Forskrift for fettholdig avløpsvann, Halden kommune, Østfold

DatoFOR-2013-02-28-438
PublisertII 2013 hefte 2
Ikrafttredelse28.02.2013
Sist endret
EndrerFOR-2010-10-26-1920
Gjelder forHalden kommune, Østfold
HjemmelFOR-2004-06-01-931-§15a-4, LOV-1981-03-13-6
Kunngjort08.05.2013   kl. 13.45
KorttittelForskrift om fettholdig avløpsvann, Halden

Hjemmel: Fastsatt av Halden kommunestyre 28. februar 2013 med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 15A-4, jf. lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven).

§ 1.Formål

Denne forskriften er utarbeidet for å få en ensartet saksbehandling og sette tydelige krav til håndtering av fettholdig avløpsvann.

§ 2.Hjemmel

Fastsatt med hjemmel i forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kapittel 15A § 15A-4.

§ 3.Fettholdig avløpsvann

Fettavskillere tilknyttes spillvannsledninger for å utskille vegetabilsk og animalsk fett.

Formålet er å separere fett fra avløpsvann slik at fettet ikke skaper problemer på ledningsnett, pumpestasjoner og renseanlegg.

§ 4.Virksomheter som skal ha fettavskiller

Alle virksomheter med avløpsvann som inneholder fett eller olje av animalsk eller vegetabilsk opprinnelse skal ha fettavskiller. Både nyetableringer og eksisterende virksomheter omfattes av forskriften.

Virksomheter som omfattes av forskriften:

-Restauranter
-Kafeer
-Konditorier
-Bakerier
-Gatekjøkken
-Bensinstasjoner
-Kiosker
-Pizza- og hamburgerbarer
-Catering
-Ferdigmatprodusenter
-Kantiner
-Butikker med ferskvaredisk
-Selskapslokaler m. kjøkken
-Sykehjem, aldershjem, og andre institusjoner med kantine/kjøkken.

Virksomheter som ikke er nevnt her, men som har fettholdig avløpsvann, vil også omfattes av forskriften.

Kommunen kan i enkelte tilfeller gi dispensasjon ved søknad i tilfeller der aktiviteten ved virksomheten er av en slik art at det ikke vil gi fettholdig avløpsvann.

§ 5.Avløpsvann som skal føres til fettavskiller

Bare fettholdig avløpsvann av animalsk eller vegetabilsk opprinnelse skal ledes inn i fettavskilleren.

Spillvann fra WC og andre sanitærinstallasjoner, oppvaskmaskiner, overvann og kjølevann skal ikke ledes til fettavskiller.

Oljeholdig avløpsvann fra bilvaskeplasser, bilgarasjer, bilverksteder etc. skal ikke ledes til fettavskiller, men til egen separat oljeutskiller. Jf. kapittel 15.

Større konsentrerte fettmengder som for eksempel frityrfett skal ikke ledes til fettavskiller. Frityrfett skal samles opp og leveres til godkjent mottak.

Temperaturen ut fra fettavskilleren skal ikke overstige 30 °C.

§ 6.Dimensjonering og plassering

Fettavskilleren dimensjoneres ut i fra avløpsmengde og avløpsvannets beskaffenhet. Det må fastsettes en maksimal dimensjonerende vannføring. Fettavskilleren bør dimensjoneres og installeres i henhold til Norsk standard (NS-EN 1825-1 og NS-EN 1825-2).

Fettavskilleren plasseres på spillvannsledning der fettstoffer tilføres, så nær kilden som mulig. Rom med høy temperatur bør unngås, for eksempel fyrrom, da dette vil medføre høyere utløpstemperatur.

For å unngå hygieniske ulemper bør fettavskilleren plasseres på urent område i virksomheten. Fettavskilleren må plasseres frostfritt.

Sluk som føres til fettavskiller må utstyres med vannlås og sil.

Fettavskilleren skal ha enkel atkomst for tømming og vedlikehold.

Fettavskilleren skal ha prøvetakingskum.

Fettinnholdet i utløpet fra fettutskiller skal ikke overstige 150 mg/l, målt som totale hydrokarboner.

Halden Kommune skal ha fri adgang til å kontrollere og ta prøver av fettutskilleren.

Kommunen kan ved søknad gi dispensasjon fra dimensjoneringskravene i NS-EN 1825-1

Dersom virksomhetens avløpsvann inneholder fettinnhold mer 150 mg/l, og beviselig medfører, merutgifter på kommunalt avløpsnett, vil kostnadene faktureres virksomheten.

§ 7.Drift og vedlikehold

Regelmessig tømming og rengjøring er avgjørende for at fettavskilleren skal fungere optimalt. Tømmehyppigheten vil avhenge av fettutskillerens utforming og mengde avløpsvann tilført. En tømmehyppighet på 4–12 ganger pr. år vil være normalt. Minimumskrav for tømming er 2 ganger pr. år. Kommunen kan ved enkeltvedtak kreve endring av tømmehyppigheten dersom det er behov for det. Kommunen kan ved søknad gi dispensasjon fra kravet om tømming 2 ganger pr. år.

Minst en gang pr. år skal avskillervolumet tømmes fullstendig og rengjøres grundig med varmt vann under trykk. Samtidig skal alle overflater ettersees og vedlikeholdes. Dette omfatter også skrapeverk, pumper, ventiler, tidsur osv.

Virksomheten skal inngå en avtale med et godkjent firma for regelmessig tømming av fettavskilleren. Kommunen skal ha en kopi av denne avtalen. Det skal til enhver tid foreligge gyldig tømmeavtale.

Virksomheten skal hvert år innen 1. februar sende inn dokumentasjon på rengjøring av fettavskilleren og tømmejournaler for foregående år.

§ 8.Søknad

Det skal alltid søkes kommunen om tillatelse ved påslipp til kommunalt nett. Dette gjelder ny virksomhet, eksisterende virksomhet og ved bruksendringer av eksisterende bygninger.

Søknaden skal inneholde informasjon om produksjonen ved virksomheten, detaljert informasjon om renseløsning og tegninger, kart over virksomheten, hvor renseløsningen skal plasseres samt avtale med godkjent firma for regelmessig tømming og rengjøring av fettavskilleren.

Alle arbeider ved installasjon av fettavskiller er søknadspliktige i henhold til plan- og bygningsloven.

§ 9.Sanksjoner

Dersom bestemmelsene i forskriften ikke blir overholdt eller vedtak i medhold av forskriften ikke gjennomført, kan kommunen ilegge tvangsmulkt i medhold av forurensingsloven § 73 (tvangsmulkt ved forhold i strid med loven). Hvis kommunen har gitt pålegg i medhold av forurensingslovens § 7 (plikt til å unngå forurensing) og pålegget ikke etterkommes, kan kommunen sørge for at tiltakene blir gjennomført.

Manglende tømming, manglende dokumentasjon, eller manglende søknad gebyrlegges etter det til enhver tid gjeldende gebyr (se «Egenbetalinger, gebyrer og betalingsbetingelser» for gjeldende år).

§ 10.Klage

Enkeltvedtak fattet med hjemmel i denne forskriften, kan påklages til kommunens klagenemnd jf. forvaltningslovens § 28, 2. ledd. Klagen sendes til den instans som har fattet vedtaket.

§ 11.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 28. februar 2013. Samtidig oppheves forskrift 26. oktober 2010 nr. 1920 for fettholdig avløpsvann, Halden kommune, Østfold.