Regional planbestemmelse om etablering av kjøpesenter, jf. plan- og bygningsloven § 8-5, Nordland

DatoFOR-2013-02-25-299
PublisertII 2013 hefte 2
Ikrafttredelse25.02.2013 - 25.02.2023
Sist endret
Endrer
Gjelder forNordland
HjemmelLOV-2008-06-27-71-§3-4, LOV-2008-06-27-71-§8-5
Kunngjort26.03.2013   kl. 13.40
KorttittelRegional planbestemmelse om kjøpesentre, Nordland

Hjemmel: Fastsatt av Fylkestinget i Nordland 25. februar 2013 med hjemmel i lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) § 3-4 og § 8-5. 

Etablering av kjøpesenter med større bruksareal enn 3 000 m² og utvidelse av kjøpesenter til mer enn 3 000 m² er bare tillatt i byer og tettsteder som har et handelsomland ut over egen kommune.

Etableringer skal som hovedregel skje innenfor sentrum av byer og tettsteder. Unntaksvis kan etableringer også skje i områder som er avsatt til handelsområde i kommuneplan.

Ved planlegging og etablering av kjøpesentre gjelder følgende retningslinjer:

1)Med kjøpesenter forstås detaljhandel i bygningsmessige enheter og bygningskomplekser som etableres, drives og framstår som en enhet, samt utsalg som krever kunde- eller medlemskort for å få adgang. Med detaljhandel menes salg av alle typer varer direkte til forbruker, det vil si både dagligvarehandel, faghandel, inklusive salg av plasskrevende varer.
2)Kommunene skal fastsette sentrumssoner og handelsområder i sine kommune(del)planer.
3)Byer og tettsteder med et handelsomland ut over egen kommune i Nordland er: Bodø, Narvik, Mo i Rana, Brønnøysund, Sandnessjøen, Mosjøen, Fauske, Leknes, Sortland og Svolvær.

Kjøpesentre i andre lokal-/bydelssenter skal være tilpasset stedets størrelse, funksjon og handelsomland.

4)Handelsområder utenfor sentrum skal vurderes på bakgrunn av dokumentasjon om:
-handels- og arealbehov
-avstand til sentrum for gående/syklende og kollektivdekning
-plassering i forhold til annen bebyggelse og langsiktig utviklingsmønster.

Etableringer i handelsområder utenfor sentrum skal som et minimum oppfylle følgende krav til dokumentasjon:

a)Det skal utarbeides handelsanalyser som viser eksisterende og framtidig omsetning i handelsomland, herunder reduksjon av omsetning i eksisterende sentrum målt som antall år med tapt omsetningsvekst.
b)Det skal utarbeides analyser som viser etableringas effekt for byutvikling.
c)Det skal utarbeides transportanalyser som viser tilgjengelighet for gående og syklende, trafikksikkerhet, kapasitet i vegnettet og miljøvirkninger av økt trafikk.
d)Handelsområder skal ligge på eller ved hovedrute innen kollektivnettet.
e)Det skal fastsettes maks. tillatt utbygd bruksareal innenfor området og en bestemt utbyggingsperiode, slik at handelsetableringene ikke gir utilsiktede negative konsekvenser for sentrumsområdene. Det kan fastsettes begrensinger på størrelsen på den enkelte etablering og hvilke varegrupper som tillates.
f)Det bør i forbindelse med kommuneplanene utarbeides parkeringsnormer med krav tilpassa senterets størrelse og funksjon.

Planbestemmelsen er gyldig i 10 år, jf. pbl. § 8-5, første ledd.