Forskrift om gebyr for saksbehandling og kontroll/tilsyn ved bygge- og gravearbeider i forurenset grunn, Hamar kommune, Hedmark

DatoFOR-2013-05-15-1246
PublisertII 2013 hefte 5
Ikrafttredelse24.10.2013
Sist endret
Endrer
Gjelder forHamar kommune, Hedmark
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§52a, FOR-2004-06-01-931-§2-12
Kunngjort24.10.2013   kl. 14.40
KorttittelForskrift om saksbehandlingsgebyr forurenset grunn, Hamar

Hjemmel: Fastsatt av Hamar kommunestyre 15. mai 2013 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 52a og forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 2-12.

§ 1.Virkeområde

Forskriften gjelder innkreving av gebyr til dekning av kommunens kostnader ved saksbehandling og kontroll/tilsyn etter forurensningsforskriften kapittel 2, ved gravearbeid og annet terrenginngrep i forurenset grunn.

§ 2.Definisjoner 

Forurenset grunn: jord eller berggrunn der konsentrasjonen av helse- eller miljøfarlige stoffer overstiger fastsatte normverdier for forurenset grunn, jf. vedlegg 1 til forurensningsforskriften kapittel 2, eller andre helse- og miljøfarlige stoffer som etter en risikovurdering må likestilles med disse. Grunn der konsentrasjonene av uorganiske helse- eller miljøfarlige stoffer ikke overstiger lokalt naturlig bakgrunnsnivå i områder der et terrenginngrep er planlagt gjennomført, skal likevel ikke anses som forurenset. Grunn som danner syre eller andre stoffer som kan medføre forurensning i kontakt med vann og/eller luft, regnes som forurenset grunn dersom ikke annet blir dokumentert. 

Terrenginngrep: graving, planering, masseuttak, utfylling og andre inngrep som kan medføre skade eller ulempe ved at eksisterende forurensing spres eller gjøres mindre tilgjengelig for oppryddingstiltak. 

Tiltakshaver: den person eller foretak som terrenginngrepet utføres på vegne av og som er ansvarlig for at tiltaket blir utført i samsvar med myndighetskrav.

§ 3.Gebyr for saksbehandling/tilsyn utført av kommunen

For saksbehandling og kontroll/tilsyn som utføres av kommunen, skal tiltakshaver betale gebyr etter gjeldende satser. Størrelsen på gebyret fastsettes årlig av kommunestyret og framkommer av gebyrregulativet. Gebyret skal samlet ikke overstige kommunens kostnader knyttet til saksbehandling og tilsyn på forskriftens virkeområde.

§ 4.Innbetaling av gebyrer

Kommunen fakturerer gebyr når søknad om godkjenning av tiltaksplan er behandlet.

Gebyrene er tvangsgrunnlag for utlegg, jf. forurensningsloven § 52a og tvangsloven kapittel 7.

§ 5.Unntak

Kommunen kan i enkelte tilfeller, når særlige grunner foreligger, nedsette eller frafalle gebyrer.

§ 6.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft ved kunngjøring i Norsk Lovtidend.