Forskrift om kommunal renovasjon for husholdninger og fritidseiendommer, Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu kommuner, Oppland

DatoFOR-2013-02-18-1778
PublisertII 2015 hefte 1
Ikrafttredelse01.01.2013
Sist endret
EndrerFOR-2006-11-23-1735
Gjelder forNord-Fron, Sør-Fron og Ringebu kommuner, Oppland
HjemmelLOV-1981-03-13-6
Kunngjort29.01.2015   kl. 15.30
KorttittelForskrift om renovasjon, Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu

Hjemmel: Fastsatt av Nord-Fron kommunestyre 18. desember 2012, Sør-Fron kommunestyre 18. desember 2012 og Ringebu kommunestyre 18. februar 2013 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensinger og om avfall (forurensningsloven) kapittel 5.

§ 1.Virkeområde

Forskriften gjelder for husholdningsavfall fra boliger og fritidseiendommer. Område for sekkerenovasjon er vist kommunevis på kart datert 1. august 2006 i målestokk 1:50 000. Den omfatter abonnentens ansvar for sortering og oppbevaring av avfall, og Midt-Gudbrandsdal Renovasjonsselskap (MGR) er av eierkommunene tildelt ansvaret for inn transport, bearbeiding, gjenvinning, sluttbehandling og salg av avfallsfraksjoner fra husholdninger.

§ 2.Definisjoner (definisjon etter forurensingsloven § 27) 

Som husholdningsavfall regnes vanlig avfall, også større gjenstander som inventar og lignende, fra husholdninger og fritidseiendommer, jf. § 4. 

Som næringsavfall regnes avfall fra offentlige og private virksomheter og institusjoner. Avfall i næringsvirksomhet som kan karakteriseres som husholdningsavfall skal leveres via kommunens innsamlingsordning. 

Som farlig avfall regnes spillolje, maling, lim, lakk, løsemidler, plantevernmidler, kvikksølvtermometer mv. jf. forskrift 1. juni 2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften).

§ 3.Abonnementstyper

Hver enkelt boenhet er å betrakte som ett abonnement. Med boenhet forstås bolig med ett eller flere rom og med separat inngang, samt bad/wc og kjøkkendel.

I forbindelse med næringsvirksomhet regnes som boenhet også utleiehytter og fast stasjonerte campingvogner i fjellområdene. Differensiering innenfor de forskjellige abonnementstyper og renovasjonsgebyret bestemmes av kommunene. Kommunen avgjør hvilke eiendommer som kommer inn under de forskjellige abonnementstyper.

§ 3a.Kildesorteringsabonnement

Hver boenhet skal ha, eller via sambruk ha, 4 typegodkjente beholdere/sekker: 1 beholder for våtorganisk avfall, 1 beholder for papp/papir, 1 plastsekk for plastemballasje (frivillig levering) og 1 beholder for restavfall. Abonnenten er ansvarlig for skader på beholderne/containerne som skyldes feilaktig bruk eller hærverk og lignende.

§ 3b.Fritidsabonnement

Definisjoner: 

Kategori 1: Fiskebu, skogsbu 

Kategori 2: Hytter, setrer, buer, fast stasjonerte campingvogner eller fritidsboliger uten vann og avløp. 

Kategori 3: Hytter, setrer, fast stasjonerte campingvogner eller fritidsboliger med innlagt vann og avløp.

Kommunen bestemmer hvilken kategori de enkelte eiendommer defineres under (kfr. Sanitærreglement). MGR vil i samarbeid med grunneiere, kommunene og eventuelt hytteområdenes velforeninger etablere miljøstasjoner på egnede plasser.

§ 4.Sorteringsreglement

I beholdere skal legges: 

Beholder med brunt lokk – våtorganisk avfall:

Matrester. Bleier, organisk forurenset tørkepapir (ikke oljesøl). 

Beholder med blått lokk – papp/papir:

Rent papp/papir, for eksempel aviser, ukeblader, reklamemateriell, tidsskrifter, innpakningspapir, papirposer, sekker og pappesker, Drikkekartong skal skylles, brettes sammen og pakkes i en kubbe. 

Plastsekk – plastemballasje:

Plastflasker, plastkanner, plastfolie, plastposer, plastbegre og plastbokser. 

Beholder med grått lokk – annet avfall/restavfall:

Alt øvrig husholdningsavfall legges i plastbeholder. Avfall som farlig avfall, elektriske og elektroniske produkter (ee-avfall), mv. skal ikke legges i beholdere, men leveres til Frya miljøstasjon, Rustmoen miljøstasjon eller Kvam Gjenvinningsstasjon. Større gjenstander må leveres direkte til nevnte stasjoner. Disse sorteringsreglene kan til enhver tid endres av MGR ved forutgående informasjon til abonnenten.

§ 5.Hjemmekompostering

Husstander kan etter søknad få tillatelse til å kompostere organisk avfall. Det er en forutsetning at komposteringen skal skje på en hygienisk tilfredsstillende måte.

Søknad om hjemmekompostering skal godkjennes av MGR. Se utfyllende regler (vedlegg 1).

§ 6.Behandling av våtorganisk avfall i gjødsellager på gardsbruk

Husstander på gardsbruk kan etter søknad få tillatelse til å legge organisk avfall i gjødselkjeller. Det er en forutsetning at komposteringen skal skje på en hygienisk tilfredsstillende måte. Søknad om bruk av gjødsellager skal godkjennes av MGR. Se utfyllende regler (vedlegg 2).

§ 7.Plassering og vegavstand

Beholderne kan plasseres hvor som helst på eiendommen, men må på tømmedag plasseres i en avstand fra vegkant på maksimum 10 meter. Beholdere på faste etablerte plasser i en avstand av maksimum 10 meter fra vegkant, blir hentet og satt på plass av MGR. Plassering må skje slik at den ikke hindrer alminnelig trafikksikkerhet. Avfallscontainere for fellesløsninger i blokker og rekkehus mv., plasseres i samråd med MGR.

Nye private veger kan etter søknad bli tatt opp som fast innsamlingsrute (se vedlegg 3).

§ 8.Abonnentens ansvar

Avfallet, inkludert lagring fram til tømmedag, er abonnentens ansvar. Huseieren/abonnenten skal besørge renhold av beholderne, og MGR skal til enhver tid ha fri adkomst. Det skal være ryddig rundt beholderne, de skal være løse fra underlaget, og lokkene skal være rene for snø. Huseieren/abonnenten skal sørge for å ha riktig antall abonnement, jf. § 3.

§ 9.Tømming

Organisk avfall tømmes hver 2. uke. Papp/papir, plastemballasje og restavfall tømmes hver 4. uke. Avfallet blir hentet i henhold til den til enhver tid gjeldende tømmeplan/kalender.

§ 10.Gebyr

For avfallsinnsamling og behandling betaler den enkelte abonnent et årlig gebyr i samsvar med gjeldende takst for det enkelte abonnement. Skyldig gebyr kan inndrives ved utpanting i samsvar med panteloven § 6-1. Om renteplikt ved for sen betaling og inndrivelse av renovasjonsgebyr gjelder reglene i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eiendomsskatt til kommunene § 26 og § 27 tilsvarende.

§ 11.Klage

Renovasjonsordningen forvaltes (håndheves) av den enkelte kommune. Eventuell klage vedr. forvaltningsforhold, som for eksempel fritak osv. sendes den enkelte kommune, jf. forurensningslovens § 85 og forvaltningslovens kap. VI.

Driften av renovasjonsordningen er tillagt MGR. Henvendelser om driften skjer direkte til MGR.

§ 12.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2013. Samtidig oppheves forskrift 23. november 2006 nr. 1735 om kommunal renovasjon for husholdninger og fritidseiendommer, Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu kommuner, Oppland 

Vedlegg 1 

pdf.gif  

Vedlegg 2 

pdf.gif  

Vedlegg 3 

pdf.gif