Forskrift om gebyrer for saksbehandling og kontroll/tilsyn med opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider, Rygge kommune, Østfold

DatoFOR-2013-02-14-1786
PublisertII 2015 hefte 4
Ikrafttredelse11.12.2015
Sist endret
Endrer
Gjelder forRygge kommune, Østfold
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§48, LOV-1981-03-13-6-§49, LOV-1981-03-13-6-§50, LOV-1981-03-13-6-§52a, FOR-2004-06-01-931-§2-12
Kunngjort11.12.2015   kl. 14.50
KorttittelForskrift om gebyrer for bygge- og gravearbeider, Rygge

Hjemmel: Fastsatt av Rygge kommunestyre 14. februar 2013 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 48, § 49, § 50 og § 52A og forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 2-12.

§ 1.Virkeområde

Forskriften gjelder gebyrer for kommunens saksbehandling og kontroll med opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider.

§ 2.Definisjoner 

Forurenset grunn: Jord eller berggrunn der konsentrasjonen av helse- eller miljøfarlige stoffer overstiger fastsatte normverdier for forurenset grunn, jf. vedlegg 1 til dette kapitlet, eller andre helse og miljøfarlige stoffer som etter en risikovurdering må likestilles med disse. Grunn der konsentrasjonen av uorganiske helse- eller miljøfarlige stoffer ikke overstiger lokalt naturlig bakgrunnsnivå i området der et terrenginngrep er planlagt gjennomført, skal likevel ikke anses for forurenset. Grunn som danner syre eller andre stoffer som kan medføre forurensning i kontakt med vann og/eller luft, regnes som forurenset grunn dersom ikke annet blir dokumentert. 

Tiltakshaver: Den person eller foretak som terrenginngrepet utføres på vegne av og som er ansvarlig for at tiltaket blir utført i samsvar med myndighetskrav. 

Terrenginngrep:

Graving, planering, masseuttak, utfylling og andre inngrep som kan medføre skade eller ulempe ved at eksisterende forurensning spres eller gjøres mindre tilgjengelig for oppryddingstiltak. 

Akseptkriterier: Beregnede konsentrasjoner av enkeltstoffer eller stoffgrupper i grunnen, som kan aksepteres på bakgrunn av en risikovurdering basert på planlagt bruk av eiendommen og stedspesifikke forhold for øvrig. Klima- og forurensningsdirektoratet kan fastsette retningslinjer for hvordan akseptkriteriene skal utarbeides.

§ 3.Saksbehandlingsgebyr

Det skal betales et engangsgebyr for saksbehandling ved:

-søknad om godkjenning av tiltaksplan.

Gebyret skal i sin helhet benyttes til kostnader i forbindelse med kommunens saksbehandling av tiltaksplan for opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider. Størrelsen på saksbehandlingsgebyrene fastsettes årlig av kommunestyret og framkommer av gebyrregulativet.

§ 4.Gebyr for kontroll/tilsyn

Gebyr for kontroll/tilsyn belastes der kommunen finner det nødvendig å gjennomføre kontroll/tilsyn. Størrelsen på gebyret fastsettes årlig av kommunestyret og framkommer av gebyrregulativet. Gebyret skal i sin helhet benyttes til kostnader i forbindelse med kommunens kontroll og tilsyn ved opprydding i forurenset grunn ved bygge- og/eller gravearbeider.

§ 5.Innbetaling av gebyrer

Kommunen sender faktura for saksbehandlingsgebyr når søknad om godkjenning av tiltaksplan er behandlet. Gebyr for kontroll/tilsyn faktureres etter at kontroll/tilsyn er gjennomført.

§ 6.Innkreving av gebyrer

Gebyrene er tvangsgrunnlag for utlegg, jf. forurensningsloven § 52a og tvangsloven kap. 7. Kommunen kan i særlige tilfeller frafalle krav om gebyr.

§ 7.Klage

Vedtak om gebyrenes størrelse, som framkommer av gebyrregulativet, er forskrift og kan ikke påklages.

Enkeltvedtak fattet etter § 4 og § 6 i denne forskrift kan påklages til kommunen innen 3 uker fra meddelelse om vedtaket er mottatt, jf. forvaltningsloven § 27 og § 28.

§ 8.Ikrafttredelse

Trer i kraft fra kunngjøringsdato i Norsk Lovtidend.