Forskrift om påslipp av olje- og/eller fettholdig avløpsvann til kommunalt avløpsnett, Stjørdal kommune, Nord-Trøndelag

DatoFOR-2013-05-23-570
PublisertII 2013 hefte 3
Ikrafttredelse06.06.2013
Sist endret
Endrer
Gjelder forStjørdal kommune, Nord-Trøndelag
HjemmelFOR-2004-06-01-931, LOV-1981-03-13-6
Kunngjort06.06.2013   kl. 15.40
KorttittelForskrift om påslipp av avløpsvann, Stjørdal

Hjemmel: Fastsatt av Stjørdal kommunestyre 23. mai 2013 med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kapittel 15 og 15A og lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven).

§ 1.Forskriftens grunnlag og virkeområder
§ 1-1.Tekniske grunnlag

Tekniske krav i denne forskriften, hvis ikke nærmere spesifisert, er basert på:

-NS-EN 858-1, NS-EN 858-2,
-NS-EN 1825-1, NS-EN 1825-2.

Dessuten bygger denne forskriften på:

-NORVAR prosjektrapport nr. 65/1996 «Forslag til veileder for fettavskillere til kommunalt avløpsnett»
-NORVAR prosjektrapport nr. 149/2006 «Tilførsel av industrielt avløpsvann til kommunalt nett - Veiledning»
-Standard abonnementsvilkår for vann og avløp. Administrative bestemmelser og tekniske bestemmelser.
§ 1-2.Definisjoner
a)Avløpsvann: både sanitært og industrielt avløpsvann og overvann.
b)Oljeholdig avløpsvann: avløpsvann som inneholder motorolje, smørefett, parafin, white-spirit, bensin og lignende.
c)Fettholdig avløpsvann: avløpsvann som inneholder vegetabilsk og animalsk fett.
d)Frityrfett: fett som brukes til fritering av mat.
e)Sanitært avløpsvann: avløpsvann som i hovedsak skriver seg fra menneskers stoffskifte og fra husholdningsaktiviteter, herunder avløpsvann fra vannklosett, kjøkken, bad, vaskerom eller lignende.
f)Påslipp: tilførsel av avløpsvann til offentlig avløpsnett oppstrøms et renseanlegg.
§ 1-3.Virkeområde
§ 1-3-1.Oljeutskillere

Bestemmelsene i denne forskriften gjelder for virksomheter som har påslipp av oljeholdig avløpsvann som f.eks.:

-bensinstasjoner
-motorverksteder
-bussterminaler
-verksteder og klargjøringssentraler for kjøretøyer, anleggsmaskiner og skinnegående materiell
-anlegg for understellbehandling.

Virksomheter som ikke er nevnt her, men har påslipp av oljeholdig avløpsvann, vil også omfattes av denne forskriften.

§ 1-3-2.Fettutskillere

Bestemmelsene i denne forskriften gjelder for næringsmiddelbedrifter som f.eks.:

-Restauranter
-Kafeer/konditorier
-Catering/ferdigmatprodusenter
-Gatekjøkken/kiosker
-Hamburgerbarer
-Kantiner
-Slakterier
-Margarin- og matoljeindustri
-Kjøttforedlingsbedrifter
-Hermetikkindustri
-Bakerier
-Meierier
-Friteringsindustri
-Røkerier
-Matbutikker med steke-/grillavdelinger.

Kommunen kan fastsette at bestemmelsene i denne lokale forskriften også skal gjelde for virksomheter som ikke er nevnt her, men har påslipp av fettholdig avløpsvann. Større konsentrerte fettmengder som for eksempel frityrfett må ikke ledes til utskilleren. Frityrfett må samles opp og leveres til godkjent mottak.

§ 2.Generelle bestemmelser
§ 2-1.Ansvarlig for olje- og/eller fettutskillere

Det skal alltid søkes kommunen om tillatelse ved påslipp til kommunalt nett. Dette gjelder ny virksomhet, eksisterende virksomhet og ved bruksendringer av eksisterende bygninger.

Påslippstillatelsen søkes av og gis til eier av virksomheten. Det er denne som står ansvarlig overfor kommunen for at vilkårene i tillatelsen overholdes.

Dersom eier av grunneiendommen er en annen enn den ansvarlige for påslippstillatelsen, skal denne ha kopi av påslippstillatelsen med en frist og mulighet til å uttale seg.

§ 2-2.Krav om tillatelse

Ingen kan sette i verk nye påslipp eller øke påslipp vesentlig (> 25 %) uten at tillatelse er gitt i medhold av denne forskriften.

Påslipp etablert før 1. januar 2007 for olje- og/eller fettholdig avløp, som ikke økes vesentlig, er tillatt i den grad dette følger av forurensningsforskriften.

§ 2-3.Søknad om tillatelse

Ved etablering av nye påslipp eller økning ( > 25 %) av eksisterende påslipp av olje- og/eller fettholdig avløpsvann, skal den ansvarlige sørge for at det er utarbeidet en skriftlig, fullstendig søknad som inneholder de nødvendige opplysninger for kommunens behandling.

Søknaden skal inneholde informasjon om produksjonen ved virksomheten, detaljert informasjon om renseløsning og tegninger, kart over virksomheten inkl. plan over vann-/avløpsinstallasjoner, tilknytningspunkt av påslippet til offentlig nett, hvor renseløsningen skal plasseres, interesser som antas å bli berørt av etableringen, herunder interesser knyttet til drikkevannsforsyning, rekreasjon eller næringsvirksomhet.

Søknadsskjema finnes på kommunens hjemmesider eller fås tilsendt fra kommunen.

§ 2-4.Behandling av søknad

Fullstendig søknad i overensstemmelse med påslippskrav § 3-4 skal avgjøres av kommunen innen seks uker. Klagefristen begynner å løpe fra den dagen avgjørelsen er mottatt. Fullstendig søknad om tillatelse til påslipp med krav som fraviker påslippskrav skal avgjøres uten ugrunnet opphold.

Ved protester, brukerkonflikter eller andre særlige grunner kan kommunen varsle om utvidet saksbehandlingstid.

Kommunen kan under behandling av søknaden fastsette krav som fraviker påslippskrav, fastsette krav til påslippssted eller nekte etablering av påslipp. Når kommunen vedtar at det skal fastsettes andre krav, skal det legges vekt på de forurensningsmessige ulemper ved tiltaket sammenholdt med de fordeler og ulemper som tiltaket for øvrig vil medføre.

Kommunen kan samordne behandlingen av søknad om påslippstillatelse med byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven.

Er arbeidet ikke igangsatt senest tre år etter at fullstendig søknad er sendt kommunen, eller innstilles arbeidet i lengre tid enn to år, faller retten til å etablere påslippet bort. Dersom påslippet fremdeles er aktuelt, må ny søknad sendes inn.

§ 2-5.Kommunens rett til kontroll

Kommunen eller den kommunen bemyndiger har rett til å inspisere virksomheten til enhver tid og kan kreve å få lagt fram og få granske dokumenter og annet materiale som kan ha betydning for dens gjøremål etter loven.

§ 2-6.Nedleggelse

Dersom virksomheten nedlegges eller stanses, skal det minimum én måned på forhånd gis melding til kommunen såfremt virksomheten kan medføre forurensninger etter nedleggelsen eller driftsstansen.

§ 2-7.Eierskifte

Dersom bedriften overdras til ny eier, skal melding sendes kommunen senest én måned før eierskiftet. Det gjøres oppmerksom på at eierskiftet kan medføre endringer i tillatelse i samsvar med forurensningsloven § 18.

§ 2-8.Forurensningsgebyr/tvangsmulkt

For å sikre at vilkårene i denne tillatelsen blir gjennomført, kan kommunen med hjemmel i forurensningslovens § 73 fastsette tvangsmulkt/forurensningsgebyr til staten.

§ 2-9.Sanksjonering

Saksbehandlingsgebyr, tilleggsgebyr m.m. er fastsatt i forskrift for vann- og avløpsgebyrer for Stjørdal kommune.

Dersom virksomhetens avløpsvann beviselig medfører skader eller merutgifter på kommunalt avløpsnett, vil kostnadene for retting, utbedring og/eller reparasjoner faktureres virksomheten.

Ved alvorlige brudd på kommunens krav til påslipp fra nærings- og industrieiendommer til kommunalt ledningsnett, kan kommunen fatte vedtak om at tillatelse til påslipp opphører. Kommunen kan iverksette følgende tiltak

-Plombering av vanninntak. For dette svarer abonnenten gebyr. Bare kommunen kan fjerne plomberingen.
-Tvangsmulkt etter forurensingslovens § 73.
-Umiddelbare tiltak etter forurensingslovens § 7 og § 74.
§ 3.Krav til olje- og/eller fettutskillere
§ 3-1.Tilknytting til avløpsnettet

Olje- og fettholdig spillvann skal passere sandfang og utskillere før det ledes til kommunalt nett. Dersom dette er lagt etter separatsystemet, skal avløp fra utskillere knyttes til spillvannsnett. Det er forbudt å føre olje- og/eller fettholdig avløpsvann til kommunens overvannssystem.

§ 3-2.Sanitæravløpsvann

Sanitæravløpsvann skal ikke kobles via utskillere.

§ 3-3.Forholdet til utslippskrav gitt av fylkesmannen eller Miljødirektoratet

For de virksomheter som har egne utslippstillatelser fra enten fylkesmannen eller Miljødirektoratet, skal disse kravene betraktes som uavhengige av kommunens krav. Det presiseres at virksomheten skal unngå unødvendig forurensning, selv om kravene til fylkesmannen eller Miljødirektoratet overholdes. Dette fremgår av forurensningsloven § 7. Denne paragrafen kommer til anvendelse også for de komponenter som ikke er regulert av fylkesmannen eller Miljødirektoratet, eller dersom ny teknologi gjør det mulig å senke påslippet ytterligere, innenfor rimelige kostnader for bedriften.

§ 3-4.Krav til avløpsvannets beskaffenhet

Oljeinnholdet i utløpet fra utskilleren skal ikke overstige 20 mg/l. Fettinnholdet i utløpet fra utskilleren skal ikke overstige 50 mg/l.

Olje- og/eller fettholdig avløpsvann som føres til kommunalt nett skal holde disse kravene:

Parameter – oljeutskillerGrenseverdi
Temperatur< 45 °C
pH5,5–8,5
Olje< 20 mg/l
Kadmium, Cd< 5 μg/l2
Krom, Cr< 50 μg/l2
Kvikksølv, Hg< 2 μg/l2
Nikkel, Ni< 50 μg/l2
Kobber, Cu< 200 μg/l2
Sink, Zn< 500 μg/l2
Bly, Pb< 50 μg/l2
Nitrifikasjonshemming< 50 %2
Org. stoff, KOF< 600 mg/l1
Suspendert stoff (sedimenterbart materiale)< 400 mg/l2
Klorid, Cl-< 1000 mg/l2
Sulfat, SO4 2-< 500 mg/l2
Total fosfor, Tot-P< 10 mg/l2
Total nitrogen, Tot-N< 60 mg/l2
 
Parameter – fettutskillerGrenseverdi
Temperatur< 30 °C
pH5,5-8,5
Fett< 50 mg/l
Olje< 20 mg/l2
Nitrifikasjonshemming< 50 %2
Org. stoff, KOF< 600mg/l1
Suspendert stoff (sedimenterbart materiale)< 400 mg/l2
Klorid, Cl-< 1000 mg/l2
Sulfat, SO4 2-< 500 mg/l2
Total fosfor, Tot-P< 10 mg/l2
Total nitrogen, Tot-N< 60 mg/l2
1Konsentrasjoner som er høyere enn 600 mg/l tillates ledet til avløpsnett, men ved overstiging av grenseverdien vil tilleggsgebyr bli ilagt.
2Dersom det er nødvendig kan kommunen kreve analyser på disse parametere.
§ 3-5.Krav til bruk av vaske- og avfettingskjemikalier

Eier av olje/fettutskiller skal ev. sammen med kjemikalieleverandørene og annen kompetanse på området tilstrebe å optimalisere kjemikaliebruken og sørge for å optimalisere driftsforhold med tanke på lavere olje-/fettpåslipp.

For øvrig gjelder følgende spesifiserte krav:

-Der det er mulig skal det velges miljøvennlige kjemikalier.
-I henhold til stoffkartotekforskriften skal den ansvarlige for virksomheten ha et kartotek over alle kjemikalier, vaskemidler som brukes i virksomheten. Stoffkartotek er en samling av HMS-datablader for alle kjemiske stoffer og stoffblandinger som brukes i virksomheten. Stoffkartotek må til en hver tid holdes oppdatert og være tilgjengelig i rom hvor vaskekjemikalier lagres/brukes.
-Bruk av vaske- og avfettingskjemikalier skal være i henhold til HMS-datablad.
§ 3-6.Forbehandling

Forbehandling av avløpsvann kan være nødvendig for å redusere tilførselen av sedimenterbart materiale, og for å redusere tilførselen av stoffer som kan løse opp fett/olje i utskilleren. Det er også viktig med gode rutiner ved bedriften for å redusere mengden av sedimenterbart materiale i avløpet.

Fettholdig spillvann som inneholder sedimenterbart materiale skal passere en slamavskiller før det går inn i utskilleren. Spillvann med raskt råtnende sedimenterbare stoffer skal ikke passere slamfang. Dette for å unngå råtning. Fjerning av grovere partikler gjøres ved innløpsrist før utskilleren.

Oljeholdig avløpsvann skal før påslipp passere sandfang eller lignende renseinnretning dimensjonert for maksimal reell vannbelastning.

Alkalisk reagerende fett-/oljeholdig spillvann nøytraliseres før det ledes til utskilleren.

§ 3-7.Utførelse

Material og utførelse av renseenhetene skal tilfredsstille de gjeldende krav i Norske Standard.

For fettutskillere kan fylkesmannens miljøvernavdeling sette krav for store anlegg i forbindelse med behandling av bedrifters påslippstillatelse.

§ 3-8.Inspeksjons- og kontrollkum

Det skal etableres en inspeksjons- og kontrollkum på hver avløpsledning som transporterer olje- og/eller fettholdig avløpsvann til offentlig avløpsnett.

Ved påslipp av olje- og/eller fettholdig avløpsvann skal inspeksjons- og kontrollkummen være plassert umiddelbart nedstrøms utskilleren.

Kummen skal være tilgjengelig for kommunens ansvarlige til en hver tid. Kummen skal gi mulighet for å ta prøver av avløpsvannet.

Material og utførelse av inspeksjonskummer skal tilfredsstille gjeldende standarder.

§ 3-9.Disponering av utskilt olje, fett og slam/sand

Utskilt olje, fett og slam/sand, samtidig frityrolje og avfall skal håndteres i henhold til gjeldende avfallsforskrifter. Håndtering av avfall skal inngå i virksomhetens internkontrollsystem.

§ 3-10.Krav vedrørende prøvetaking, analyser og kontroll
§ 3-10-1.Prøvetaking og analyser

Den ansvarlige for olje- og/eller fettutskilleren plikter å gjennomføre representative målinger for å dokumentere kvaliteten av påslippet til kommunalt nett. Det skal tas ut minimum to representative prøver pr. år, fra inspeksjons-/kontrollkummen. For større virksomheter eller utskillere med høy belastning eller omfattende kjemikaliebruk, kan kommunen kreve at det tas flere prøver.

Dersom analyseverdiene over tid viser lave og stabile verdier, og vaske- og avfettingsprosess er den samme, kan det være grunnlag for å søke kommunen om redusert prøvetakingshyppighet.

Prøvetaking og konservering av prøver skal utføres i henhold til gjeldende standarder og Forurensningsforskriftens krav. Vannanalyser iht. parametrene som nevnt ovenfor skal utføres av et akkreditert laboratorium.

§ 3-10-2.Kontroll

Anleggseier plikter å ha jevnlig ettersyn av hele utskilleranlegget. Det skal legges opp til inspeksjoner minst en gang i året der tykkelse av utskilt lag, innløp/utløp og eventuelt varslingsutstyr kontrolleres. Utført kontroll skal dokumenteres og rapporten sendes til kommunen.

§ 3-11.Krav vedrørende drift, vedlikehold og dokumentasjon

Regelmessig tømming og rengjøring er avgjørende for at utskilleren skal fungere optimalt. Tømmehyppigheten vil avhenge av utskillerens utforming og mengde avløpsvann tilført. En tømmehyppighet på 4–12 ganger pr. år vil være normalt.

Minimumskrav for tømming er to ganger pr. år. Kommunen kan ved enkeltvedtak kreve endring av tømmehyppigheten dersom det er behov for det. Kommunen kan ved søknad gi dispensasjon fra kravet om tømming to ganger pr. år.

Minst en gang pr. år skal utskillervolumet tømmes fullstendig og rengjøres grundig med varmt vann under trykk. Samtidig skal alle overflater ettersees og vedlikeholdes. Dette omfatter også skrapeverk, pumper, ventiler, tidsur osv.

Virksomheten skal inngå en avtale med et firma for regelmessig tømming av utskilleren. Kommunen skal ha en kopi av denne avtalen. Det skal til enhver tid foreligge gyldig tømmeavtale.

Virksomheten skal hvert år innen 1. februar sende inn dokumentasjon på rengjøring av utskilleren og tømmejournaler for foregående år.

§ 3-12.Beredskap mot akutt forurensning og høye påslipp
§ 3-12-1.Forebygging av akutte påslipp og beredskapsplikt

Virksomheten plikter å gjennomføre forebyggende tiltak for å unngå, eventuelt begrense, risikoen for akutte påslipp til så vel spillvannsnett som overvannsnett.

Beredskapen skal stå i rimelig forhold til sannsynligheten for akutte, skadelige påslipp til avløpsnettet og omfanget av de skader og ulemper som kan forårsakes. Beredskapsrutinene skal inngå i virksomhetens internkontrollsystem for helse, miljø og sikkerhet og skal dokumenteres.

§ 3-12-2.Varslingsplikt

Dersom det som følge av virksomhetens aktiviteter skulle oppstå akutte påslipp til kommunens avløpsanlegg, skal kommunen straks varsles. Det skal gis opplysninger om hva som er sluppet på, tidspunkt for påslipp og hvor dette har skjedd, samt om påslippet er stanset.

Virksomheten vil være økonomisk ansvarlig for konsekvenser av akutte påslipp.

§ 4.Påslippsavtaler

For bedrifter med utslipp som uten fett og/eller olje har et avløp som har en sammensetning som avviker fra normal kloakk, skal det etableres en egen påslippsavtale.

Grenseverdier for kommunalt avløpsvann er gitt i etterfølgende tabell: 

ParameterKonsentrasjonsgrense for «normalt kommunalt avløpsvann» mg/l
Organisk stoff (KOF)≤ 600
Organisk stoff (BOF5 )≤ 300
Total fosfor (Tot-P)≤ 10
Suspendert stoff (SS)≤ 400
Total nitrogen (Tot-N)≤ 60
§ 5.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft ved kunngjøringsdato, 6. juni 2013.