Forskrift om godkjenning og drift av drosjesentraler og drosjeløyver i Oslo kommune (drosjeforskriften), Oslo

DatoFOR-2013-05-15-490
PublisertII 2013 hefte 2
Ikrafttredelse23.05.2013
Sist endretFOR-2015-03-05-200 fra 12.03.2015
Endrer
Gjelder forOslo kommune, Oslo
HjemmelLOV-2002-06-21-45-§9, FOR-2003-03-26-401-§21, FOR-2003-03-26-401-§46
Kunngjort23.05.2013   kl. 14.55
KorttittelDrosjeforskriften, Oslo

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Oslo bystyre 15. mai 2013 med hjemmel i lov 21. juni 2002 nr. 45 om yrkestransport med motorvogn og fartøy (yrkestransportlova) § 9 tredje ledd, jf. forskrift 26. mars 2003 nr. 401 om yrkestransport innenlands med motorvogn og fartøy (yrkestransportforskriften) § 21 og § 46 siste ledd. Endret ved forskrifter 14 aug 2014 nr. 1988 (i kraft 21 aug 2014), 5 mars 2015 nr. 200 (i kraft 12 mars 2015).

Kapittel 1 Formål og definisjoner

§ 1.Formål

Formålet med denne forskriften er å legge til rette for en forsvarlig organisering av drosjenæringen med sikte på et best mulig drosjetilbud for publikum. Forskriften skal ivareta målsetninger om en økonomisk ryddig drosjenæring preget av sunn konkurranse, god kvalitet og sikkerhet. Forskriften skal legge til rette for en miljøvennlig drosjenæring.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder for organisering og drift av drosjesentraler og drosjeløyver i Oslo kommune. Forskriften gjelder for alle løyvehavere i Oslo kommune, også ved kjøreoppdrag utenfor Oslo kommunes løyvedistrikt.

Forskriften omfatter ikke godstransportløyve, turvognløyve, selskapsvognløyve og løyve for transport for funksjonshemmede.

§ 3.Definisjoner

I denne forskriften skal følgende definisjoner anvendes:

1.Med løyvemyndighet skal forstås Oslo kommune.
2.Med løyvedistrikt skal forstås det geografiske området som tilhører Oslo kommune i henhold til yrkestransportloven, samt Akershus fylkeskommune i henhold til avtale av 15. februar 2002 om utvidelse av løyvedistriktet. Godkjennelsen forutsetter at ansvaret for administrasjon og håndheving av regelverket for løyver følger lovens grenser.
3.Med drosjesentral skal forstås en virksomhet som har fått tillatelse av løyvemyndigheten til å formidle drosjer til publikum, jf. kapittel 2.
4.Med løyvehaver skal forstås fysisk eller juridisk person som er tildelt drosjeløyve, jf. kapittel 3.
5.Med drosjesjåfør skal forstås den som til enhver tid med gyldig kjøreseddel fører drosjen.
6.Med drosje skal forstås den motorvogn som er tilknyttet drosjeløyvet og som løyvehaver har disposisjonsrett over som eier eller ved leie- eller leasingavtale.
7.Med drosjeløyve skal også forstås reserveløyve.
8.Med erstatningsbil skal forstås bil som benyttes når løyvehavers ordinære drosje er ute av drift som følge av skade eller reparasjon, jf. yrkestransportforskriften § 48 andre ledd.
9.Med biltimer skal forstås den samlede tid drosjens taksameter er aktivert i status opptatt eller ledig.

Kapittel 2 Drosjesentraler

§ 4.Vilkår for å kunne drive drosjesentral

Løyvemyndigheten kan gi godkjenning til opprettelse av drosjesentral i Oslo kommune. Drosjesentralen skal til enhver tid oppfylle følgende vilkår:

1.Drosjesentralen må ha godkjenning fra løyvemyndigheten. Godkjenning gis for 5 år av gangen.
2.Virksomheten skal ha drift av drosjesentral som sitt eneste formål og virkeområde.
3.Drosjesentralen skal ha vedtekter for sentralens organisasjon og virksomhet som er godkjent av løyvemyndighetene, jf. yrkestransportforskriften § 46 fjerde ledd.
4.Drosjesentralen skal ha uniformsreglement som er godkjent av løyvemyndigheten, jf. yrkestransportforskriften § 48 siste ledd.
5.Drosjesentralen skal tilby sine tilknyttede løyvehavere et taksametersystem som tilfredsstiller kravene i gjeldende regelverk.
6.Drosjesentralen skal ha døgnåpen telefon for bestilling av drosje og for andre henvendelser fra publikum.
7.Drosjesentralen skal ha en døgnkontinuerlig beredskap, enten i sentralen selv eller ved et vaktselskap, knyttet opp mot drosjens rans- og voldsalarm.
0Endret ved forskrift 14 aug 2014 nr. 1088 (i kraft 21 aug 2014).
§ 5.Antall løyver tilknyttet en sentral

En drosjesentral kan ikke ha tilknyttet mer enn maksimalt 50 % av det totale antall løyver, herunder reserveløyver, i Oslo kommune. Dersom et konsern driver ulike drosjesentraler, skal løyvetallet etter første punktum regnes i forhold til løyvetallet i konsernet og ikke i forhold til den enkelte drosjesentral. Tilsvarende gjelder der samme person(er) direkte eller indirekte eier 33,33 % eller mer av ulike selskaper som driver drosjesentral i Oslo.

Dersom en drosjesentral likevel har mer enn 50 % av det totale antall løyver, kan nye løyvehavere ikke få tilknytning til sentralen. Løyvehaver tilknyttet annen sentral kan heller ikke få overgang til en sentral som har 50 % eller mer av det totale antallet løyver.

Løyvehavere som er tilknyttet en drosjesentral som har 50 % eller mer av det totale løyvetallet, kan ikke få tildelt flere løyver etter yrkestransportforskriften § 43 eller § 44.

Dersom det er konkurranse om å knytte løyve til en drosjesentral som har nær 50 % av det totale løyvetallet - mellom nye løyvehavere og løyvehavere som søker overgang fra andre sentraler - skal den med lengst ansiennitet gis fortrinnsrett.

En drosjesentral kan ikke ha mindre enn 50 løyver tilknyttet seg.

§ 6.Opprettelse av drosjesentral

Søknad om opprettelse av drosjesentral må vedlegges følgende dokumentasjon:

1.Navn på drosjesentralen.
2.Firmaattest.
3.Navn og adresse til daglig leder og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten, jf. andre ledd.
4.Finansielt grunnlag for etablering og drift av sentralen.
5.Forslag til vedtekter for sentralen, jf. § 8.
6.Forslag til uniformsreglement for sentralen.
7.Opplysninger om sentralens lokalisering, samband og taksametersystem.
8.Opplysninger om sentralens telefontjeneste og sikkerhetssystem, jf. § 4 nr. 6 og 7.

Personer som eier en vesentlig del av virksomheten eller av et selskap som driver virksomheten, som oppebærer en vesentlig del av dens avkastning eller som i kraft av sin stilling som leder har vesentlig innflytelse på den, vil alltid anses å ha vesentlig innflytelse på virksomheten. I vurderingen av om en person har vesentlig innflytelse på virksomheten, regnes vedkommendes eierandeler eller stemmer sammen med eierandeler eller stemmer som tilhører følgende personer:

1.Ektefelle eller person som vedkommende bor sammen med i ekteskapslignende forhold.
2.Slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje, samt søsken.
3.Ektefelle til person som nevnt i nummer 2 eller person som bor sammen med person som nevnt i nummer 2 i ekteskapslignende forhold.

Løyvemyndigheten kan gi fortrinnsrett til søker med miljøkonsept ved godkjenning til opprettelse av ny drosjesentral.

Godkjenning til å opprette drosjesentral faller bort dersom sentralen ikke er i drift innen ett år etter at vedtaket om godkjenning ble fattet. Sentralen må fra samme tidspunkt ha minimum 50 løyver tilknyttet seg.

§ 7.Fornyelse av godkjenning som drosjesentral

Søknad om fornyelse av godkjenning som drosjesentral må vedlegges følgende dokumentasjon:

1.Navn og adresse til daglig leder og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten, jf. § 6 andre ledd.
2.Oversikt over sentralens tilknyttede løyvehavere og over utnyttelsesgraden for det enkelte løyvet (antall biltimer snitt per år, jf. § 12 nummer 8).
3.Revidert regnskap for siste regnskapsår.
4.Sentralens vedtekter, jf. § 8.
5.Opplysninger om sentralens lokalisering, samband og taksametersystem.
6.Oppdatert firmaattest.

Søknad om fornyelse av godkjenning som drosjesentral skal foreligge for løyvemyndigheten senest seks måneder før gjeldende godkjenning utløper.

§ 8.Drosjesentralens vedtekter

Minstekrav til vedtektene:

1.Styrets sammensetning og valg som er i samsvar med gjeldende regelverk.
2.De plikter og rettigheter som gjelder for løyvehaver og deres sjåfører i forhold til sentralen.
3.Tidspunkt for innbetaling av sentralavgift, regler for justering av sentralavgiften og beregningsmodell for sentralavgiften. Skal løyvehavere betale innskudd eller depositum må dette fremgå av vedtektene.
4.Dato for utbetaling av løyvehavers kredittomsetning.
5.Sentralens sanksjoner (gebyr, sperring av ID-kort, midlertidig utestenging) overfor løyvehavere som selv bryter eller har ansatt sjåfør som bryter vedtektene eller andre regler for virksomheten.
§ 9.Drosjesentralens plikter med hensyn til drift av drosjesentralen

Drosjesentralen plikter å ta imot løyvehavere som har fått godkjenning av løyvemyndigheten til å knytte seg til sentralen.

Drosjesentralen plikter å forestå formidling av drosjer og til enhver tid holde seg orientert om drosjebehovet i løyvedistriktet.

Drosjesentralen kan pålegge tilknyttede løyvehavere pliktkjøring dersom det er nødvendig for å sikre en effektiv og god drosjedekning, jf. yrkestransportforskriften § 46 sjette ledd.

Drosjesentralen skal gjennomføre minimum årlig kontroll og godkjenning av drosjene tilknyttet sentralen, herunder teste drosjens rans- og voldsalarm. Sentralen skal utferdige og utstede godkjenningsoblat til godkjente drosjer og erstatningsbiler. Godkjenningsoblat skal være påført løyvenummer og årstallet godkjenningen gjelder for. Godkjenningsoblat for erstatningsbil skal være påført det løyvenummer erstatningsbilen er knyttet til, årstall for godkjenningen samt at godkjenningen gjelder for erstatningsbil.

Drosjesentralen plikter å påse at godkjent erstatningsbil kun benyttes når den ordinære drosjen er ute av funksjon grunnet reparasjon eller annet langvarig teknisk vedlikehold.

Drosjesentralen skal utarbeide logo og annet materiell for identifisering av sentralen. Minimumsprofilering av drosjebilene skal være godt synlig logo/navn og telefonnummer på bilens sidedører. Ved profilering av miljø skal kun objektive og konkrete miljøegenskaper som utslipp, støy, motortype og lignende anvendes. De fremhevede egenskapene må være i den beste tredjedelen sammenlignet med andre drosjer på markedet.

Drosjesentralen kan bestyre et løyve etter yrkestransportforskriften § 51 andre og tredje ledd, dersom en løyvehaver blir midlertidig ute av stand til selv å drive løyvet, og løyvemyndigheten samtykker til dette. Alternativt kan løyvemyndigheten bestemme at en annen løyvehaver kan bestyre slike løyver.

Drosjesentralen plikter å påse at gjeldende lover og forskrifter, samt sentralens egne vedtekter, følges av sentralens tilknyttede løyvehavere og deres ansatte sjåfører.

Drosjesentralen plikter å iverksette sanksjoner overfor løyvehavere som selv bryter eller har ansatt sjåfør som bryter vedtektene eller andre regler for virksomheten.

0Endret ved forskrift 14 aug 2014 nr. 1088 (i kraft 21 aug 2014).
§ 10.Drosjesentralens ansvar for prisinformasjon

Drosjesentralen plikter å sørge for prisinformasjon som fyller kravene i prisopplysningsforskriften § 10 og § 11, herunder påse at drosjer tilknyttet sentralen er utstyrt med nødvendig og godt synlig prisinformasjon og at sentralens prisinformasjon er tilgjengelig på internett. Sentralene plikter å offentliggjøre prisinformasjon i et åpent digitalt format.

Drosjesentralene plikter å sørge for prisinformasjon på alle drosjeholdeplasser i Oslo kommune. Prisinformasjonen skal slås opp på stolpe for skilt 514 «Holdeplass for drosje» og tilfredsstille øvrige retningslinjer for slike prisoppslag gitt av Vegdirektoratet.

Prisinformasjonen skal ta utgangspunkt i standardtabellen med jamførpris og blant annet inneholde opplysninger om startpris, minstepris, pristillegg for helg/natt/høytid og eventuelle fastpriser til og fra Oslo Lufthavn Gardermoen.

Drosjesentralene plikter å sørge for at standardisert informasjon om pris og kvalitet på tjenesten gjøres tilgjengelig for ulike elektroniske informasjonsapplikasjoner og -tilbydere. Kommunen som løyvemyndighet kan gi nærmere retningslinjer for dette.

0Endret ved forskrifter 14 aug 2014 nr. 1088 (i kraft 21 aug 2014), 5 mars 2015 nr. 200 (i kraft 12 mars 2015).
§ 11.Drosjesentralens plikter overfor publikum

Drosjesentralen skal om mulig informere publikum når bestilt drosje blir forsinket og sjåføren selv er forhindret fra å gi slikt varsel.

Drosjesentralen plikter å påse at drosje i drift kjører etter de til enhver tid gjeldende takster. Drosjesentralen plikter å informere publikum om fritt valg av drosjer.

Drosjesentralen plikter å sørge for informasjon til publikum om klageadgang til sentralen.

Drosjesentralen plikter å motta, behandle og besvare klager fra publikum innen tre uker.

0Endret ved forskrift 14 aug 2014 nr. 1088 (i kraft 21 aug 2014).
§ 12.Drosjesentralens plikter til å føre journal, holde register, lagre skiftdata mv.

Drosjesentralen plikter å holde ajourført register over:

1.Sentralens tilknyttede løyvehavere med opplysninger om fullt navn, fødselsdato, bopels- og forretningsadresse og løyvehavers organisasjonsnummer.
2.Sjåfører ansatt av sentralens tilknyttede løyvehavere med opplysninger om fullt navn, fødselsdato og adresse.
3.Samtlige drosjer og erstatningsbiler godkjent av og tilsluttet sentralen, med registreringsnummer på kjøretøyene, samt angivelse av løyve som bilen er knyttet til.
4.Antall drosjer som til enhver tid er tilgjengelig for drosjesentralen, dvs. drosjer som enten er opptatt med kjøreoppdrag eller ledig for kjøreoppdrag.
5.Samtlige taksametre som tilhører sentralens tilknyttede drosjer, og eventuelle inngrep som er gjort i taksameteret.
6.Skiftlapper som tilfredsstiller kravene i gjeldende lovverk og som automatisk overføres sentralen etter avslutning av hvert enkelt skift.
7.Antall utførte kjøreoppdrag.
8.Tilgjengelige biltimer med spesifikasjon over ledige og opptatte timer.
9.Vaktjournal med registrerte data over trafikkavviklingen med drosjer.
10.Hittegods.

Drosjesentralen plikter på forespørsel straks å gjøre registrerte data etter denne bestemmelsen tilgjengelig for løyvemyndigheten.

§ 13.Drosjesentralens plikter overfor løyvehaver og sjåfør

Drosjesentralen plikter å behandle alle tilknyttede løyvehavere likt mht. rettigheter og plikter overfor sentralen.

Drosjesentralen plikter å varsle løyvehavere minst tre måneder før endring av sentralavgiftens størrelse.

Drosjesentralen skal utstede identifikasjonskort (ID-kort) til drosjesjåfører ansatt av løyvehavere tilknyttet sentralen. Identifikasjonskortet skal inneholde oppdatert bilde av sjåføren, sjåførnummer (ID-nummer) og personlig brukerkode mot sentralen.

Identifikasjonskortet skal fornyes hvert annet år.

For at sentralen skal kunne utstede identifikasjonskort må følgende dokumentasjonskrav være oppfylt:

1.Bekreftet kopi av førerkort.
2.Bekreftet kopi av kjøreseddel utstedt av politiet.
3.Dokumentasjon for at sjåføren er registrert i arbeidstakerregisteret, har arbeidsavtale og nødvendige forsikringsordinger, jf. § 22 tredje ledd.

Drosjesentralen plikter straks å varsle ansvarlig løyvehaver dersom sentralen pga. regelbrudd midlertidig sperrer ID-kortet til en sjåfør, samt opplyse om årsaken for sperringen.

Drosjesentralen plikter å sperre et løyve for turtildeling snarest etter at den har mottatt melding om løyvehavers død eller alvorlig sykdom som utelukker drift av løyvet.

§ 14.Drosjesentralens meldeplikt til løyvemyndigheten

Drosjesentralen plikter straks skriftlig å meddele løyvemyndigheten:

1.Endringer av virksomhetens vedtekter.
2.Ved skifte av daglig leder.
3.Ved andre endringer i den personkrets som er nevnt i § 6 andre ledd nr. 2.
4.Dersom sentralen går konkurs.
5.Om driften av sentralen innstilles eller avvikles på annen måte.
6.Om løyvehavers død eller alvorlig sykdom som utelukker drift av løyvet, eller dersom driften av et løyve opphører av annen grunn.
§ 15.Drosjesentralens rapporteringsplikt til løyvemyndigheten

Drosjesentralen plikter å sende inn revidert årsregnskap og årsberetning til løyvemyndigheten innen 31. juli hvert år.

Drosjesentralen plikter å rapportere til løyvemyndighetene hvor mye hvert løyve, herunder reserveløyve, har kjørt i løpet av inntektsåret innen 31. juli hvert år. Det skal opplyses om antall kjøreoppdrag, brutto inntjening (både kontant- og kredittkjøring) eksklusiv merverdiavgift og kjørte kilometer for hver enkelt drosje.

Drosjesentralen plikter årlig å rapportere til løyvemyndigheten om den enkelte drosjes utslipp (CO₂ , NOx , PM10 ). Videre kreves det rapportering av hele kjøretøyparkens gjennomsnittlige utslipp (CO₂ , NOx , PM10 ) og den prosentvise endring fra foregående år.

Drosjesentralen plikter uten ugrunnet opphold å rapportere til løyvemyndigheten dersom løyvehaver eller drosjesjåfør har brutt sentralens vedtekter, yrkestransportlovgivningen eller regler i denne forskriften.

Drosjesentralen plikter hvert kvartal å rapportere til løyvemyndigheten om antall klager fra publikum.

Drosjesentralen plikter å rapportere til løyvemyndigheten om sanksjoner ilagt tilknyttede løyvehavere eller deres sjåfører, jf. § 21.

0Endret ved forskrift 14 aug 2014 nr. 1088 (i kraft 21 aug 2014).
§ 16.Bortfall av godkjenning som drosjesentral

Godkjenning som drosjesentral faller bort ved overdragelse av virksomheten. Virksomheten kan likevel fortsette på tidligere godkjenning som drosjesentral i inntil 6 måneder, så fremt løyvemyndigheten er underrettet om dette og det søkes om ny godkjenning uten ugrunnet opphold, og senest innen 30 dager fra overdragelsen.

Godkjenning som drosjesentral faller bort ved konkurs, såfremt konkursboet ikke velger å fortsette driften av sentralen. Konkursboet skal uten ugrunnet opphold melde fra til løyvemyndigheten dersom det fortsetter driften.

Godkjenning som drosjesentral faller bort dersom sentralen ikke har fått løyvemyndighetens godkjenning innen utløp av gjeldende godkjenningsperiode.

§ 17.Tilbakekall av godkjenning som drosjesentral

Dersom sentralen ikke lenger oppfyller vilkårene i § 4, vilkåret om minimum antall tilknyttede løyver i § 5 eller vesentlig misligholder sine plikter etter § 9 - § 15 kan løyvemyndigheten tilbakekalle godkjenningen til å drive drosjesentral.

Kapittel 3 Drosjeløyve

§ 18.Løyvehavers plikter overfor drosjesentralen

Løyvehaver plikter å sette seg inn i og rette seg etter sentralens vedtekter og interne reglementer, herunder takstreglementet og krav til materiell.

Løyvehaver har kjøreplikt i den utstrekning sentralen pålegger det, jf. § 9 tredje ledd. Løyvehaver plikter på forhånd eller straks å underrette drosjesentralen dersom kjøreplikt ikke kan utføres, jf. yrkestransportforskriften § 51.

Løyvehaver plikter å fremstille drosjen for sentralens minimum årlige kontroll, jf. § 9 fjerde ledd.

Løyvehaver plikter å underrette drosjesentralen om endring av bopels- eller forretningsadresse innen 8 dager.

Løyvehaver plikter å påse at skiftlapper automatisk blir overført til drosjesentralen ved avslutning av hvert enkelt skift. Skiftlapper skal oppfylle krav i gjeldende lovverk.

§ 19.Løyvehavers rapporteringsplikt til løyvemyndigheten og sentral

Løyvehaver plikter å føre og oppbevare fortegnelse over hvem som til enhver tid fører vedkommendes drosje, og på forlangende av drosjesentralen oppgi drosjesjåførens navn og adresse. Vaktliste etter første punktum skal oppbevares i 3 år og 6 måneder.

Løyvehaver plikter å underrette løyvemyndigheten samt melde fra til Enhetsregisteret i Brønnøysundregistrene om endring av bopels- eller forretningsadresse innen 8 dager.

Løyvehaver plikter straks å underrette løyvemyndigheten dersom driveplikten etter yrkestransportforskriften § 1 bokstav f ikke kan overholdes.

Løyvehaver plikter å underrette løyvemyndigheten dersom vedkommende blir helt eller delvis uføretrygdet. Løyvehaver plikter å sende løyvemyndigheten kopi av trygdevedtaket innen to uker etter at løyvehaver selv har mottatt det.

Løyvehaver plikter straks å underrette løyvemyndigheten dersom driften av løyvet opphører.

Løyvehaver plikter å føre ansiennitetsbok for sine tidligere og nåværende drosjesjåfører.

§ 20.Overgang til annen sentral

Løyvehaver kan søke overgang til ny drosjesentral. Søknad om overgang skal sendes løyvemyndigheten på fastsatt skjema. Det innvilges ikke overgang til drosjesentral som har 50 % eller mer av det totale antall løyver, inkludert reserveløyver, i Oslo kommune, jf. § 5 første ledd.

Løyvemyndigheten fatter vedtak om overgang. I vedtaket fastsettes tidspunktet for overgangen, som tidligst kan være tre måneder etter at vedtaket ble fattet. Løyvemyndigheten underretter involverte sentraler når skjema om overgang er mottatt.

Løyvemyndigheten kan gjøre unntak fra fristen i andre ledd og innvilge løyvehaver overgang til annen sentral, dersom driften av sentralen opphører, sentralen går konkurs, eller sentralen vesentlig misligholder sine forpliktelser overfor løyvehaver.

Løyvehaver som har fått godkjent overgang til annen sentral, plikter å innlevere gammelt løyvedokument og hente nytt løyvedokument på datoen for den faktiske overgang. Dersom løyvehaver ikke overholder fristen, vil løyvet bli tilbakekalt.

0Endret ved forskrift 14 aug 2014 nr. 1088 (i kraft 21 aug 2014).
§ 21.Sanksjoner

Løyvehaver som bryter reglene for virksomheten (vedtekter) kan ilegges sanksjoner av sentralen i henhold til sentralens vedtekter, jf. § 8 nr. 5.

Løyvemyndigheten kan tilbakekalle løyvet etter reglene i yrkestransportloven § 29 dersom løyvehaver ikke overholder sine plikter i henhold til denne forskriften.

Kapittel 4 Kjøreoppdrag

§ 22.Løyvehavers plikter mht. identifikasjon, vedlikehold av drosjen mv.

Løyvehaver plikter å påse at drosjesjåføren medbringer gyldig førerkort, kjøreseddel utstedt av politiet og drosjesentralens identifikasjonskort (ID-kort). Identifikasjonskortet skal festes i bilen på en slik måte at kortet er godt synlig for passasjerer både fra for- og baksete.

Løyvehaver plikter å påse at ID-kortet ikke skades mv., samt at kortet fornyes hvert annet år, jf. § 13 fjerde ledd.

Løyvehaver plikter å registrere ansatte sjåfører i arbeidstakerregisteret, ha skriftlig arbeidsavtale og ivareta nødvendige forsikringsordinger.

Løyvehaver plikter å påse at drosjesjåføren er iført uniform som oppfyller sentralens uniformsreglement. Løyvehaver plikter å påse at drosjen er i forsvarlig og forskriftsmessig stand. Løyvehaver plikter å påse at drosjen er rengjort inn- og utvendig, og at den jevnlig støvsuges og utluftes.

Løyvehaver plikter å påse at skiftdata overføres til drosjesentralen etter hvert skift.

Løyvehaver plikter å påse at drosjesjåføren er kjent med og følger drosjeforskriften, drosjesentralens vedtekter og interne reglementer, herunder takstreglementet og krav til materiell.

§ 23.Kjøreoppdrag

Løyvehaver plikter å påse at drosje i trafikk tar alle kjøreoppdrag som blir gitt av drosjesentralen, og forøvrig følger sentralens anvisninger vedrørende avvikling av drosjetrafikken, jf. § 9 tredje ledd og § 18 andre ledd.

Løyvehaver plikter å påse at drosje i trafikk tar alle kjøreoppdrag når drosjen er ledig og publikum anmoder om det, og avstanden til nærmeste holdeplass er over 100 meter, jf. § 26 sjette ledd.

Løyvehaver plikter å påse at drosje i trafikk tar med hund i drosjen, såfremt hunden ikke vil skitne til eller skade drosjen. Plikten gjelder ikke dersom drosjen er tydelig merket allergibil.

Løyvehaver plikter å påse at drosje i drift følger de til enhver tid gjeldende reglementer for drosjevirksomhet.

0Endret ved forskrift 14 aug 2014 nr. 1088 (i kraft 21 aug 2014).
§ 24.Opptreden overfor publikum

Løyvehaver er ansvarlig for drosjesjåføren og svarer for hans opptreden.

Løyvehaver plikter å påse at drosjesjåføren opptrer høflig og tjenestevillig overfor passasjerene, samt at drosjesjåføren opptrer rolig og behersket i trafikken.

Løyvehaver plikter å påse at drosjesjåføren kan kommunisere godt med passasjeren på norsk, samt at drosjesjåføren er godt kjent i løyvedistriktet.

Løyvehaver plikter å påse at bruk av opptaks- og avspillingsutstyr ikke benyttes uten den enkelte passasjerens samtykke i hvert enkelt kjøreoppdrag.

§ 25.Takster og betaling

Løyvehaver plikter å påse at drosje i drift kjører etter de til enhver tid gjeldende takster og at takster er plassert godt synlig for publikum.

Taksameteret skal ikke innstilles på «Ledig» før passasjeren har betalt.

Løyvehaver plikter å påse at drosje i drift tar i mot de betalingsmidler som drosjesentralen har godkjent, samt at det ved betaling tilbys taksameterkvittering.

Dersom et kjøreoppdrag må avbrytes på grunn av feil med drosjen, har løyvehaver ikke krav på betaling for den utførte kjøring.

Dersom pant benyttes som sikkerhet for betaling, plikter løyvehaver å påse at passasjeren gis kvittering på drosjesentralens godkjente blankett for mottatt pant. Kvitteringen skal være påført oppstarts- og leveringssted, pris, gebyr, samt tid og sted for tilbakelevering av pantet. Løyvehaver skal påse at drosjesentralen snarest og senest innen tolv timer underrettes om gjenstander som er mottatt som sikkerhet for betaling (pant). Ved bruk av sentralens standardgjeldsbrev, skal kunden gis kopi (gjenpart) av gjeldsbrevet.

§ 26.Drosjeholdeplass

På drosjeholdeplass har publikum rett til å velge hvilken drosje som skal benyttes.

Drosjene skal stå i kø i den rekkefølge de ankommer holdeplassen. Det tillatte antall drosjer på den enkelte drosjeholdeplass skal overholdes.

Dersom publikum selv velger drosje, skal de øvrige drosjer på holdeplass slippe frem den aktuelle drosjen.

Dersom publikum ikke selv velger drosje, skal drosjen som står først i køen på holdeplassen kjøre.

Syke og uføre skal prioriteres på holdeplass.

Det er ikke tillatt å ta kjøreoppdrag etter anmodning fra publikum (praiing) når avstanden til nærmeste holdeplass er under 100 meter.

§ 27.Påsitt

Drosje i drift har ikke adgang til å ta med andre personer i drosjen enn de som har bestilt kjøreoppdraget. Drosjesentralen kan allikevel i gitte tilfelle tillate påsitt i sammenheng med opplæring. Påsitt må vike plass for passasjerer ved full bil.

Påsitt må ha med navngitt tillatelse utstedt av drosjesentralen, samt gyldig identifikasjonsbevis.

§ 28.Transport av gods

I den utstrekning plassen tillater det, plikter drosje i drift å ta med barnevogner, ski o.l. som passasjeren har med seg. Annet gods som på grunn av sin størrelse eller beskaffenhet kan beskadige drosjen eller som det av trafikkmessige grunner ikke anses forsvarlig å kjøre, kan drosje i drift nekte å ta med.

På anmodning kan drosje i drift transportere medisiner, nøkler, pakker, brev etc.

§ 29.Hittegods

Gjenglemte gjenstander skal snarest leveres tilbake til rette vedkommende. Er dette ikke mulig, skal det gjenglemte innleveres til politiets hittegodskontor snarest mulig, og senest innen tolv timer.

Løyvehaver plikter å påse at drosjesentralen blir underrettet om det gjenglemte, hvor det er levert, og hvis mulig, kundens navn og kjøreoppdragets begynnelse og slutt.

Kapittel 5 Klage

§ 30.Klageinstans

Oslo kommunes enkeltvedtak fattet med hjemmel i denne forskriften kan påklages til Oslo kommunes klagenemnd. Klagen skal fremsettes for den instans som fattet vedtaket.

Kapittel 6 Kontroll

§ 31.Kontroll

Løyvemyndigheten kan føre kontroll med at drosjesentraler og løyvehavere oppfyller sine plikter etter denne forskrift.

Kapittel 7 Overgangsbestemmelser og ikrafttredelse

§ 32.Overgangsbestemmelse

Drosjesentraler som har fått godkjenning og vært i drift før ikrafttredelsen av denne forskrift, må oppfylle kravene i § 4 innen ett år fra denne forskrifts ikrafttredelse.

0Endret ved forskrift 14 aug 2014 nr. 1088 (i kraft 21 aug 2014).
§ 33.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks den er kunngjort i Norsk Lovtidend.

Fra samme tid oppheves:

-Det som gjelder Oslo løyvedistrikt i Drosjereglement for drosjene i Oslo og Akershus kjøreområde, vedtatt 1. januar 1998.1
-Reglement for overgang mellom drosjesentraler i Oslo kommune, vedtatt av Samferdselsetaten i Oslo 1. april 2006.1
-Kjørereglement for drosjene i Oslo og Akershus kjøreområde, vedtatt av Samferdselsetaten i Oslo 1. januar 20001 for det som gjelder Oslo løyvedistrikt.
1Ikke kunngjort i Norsk Lovtidend.