Forskrift om feie- og tilsynsordning, Gausdal kommune, Oppland

DatoFOR-2013-03-21-344
PublisertII 2013 hefte 2
Ikrafttredelse08.04.2013
Sist endret
Endrer
Gjelder forGausdal kommune, Oppland
HjemmelFOR-2002-06-26-847-§7-3, LOV-2002-06-14-20-§13
Kunngjort11.04.2013   kl. 14.15
KorttittelForskrift om feie- og tilsynsordning, Gausdal

Hjemmel: Fastsatt av Gausdal kommunestyre 21. mars 2013 med hjemmel i forskrift 26. juni 2002 nr. 847 om brannforebyggende tiltak og tilsyn § 7-3, jf. lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 13 fjerde ledd. 

Målsettingen for feie- og tilsynsvirksomheten, er å oppnå best mulig brannsikkerhet i kommunene. 

Med hjemmel i lov om brannvern, og tilhørende forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn, har Gausdal kommune vedtatt følgende supplerende bestemmelser: 

Tilsyn i fritidsboliger med total infrastruktur:

I medhold av brannlovens § 13, 4. ledd: Kommunestyret selv kan gjennom lokal forskrift bestemme at det skal føres tilsyn med andre byggverk enn de som er omfattet av første ledd.

Følgende bestemmelse gjøres gjeldende:

Fritidsboliger med fyringsanlegg, og som er tilknyttet offentlig infrastruktur i form av veg, vann og avløp skal ha feie- og tilsynstjeneste, i henhold til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn. Eiere av slike fritidsboliger skal betale gebyr på linje med øvrig bebyggelse.

Eiere av andre hytter kan bestille feiing, eller leie utstyr for egenhendig feiing. 

Generelt for tilsyn i kommunene:

Vedrørende forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn, § 2-3 Rømning av personer, og § 2-5 Røykvarsler og manuelt slokkeutstyr i bolig:

Pålagt varslingsutstyr, slokkeutstyr og rømningsveier, skal ved tilsyn bekreftes skriftlig av eier å være i orden.

Denne utvidede forskriften er vedtatt i kommunestyret i Gausdal med hjemmel i brann- og eksplosjonsvernloven, og trer i kraft fra kunngjøringsdato.

Tilsvarende forskrift er vedtatt i kommunestyret i Øyer og Lillehammer 29. januar 2009 nr. 123 og trådte i kraft i 2009.

Forskriftene i alle tre kommunene utøves av Lillehammer Region Brannvesen.