Forskrift for tømming av private septiktanker/slamavskillere, Gran kommune, Oppland

DatoFOR-2013-06-13-1761
PublisertII 2014 hefte 2
Ikrafttredelse01.01.2014
Sist endret
EndrerFOR-2010-12-16-1686
Gjelder forGran kommune, Oppland
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§26, LOV-1981-03-13-6-§30, LOV-1981-03-13-6-§34
Kunngjort03.04.2014   kl. 15.30
KorttittelForskrift om tømming av privat septik, Gran

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Gran kommunestyre 13. juni 2013 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 26 tredje ledd, § 30 annet og tredje ledd og § 34.

Kapittel 1. Alminnelige bestemmelser

§ 1.Formål

Formålet med innsamling av slam er å hindre forurensning av miljøet, samt å sikre god drift av de enkelte avløpsrenseanlegg.

Formålet med denne forskriften er å regulere forhold mellom abonnent og kommune knyttet til tømming av slamavskillere, tette tanker, minirenseanlegg og andre anlegg for innsamling og rensing av avløpsvann.

§ 2.Virkeområde, iverksettelse

Forskriftene gjelder tømming av slamavskillere, tette oppsamlingstanker og andre samleinnretninger for slam og sanitært avløpsvann. Iverksettelsesdato 1. januar 2014. Samtidig oppheves forskrift 16. desember 2010 nr. 1686 for tømming av private septiktanker/slamavskillere, Gran kommune, Oppland.

§ 3.Definisjon

Som abonnent regnes eier av eiendom som omfattes av den kommunale slamtømmingsordningen. Dersom eiendommen er festet bort for 30 år eller mer, skal likevel festeren regnes som abonnent, om ikke annet er avtalt. Det samme gjelder når festeren har rett til å få festet forlenget, slik at den samlede festetid blir mer enn 30 år.

§ 4.Tvungen tømming

Kommunen skal tømme slamavskillere, tette oppsamlingstanker og andre samleinnretninger som omfattes av disse forskriftene. Kommunen kan gi tillatelse til at andre står for tømmingen. Når særlige forhold foreligger kan det gis fritak for ordningen. Søknad om fritak avgjøres av rådmannen eller den han bemyndiger.

§ 5.Utstyr

Kommunen kan foreta innsamling med konvensjonell tankbil eller mobil avvanningsenhet som fyller rejektvann tilbake i septiktanken (avvanner).

§ 6.Adkomst og tilgjengelighet

Kommunen har rett til fri og uhindret adkomst til eiendommene, og har rett til å benytte eksisterende veger. Om vinteren må vegen og eventuell snuplass være brøytet og om nødvendig strødd.

Kommunen har ikke ansvar for skade på privat veg som følge av gjennomføring av tømmeordningen etter disse forskrifter.

Abonnenten skal sørge for at anlegg som skal tømmes er lett tilgjengelig for tømming med bil og at lokket er utildekket. Lokk som kan bli overkjørt skal være kjøresikre. Ved tømming vinterstid skal abonnenten sørge for at overdekning med snø og is er fjernet. Den som tømmer anlegget har rett til å plassere nødvendig utstyr på eiendommen for å få utført tømmingen.

§ 7.Abonnentens plikter

Abonnenten plikter å sørge for adkomst og tilgjengelighet i henhold til § 6.

Abonnenten plikter å tilse at slam tømmes med egnet frekvens for optimal funksjon av anlegget. For fritidseiendommer og andre anlegg som krever tømming utenom fast tømmeordning, er abonnenten ansvarlig for å bestille tømming etter anleggets behov. Bestilling skal rettes kommunen eller den kommunen til enhver tid har avtale med.

§ 8.Tømmefrekvens mv.

Slamavskillere skal tømmes etter behov og ikke sjeldnere enn hvert andre år for helårsboliger og hvert fjerde år for fritidsboliger. Tette tanker skal tømmes årlig. Minirenseanlegg skal slamtømmes i henhold til produsentens spesifikasjoner.

Fast tømmeordning. Følgende inngår i kommunens faste ordning:

-Slamavskillere (unntatt fritidsboliger) tømmes en gang hvert annet år.
-Alle tette oppsamlingstanker (for boliger, fritidsboliger, næring og andre bygg) tømmes årlig.
-Minirenseanlegg som har krav om årlig tømming uten avvanner, tømmes årlig.

Behov for tømminger utover det som inngår i fast tømmeordning, regnes som ekstratømminger.

For anlegg som krever tømming utenom fast tømmeordning, skal tømming bestilles av abonnent eller serviceansvarlig.

For fritidseiendommer slamtømmes avløpsanlegg etter melding fra abonnent eller serviceansvarlig. Tømmefrekvensen skal stå i forhold til bruk og anleggstype, men ikke sjeldnere enn hvert fjerde år. Tette tanker på fritidseiendommer tømmes årlig og inngår i kommunens faste tømmeordning.

Kommunen står fritt til å bestemme når på året fast tømmeording gjennomføres hos den enkelte abonnent.

Når særlige grunner foreligger, kan rådmannen eller den han bemyndiger bestemme en annen tømmehyppighet. Tømmingen skal utføres slik at beboerne ikke unødig sjeneres av støy og lukt. Anlegget skal lukkes og eventuelt låses etter tømming. Eier av anlegget er imidlertid ansvarlig for at anlegget til enhver tid er sikret. Varsel om tømming gis gjennom pressen eller på annen måte som kommunen finner hensiktsmessig.

Kapittel 2. Forskrift for tømmegebyr

§ 9.Slamavskillere

Abonnenten skal betale et årlig gebyr som dekker forskriftens faste tømmeordning i henhold til § 8. Gebyret er avhengig av tømmevolum.

For fullt utslipp med WC settes minimumsgebyret til 4 m³ .

For gråvannsutslipp uten WC settes minimumsgebyret til 2 m³ .

Gebyret fordeles over det antall terminer som til en hver tid er gjeldende.

§ 10.Tette tanker og minirenseanlegg med krav om årlig tømming uten avvanner

Gebyret beregnes etter tømt volum.

Gebyret betales etter utført tømming og fordeles ikke over flere terminer.

Behov for tømming utover det som inngår i fast tømmeordning i henhold til § 8, beregnes som ekstratømming i henhold til § 11.

§ 11.Ekstratømming og tømminger utenom fast tømmeordning

For ekstratømminger og tømming utenom fast tømmeordning (inklusiv fritidseiendommer), betales gebyr etter tømt volum. I tillegg kan det kreves et grunngebyr for hver utført tømming. Gebyret betales etter utført tømming og fordeles ikke over flere terminer.

For krav om oppmøte innen en nærmere fastsatt tid (hastetømming) kan det fastsettes tilleggsgebyr.

§ 12.Innkreving/renter mv.

Gebyr for slamtømming med påløpte renter og kostnader er sikret med lovbestemt pant etter pantelovens § 6-1. Morarente beregnes iht. forsinkelsesrenteloven 17. desember 1976 nr. 100.

Gebyrenes størrelse fastsettes årlig av kommunen.

§ 13.Klage

Vedtak som er fattet av rådmannen eller den han bemyndiger kan påklages til det til enhver tid gjeldende politiske utvalg for dette.

§ 14.Straff

Overtredelse av forskriftene straffes med bøter etter forurensningslovens § 79, 2. ledd. Manglende oppfyllelse av forskriftens § 7 kan gebyrlegges.