Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for modulvogntog på del av kommunal veg kv. 21570 Navestadvegen, Sarpsborg kommune, Østfold

DatoFOR-2013-02-12-157
PublisertII 2013 hefte 1
Ikrafttredelse12.02.2013
Sist endret
EndrerFOR-2012-12-15-1402
Gjelder forSarpsborg kommune, Østfold
HjemmelLOV-1965-06-18-4-§13, FOR-1980-11-24-1, FOR-1990-01-25-92-§5-2
Kunngjort14.02.2013   kl. 15.20
KorttittelForskrift om modulvogntog, Sarpsborg

Hjemmel: Fastsatt av Statens vegvesen, regionvegkontoret, Region øst, 12. februar 2013 med hjemmel i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (vegtrafikkloven) § 13 og delegeringsvedtak 24. november 1980 nr. 1, jf. forskrift 25. januar 1990 nr. 92 om bruk av kjøretøy § 5-2 nr. 2 bokstav a og b. 

I forbindelse i prøveordningen med modulvogntog tillates trafikk med modulvogntog med inntil 60 tonn totalvekt på Kv. 21570 (Hp 01 meter 0–468) fra Rv. 111 til Hafslund trafikkstasjon i Sarpsborg kommune.

Dette endrer forskrift 15. desember 2012 nr. 1402 om tillatte vekter og dimensjoner for modulvogntog på fylkes- og kommunale veger, Østfold og Akershus fylker, samt Oslo kommune.

For strekninger på riksveger og nærmere bestemmelser om modulvogntog vises til sentral forskrift 1. februar 2013 nr. 136 om nærmere bestemmelser om tillatte vekter og dimensjoner for offentlig veg.

Forskriften trer i kraft straks.