.

Ved feil eller mangler på slamavskiller eller ledninger, kan kommunen gi pålegg om utbedring. Abonnenten plikter å utbedre skader og få anlegget i funksjon innen den frist som blir fastlagt.

Abonnenten har plikt til å melde fra om endringer i tekniske installasjoner og anleggsutførelse, jf. plan- og bygningslovens bestemmelser.

Hvis transportøren må utføre ekstraarbeid for å skaffe adkomst eller tømme slamavskiller utenom kjøreplan på grunn av forhold som abonnenten er ansvarlig for, kan abonnenten bli ilagt ekstra gebyr.

Abonnenten plikter å betale gebyr til kommunen selv om slamavskiller ikke ble tømt til fastsatt tidspunkt, hvis dette skyldes manglende oppfølging fra abonnenten.

§ 6.Kommunens plikter

Kjøring og tømming skal utføres slik at det ikke blir skade på abonnentens eiendom.

Transportøren skal utføre tømmingen slik at beboerne ikke unødig sjeneres av støy og lukt. Anlegget skal forlates i lukket stand, kumlokk legges på plass og grinder, porter og dører skal lukkes, eventuelt låses.

Når tømming er utført skal abonnenten få skriftlig beskjed om at anlegget er tømt.

Kommunen er ansvarlig for at slammet blir behandlet og brukt på en forskriftsmessig måte.

§ 7.Gebyrplikt

Abonnenter som omfattes av bestemmelsene i disse forskrifter skal betale slamgebyr.

Gebyrplikten løper fra den første i måneden etter at midlertidig brukstillatelse kunne vært gitt eller anlegget ble tatt i bruk.

Ved registrering av ny abonnent, eller ved endring av eksisterende abonnement, blir nytt gebyr regnet fra den første i måneden etter at endringen er meldt til Tingvoll kommune. Tilsvarende blir gebyret regnet frem til den siste dagen i måneden der gebyrplikten avsluttes.

Eier eller fester av eiendom der det oppstår slam definert etter denne forskrift plikter å straks melde fra til Tingvoll kommune dersom han ikke fra før står i gebyrregisteret.

Slamgebyrets størrelse reguleres gjennom vedtak i kommunestyret.

§ 8.Innkreving og renter

Slamgebyr med tillegg for løpende renter og kostnader er sikret ved lovbestemt pant etter panteloven § 6-1. Om renteplikt ved for sen betaling og inndriving av slamgebyr gjelder reglene i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eiendomsskatt til kommunene § 26 og § 27 tilsvarende.

§ 9.Klageadgang

Enkeltvedtak etter denne forskriften truffet av forvaltningsorgan oppnevnt av kommunestyret, kan påklages til Tingvoll kommune eller særskilt oppnevnt klagenemd. For enkeltvedtak truffet av kommunestyret skal klagen rettes til fylkesmannen.

§ 10.Sanksjoner og straff

Ved manglende eller feilaktig utførelse i henhold til bestemmelsene i denne forskrift, vil det bli gitt melding fra Tingvoll kommune om at dette må rettes. Ved graverende eller gjentatte overskridelser av bestemmelsene kan transportør nekte å tømme slamavskiller eller tett tank.

Overtredelse av denne forskriften kan utover dette straffes med bøter, jf. forurensningsloven § 79 annet ledd.

§ 11.Forholdet til helseforskrifter

De lokale helsemyndigheter har ansvar for å se til at håndtering av avløpsvann og slam skjer i samsvar med kommunehelsetjenesteloven, og kan på selvstendig grunnlag fastsette vilkår som sikrer hygienisk oppbevaring og disponering av dette.

All håndtering av avløpsvann og slam etter denne forskriften skal skje i samsvar med sentrale og lokale helsemyndigheters retningslinjer og vilkår.

§ 12.Ikrafttredelse

Forskriften gjøres gjeldende fra 7. februar 2013. Fra samme tid oppheves forskrifter for innsamling av forbruksavfall og slam vedtatt ved kommunestyresak 4/96.1

1Ikke kunngjort i Norsk Lovtidend.