Forskrift om gebyr for dekning av utgifter med behandling av søknader om tillatelse til handel med fyrverkeri i klasse II, III og IV og gjennomføring av tilsyn, Grimstad kommune, Aust-Agder

DatoFOR-2013-03-18-372
PublisertII 2013 hefte 2
Ikrafttredelse18.03.2013
Sist endret
Endrer
Gjelder forGrimstad kommune, Aust-Agder
HjemmelFOR-2002-06-26-922-§9-2, LOV-2002-06-14-20-§9-2
Kunngjort18.04.2013   kl. 14.20
KorttittelForskrift om gebyr vedr. fyrverkerihandel, Grimstad

Hjemmel: Fastsatt av Grimstad kommunestyre 18. mars 2013 med hjemmel i forskrift 26. juni 2002 nr. 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff § 9-2, jf. lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven).

§ 1.Hjemmel og formål

Denne forskrift er fastsatt av Grimstad kommunestyre i medhold av forskrift 26. juni 2002 nr. 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff § 9-2, jf. lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven).

Forskriften skal bidra til at kommunen får dekket sine utgifter forbundet med behandling av søknader om tillatelse til handel med fyrverkeri klasse II, III og IV og gjennomføring av tilsyn med slik handel.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder for Grimstad kommune.

Forskriften gjelder for all saksbehandling i forbindelse med søknader om tillatelse til handel med fyrverkeri klasse II, III og IV og for tilsyn med slik handel.

§ 3.Gebyrsatser

Gebyrsatsene vedtas av kommunestyret i forbindelse med den årlige budsjettbehandlingen.

Det fastsettes gebyr for:

-Behandling av søknad om tillatelse, samt tilsyn/kontroll knyttet til gitte tillatelser.
-Ved eventuelt avslag belastes søker for halvt gebyr.
§ 4.Ikrafttredelse

Gebyrsatsene kommer til anvendelse i 2013 for behandling av søknader om handel med fyrverkeri klasse II, III og IV og gjennomføring av tilsyn med slik handel.

§ 5.Klage

Vedtak truffet med hjemmel i denne forskriften kan påklages til kommunal klagenemd.