Forskrift om feie- og tilsynsordning, Nord-Fron kommune, Oppland

DatoFOR-2013-04-22-1224
PublisertII 2013 hefte 5
Ikrafttredelse22.04.2013
Sist endret
Endrer
Gjelder forNord-Fron kommune, Oppland
HjemmelLOV-2002-06-14-20-§13, FOR-2002-06-26-847
Kunngjort17.10.2013   kl. 14.40
KorttittelForskrift om feie- og tilsynsordning, Nord-Fron

Hjemmel: Fastsatt av Nord-Fron kommunestyre 22. april 2013 med hjemmel i lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 13 fjerde ledd og forskrift 26. juni 2002 nr. 847 om brannforebyggende tiltak og tilsyn. 

Målsettingen for feie- og tilsynsordningen er å oppnå best mulig brannsikkerhet i kommunen.

Med hjemmel i lov om brannvern og tilhørende forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn har Nord-Fron kommunestyre vedtatt følgende supplerende bestemmelser: 

Tilsyn i fritidsboliger tilknyttet offentlig eller privat infrastruktur:

I medhold av brannlovens § 13, 4 ledd: Kommunestyret selv kan gjennom lokal forskrift bestemme at det skal føres tilsyn med andre byggverk enn de som er omfattet av første ledd.

Følgende bestemmelser gjøres gjeldende:

Fritidsboliger med fyringsanlegg og som er tilknyttet offentlig eller privat infrastruktur i form av vei, vann og avløp skal ha feie- og tilsynstjeneste i henhold til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn. Eiere av slike fritidsboliger skal betale gebyr på linje med øvrig bebyggelse. 

Generelt for tilsyn i kommunen:

Vedrørende forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn, § 2-3 Rømning av personer, og § 2-5 Røykvarsler og manuelt slokkeutstyr i bolig:

Tilstandskontroll av pålagt varslingsutstyr, slokkeutstyr og rømningsveier kan gjennomføres ved tilsyn.

Denne utvidede forskrift er vedtatt av kommunestyret i Nord-Fron og iverksettes fra det tidspunkt den er vedtatt og utøves av MGB (Midt-Gudbrandsdal brann- og feiervesen).